BARYUM HİDROKSİT

Baryum hidroksit = Baryta

CAS Numarası: 17194-00-2
EC Numarası: 241-234-5
Moleküler Ağırlık/ Molar Kütle: 171.34 g/mol
Kimyasal Formül: BaH2O2

Baryum hidroksit, kimyasal formülü Ba(OH)2(H2O)x olan kimyasal bir bileşiktir.
Baryta veya baryta-su olarak bilinen monohidrat (x = 1), baryumun başlıca bileşiklerinden biridir.
Bu beyaz granül monohidrat, Baryum hidroksit, olağan ticari formdur.
Baryum hidroksit, Ba(OH)2 formülüne sahip kimyasal bileşiktir.
Baryta olarak da bilinen Baryum hidroksit, baryumun başlıca bileşiklerinden biridir.
Beyaz granül monohidrat, olağan ticari formdur.

Baryum hidroksit kullanımları
Endüstriyel olarak, baryum hidroksit, diğer baryum bileşiklerinin öncüsü olarak kullanılır.
Baryum hidroksit, çeşitli ürünlerden sülfatı kurutmak ve çıkarmak için kullanılır.
Baryum hidroksit, baryum sülfatın çok düşük çözünürlüğünden yararlanır.
Baryum hidroksit ayrıca laboratuvar kullanımlarına da uygulanır.

Baryum hidroksitin laboratuvar kullanımları
Baryum hidroksit, analitik kimyada zayıf asitlerin, özellikle organik asitlerin titrasyonu için kullanılır.
Baryum karbonat suda çözünmediği için, sodyum hidroksit ve potasyum hidroksitin aksine, baryum hidroksitlerin berrak sulu çözeltisinin karbonat içermemesi garanti edilir.
Bu, çok daha az bazik olan karbonat iyonlarının varlığı nedeniyle titrasyon hatası riski olmadan fenolftalein veya timolftalein (alkalin renk değişiklikleri ile) gibi göstergelerin kullanımına izin verir.
Baryum hidroksit bazen organik sentezde güçlü bir baz olarak, örneğin esterlerin ve nitrillerin hidrolizi için ve aldol kondenzasyonlarında bir baz olarak kullanılır.

Dimetil hendekandioat içindeki iki eşdeğer ester grubundan birini hidrolize etmek gibi baryum hidroksitin çeşitli kullanımları vardır.
Baryum hidroksit ayrıca proseste baryum karbonat açığa çıkaran amino asitlerin dekarboksilasyonunda da kullanılmıştır.
Baryum hidroksit ayrıca siklopentanon, diaseton alkol ve D-gulonik y-laktonun hazırlanmasında da kullanılır.

Baryum Hidroksit Kullanımları
Baryum hidroksit, aşağıdakiler gibi bir dizi amaç için kullanılır:
-Alkali imalatında
-Cam yapımında
-Sentetik kauçuk vulkanizasyonunda
-Korozyon inhibitörlerinde
-Sondaj sıvıları, pestisitler ve yağlayıcılar olarak
-Kazan ölçeği çözümü için
-Bitkisel ve hayvansal yağların rafine edilmesi için
-fresk boyama için
-Yumuşatıcı suda
-Homeopatik ilaçların bir bileşeni olarak
-Asitli dökülmeleri temizlemek için
-Baryum hidroksit ayrıca şeker endüstrisinde pancar şekeri hazırlamak için kullanılır.

Baryum hidroksit, zayıf asitlerin, özellikle organik asitlerin titrasyonu için analitik kimyada kullanılır.

ANAHTAR KELİMELER:
Baryum hidroksit, Baryta, 17194-00-2, 241-234-5, BaH2O2, Susuz Baryum Hidroksit, Baryumhidroksit, Aetzbaryt, baryum(II) hidroksit, baryum(2+) hidroksit, baryum (II) hidroksit

Baryum Hidroksit Nedir?
Baryum hidroksit, Ba(OH)2 formülüyle baryta olarak da adlandırılır.
Baryum hidroksit kokusuz, berrak beyaz bir tozdur.
Baryum hidroksit doğada zehirlidir.
Baryum hidroksit doğada iyoniktir, örneğin sulu çözeltideki Ba(OH)2 (baryum hidroksit), molekül başına iki hidroksit iyonu sağlayabilir.
Baryum hidroksit, karboksamidleri metalize etmek için tarif edilen tek reaktiftir Baryum hidroksit, baryum okside kıyasla daha az parçalayıcıydı.

Baryum hidroksit – Ba(OH)2 Kullanımları
Baryum hidroksit, sulu çözeltide güçlü bir kostik baz oluşturur.
Baryum hidroksitin birçok kullanımı vardır, örneğin sülfitler için bir test olarak; pestisitlerde; alkali ve cam üretiminde.
Soda kireci yerine baryum hidroksit kireç kullanımı, yüksek sevofluran konsantrasyonu, yüksek emici sıcaklık ve taze emici kullanımı.
Baryum hidroksit, alkaliler, cam, yağ ve gres katkı maddeleri, baryum sabunları ve diğer baryum bileşiklerinin üretiminde kullanılır.

Baryum Hidrat oktahidrat, sıvalar ve duvar resimleri için bir sağlamlaştırıcı olarak yaygın olarak kullanılmaktadır.
Baryum Hidroksit, suda neredeyse çözünmeyen ve konsolidasyon etkisi veren bir tuz olan Baryum Karbonat oluşturmak için karbondioksit ile reaksiyona girer.
Ayrıca Baryum hidroksit, fresklerde çiçeklenme olarak bulunan Kalsiyum Sülfat (CaSO4) ile reaksiyona girerek son derece çözünmez bir tuz olan Baryum Sülfat (BaSO4) oluşturur.

Baryum hidroksitin hazırlanması ve yapısı:
Baryum hidroksit, baryum oksitin (BaO) suda çözülmesiyle hazırlanabilir:
BaO + H2O → Ba(OH)2
Baryum hidroksit, havada ısıtıldığında monohidrata dönüşen oktahidrat olarak kristalleşir.
100 °C'de vakumda, monohidrat BaO ve su verecektir.
Monohidrat, katmanlı bir yapıya sahiptir (yukarıdaki resme bakın).
Ba2+ merkezleri kare bir anti-prizmatik geometriyi benimser.
Her Ba2+ merkezi, komşu Ba2+ merkez bölgelerine sırasıyla ikili ve üçlü köprü oluşturan iki su ligandı ve altı hidroksit ligandı ile bağlıdır.
Oktahidratta, bireysel Ba2+ merkezleri yine sekiz koordinatlıdır ancak ligandları paylaşmazlar.

Baryum Hidroksit aşağıdaki gibi kullanılır:
- Yağlayıcı ve gres üretiminde katkı maddesi
- termoplastik reçineler, suni ipek ve PVC katkı maddesi
-sabun imalatı
-diğer baryum tuzlarının ve organik bileşiklerin kimyasal sentezi
-silikatların kaynaştırılması

CAS numarası:
17194-00-2
22326-55-2 (monohidrat)
12230-71-6 (oktahidrat)
CHEBI:32592
Kimyasal Örümcek: 26408
ECHA Bilgi Kartı: 100.037.470
EC Numarası: 241-234-5
Gmelin Referansı: 846955
PubChem Müşteri Kimliği: 28387
RTECS numarası: CQ9200000
UNII: 1OHB71MYBK
P27GID97XM: (monohidrat)
L5Q5V03TBN: (oktahidrat)
CompTox Kontrol Paneli (EPA): DTXSID10892155

Baryum hidroksitin tanımı:
Baryum Hidroksit beyaz granül bir bileşiktir.
Baryum hidroksit, Baryum oksit ve sudan oluşur.
Baryum hidroksit esas olarak diğer Baryum ürünlerini üretmek için kullanılır.
Baryum hidroksit, Ba(OH)₂ₓ kimyasal formülüne sahiptir.
Baryum elementinin başlıca bileşiklerinden biri, alternatif olarak baryta veya baryta-su olarak bilinen Baryum hidroksit monohidrattır.
Bununla birlikte, ticari alanda, baryumun beyaz granüler monohidratı birçok uygulama için kullanılmaktadır.

Baryum Hidroksit Kimyasal Yapısı
Baryum Oksitin kimyasal formülü Ba(OH)₂'dir.
Baryum Hidroksit kimyasal formülü ilginçtir.
Adından da anlaşılacağı gibi Baryum Hidroksit, Baryum ve Hidroksitten oluşur.
Yani, mantıksal olarak, formül Ba(OH) olmalıdır.
O halde neden Baryum Hidroksit formülü olarak Ba(OH)₂ yazıyoruz?
Bunun nedeni, Baryumun iki pozitif iyona sahipken hidroksitin bir negatif iyona sahip olmasıdır.
Baryum'u nötr bir bileşik olarak göstermek için Baryum Hidroksite başka bir hidroksit ekliyoruz ve Baryum hidroksiti nötr hale getiriyoruz.

Baryum Hidroksit Özellikleri
Molar kütle
Baryum Hidroksit'in molar kütlesini bulmak için, bu bileşiği oluşturan elementlerin molar kütlelerini toplamamız gerekir.
Baryumun mol kütlesi veya moleküler ağırlığı 137.33'tür.
Bileşikte sadece bir Baryum var.
Hidrojenin molar kütlesi 1.008'dir.
Bileşikte iki hidrojen vardır.
Yani iki hidrojenin toplam molar kütlesi 2.016'dır.
Molar oksijen kütlesi 15.999'dur.
İki oksijen vardır ve bu nedenle kombine iki oksijenin toplam molar kütlesi 31.998'dir.
Şimdi bu sayıları toplarsak 171.344 elde ederiz.
Yani Baryum Hidroksit'in molar kütlesi 171.344g/mol'dür.

Baryum Oksit: Güçlü Bir Baz
Baz, hidroksit iyonları vermek için su ile reaksiyona giren kimyasal türlerdir.
Güçlü bir baz, kırılmamış bazdaki elementlerin sahip olduğu tam anyon ve katyon sayısını vermek için H2O'da tamamen ayrışabilen bazdır.

Erime noktası
Baryum Hidroksit'in erime noktası, Baryum hidroksit içindeki su miktarına göre değişir.
Baryum oksitin oktahidrat formu 78 derece santigratta erir.
Monohidrat formu 300 santigrat derecede erir ve susuz form 407 santigrat derecede erir.

çözünürlük
Baryum Hidroksit suda çözünür olmasına rağmen, Baryum hidroksit sadece az çözünür.
Baryum hidroksitin suda çözünmesini istiyorsanız, 0.1 M Molar Konsantrasyonlu bir Baryum Hidroksit bileşiğine ihtiyacınız vardır.

Kaynama noktası
Baryum Hidroksit 780 santigrat derecede kaynar.
Kaynamaya devam ederseniz ve sıcaklık 800 santigrat dereceye ulaşırsa, Baryum hidroksit ayrışır ve Baryum Oksit verir.
Baryum Hidroksitin Diğer Özellikleri
Baryum hidroksit beyaz renklidir.
Baryum hidroksit genellikle granüler katı olarak görünür.
Baryum hidroksit kokusuzdur.
Baryum Hidroksitin pH'ı 11.27'dir.
Baryum Hidroksit monohidrat formunun yoğunluğu 3.74 g/cm3'tür.
Oktahidrat formunun yoğunluğu ise 2.18 g/cm3'tür.

Reaksiyonlar
Baryum hidroksit, 800 °C'ye ısıtıldığında baryum okside ayrışır.
Baryum hidroksit ile karbon dioksit reaksiyonu, baryum karbonat verir.
Baryum hidroksitlerin sulu çözeltisi, yüksek oranda alkali olduğundan, kuvvetli bir baz olması nedeniyle asitlerle nötralizasyon reaksiyonlarına girer.
Baryum hidroksit, özellikle zayıf organik asitlerin titrasyonlarını gerektiren reaksiyonlarda faydalıdır.
Böylece, Baryum hidroksit, sırasıyla sülfürik ve fosforik asitlerle baryum sülfat ve baryum fosfat oluşturur.
Hidrojen sülfür ile reaksiyon, baryum sülfür üretir.
Birçok çözünmeyen veya daha az çözünür baryum tuzlarının çökelmesi, bir baryum hidroksit sulu solüsyonu diğer metal tuzlarının birçok solüsyonu ile karıştırıldığında çift değiştirme reaksiyonundan kaynaklanabilir.
Baryum hidroksitin amonyum tuzları ile reaksiyonları kuvvetli endotermiktir.
Baryum hidroksit oktahidratın amonyum klorür veya amonyum tiyosiyanat ile reaksiyonu genellikle sınıfta kimya gösterimi olarak kullanılır ve suyu dondurmak için yeterince soğuk ve elde edilen karışımı çözmek için yeterli su üretir.

Bileşik Formül: BaH2O2
Molekül Ağırlığı: 171.36
Görünüm: Beyaz ila kirli beyaz toz, kristaller veya kristal toz
Erime Noktası: 78°C (172.4°F)
Kaynama Noktası: 780°C (1.436°F)
Yoğunluk: 3,74 g/cm3
Monoizotopik Kütle: 171.910721

Baryum Hidroksit, daha yüksek (temel) pH ortamlarıyla uyumlu kullanımlar için suda yüksek oranda çözünmeyen kristal Baryum kaynağıdır.
Hidrojen atomuna bağlı bir oksijen atomundan oluşan OH-anyonu olan hidroksit, doğada yaygın olarak bulunur ve fiziksel kimyada en çok çalışılan moleküllerden biridir.
Hidroksit bileşikleri, baz katalizinden karbon dioksitin saptanmasına kadar çeşitli özelliklere ve kullanımlara sahiptir.
2013 yılında bir dönüm noktası deneyinde, JILA'daki (Joint Laboratuar Astrofizik Enstitüsü) bilim adamları, hidroksit moleküllerini kullanarak ilk kez bileşiklerin buharlaşarak soğutulmasını sağladılar; bu, kimyasal reaksiyonları kontrol etmek için yeni yöntemlere yol açabilecek ve bir dizi disiplini etkileyebilecek bir keşif, Atmosfer bilimi ve enerji üretim teknolojileri dahil.
Baryum Hidroksit genellikle çoğu ciltte hemen mevcuttur.
Ultra yüksek saflıkta ve yüksek saflıkta bileşimler, bilimsel standartlar olarak hem optik kaliteyi hem de kullanışlılığı artırır.

Baryum hidroksit, Ba(OH)2, baryta olarak da bilinir.
Baryum hidroksit, baryum oksit (BaO) veya baryum sülfürün (BaS) suda çözülmesiyle hazırlanabilir:
BaO+H2O→Ba(OH)2+H2O(1)
BaS+H2O→Ba(OH)2+H2S(2)
Baryum hidroksit, havada ısıtılarak monohidrata dönüştürülebilen oktahidrat, Ba(OH)2~8H2O olarak kristalleşir.
Beyaz granül monohidrat, ticari olarak temin edilebilen olağan formdur.
Baryum hidroksit, 800°C'ye ısıtıldığında baryum okside ayrışır.
Baryum hidroksit, zayıf asitleri titre etmek için kullanılabilen suda ("baryta suyu") bir alkalin çözeltisi oluşturur, çünkü Baryum hidroksitlerin berrak sulu çözeltisinin karbonat içermemesi garanti edilir (baryum karbonat suda çözünmez).

Baryum Hidroksit Suda Çözünür mü?
Baryum Hidroksit'in suda çözünürlüğü orta düzeydedir.
Bununla birlikte, bu bileşik asetonda çözünmez.
Oda sıcaklığında Baryum hidroksit bir çözelti üretebilir.
Baryum Hidroksit çözeltisinin yaklaşık 0.1 mol dm-3 konsantrasyonuna sahip olduğu bulunmuştur.

Kimyasal formül: Ba(OH)2
Molar kütle:
171.34 g/mol (susuz)
189.355 g/mol (monohidrat)
315.46 g/mol (oktahidrat)
Görünüm: beyaz katı
Yoğunluk:
3.743 g/cm3 (monohidrat)
2.18 g/cm3 (oktahidrat, 16 °C)
Erime noktası:
78 °C (172 °F; 351 K) (oktahidrat)
300 °C (monohidrat)
407 °C (susuz)
Kaynama noktası: 780 °C (1.440 °F; 1.050 K)

endotermik Reaksiyon
Baryum Hidroksit ile ilgili makale, endotermik reaksiyon ve Baryum Hidroksit'in Baryum hidroksit içindeki rolü hakkında konuşmazsak eksik kalacaktır.
Endotermik reaksiyon, çevredeki alanlardan ısı ödünç alan herhangi bir reaksiyondur.
Böylece alan gözle görülür şekilde serinler.

Baryum hidroksiti amonyum klorür ile karıştırırsanız bu endotermik reaksiyonu görebilirsiniz.
İki bileşiği bir beher içinde karıştırırken, sıcaklık oldukça hızlı bir şekilde düşer.
Beher içindeki sıcaklığı ölçerseniz Baryum hidroksitin -20 derecenin altına düştüğünü göreceksiniz.
Reaksiyon çevredeki ısıyı emer ve amonyak, baryum klorür ve su üretimi ile sonuçlanır.

Baryum hidroksitin kullanım alanları:
Baryum hidroksit öncelikle diğer baryum ürünlerini üretmek için kullanılır.
Bu ürünlerin nasıl kullanıldığı daha sonra tartışılacaktır.
Baryum hidroksit ayrıca laboratuvarlarda zayıf asitlerin konsantrasyonunu ölçmek için kullanılır.
Bu işleme titrasyon denir.
Baryum hidroksit ayrıca cam, gres veya diğer alkalileri yapmak için kullanılır.
Baryum hidroksit ayrıca kanalizasyon suyunun arıtılmasında da kullanılır.
Baryum hidroksit pek çok mineralde mevcut olduğundan, baryum hidroksit doğada yaygın olarak bulunur.
 
Baryum hidroksitin hazırlanması:
Baryum oksidi (BaO) su (H2O) ile reaksiyona sokarak baryum hidroksit hazırlayabiliriz:
BaO + 9H2O →Ba(OH)2• 8H2O

Baryum hidroksitin Fiziksel Özellikleri:
Baryum hidroksit, kokusu olmayan beyaz renkli bir katıdır.
Baryum hidroksit, 3.743 g mL-1(monohidrat formunda) ve 2.18 g mL-1(oktahidrat formunda) yoğunluğa sahiptir.
Erime noktaları 78 ºC (oktahidrat formunda), 300 ºC (monohidrat formunda) ve 407 ºC (susuz formda)'dir.
Kaynama noktası yaklaşık 780 ºC'dir.
Her 3 form da düşük sıcaklıklarda suda az çözünür, ancak sudaki çözünürlük sıcaklık artışıyla artar.

Baryum hidroksitin Kimyasal Özellikleri:
Baryum hidroksit, hidroksil anyonlarının salınması nedeniyle Baryum hidroksiti suda çözdüğümüzde alkali çözeltiler üretir.
Baryum hidroksit, baryum tuzlarının yapımında yararlıdır çünkü Baryum hidroksit, baryum fosfat vb. ilgili tuzları üretmek için sülfürik, fosforik ve diğer asitlerle reaksiyona girebilir.

Baryum hidroksitin kullanım alanları:
Baryum hidroksit, Baryum hidroksiti, kimya endüstrisinde çeşitli çeşitli işlemlerde kullandığımız baryum fosfat, baryum sülfür ve baryum sülfat gibi diğer baryum tuzlarını üretmek için bir baryum kaynağı olarak kullanma yeteneğine sahiptir.
Ayrıca, Baryum hidroksit alkali özelliklerinden dolayı zayıf asitlerin titrasyonu için analitik bir standartta baryum hidroksit de kullanabiliriz.

Baryum hidroksitin Laboratuvar Kullanımları:
Baryum hidroksit, analitik kimyada, özellikle organik asitler için kullanılır.
Bununla birlikte, baryum hidroksitlerin berrak sulu çözeltisi, baryum karbonat suda çözünmediğinden, sodyum hidroksit ve potasyum hidroksitten farklı olarak karbonat içermediğinden emin olmaktır.
Bu, fenolftalein veya timolftalein (alkali renkte değişikliklerle) gibi göstergelerin, çok daha az bazik olan karbonat iyonlarının varlığından kaynaklanan titrasyon hatası riski olmadan kullanılmasına izin verir.

İşte bir Özet
Baryum hidroksit beyaz, granül bir bileşiktir.
Baryum hidroksit, Baryum ve Hidroksit iyonlarından yapılır.
Baryum hidroksitlerin orijinal formunda, Baryum hidroksit doğada iyoniktir.
Baryum hidroksitin moleküler ağırlığı 171.344 g/mol'dür.
Baryum hidroksit güçlü bir bazdır, çünkü Baryum hidroksit suda tamamen ayrışır ve BaO katyonu ve Hidroksit katyonu verir.
Baryum hidroksitin oktahidrat formunun erimesi için baryum hidroksit 78 derece Celsius alır.
Baryum hidroksit, monohidrat ve susuz formların erimesi için 300 derece ve 407 derece Santigrat alır.
Baryum hidroksitin kaynama noktası 780 santigrat derecedir.
Bileşiği daha fazla ısıtırsanız, Baryum hidroksit termal ayrışmaya neden olur ve Baryum Oksit elde edersiniz.
Baryum Hidroksit suda çözülebilir, Baryum hidroksit sadece az çözünür.
0.1 M Molar Konsantrasyonlu Baryum Hidroksit bileşiği suda çözülür.
Molar konsantrasyonu daha yüksek olan bileşik suda çözünemez.

Tarafımızdan sunulan Baryum Hidroksit, kimya endüstrisinde, makine imalatında ve metal işlemede kullanılmaktadır.
Kimya endüstrisinde Baryum hidroksit, baryum tuzu üretimi için kullanılır.
Baryum hidroksit, ısıl işlem tuzlarının üretimi için kullanılır; Baryum hidroksit ayrıca kazan suyu arıtımı ve Sülfat tuzu elektrolizi için de kullanılır.
Baryum hidroksit pigment yapımında, seramik ürünlerin solmasını önlemek için kullanılır.
Baryum hidroksit ayrıca tekstil endüstrisinde ve deri endüstrisinde mordan ve suni paspas ajanları olarak ve elektronik endüstrisinde kullanılmaktadır.
Baryum hidroksit, Ba(OH)2 formülüne sahip kimyasal bileşiktir.
Baryta veya baryta-su olarak da bilinen Baryum hidroksit, baryumun başlıca bileşiklerinden biridir.

Suda çözünürlük, BaO kütlesi (Ba(OH)2 değil):
1,67 g/100 mL (0 °C)
3,89 g/100 mL (20 °C)
4,68 g/100 mL (25 °C)
5,59 g/100 mL (30 °C)
8,22 g/100 mL (40 °C)
11,7 g/100 mL (50 °C)
20,94 g/100 mL (60 °C)
101,4 g/100 mL (100 °C)
Diğer çözücülerde çözünürlük: düşük
Baziklik (pKb): 0,15 (birinci OH–), 0,64 (ikinci OH–)
Manyetik duyarlılık (χ): −53.2·10−6 cm3/mol
Kırılma indeksi (nD): 1.50 (oktahidrat)

Baryum hidroksit, Ba(OH)2 moleküler formülüne ve 121.6324 g/mol moleküler ağırlığa sahiptir.
Baryum hidroksit, prizmatik, renksiz kristalleri çok sıvı olan bir anhidrat olarak oluşur.
Baryum hidroksit, baryum oksitin (BaO) suda çözülmesiyle hazırlanabilir:

BaO + 9H2O ⇒ Ba(OH)2·8H2O
Baryum hidroksit, havada ısıtıldığında monohidrata dönüşen oktahidrat olarak kristalleşir.
Baryum oksitin, aşağıdaki reaksiyona göre gaz halinde Ba(OH)2 oluşturmak üzere 1443 ila 1593 K sıcaklıklarda su buharı ile reaksiyona girdiği bulunmuştur:

BaO(katı) + H2O(gaz) ⇒ Ba(OH)2(gaz)
Standart serbest oluşum enerjisi, mevcut sıcaklık aralığında ΔGr° = 49,400 – 16.6 T (cal/mol) denklemiyle verilir.
Termodinamik çevrimden, baryum ve iki hidroksil grubu arasındaki bağ enerjisinin 196.8 kcal/mol olduğu bulunmuştur.

Daha iyi bir hazırlama yöntemi, nitrata NaOH eklenmesini içerir.
Baryum hidroksit oldukça çözünür olduğundan, Ba(OH)2·8H2O'yu kristalize etmek için çözeltiyi buharlaştırmak için Baryum hidroksit gereklidir.
Bu kristalleşmeye yardımcı olmak için etanol eklenir.
Kristaller, sodyum iyonlarını uzaklaştırmak için soğuk etanol içinde yıkanır ve daha sonra kurutulur.
Baryum hidroksit oktahidrat, yaşlanmayla çözünürlüğünde değişiklik göstermeyen ve artan sıcaklıkla sudaki çözünürlüğü artan kristalli çökeltiler oluşturur.

Oktahidrat ısıtıldığında yaklaşık 78 °C'de monohidrata ve yaklaşık 375 °C'de anhidrata ayrışır.
Kristalli baryum hidroksit oktahidratın termal dehidrasyonu incelenmiştir.
Oktahidrat önce kendi hidrasyon sularında (78 °C) Baryum hidroksitlerde çözünür ve daha sonra yaklaşık 125 °C'de trihidrat oluşturmak için dört su kaybeder.
Trihidrat stabil değildir ve 180 °C'de elde edilen monohidrattır.
Havada kademeli ısıl işlem, 375 °C'de susuz baryum hidroksit oluşumuna yol açar.
Baryum oksit, atıl bir atmosferde yaklaşık 410 °C'de oluşur.
Hidroksit, 400-600 °C sıcaklık aralığında doğrudan peroksite dönüştürülür.

Baryum hidroksit uygulaması:
Düşük sıcaklıklarda BaTiO3 oluşturmak için ıslak kimyasal jel-kristalit dönüşümünde kullanılan reaktif.

Baryum hidroksitin hazırlanması:
Baryum hidroksit, baryum oksitin (BaO) suda çözülmesiyle hazırlanabilir.
BaO + 9H2O → Ba(OH)2·8H2O
Baryum hidroksit, havada ısıtıldığında monohidrata dönüşen oktahidrat olarak kristalleşir.
100 °C'de vakumda, monohidrat BaO verir.

Baryum hidroksitin kullanım alanları:
Baryum hidroksit, analitik kimyada zayıf asitlerin, özellikle organik asitlerin titrasyonu için kullanılır.
Baryum karbonat suda çözünmediği için, sodyum hidroksit ve potasyum hidroksitten farklı olarak baryum hidroksitlerin berrak sulu çözeltisinin karbonat içermemesi garanti edilir.
Bu, zayıf bazik karbonat iyonlarının varlığı nedeniyle titrasyon hatası riski olmadan fenolftalein veya timolftalein (alkalin renk değişiklikleri ile) gibi göstergelerin kullanımına izin verir.
Baryum hidroksit, organik sentezde, örneğin esterlerin ve nitrillerin hidrolizi için güçlü bir baz olarak kullanılır.
Baryum hidroksit, dimetil hendekandioattaki iki eşdeğer ester grubundan birini hidrolize etmek için kullanılmıştır.
Baryum hidroksit ayrıca siklopentanon, diaseton alkol ve D-Gulonic γ-laktonun hazırlanmasında da kullanılır.
Baryum hidroksit, endotermik reaksiyonların bir gösteriminde kullanılır, çünkü bir amonyum tuzu ile karıştırıldığında, ısı çevreden emildiğinden reaksiyon soğur.

Baryum hidroksitin çeşitli uygulamaları:
Baryta adı altında, homeopatik ilaçlarda Baryum hidroksit kullanılır.
Baryum hidroksit ayrıca asit dökülmelerini temizlemek için kullanılır.
Ayrıca baryta adı altında baskı amaçlı fotoğraf kağıdı üretiminde Baryum hidroksit kullanılmaktadır.

derece: teknik derece
Kalite Seviyesi: 100
tahlil: ~%95
form: toz
mp: >300 °C (yanıyor)
yoğunluk: 25 °C'de 2,2 g/mL (lit.)
SMILES dizisi: O[Ba]O
InChI: 1S/Ba.2H2O/h;2*1H2/q+2;/p-2
InChI anahtarı: RQPZNWPYLFFXCP-UHFFFAOYSA-L

Baryum hidroksiti ayrıca Ba(OH)2 formülüyle 'baryta' olarak da biliyoruz.
Baryum hidroksit, kristal beyaz renkli ve kokusuz bir tozdur.
Ayrıca, Baryum hidroksit bazı tehlikeli özelliklerinden dolayı doğada çok zehirlidir.
Baryum hidroksit doğada iyoniktir, örneğin, sulu çözelti içinde Ba(OH)2(baryum hidroksit) 2 hidroksit iyonu/molekül verebilir.
Bununla birlikte, karboksamidleri metalize etmek için tanımladığımız tek reaktif baryum hidroksittir.
Ek olarak, baryum hidroksit, baryum oksitten daha az parçalayıcıydı.
Aşağıdaki Baryum Hidroksit Formülüne bir göz atalım.

Baryum Hidroksit Nedir?
Baryum Hidroksit, Ba(OH)2 formülüne sahip kimyasal bileşiktir.
Baryum Hidroksit, Baryum Oksit (BaO) suda çözülerek hazırlanabilir:
BaO + 9 H2O → Ba(OH)2·8H2O
Baryum hidroksit, havada ısıtıldığında Monohidrata dönüşen Oktahidrat olarak kristalleşir.
Her iki kalite de PVC Stabilizatörlerde / Yağlayıcılarda ve ayrıca mükemmel bir ısı stabilizatöründe sıklıkla kullanılır.

Baryum hidroksitin Formülü ve Yapısı:
Baryum hidroksitin kimyasal bir formülü vardır, yani Ba(OH)2.
Baryum hidroksit, sırasıyla 171.34 g mol-1, 189.955 ve 315.46 g mol-1 molar kütleye sahip susuz, monohidrat ve oktal hidrat olmak üzere 3 tipte bulunabilir.
Bileşiğin yapısı 2 hidroksil anyon, (OH–) ve 1 baryum katyon (Ba2+) ile oluşturulmuştur.

Baryum hidroksit hidratlanırsa, katyonların ve anyonların çevresinde bir veya sekiz su molekülü olacaktır.
Ek olarak, Baryum hidroksitlerin kimyasal yapısı, temel olarak organik moleküller için kullandığımız ortak temsillerde bir görüntü şeklinde aşağıda mevcuttur.

Ba(OH)2: Baryum Hidroksit
Yoğunluk: 3,74 g/cm³
Moleküler Ağırlık/ Molar Kütle: 171.34 g/mol
Kaynama Noktası: 780 °C
Erime Noktası: 78 °C
Kimyasal Formül: BaH2O2

Baryum hidroksitin kullanım alanları nelerdir?
Endüstriyel olarak, baryum hidroksit, diğer birçok baryum bileşiğinin öncüsü olarak kullanılır.
Bu bileşiğin monohidratı, farklı ürünlerden sülfatı kurutmak ve çıkarmak için yaygın olarak kullanılır.
Bu uygulamada baryum sülfatın çok düşük çözünürlüğü kullanılır.

Baryum hidroksit nasıl hazırlanır?
Baryum hidroksit genellikle baryum oksidin (kimyasal formül: BaO) suda çözülmesiyle hazırlanır.
Bu reaksiyon için kimyasal denklem aşağıda verilmiştir.
BaO + 9 H2O → Ba(OH)2·8H2O
Baryum hidroksit, bu bileşiğin oktahidrat formuna kristalleştiği ve daha sonra havada ısıtılarak bir monohidrata dönüştürüldüğü not edilebilir.

Baryum hidroksit ısıtıldığında ne olur?
800°C'ye ısıtıldığında, baryum hidroksit ayrışır ve baryum oksit verir.
Baryum karbonat, karbondioksit ile reaksiyona girerek sağlanır.
Güçlü alkali, sulu çözelti asitlerle nötralizasyon reaksiyonlarına girer.

BARYUM HİDROKSİT
BaH2O2
Baryum Hidroksit Susuz
baryumhidroksit
Aetzbaryt
baryum(II) hidroksit
baryum(2+) hidroksit
baryum (II) hidroksit
ACMC-20alr7
CHEBI:32592
DTXSID10892155
AKOS015913958
S289
FT-0622568
D03055
Q407605
12230-71-6 [RN]
22326-55-2 [RN]

Baryum hidroksitin kararlılığı:
Baryum hidroksit kararlı bir bileşiktir.
Baryum hidroksit karbondioksit, asitler ve nem ile uyumlu değildir.
Bu madde ile uyumsuz maddelerle temastan kaçınmak için baryum hidroksit gereklidir.

Baryum hidroksitin Görünüşü: Baryum hidroksit, görünüş olarak beyazdan şeffafa kadar değişebilen kristalli bir maddedir.
Özgül Ağırlık: Baryum hidroksitin özgül ağırlığı 2.18'dir.
Erime Noktası: Baryum hidroksit 408 °C sıcaklıkta erir.
Kaynama Noktası: Baryum hidroksit 780 °C sıcaklıkta kaynar.

Baryum hidroksitin pH Değeri:
Baryum hidroksitin ph değeri aslında Baryum hidroksit konsantrasyonuna bağlıdır.
Bununla birlikte, Baryum hidroksitin pH'ı -2 civarındadır.
Bu, Baryum hidroksitin doğada oldukça bazik olduğunu gösterir.

Yoğunluk: Baryum hidroksit, g cm-3 başına 2.18 yoğunluğa sahiptir.
Moleküler Formül: Baryum Hidroksit Oktahidrat'ın moleküler formülü BaH18O10'dur.

Baryum hidroksit (Ba(OH)2), monohidrat
Baryum hidroksit hidrat (1:2:1) [ACD/IUPAC Adı]
Baryum hidroksit monohidrat
BARYUM HİDROKSİT, OKTAHİDRAT
Baryumhidroksidhidrat (1:2:1) [Almanca] [ACD/IUPAC Adı]
Hydroxyde de baryum, hidrat (2:1:1) [Fransızca] [ACD/IUPAC Adı]
40226-30-0 [RN]
Baryum hidroksit hidrat
baryum hidroksit monohidrat, %95
baryum hidroksit, monohidrat
baryum(2+) ve dihidroksit ve hidrat
BARYUM(2+) HİDRAT DİHİDROKSİT
BARYUM(2+) İYON HİDRAT DİHİDROKSİT
baryumhidroksidehidrat
baryumhidroksidemonohidrat
MFCD00149151

Bu internet sitesinde sizlere daha iyi hizmet sunulabilmesi için çerezler kullanılmaktadır. Çerezler hakkında detaylı bilgi almak için Kişisel Verilerin Korunması Kanunu mevzuat metnini inceleyebilirsiniz.