BETA-SÜLFOALANİN

Beta-sülfoalanin, sisteinin oksidasyonu ile üretilen bir amino asittir; bu sayede bir tiyol grubu, bir sülfonik asit/sülfonat grubuna tamamen oksitlenir.
Sisteat veya 3-sülfoalanin olarak da bilinen beta-sülfoalanin, alfa amino asitler olarak bilinen organik bileşikler sınıfına aittir.
Beta-sülfoalanin, bakterilerden insanlara kadar tüm canlı türlerinde bulunur.

CAS Numarası: 498-40-8
EC Numarası: 207-861-3
Moleküler Formül: C3H7NO5S
Molekül Ağırlığı (g/mol): 169,15

3-sülfo-l-alanin olarak da bilinen beta-sülfoalanin, HO3SCH2CH(NH2)CO2H formülüne sahip organik bileşiktir.
Beta-sülfoalanin genellikle sisteat olarak anılır ve nötr pH'a yakın bir şekilde −O3SCH2CH(NH3+)CO2− formunu alır.

Beta-sülfoalanin, sisteinin oksidasyonu ile üretilen bir amino asittir; bu sayede bir tiyol grubu, bir sülfonik asit/sülfonat grubuna tamamen oksitlenir.
Beta-sülfoalanin ayrıca piruvat ve sülfit/bisülfite dönüşen 3-sülfolaktat aracılığıyla metabolize edilir.
L-sisteat sülfo-liyaz enzimi bu dönüşümü katalize eder.

Sisteat, mikroalglerdeki taurinin biyosentetik öncüsüdür.
Buna karşılık hayvanlardaki taurinin çoğu sistein sülfinattan yapılır.

Beta-sülfoalanin ve sistein sülfinik asit (beyindeki taurin biyosentezinden elde edilen metabolik ara ürünler), kültürlenmiş nöronlarda [3H]taurin alımını önemli ölçüde azaltırken, sistein, isetionik asit, sisteamin ve sistamin, taurin taşınmasında hiçbir değişiklik göstermez.

Sisteat veya 3-sülfoalanin olarak da bilinen beta-sülfoalanin, alfa amino asitler olarak bilinen organik bileşikler sınıfına aittir.
Bunlar, amino grubunun, karboksilat grubuna (alfa karbon) hemen bitişik olan karbon atomuna bağlandığı amino asitlerdir.

Sisteinin sülfonik asit analoğu olan bir amino sülfonik asittir.
Beta-sülfoalanin çok güçlü bir bazik bileşiktir (Beta-sülfoalanin pKa'ya dayalı).

Beta-sülfoalanin, bakterilerden insanlara kadar tüm canlı türlerinde bulunur.
İnsanlarda Beta-sülfoalanin bir dizi enzimatik reaksiyona katılır.
Özellikle Beta-sülfoalanin sistein sülfinik asit dekarboksilaz enzimi ile etkileşimi yoluyla taurine dönüştürülebilir.

Ek olarak Beta-sülfoalanin, Glutamat dekarboksilaz 1 enzimi ile etkileşimi yoluyla taurine dönüştürülebilir.
İnsanlarda Beta-sülfoalanin, taurin ve hipotaurin metabolizmasında rol oynar.

Sisteat veya 3-sülfoalanin olarak da bilinen beta-sülfoalanin, alfa amino asitler olarak bilinen organik bileşikler sınıfına aittir.
Bunlar, amino grubunun, karboksilat grubuna (alfa karbon) hemen bitişik olan karbon atomuna bağlandığı amino asitlerdir.

Beta-sülfoalanin çok güçlü bir bazik bileşiktir (Beta-sülfoalanin pKa'ya dayalı).
Beta-sülfoalanin, bakterilerden insanlara kadar tüm canlı türlerinde bulunur.

L-Sisteik asit bir beta-sülfoalanindir.
Beta-sülfoalanin, permanganat ile oksitlenmiş insan saçından izole edilmiş, C-terminal sülfonik asit grubuna sahip bir amino asittir.
Beta-sülfoalanin normalde koyun yününün, yünün ışığa ve havaya maruz kalan dış kısmında oluşur.

3-sülfo-1-alanin olarak da bilinen beta-sülfoalanin, HO3SCH2CH(NH2)CO2H formülüne sahip organik bir bileşiktir.
Beta-sülfoalanin genellikle sisteat olarak adlandırılır ve nötre yakın pH'ta Beta-sülfoalanin -O3SCH2CH(NH3+)CO2- formunu alır.

Tiol grubunun tamamen bir sülfonik asit/sülfonat grubuna oksitlendiği sisteinin oksidasyonu ile üretilen bir amino asit.
Beta-sülfoalanin ayrıca 3-sülfolaktik asit yoluyla metabolize edilir ve piruvat ve sülfit/bisülfite dönüştürülür.

L-sisteat sülfoliyaz enzimi bu dönüşümü katalize eder.
Beta-sülfoalanin, mikroalglerdeki taurinin biyosentetik öncüsüdür.
Buna karşılık hayvanlardaki taurinin çoğu sistein sülfinik asitten yapılır.

Fmoc-L-Beta-sülfoalanin, proteomik çalışmalar ve katı faz peptit sentezi teknikleri için potansiyel olarak yararlı olan bir Fmoc korumalı sistein türevidir.
Beta-sülfoalanin, protein yapısının kritik bir bileşeni olan disülfür bağlarının oluşumu da dahil olmak üzere birçok biyolojik süreçte yer alan çok yönlü bir amino asittir.
Beta-sülfoalanin, protein yapısının ve fonksiyonunun ters evrişimine yardımcı olmak için olağandışı bir amino asit analoğu olarak faydalı olabilir.

Beta-sülfoalanin, sisteinin sülfonik asit analoğu olan bir amino sülfonik asittir.
Beta-sülfoalanin bir hayvan metaboliti olarak rol oynar.
Beta-sülfoalanin bir alanin türevi, bir amino sülfonik asit, bir karboksialkansülfonik asit, bir sistein türevi ve proteinojenik olmayan bir alfa-amino asittir.

Beta-sülfoalanin, Escherichia coli'de (K12, MG1655 suşu) bulunan veya onun tarafından üretilen bir metabolittir.

Beta-sülfoalanin, mevcut verilerle Phaseolus vulgaris ve Homo sapiens'te bulunan doğal bir üründür.

Beta-sülfoalanin, ana bozunma ürünlerinin bir molekül içindeki karışık disülfidler, moleküller arasındaki disülfid çapraz bağları ve sülfenik, sülfinik ve Beta-sülfoalanin olduğu durumlarda kolayca oksitlenebilir.
Cu2+ ve Fe3+ gibi geçiş metalleri disülfür bağlarının oluşumunu katalize edebilir.

Örnek olarak insan fibroblast büyüme faktörü (FGF-1), bakır katalizli oksidasyon yoluyla moleküller arası disülfidlerin sonucu olarak dimerler oluşturur.
Bu metal katalizli reaksiyonlar genellikle komşu bir tiyol grubu olmadan meydana gelebilir.

Geçiş metallerinin yokluğunda, yeni molekül içi veya moleküller arası disülfür köprülerinin oluşumu, genellikle mevcut doğal disülfür köprüsünü parçalayan yakındaki bir serbest tiyol grubunu gerektirir ve daha sonra serbest tiyol, disülfür köprüsünü oluşturmak için yeniden oksitlenebilir.
Bu reaksiyon serbest bir tiyol anyonu gerektirdiğinden (pKa ~9'dur), çözelti pH'ındaki bir artış, karışık disülfür oluşumunda bir artışla sonuçlanacaktır.

Ancak Beta-sülfoalanin için pKa değerleri üçüncül yapıdaki diğer iyonlaştırıcı grupların yakınlığına bağlı olarak değişebilir.
Bu etkileşimler esas olarak elektrostatik niteliktedir ve bu komşu grupların iyonizasyonu pH ile değiştiğinden, Beta-sülfoalanin kalıntılarının pKa değerleri pH'ın bir fonksiyonu olacaktır.

Örnek olarak, Cys 25 aktif bölgesi için papaindeki tiyol pKa'nın pH 6'da 4,1 ve pH 9'da 8,4 olduğu tahmin edilmiştir.
Bu gözlem, pH 6'da Beta-sülfoalanin 25'e yakın pozitif yüklü bir His kalıntısının bulunduğunu, oysa pH 9'da elektrostatik etkileşimlere Asp veya Glu kalıntıları gibi yakın negatif yüklü kalıntıların hakim olduğunu göstermektedir.

Yerel elektrostatik ortamların tiyol pKa değerleri ve disülfit değişimi üzerindeki etkileri Snyder, Cennerazzo, Karalis ve Field (1981) tarafından tartışılmıştır.
Cys pKa değerlerinin azalması için His kalıntılarıyla iyon eşleşmesi de önerilmiştir.

Beta-sülfoalanin, Siyanin ve Rodamin boyaları gibi hidrofobik etiketlere ve diğer hidrofobik kalıntılara bağlanarak bunların sudaki çözünürlüğünü arttırmak için kullanılmıştır.
Di- veya tripeptit olarak hidrofilikliğin daha da arttırılması sağlanabilir

Beta-sülfoalanin, SPPS'de standart fosfonyum veya uranyum bazlı birleştirme reaktifleri ile birleştirilebilir.
DNA dizilimi ve genomik için yüksek verimli teknolojilerde, şarjı değiştirilmiş boya etiketli
dideoksinükleosit-5'-trifosfatlar, DNA'daki "doğrudan yük" uygulamaları için sentezlendi.

L-Sistein ve L-Beta-sülfoalanin, eşleştirilmiş elektroliz yöntemiyle sentezlendi.
Her iki üründe de %98'in üzerinde yüksek saflık ve %90'ın üzerinde yüksek verim elde edildi.

Akım yoğunluğu 7 A/dm2 ve L-sistein konsantrasyonu 0,6 mol/dm3 olduğunda anot ve katotta en yüksek akım verimi elde edildi.
Toplam akım verimliliği %180'in üzerindeydi.

Hidrobromik asit ve sistinin döngüsel voltametri davranışları, anodik hücrede tipik bir EC reaksiyonunun gerçekleştiğini gösterdi.
Anot reaksiyonu ve birbirini takip eden kimyasal reaksiyon, yüksek hız ve akım verimi elde etmek için birbirini hızlandırdı.

L-Beta-sülfoalanin, Beta-sülfoalaninin L-enantiyomeridir.
Beta-sülfoalanin, Escherichia coli metaboliti ve insan metaboliti olarak rol oynar.

Beta-sülfoalanin bir amino sülfonik asit, bir L-alanin türevi, bir L-sistein türevi ve proteinojenik olmayan bir L-alfa-amino asittir.
Beta-sülfoalanin, bir L-sistatın (1-) konjuge asididir.

L-Sisteik asit bir beta-sülfoalanindir.
Beta-sülfoalanin, permanganat ile oksitlenmiş insan saçından izole edilmiş, C-terminal sülfonik asit grubuna sahip bir amino asittir.
Beta-sülfoalanin normalde koyun yününün, yünün ışığa ve havaya maruz kalan dış kısmında oluşur.

Beta-sülfoalanin Kullanım Alanları:
Permanganat ile oksitlenmiş insan saçından izole edilmiş, C-terminal sülfonik asit grubuna sahip bir amino asit.
Beta-sülfoalanin normalde koyun yününün, yünün ışığa ve havaya maruz kalan dış kısmında oluşur.

Beta-sülfoalanin uygulaması:
Amino asit analizi için dahili standart.

Beta-sülfoalaninin biyokimya/fizol Etkileri:
L-Beta-sülfoalanin, bakteriyel aspartatın rekabetçi bir inhibitörü olarak kullanılabilen kükürt içeren bir aspartat analoğudur: aspartatın ve diğer aspartat biyolojik sistemlerinde alanin antiporter (AspT) değişimine yol açar.
L-Beta-sülfoalanin monomerik yüzey aktif madde geliştirilmesinde kullanılır.

L-Beta-sülfoalanin Sisteinin bir oksidasyon ürünüdür.
Sistein sülfinik asitin bir analoğu olan L-Beta-sülfoalanin, sistein sülfinik asit reseptörlerine bağlananlar gibi beyindeki uyarıcı amino asitlerin araştırılmasında kullanılabilir.
L-Beta-sülfoalanin, çeşitli sıçan metabotropik glutamat reseptörlerinde (mGluR'ler) yararlı bir agonisttir.

Beta-sülfoalanin, sisteinin oksidasyonu ile üretilen bir amino asittir; bu sayede bir tiyol grubu, bir sülfonik asit/sülfonat grubuna tamamen oksitlenir.

ANAHTAR KELİMELER:
498-40-8, 207-861-3, Sisteik Asit, 3-Sülfoalanin, DL-SİSTEİK ASİT, 2-amino-3-sülfopropanoik asit, A3OGP4C37W, CHEBI:21260, UNII-A3OGP4C37W, sisteinsaure

Beta-sülfoalaninin Farmakolojisi ve Biyokimyası:

İnsan Metabolit Bilgileri:

Hücresel Konumlar:
Mitokondri

Beta-sülfoalaninin taşınması ve saklanması:

Herhangi bir uyumsuzluk da dahil olmak üzere güvenli depolama koşulları:

Depolama koşulları:
Sıkıca kapalı.
Kuru.

Depolama sınıfı:
Depolama sınıfı (TRGS 510): 11: Yanıcı Katılar

Beta-sülfoalaninin stabilitesi ve reaktivitesi:

Reaktivite:

Aşağıdakiler genel olarak yanıcı organik maddeler ve karışımlar için geçerlidir:
Buna uygun olarak ince bir dağılımda, yukarı doğru hareket ettirildiğinde genellikle bir toz patlaması potansiyeli varsayılabilir.

Kimyasal stabilite:
Beta-sülfoalanin standart ortam koşulları (oda sıcaklığı) altında kimyasal olarak stabildir.

Tehlikeli reaksiyon olasılığı:
Veri yok

Kaçınılması gereken durumlar:
Bilgi bulunmamaktadır

Uyumsuz malzemeler:
Güçlü oksitleyici maddeler

Beta-sülfoalanin ile ilgili ilk yardım önlemleri:

Solunması halinde:

İnhalasyondan sonra:
Temiz hava.

Ciltle teması halinde:
Kirlenmiş olan giysilerinizi hemen çıkarınız.
Cildi su/duş ile durulayın.

Göz teması halinde:

Göz temasından sonra:
Bol su ile durulayın.
Kontakt lensleri çıkarın.

Yutulması halinde:

Yuttuktan sonra:
Mağdura su içirin (en fazla iki bardak).
Kendinizi iyi hissetmiyorsanız doktora danışın.

Beta-sülfoalanin ile yangınla mücadele önlemleri:

Uygun söndürücü maddeler:
Su Köpüğü Karbondioksit (CO2) Kuru toz

Uygun olmayan söndürme maddeleri:
Beta-sülfoalanin için söndürücü maddelere ilişkin herhangi bir sınırlama yoktur.

Beta-sülfoalaninden kaynaklanan özel tehlikeler:
Karbon oksitler
Azot oksitler (NOx)
Kükürt oksitler
Yanıcı.

Yangın durumunda tehlikeli yanıcı gazlar veya buharların oluşması mümkündür.

İtfaiyecilere tavsiyeler:
Yangın durumunda bağımsız solunum cihazı kullanın.

Daha fazla bilgi:
Gazları/buharları/buğuları su püskürtme jeti ile bastırın (düşürün).
Yangın söndürme suyunun yüzey suyuna veya yeraltı suyu sistemine karışmasını önleyin.

Beta-sülfoalanin'in kazara salınımına ilişkin önlemler:

Kişisel önlemler, koruyucu ekipman ve acil durum prosedürleri:

Acil durum personeli olmayanlar için tavsiyeler:
Tozları solumaktan kaçının.
Tehlikeli bölgeyi boşaltın, acil durum prosedürlerini izleyin, bir uzmana danışın.

Çevresel önlemler
Ürünün kanalizasyona girmesine izin vermeyin.

Muhafaza etme ve temizlemeye yönelik yöntem ve malzemeler:
Drenajları kapatın. Dökülenleri toplayın, bağlayın ve pompalayın.
Olası malzeme sınırlamalarına dikkat edin.

Uygun şekilde imha edin.
Etkilenen bölgeyi temizleyin.
Toz oluşumunu önleyin.

Beta-sülfoalanin tanımlayıcıları:
CAS numarası:
13100-82-8 (D/L)
35554-98-4 (D)
498-40-8 (Sol)

CHEBI: CHEBI:17285
ChemSpider: 65718
DrugBank: DB03661
ECHA Bilgi Kartı: 100.265.539
EC Numarası: 207-861-3
MeSH: Sisteik+asit
PubChem Müşteri Kimliği: 25701

UNII:
A3OGP4C37W (D/L)
YWB11Z1XEI (D)
M6W2DJ6N5K (Sol)

CompTox Kontrol Paneli (EPA): DTXSID40862048
InChI: InChI=1S/C3H7NO5S/c4-2(3(5)6)1-10(7,8)9/h2H,1,4H2,(H,5,6)(H,7,8,9) /t2-/m0/s1
Anahtar: XVOYSCVBGLVSOL-REOHCLBHSA-N
InChI=1/C3H7NO5S/c4-2(3(5)6)1-10(7,8)9/h2H,1,4H2,(H,5,6)(H,7,8,9)/t2 -/m0/s1
SMILES: C(C(C(=O)O)N)S(=O)(=O)O

Eş anlamlı(lar): (R)-2-Amino-3-sülfopropiyonik asit
Doğrusal Formül: HO3SCH2CH(NH2)CO2H·H2O
CAS Numarası: 23537-25-9
Molekül Ağırlığı: 187.17
Beilstein: 3714036
MDL numarası: MFCD00149544
PubChem Madde Kimliği: 24858207
NACRES: NA.26

CAS: 498-40-8
Moleküler Formül: C3H7NO5S
Molekül Ağırlığı (g/mol): 169,15
MDL Numarası: MFCD00007524
InChI Anahtarı: XVOYSCVBGLVSOL-UHFFFAOYNA-N
PubChem Müşteri Kimliği: 72886
CHEBI: CHEBI:17285
IUPAC Adı: 2-amino-3-sülfopropanoik asit
SMILES: NC(CS(O)(=O)=O)C(O)=O

Beta-sülfoalaninin özellikleri:
Kimyasal formül: C3H7NO5S
Molar kütle: 169,15 g·mol−1
Görünüm: Beyaz kristaller veya toz
Erime noktası: 272 °C civarında ayrışır
Suda çözünürlük: Çözünür

Kalite Seviyesi: 200
Deney: ≥%99,0 (T)
form: toz veya kristaller
optik aktivite: [α]20/D +7,5±0,5°, c = H2O'da %5
teknik(ler): LC/MS: uygun
renk: beyazdan soluk sarıya
mp: 267 °C (dec.) (lit.)
çözünürlük: H2O: çözünür
uygulama(lar): peptid sentezi
SMILES dizesi: [H]O[H].N[C@@H](CS(O)(=O)=O)C(O)=O
InChI: 1S/C3H7NO5S.H2O/c4-2(3(5)6)1-10(7,8)9;/h2H,1,4H2,(H,5,6)(H,7,8,9 );1H2/t2-;/m0./s1
InChI anahtarı: PCPIXZZGBZWHJO-DKWTVANSSA-N

Molekül Ağırlığı: 169,16 g/mol
XLogP3-AA: -4,5
Hidrojen Bağı Donör Sayısı: 3
Hidrojen Bağı Alıcı Sayısı: 6
Dönebilen Tahvil Sayısı: 3
Tam Kütle: 169,00449350 g/mol
Monoizotopik Kütle: 169.00449350 g/mol
Topolojik Kutupsal Yüzey Alanı: 126Ų
Ağır Atom Sayısı: 10
Karmaşıklık: 214
İzotop Atom Sayısı: 0
Tanımlı Atom Stereocenter Sayısı: 0
Tanımsız Atom Stereomerkez Sayısı: 1
Tanımlı Bond Stereocenter Sayısı: 0
Tanımsız Bond Stereocenter Sayısı: 0
Kovalent Bağlı Birim Sayısı: 1
Bileşik Kanonikleştirilmiş: Evet

Beta-sülfoalaninin özellikleri:
Beyaz renk
Miktar: 1 gr
Formül Ağırlığı: 169.15
Yüzde Saflık: ≥%98,0 (T)
Fiziksel Form: Kristal Toz
Kimyasal Adı veya Malzeme: L-Sisteik Asit

Beta-sülfoalanin ile İlgili Ürünler:
(R)-(-)-2,2-Dimetil-1,3-dioksolan-4-metanol
(R)-(+)-2,2-Dimetil-1,3-dioksolan-4-karboksilik Asit Metil Ester
[2R-[2a,6a,7b(R*)]]-7-[[[[(1,1-Dimetiletoksi)karbonil]amino]fenilasetil]amino]-3-metilen-8-okso-5-tiya- 1-azabisiklo[4.2.0]oktan-2-karboksilik Asit 5-Oksit
(S)-4',7-Dimetil Ekol
(3a'R,4'S,5'S,6a'S)-5'-[[(1,1-Dimetiletil)dimetilsilil]oksi]hekzahidro-N-[(1R)-2-hidroksi-1-feniletil]-5,5- dimetil-spiro[1,3-dioksan-2,2'(1'H)-pentalen]-4'-karboksamid

Beta-sülfoalanin isimleri:

IUPAC adı:
(R)-2-Amino-3-sülfopropanoik asit

Düzenleyici süreç adları:
L-sisteik asit
L-sisteik asit

Diğer isimler:
3-Sülfo-l-alanin

Diğer tanımlayıcılar:
498-40-8

Beta-sülfoalanin Eşanlamlıları:
sisteik asit
3-Sülfoalanin
DL-SİSTEİK ASİT
2-amino-3-sülfopropanoik asit
13100-82-8
sistat
beta-Sülfoalanin
Alanin, 3-sülfo-
3024-83-7
Sisteinik asit
Cepteik asit
Sipteik asit
Sisterik asit
A3OGP4C37W
CHEBI:21260
Sisteinsülfonat
2-amino-3-sülfopropanoat
L-sisteat
UNII-A3OGP4C37W
sisteinsaure
Cepteat
kopyala
Sisterat
NSC 254030
NSC-254030
L-Sisteik asit, 8
3-Sülfoalanin, (L)-
2-Amino-3-sülfopropiyonat
SİSTEİK ASİT [MI]
SİSTEİK ASİT, DL-
CHEMPACIFIC41266
SCHEMBL44030
2-amino-3-sülfoprop-panoik asit
CHEMBL1171434
2-azanil-3-sülfo-propanoik asit
BDBM85473
DTXSID40862048
XVOYSCVBGLVSOL-UHFFFAOYSA-N
BBL100099
MFCD00065088
NSC254030
STL301905
AKOS005174455
3-Sülfoalanin (H-DL-Cys(O3H)-OH)
LS-04435
FT-0627746
FT-0655399
FT-0683826
C-9550
EN300-717791
A820275
Q2823250
Z1198149799
InChI=1/C3H7NO5S/c4-2(3(5)6)1-10(7,8)9/h2H,1,4H2,(H,5,6)(H,7,8,9
13100-82-8 [RN]
2-amino-3-sülfopropanoik asit
3024-83-7 [RN]
3-Sülfoalanin [Almanca] [ACD/IUPAC Adı]
3-Sülfoalanin [ACD/IUPAC Adı]
3-Sülfoalanin [Fransızca] [ACD/IUPAC Adı]
A3OGP4C37W
a-Amino-b-sülfopropiyonik Asit
Alanin, 3-sülfo- [ACD/Dizin Adı]
CYA
sisteik asit
Sisteik asit (VAN)
SİSTEİK ASİT, D-
SİSTEİK ASİT, DL-
SİSTEİK ASİT, L-
DL-sisteik asit
L-Sisteik Asit
UNII:A3OGP4C37W
a-amino-β-sülfopropiyonik asit
2-Amino-3-sülfopropanoat [ACD/IUPAC Adı]
2-Amino-3-sülfopropiyonat
Cepteat
kopyala
Sisteinsülfonat
Sisterat
(R)-2-Amino-3-sülfopropanoik asit
(S)-2-Amino-3-sülfopropanoik asit
[13100-82-8] [RN]
207-861-3 [EINECS]
2-Amino-3-sülfopropiyonik asit
35554-98-4 [RN]
3-Sülfoalanin, (L)-
3-sülfoalanin|alanin, 3-sülfo-
Alanin, 3-sülfo-, L-
C-9550
Cepteik asit
Sipteik asit
sistat
sisteinat
sistein sülfonik asit
SİSTEİNsülfonik asit
Sisteinik asit
Sisteinler?üre
Sisterik asit
DL-SİSTEİKASİT
L-Alanin, 3-sülfo-[ACD/Dizin Adı]
L-sisteat
L-Sisteik asit, 8
MFCD00007524
MFCD00065088 [MDL numarası]
β-Sülfoalanin
 

Bu internet sitesinde sizlere daha iyi hizmet sunulabilmesi için çerezler kullanılmaktadır. Çerezler hakkında detaylı bilgi almak için Kişisel Verilerin Korunması Kanunu mevzuat metnini inceleyebilirsiniz.