DİSOPİRAMİD FOSFAT

Disopiramid fosfat bir organoamonyum fosfattır.
Disopiramid fosfat, düzensiz kalp atışlarını tedavi etmek için kullanılan anti-aritmik maddeler olarak adlandırılan bir ilaç grubuna aittir.
Disopiramid fosfat hem oral hem de intravenöz formlarda bulunur ve düşük derecede toksisiteye sahiptir.

CAS Numarası: 3737-09-5
Formül: C21H29N3O
Molar kütle: 339.483 g·mol-1

Disopiramid fosfat, ventriküler taşikardi tedavisinde kullanılan antiaritmik bir kimyasaldır.
Disopiramid fosfat bir sodyum kanal blokörüdür ve Sınıf 1a anti-aritmik ajan olarak sınıflandırılır.

Disopiramid fosfatın ventriküler miyokard üzerinde negatif bir inotropik etkisi vardır ve kontraktiliteyi önemli ölçüde azaltır.
Disopiramid fosfat ayrıca birçok olumsuz yan etkiden sorumlu olan kalp üzerinde antikolinerjik bir etkiye sahiptir.
Disopiramid fosfat hem oral hem de intravenöz formlarda mevcuttur ve düşük derecede toksisiteye sahiptir.

Disopiramid fosfat, REACH Tüzüğü kapsamında kayıtlıdır ve yalnızca ara kullanım için Avrupa Ekonomik Bölgesi'nde üretilmekte ve/veya buraya ithal edilmektedir.
Disopiramid fosfat sanayi sitelerinde ve imalatta kullanılmaktadır.

Disopiramid fosfat bir organoamonyum fosfattır.
Disopiramid fosfat fosfat, kardiyak depresan özelliklere sahip bir sınıf la antiaritmik ajandır.

Disopiramid fosfat fosfat, aksiyon potansiyelinin 0. fazı sırasında kalp zarındaki hem sodyum hem de potasyum kanallarını bloke ederek Disopiramid fosfat eylemleri uygular.
Bu, AV düğümü boyunca impuls iletimini yavaşlatır ve atriyal ve ventriküler dokulardaki normal kalp hücrelerinin aksiyon potansiyelinin süresini uzatır.

Disopiramid fosfat, QT aralığını uzatır ve QRS kompleksinin genişlemesine neden olur.

Disopiramid fosfat ayrıca bazı antikolinerjik ve lokal anestezik özelliklere sahiptir.
Supraventriküler taşikardi tedavisinde disopiramid fosfat fosfat kullanılmaktadır.

Kalp üzerinde guanidininkine benzer bir depresan etkiye sahip bir sınıf I anti-aritmik ajandır (kalp zarının depolarizasyonuna doğrudan müdahale eden ve böylece bir zar stabilize edici madde olarak hizmet eden).
Disopiramid fosfat ayrıca bazı antikolinerjik ve lokal anestezik özelliklere sahiptir.

Disopiramid fosfat, düzensiz kalp atışlarını tedavi etmek için kullanılan anti-aritmik maddeler olarak adlandırılan bir ilaç grubuna aittir.
Düzensiz kalp atışı, kalbinizin düzensiz, çok hızlı veya çok yavaş attığı bir durumdur.
Disopiramid fosfat, kalp atış hızını yavaşlatmaya ve aritmileri (anormal kalp ritimleri) önlemeye yardımcı olur.

Disopiramid fosfat, yani anti-aritmik maddeler içerir.
Disopiramid fosfat, kalpteki belirli elektrik sinyallerini bloke ederek düzensiz kalp atışlarını normal bir ritme getirmeye yardımcı olur.
Düzensiz kalp atışı tedavisi, kan pıhtılaşması, kalp krizi veya felç riskini azaltır.

Disopiramid fosfat doktor tarafından reçete edildiği şekilde alınmalıdır.
Doktorunuz, dozunuzu izlemek için tedavi sırasında EKG'leri ve kan basıncını izleyebilir.

Bazı insanlar bulanık veya çift görme, mide ağrısı, az veya hiç idrara çıkma ve düşük kan şekeri gibi yaygın yan etkiler yaşayabilir.
Disopiramid fosfatın bu yan etkilerinin çoğu tıbbi müdahale gerektirmez ve zamanla kademeli olarak düzelir.
Ancak yan etkiler devam ederse lütfen doktorunuza danışınız.

Disopiramid fosfat veya diğer ilaçlara karşı alerjiniz olduğu biliniyorsa lütfen doktorunuza söyleyiniz.
Disopiramid fosfatın çocuklarda kullanılması önerilmez.
Hamile veya emziren kadınların Disopiramid fosfat almadan önce bir doktora danışmaları tavsiye edilir.

Disopiramid fosfat almadan önce, böbrek veya karaciğer hastalığınız, prostat büyümesi, glokom (artmış göz tansiyonu) veya kanda düşük potasyum seviyeleri (hipokalemi) varsa doktorunuza söyleyiniz.
Kalp atışınızı düzenlemek için halihazırda başka ilaçlar alıyorsanız Disopiramid fosfat almayınız.

Disopiramid fosfat bulanık görme, baş dönmesi ve düşük kan basıncına neden olabileceğinden araç veya makine kullanmayın.
Yaşlıysanız (65 yaş üstü), vücut ağırlığınız düşükse veya böbrek veya karaciğer problemleriniz varsa Disopiramid fosfatı dikkatli kullanın.

Disopiramid fosfat, bazı düzensiz kalp atışlarını tedavi etmek için kullanılır).
Disopiramid fosfat, antiaritmik ilaçlar olarak adlandırılan bir ilaç sınıfındadır.
Disopiramid fosfat, kalbinizi anormal aktiviteye karşı daha dirençli hale getirerek çalışır.

Sürekli Eğitim Etkinliği:
Disopiramid fosfat, ventriküler taşikardi/fibrilasyon gibi yaşamı tehdit edebilen veya atriyal fibrilasyon ve hipertrofik kardiyomiyopati gibi artan morbidite ve mortalite ile ilişkili kalp ritmi anormalliklerini tedavi etmek için kullanılan bir kimyasaldır.
Bu aktivite, endikasyonlar, etki mekanizması, uygulamalar, yan etkiler, kontrendikasyonlar, izleme ve toksisite dahil olmak üzere bu kimyasalın birkaç önemli yönünü gözden geçirmektedir.
Bu kimyasalın bu önemli bilgisi, meslekler arası sağlık ekibi sonuçlarını iyileştirebilir.

Hedefler:
Disopiramid fosfatın etki mekanizmasını tanımlayın.
Disopiramid fosfatın olası yan etkilerini açıklayın.

Antiaritmik bir kimyasal olarak Disopiramid fosfat kullanırken izlemenin önemini açıklar.
Bu kimyasalın faydalarını en üst düzeye çıkarmak ve Disopiramid fosfat yan etkilerini en aza indirmek için kullanırken bakım koordinasyonunu ve iletişimini geliştirmeye yönelik profesyonel ekip stratejilerini ana hatlarıyla belirtin.

Belirteçler:
1962'de, o zamanlar mevcut olan ana antiaritmik ajanlar olan kinidin ve prokainamid dışında yeni antiaritmik ilaçlara ihtiyaç duyuldu.
Disopiramid fosfat, yeni antiaritmik ajanların araştırma programı için sentezlenen 500'den fazla bileşik arasından seçilen ajandır.
Disopiramid fosfatın kimyasal yapıları, Disopiramid fosfat antikolinerjik özelliğini açıklayan sentetik muskarinik antagonist cilaya benzer.

Disopiramid fosfat, daha iyi etkinlik ve olumlu yan etki profilleri sağlayan daha yeni ilaçların mevcudiyeti nedeniyle kalp ritmi anormallikleri için nadiren kullanılmasına rağmen uyku kaynaklı veya atriyal fibrilasyon gibi vagal aracılı atriyal fibrilasyon için hala tercih edilen ilaçtır.
Bu koşullarda Disopiramid fosfatın etkinliği, parasempatik tonu ortadan kaldıran Disopiramid fosfat antikolinerjik aktivitesine bağlıdır.

Disopiramid fosfat ayrıca koroner arter hastalığı olan bir hasta için üçüncü basamak antiaritmik bir ajandır.
Ayrıca, sol ventrikül hipertrofisi olan bir hastada torsade de pointes indükleyebilen bozulmuş depolarizasyon vardır.
Bu nedenle, QT aralığını uzatan antiaritmiklerden kaçınılır, ancak sotalol veya amiodaron başarısız veya uygun değilse, Disopiramid fosfat bir alternatif olabilir.

Atriyal fibrilasyonu ve hipertrofik obstrüktif kardiyomiyopatisi (HOCM) olan bir hastada, disopiramid fosfat sol ventrikül çıkış yolu (LVOT) gradyanını azaltabileceğinden (endikasyon dışı kullanım) disopiramid fosfat, amiodaron dışında tercih edilen ajandır.

Disopiramid fosfatın obstrüktif kardiyomiyopatideki güvenliliği ve etkililiğine ilişkin çok merkezli bir çalışmanın verileri, Disopiramid fosfatın 78 hastada (çalışma deneklerinin %66'sı) SVOT gradyanını 75+/- 33'ten 40+/-32 mmHg'ye önemli ölçüde azalttığını göstermiştir (P <0,0001).
Disopiramid fosfat, dihidropiridin olmayan bir kalsiyum kanal blokeri veya beta bloker ile kombinasyon halinde kullanıldığında, HCOM hastalarında AF'nin tekrarını etkili bir şekilde önleyebilir.

Ventriküler erken vuru (VPB) veya erken ventriküler kompleksleri (PVC) olan hastalarda semptom yükü yüksek olabilir.
Disopyramid fosfat, yapısal kalp hastalığı olmayan hastalarda kullanılabilir, ancak Disopiramid fosfat etkinliği ablasyondan daha azdır.
Ek olarak, randomize, çift kör, plasebo kontrollü bir yıllık takip çalışmasına dayalı olarak, Disopiramid fosfat (n=44), plaseboya (n=46) kıyasla atriyal fibrilasyon için elektro kardiyoversiyondan sonra sinüs ritmini korumada etkili olmuştur.

Disopiramid fosfatın kullanım alanları:
Disopiramid fosfat, belirli ciddi (muhtemelen ölümcül) düzensiz kalp atışlarını (sürekli ventriküler taşikardi gibi) tedavi etmek için kullanılır.
Disopiramid fosfat, normal kalp ritmini eski haline getirmek ve düzenli, sabit bir kalp atışını sürdürmek için kullanılır.

Disopiramid fosfat, anti-aritmik bir ilaç olarak bilinir.
Disopiramid fosfat, kalpte düzensiz kalp atışına neden olabilecek belirli elektrik sinyallerini bloke ederek çalışır.
Düzensiz bir kalp atışını tedavi etmek kan pıhtılaşması riskini azaltabilir ve bu etki kalp krizi veya inme riskinizi azaltabilir.

Disopiramid fosfatın kullanımı:
Disopiramid fosfat, ağızdan almak için bir kapsül ve uzatılmış salımlı (uzun etkili) bir kapsül olarak gelir.
Disopiramid fosfat kapsülleri her 6 veya 8 saatte bir alınabilir.

Uzatılmış salımlı kapsül genellikle her 12 saatte bir alınır.
Reçete etiketinizdeki talimatları dikkatlice izleyin ve anlamadığınız herhangi bir kısmı doktorunuzdan veya eczacınızdan açıklamasını isteyin.

Disopiramid fosfatı aynen anlatıldığı gibi alın.
Disopiramid fosfattan daha fazla veya daha az almayın veya doktorunuz tarafından reçete edilenden daha sık almayın.

Uzatılmış salımlı kapsülleri yutun; açmayın, ezmeyin veya çiğnemeyin.

Disopiramid fosfat, durumunuzu kontrol etmeye yardımcı olur, ancak tedavi etmez.
Kendinizi iyi hissetseniz bile Disopiramid fosfat almaya devam edin.
Disopiramid fosfat almayı doktorunuzla konuşmadan kesmeyin.

Disopiramid fosfatın etki mekanizması:
Disopiramid fosfatın Sınıf 1a aktivitesi, Disopiramid fosfatın iletimi engellemek için sodyum kanallarını hedeflemesi bakımından kinidininkine benzer.
Disopiramid fosfat, kardiyak aksiyon potansiyelinin Faz 0'ı sırasında kardiyak miyositin sodyum geçirgenliğindeki artışı baskılayarak içeri doğru sodyum akımını azaltır.
Bu, uyarım için artan bir eşik ve azalan bir yukarı vuruş hızı ile sonuçlanır.

Disopiramid fosfat, hem QRS hem de P dalga süresini uzatarak PR aralığını uzatır.
Disopiramid fosfat atriyumdan ventriküllere aksiyon potansiyeli yayılmasını yavaşlattığı için bu etki özellikle ventriküler taşikardi tedavisinde çok uygundur.

Disopiramid fosfat, beta veya alfa adrenerjik reseptörler için bloke edici bir madde olarak hareket etmez, ancak ventriküler miyokard üzerinde önemli bir negatif inotropik etkiye sahiptir.
Sonuç olarak, Disopiramid fosfat kullanımı, kinidine kıyasla kontraktil kuvveti düşük dozlarda %42'ye kadar, yüksek dozlarda ise %100'e kadar azaltabilir.

Levililer, iskemik bir saldırıdan sonra yeniden giriş yapan aritmilere karşı Disopiramid fosfat için olası bir ikincil etki modu önerdiler.

Disopiramid fosfat, enfarktüslü ve normal miyokard refrakter dönemleri arasındaki homojensizliği azaltır; refrakter dönemini uzatmanın yanı sıra.
Bu, yeniden giriş depolarizasyonu şansını azaltır, çünkü sinyallerin, uyarılamayan refrakter durumdaki dokuyla karşılaşma olasılığı daha yüksektir.
Bu, Disopiramid fosfat dokunun kalp pili kontrolünü SA ve AV düğümlerine geri yüklediğinden, atriyal ve ventriküler fibrilasyon için olası bir tedavi sağlar.

Disopiramid fosfatın Farmakolojisi ve Biyokimyası:

MeSH Farmakolojik Sınıflandırması:

Anti-Aritmi Ajanları:
Kardiyak aritmilerin tedavisi veya önlenmesi için kullanılan ajanlardır.
Aksiyon potansiyelinin polarizasyon-repolarizasyon fazını, Disopiramid fosfat uyarılabilirliğini veya refrakterliğini veya kalp lifleri içindeki impuls iletimini veya membran tepkisini etkileyebilirler.

Anti-aritmi ajanları, etki mekanizmalarına göre genellikle dört ana gruba ayrılır:
Sodyum kanal blokajı,
Beta-adrenerjik blokaj,
Repolarizasyon uzaması,
Kalsiyum kanal blokajı.

Obstrüktif hipertrofik kardiyomiyopati:
Hipertrofik kardiyomiyopati (HCM), genel popülasyonda 1:500 kişide görülen en yaygın kalıtsal kalp hastalığıdır.
Disopiramid fosfat, Amerika Birleşik Devletleri'nde hipertrofik kardiyomiyopatili 600.000 kişi olduğu tahmin edilmektedir.

HCM'nin en yaygın varyantı, ekokardiyografi ile kolayca teşhis edilen, mitral kapağın sistolik öne hareketi ve mitral-septal temas nedeniyle sol ventrikül (SV) intrakaviter obstrüksiyonu ile kendini gösterir.
Negatif inotropik ilaçlarla farmakolojik tedavi birinci basamak tedavidir.

Önce beta-blokerler kullanılır ve nefes darlığı, göğüs ağrısı ve egzersiz intoleransı semptomlarını düzeltirken, istirahat halindeki SlV intraventriküler basınç gradiyentlerini azaltmazlar ve sıklıkla semptomları kontrol etmede yetersiz kalırlar.
Birçok araştırmacı ve klinisyen, Disopiramid fosfat kontrollü salınımının, dinlenme basınç gradyanlarını azaltmak ve semptomları iyileştirmek için mevcut en güçlü ajan olduğuna inanmaktadır.

Disopiramid fosfat 30 yılı aşkın bir süredir aktif olarak kullanılmaktadır.
Obstrüktif HCM için disopiramid fosfat uygulaması, 2020 American Heart Association/American College of Cardiology Foundation kılavuzlarında obstrüktif HCM tedavisi için bir IB tavsiyesine sahiptir.
Bir IB tedavi tavsiyesi, bir tedavinin önerildiğini ve yararlı ve faydalı olabileceğini belirtir.

Negatif inotroplar, LV ejeksiyon ivmesini ve mitral kapak üzerindeki hidrodinamik kuvvetleri azaltarak LV tıkanıklığını iyileştirir.
Disopiramid fosfatın özel etkinliği, güçlü negatif inotropik etkilerinden kaynaklanmaktadır; bire bir karşılaştırmada, Disopiramid fosfat, gradyan azaltma için beta-bloker veya verapamile göre daha etkilidir.

Disopiramid fosfat çoğunlukla beta-blokaj ile birlikte verilir.
Beta blokajına dirençli hastalarda kullanıldığında, Disopiramid fosfat vakaların %60'ında etkilidir, cerrahi septal miyektomi gibi invaziv prosedürlerin gerekmediği ölçüde semptomları ve gradiyenti azaltır.

Disopiramid fosfat etkinliğine rağmen, ABD'de kullanımını sınırlayan bir ana yan etkiye sahiptir, ancak Kanada, İngiltere ve Japonya'da daha geniş uygulama alanı görmüştür.
Vagal blokaj tahmin edilebileceği gibi ağız kuruluğuna neden olur ve prostatizmi olan erkeklerde idrar retansiyonuna neden olabilir.

Teichman ve ark. Disopiramid fosfat ile kombinasyon halinde kullanılan piridostigminin, antiaritmik etkinlikten ödün vermeden vagolitik yan etkileri önemli ölçüde azalttığını göstermiştir.
Bu kombinasyonun ayrıca geniş bir hasta kohortunda obstrüktif HCM'de etkili ve güvenli olduğu gösterilmiştir.

Bazı klinisyenler, Disopiramid fosfat tedavisine başlanan her hastaya piridostigmin sürekli salımını (ABD'de Mestinon Timespan olarak pazarlanmaktadır) reçete etmektedir.
Bu kombinasyon, daha yüksek Disopiramid fosfat dozunun kabulünü arttırır, çünkü obstrüktif HCM'de bir doz-yanıt korelasyonu olduğundan önemlidir, daha yüksek dozlar daha düşük gradyanlar verir.

Disopiramid fosfatla ilgili bir başka endişe, Disopiramid fosfat tip 1 anti-aritmik etkilerinden ani ölüme neden olma varsayımsal potansiyeli olmuştur.
Bununla birlikte, çok merkezli bir kayıt ve iki yeni kohort kaydı, ani ölüm oranlarını hastalığın kendisinden gözlemlenenden daha düşük göstererek bu endişeyi büyük ölçüde azaltmıştır.

İlaçla ilgili bu endişeler, klinik perspektiften görülmelidir; Disopiramid fosfat, genellikle cerrahi septal miyektomi (açık kalp ameliyatı) veya alkol septal ablasyonu (bir açık kalp ameliyatı) ile invaziv septal redüksiyon için sevk edilmeden önce hastalar için denenen son ajandır.
Bu invaziv prosedürlerin her ikisi de morbidite ve mortalite riskine sahiptir.

Seçilmiş hastalar için, invazif septal redüksiyona geçmeden önce oral Disopiramid fosfat denemesi makul bir yaklaşımdır.
Disopiramid fosfata yanıt veren hastalarda ilaca devam edilir.

Engelleyici semptomlar göstermeye devam edenler veya yan etkiler yaşayanlar derhal septal küçültme için sevk edilir.
Araştırmacılar, böyle kademeli bir strateji kullanarak, hayatta kalmanın, aynı yaştaki normal Birleşik Devletler popülasyonunda gözlemlenenden farklı olmadığını bildirdiler.

Ekstrakardiyak etkiler:
Atropin benzeri etkiler (antikolinerjik)
Kuru ağız
Kabızlık
Üriner retansiyon – Semptomatik prostatizmi olan hastalara disopiramid fosfat verilmemelidir.
Bulanık görüş
glokom
Döküntü
Agranülositoz

Ek olarak, Disopiramid fosfat gliklazid, insülin ve metforminin hipoglisemik etkisini artırabilir.

Disopiramid fosfat fosfat, kardiyak depresan özelliklere sahip bir sınıf antiaritmik ajandır.

ANAHTAR KELİMELER:
3737-09-5, 22059-60-5, Norpace, Rythmodan, SC 7031 fosfat, NSC-756744, CHEBI:4658, N6BOM1935W, 2-(1-(Amonyokarbonil)-3-(diizopropilamonio)-1-fenilpropil)piridinyum fosfat, SR-01000003039

Disopiramid fosfatın metabolizması:
Disopiramid fosfat, muhtemelen artan insülin sekresyonuna bağlı olarak hipoglisemiye neden olabilir ve ayrıca geleneksel hipoglisemik ilaçların etkilerini artırabilir.
Bildirilen hipoglisemi vakalarının çoğu, metabolitin biriktiği böbrek yetmezliği olan hastalarda görüldüğünden, bu etki Disopiramid fosfat ana metaboliti mono-N-dealkilDisopiramid fosfattan kaynaklanıyor olabilir.

Disopiramid fosfat ile tedavi edilmesi düşünülen altı deneğin serum glukoz konsantrasyonları, akşam yemeğinden 13, 15, 17 ve 19 saat sonra, daha fazla yiyecek verilmeden, iki modifiye salımlı Disopiramid tableti eklenerek veya uygulanmadan ölçüldü.
Disopiramid fosfat, tüm ölçüm zamanlarında serum glikoz konsantrasyonunu ortalama 0,54 mmol/l oranında önemli ölçüde azaltmıştır.
Serum glikoz konsantrasyonundaki düşüş, Disopiramid fosfatın serum konsantrasyonu veya serum kreatinin konsantrasyonu ile ilişkili değildi; Disopiramid fosfat yaşlı hastalarda ve zayıf hastalarda daha yüksekti.

Disopiramid fosfat alan tip 2 diabetes mellituslu 70 yaşındaki bir kadında da hipoglisemi bildirilmiştir.

Disopiramid fosfatın klinik verileri:
Ticari isimler: Norpace
AHFS/Drugs.com: Monografi
MedlinePlus: a682408
Gebelik kategorisi: AU: B2
Uygulama yolları: Oral, intravenöz
ATC kodu: C01BA03 (KİM)

Hukuki durum:
Birleşik Krallık: POM (yalnızca reçeteyle)
ABD: ℞-yalnızca

Disopiramid fosfatın farmakokinetik verileri:
Biyoyararlanım: Yüksek
Protein bağlama: %50 ila %65 (konsantrasyona bağlı)
Metabolizma: Hepatik (CYP3A4 aracılı)
Eliminasyon yarı ömrü: 6,7 saat (4 ila 10 saat aralığında)
Atılım: Böbrek (%80)

Disopiramid fosfatın tanımlayıcıları:
IUPAC adı: (RS)-4-(Diizopropilamino)-2-fenil-2-(piridin-2-il)butanamid
CAS Numarası: 3737-09-5
PubChem Müşteri Kimliği: 3114
IUPHAR/BPS: 7167
PubChem: DB00280
ChemSpider: 3002
UNII: GFO928U8MQ
CHEBI: CHEBI:4657
ChEMBL: ChEMBL517
CompTox Panosu (EPA): DTXSID1045536
ECHA Bilgi Kartı: 100.021.010

Disopiramid fosfatın özellikleri:
Formül: C21H29N3O
Molar kütle: 339.483 g·mol-1
Erime noktası: 94,5 - 95 °C (202,1 - 203,0 °F)
SMILES: O=C(N)C(c1ncccc1)(c2ccccc2)CCN(C(C)C)C(C)C
InChI: InChI=1S/C21H29N3O/c1-16(2)24(17(3)4)15-13-21(20(22)25,18-10-6-5-7-11-18)19- 12-8-9-14-23-19/h5-12,14,16-17H,13,15H2,1-4H3,(H2,22,25)
Anahtar:UVTNFZQICZKOEM-UHFFFAOYSA-N

Moleküler Ağırlık: 437,5 g/mol
Hidrojen Bağ Bağışçısı Sayısı: 4
Hidrojen Bağ Alıcı Sayısı: 7
Döndürülebilir Bağ Sayısı: 8
Tam Kütle: 437.20795813 g/mol
Monoizotopik Kütle: 437.20795813 g/mol
Topolojik Polar Yüzey Alanı: 137Ų
Ağır Atom Sayısı: 30
Karmaşıklık: 459
İzotop Atom Sayısı: 0
Tanımlı Atom Stereomerkez Sayısı: 0
Tanımsız Atom Stereomerkez Sayısı: 1
Tanımlı Bond Stereomerkez Sayısı: 0
Tanımsız Bond Stereomerkez Sayısı: 0
Kovalent Bağlı Birim Sayısı: 2
Bileşik Kanonikleştirildi: Evet

Disopiramid fosfatın isimleri:

Düzenleyici işlem adları:
disopiramid
disopiramid

IUPAC isimleri:
4-(diizopropilamino)-2-fenil-2-piridin-2-ilbutanamid
4-[bis(propan-2-il)amino]-2-fenil-2-(piridin-2-il)butanamid
disopiramid

Diğer tanımlayıcılar:
3737-09-5

Disopiramid fosfat kelimesinin eş anlamlı sözcükleri:
disopiramid FOSFAT
22059-60-5
Norpace
Disopyramide FOSFAT TUZU
Ritmodan
Norpace Cr
SC 7031 fosfat
Dirythmin sa
Diso-duriles
DisopiramidFosfat
EINECS 244-756-1
SC 7031 (fosfat)
NSC-756744
SC-13957
SC-7031 FOSFAT
Çebi:4658
N6BOM1935W
22059-60-5 (fosfat)
SC 13957
Norpace (TN)
2-(1-(Amonyokarbonil)-3-(diizopropilamonyo)-1-fenilpropil)piridinyum fosfat
disopiramid fosfat
4-(diizopropilamino)-2-fenil-2-(piridin-2-il)butanamid fosfat
4-[di(propan-2-il)amino]-2-fenil-2-piridin-2-ilbutanamid;fosforik asit
alfa-(2-Diizopropilaminoetil)-alfa-fenil-2-piridinasetamid fosfat
(+-)-alfa-(2-(Diizopropilamino)etil)-alfa-fenil-2-piridinasetamid fosfat (1:1)
2-Piridinasetamid, alfa-(2-(bis(1-metiletil)amino)etil)-alfa-fenil-, fosfat
2-Piridinasetamid, alfa-(2-(bis(1-metiletil)amino)etil)-alfa-fenil-, fosfat (1:1)
2-Piridinasetamid, alfa-(2-(diizopropilamino)etil)-alfa-fenil-, fosfat
alfa-(2-(Diizopropilamino)etil)-alfa-fenil-2-piridinasetamid fosfat (1:1)
2-Piridinasetamid, alfa-(2-(bis(1-metiletil)amino)etil)-alfa-fenil-, (+-)-, fosfat (1:1)
SR-01000003039
Disopiramid (fosfat)
UNII-N6BOM1935W
SCHEMBL41810
MLS000028431
SPEKTRUM1500261
C21H29N3O.H3O4P
CHEMBL1201020
HMS501I11
DTXSID30944685
Disopiramid fosfat (JAN/USP)
HMS1920I14
HMS2094K15
HMS2234B16
HMS3259J21
HMS3261C04
HMS3369L05
HMS3652M20
HMS3885J07
Pharmakon1600-01500261
Disopiramid FOSFAT [MI]
XAA05960
Disopiramid FOSFAT [JAN]
Tox21_500411
CCG-40209
Disopyramide FOSFAT [USAN]
HY-12533A
NSC756744
Disopiramid FOSFAT [VANDF]
AKOS040744844
Disopiramid FOSFAT [MART.]
Disopiramid FOSFAT [USP-RS]
Disopiramid FOSFAT [WHO-DD]
LP00411
NC00683
NSC 756744
Disopiramid fosfat [USAN:BAN:JAN]
NCGC00093836-01
NCGC00093836-02
NCGC00093836-03
NCGC00093836-04
NCGC00261096-01
SMR000058438
Disopyramide FOSFAT [TURUNCU KİTAP]
LS-130131
Disopyramide FOSFAT [EP MONOGRAF]
Disopiramid fosfat [USAN:USP:BAN:JAN]
AB-0100411
FT-0630479
S4143
SW196836-3
SW196836-4
Disopyramide FOSFAT [USP MONOGRAF]
C07740
D 6035
D00637
SR-01000003039-2
SR-01000003039-6
Q27106430
4-(diizopropilamino)-2-fenil-2-(2-piridil)butanamid
(R)-4-(diizopropilamino)-2-fenil-2-(piridin-2-il)butanamid fosfat
4-[di(propan-2-il)amino]-2-fenil-2-piridin-2-ilbütanamid,fosforik asit
4-DİİZOPROPİLAMİNO-2-FENİL-2-(2-PİRİDİL)BUTİRAMİT FOSFAT
Disopyramide fosfat, Avrupa Farmakopesi (EP) Referans Standardı
Disopyramide fosfat, Amerika Birleşik Devletleri Farmakopesi (USP) Referans Standardı
(+/-)-.ALFA.-(2-(DİİZOPROPİLAMİNO)ETİL)-.ALFA.-FENİL-2-PİRİDİNASETAMİT FOSFAT (1:1)
2-PİRİDİNASETAMİT, .ALFA.-(2-(BIS(1-METİLLETİL)AMİNO)ETİL)-.ALFA.-FENİL-, (+/-)-, FOSFAT (1:1)
223-110-2 [EINECS]
2-piridinasetamid, a-[2-[bis(1-metiletil)amino]etil]-a-fenil-
2-Piridinasetamid, α-(2-(bis(1-metiletil)amino)etil)-α-fenil-
2-Piridinasetamid, α-[2-[bis(1-metiletil)amino]etil]-α-fenil- [ACD/Dizin Adı]
3737-09-5 [RN]
4-(Diizopropilamino)-2-fenil-2-(2-piridinil)butanamid [Almanca] [ACD/IUPAC Adı]
4-(Diizopropilamino)-2-fenil-2-(2-piridinil)butanamid [ACD/IUPAC Adı]
4-(Diizopropilamino)-2-fenil-2-(2-piridinil)butanamid [Fransızca] [ACD/IUPAC Adı]
4-(Diizopropilamino)-2-fenil-2-(2-piridil)bütiramid
4-(Diizopropilamino)-2-fenil-2-(piridin-2-il)butanamid
4-(dipropan-2-ilamino)-2-fenil-2-(piridin-2-il)butanamid
a-[2-(Diizopropilamino)etil]-a-fenil-2-piridinasetamid
a-[2-[Bis(1-metiletil)amino]etil]a-fenil-2-piridinasetamid
disopiramida [İspanyolca] [INN]
Disopyramide [Fransızca] [INN]
Disopyramide [BAN] [INN] [JAN] [JP15] [USAN] [Wiki]
Disopiramid, (R)-
Disopiramid, (S)-
disopyramidum [Latince] [INN]
izoritm
lispin
MFCD00057366 [MDL numarası]
Norpace [Ticari isim]
Rythmodan [Ticari isim]
α-[2-(DIİZOPROPİLAMİNO)ETİL]-α-FENİL-2-PİRİDİNASETAMİT
α-Diizopropilaminoetil-α-fenilpiridin-2-asetamid
дизопирамид [Rusça] [INN]
ديسوبيراميد [Arapça] [INN]
丙吡胺 [Çince] [INN]
disopiramid serbest baz
NORPACE CR
Rythmodan-La
ξ-Disopiramid
[3737-09-5] [RN]
1309283-08-6 [RN]
2-Piridinasetamid, a-(2-(diizopropilamino)etil)-a-fenil-
2-Piridinasetamid, a-[2-(diizopropilamino)etil]-a-fenil-
2-Piridinasetamid, a-[2-[bis(1-metiletil)amino]etil]-a-fenil-
3737-09-5 (serbest taban)
38236-46-3 [RN]
4-(diizopropilamino)-2-fenil-2-(2-piridil)butanamid
4-(diizopropilamino)-2-fenil-2-piridin-2-ilbutanamid
4-[bis(metiletil)amino]-2-fenil-2-(2-piridil)butanamid
4-[bis(propan-2-il)amino]-2-fenil-2-(piridin-2-il)butanamid
4-[bis(propan-2-il)amino]-2-fenil-2-(piridin-2-il)butanimidik asit
4-[di(propan-2-il)amino]-2-fenil-2-(piridin-2-il)butanamid
4-[di(propan-2-il)amino]-2-fenil-2-piridin-2-ilbutanamid
492056 [Beilstein]
4-Diizopropilamino-2-fenil-2-(2-piridil)-bütiramid
54687-36-4 [RN]
74464-83-8 [RN]
74464-84-9 [RN]
BS-17145
DB00280
Dikorantil
Disopiramida
Disopiramida [INN-İspanyolca]
Disopiramid-d5
Disopiramit
Disopyramidum [INN-Latince]
MFCD00069254 [MDL numarası]
n-desalkil Disopiramid
Norpace®
Ritmodan
Rythmodan P [Ticari isim]
Rythmodan®
Searle 703
α-(2-(Diizopropilamino)etil)-α-fenil-2-piridinasetamid
α-(2-(Diizopropilamino)etil)-α-fenil-2-piridinasetamid
a-[2-[bis(1-metiletil)amino]etil]-a-fenil-2-piridinasetamid
γ-Diizopropilamino-α-fenil-α-(2-piridil)bütiramid
γ-Diizopropilamino-α-fenil-α-(2-piridil)bütiramid
дизопирамид
ديسوبيراميد
丙吡胺
 

Bu internet sitesinde sizlere daha iyi hizmet sunulabilmesi için çerezler kullanılmaktadır. Çerezler hakkında detaylı bilgi almak için Kişisel Verilerin Korunması Kanunu mevzuat metnini inceleyebilirsiniz.