DODİCOR 2565

Dodicor 2565, asidik solüsyonlarda, özellikle fosforik asit veya sülfamik asitte mükemmel bir korozyon inhibitörüdür.
Dodicor 2565, çeliğe ve çinkoya mükemmel koruma sağlar.
Dodicor 2565, Dodicor 2725 NF ile singeristik etki sağlar


Kompozisyon
Etilen glikol / su içinde kuaterner aril amonyum klorür

Ürün özellikleri *)
Görünüm: kahverengimsi sıvı
Yoğunluk [g / cm³]: 20 ° C'de 1,15
Viskozite [mPas]: 20 ° C'de 40
Parlama noktası [° C]:> 100
pH değeri (20 ° C'de dist. suda% 1): 3,5 - 5
Akma noktası [° C]: <-20
Su içeriği (Karl-Fischer yöntemi) [%]: maks. 13.0
NaCl [%]: 9 - 11

Dodicor 2565, çinko için çok spesifik bir asit inhibitörüdür, ancak aynı zamanda çeliği mineral asitlerin saldırısına karşı korur.
Dodicor 2565, sülfamik, fosforik, sülfürik, hidroklorik ve organik karboksilik asitleri inhibe etmede etkilidir.
Dodicor 2565'in çelik yüzeyler üzerindeki koruma seviyesi, diğer özel inhibitörlerinkine tamamen eşit değildir, ancak çinko yüzeyler üzerindeki mükemmel etkisi ve diğer inhibitörlerin aksine, iyi çözünürlük ve düşük köpük özelliklerinden dolayı birçok durumda tercih edilir. onları

Çözünürlük
Bazı durumlarda hafif bulanıklık altında su ve asitlerde çözünür

Depolama
DODICOR 2565, dışarıda orijinal mühürlü varillerde saklandığında neredeyse sınırsız depolama ömrüne sahiptir.
Donma sıcaklıkları ve ısı ürüne hiçbir şekilde zarar vermez.
Katılaşan ürün, akma noktasının üzerinde ısıtılarak ve karıştırılarak homojenleştirilerek tekrar sıvı hale getirilebilir.

Genel
DODICOR 2565 çinko için çok spesifik bir asit inhibitörüdür, ancak aynı zamanda çeliği mineral asitlerin saldırısına karşı korur.
Minimum yüzey aktif olmayan yapısı ve suda iyi çözünürlüğü nedeniyle DODICOR 2565, köpürme veya emülsifiye olma eğilimi olan ıslak ham petrol veya gaz sistemleri için genel ve HCl inhibitörü olarak önerilir.

Uygulama
Ekteki tablolarda gösterildiği gibi, nihai asit formülasyonunda gerekli DODICOR 2565 konsantrasyonu genellikle 1-5 g / l'dir.
DODICOR 2565, kullanımdan önce suyla seyreltilmesi gereken daha konsantre bir formülasyona eklenecekse, seyreltme faktörü buna göre dikkate alınmalıdır.

Islatılabilirliği iyileştirmek için, Exosel 118 veya asit temizleme formülasyonuna benzer bir iyonik olmayan yüzey aktif cisminin eklenmesi tavsiye edilir.

DODICOR 2565'e göre hesaplanan% 0,5-2 miktarlarında, noniyonik yüzey aktif madde genellikle mevcut herhangi bir bulanıklığı tamamen ortadan kaldırır.

1. Sülfamik asitin engellenmesi Sülfamik asit% 5-15'lik bir çözelti olarak ekipman, kaplar ve ilgili borular için bir kireç çözücü olarak etkilidir.
Bu asidin etkisi, hidroklorik veya sülfürik asitinkinden daha zayıftır, ancak çoğu durumda, inhibe etmek için bir korozyon inhibitörünün kullanılması gereklidir veya en azından tavsiye edilir.
Bu çelik, dökme demir ve hepsinden önemlisi çinko ve galvanizli çelik yüzeyler için geçerlidir.

DODICOR 2565, 1-10 2-10) g / l konsantrasyonları kullanılarak özellikle ikincisi için çok uygundur.
Bu aynı konsantrasyonlarda çelik ve dökme demir mükemmel koruma sağlar.
İdeal olarak DODICOR 2565, sülfamik asit solüsyonuna üretilirken eklenmelidir.

2. Fosforik asidin engellenmesi
Fosforik asit ve fosforik asit içeren temizleme solüsyonları, inşaat endüstrisinde beton, tebeşir ve harç kalıntılarını çözmek için sıklıkla kullanılmaktadır.
Sülfamik asitte olduğu gibi çelik ve dökme demirin temizliğinde de korozyon önleyici kullanılması tavsiye edilir, ancak galvanizli yüzeyler için kesinlikle gereklidir.
DODICOR 2565 özellikle bu durumlarda uygundur.
Betonu çıkarmak için aşağıdaki formülasyon önerilir:

% 20 Fosforik asit,% 85 kons.
% 3 DODICOR 2565
% 77 Su

Uygulamaya bağlı olarak, yukarıdaki konsantre bir ila dört kısım suyla (yani 1: 1 ila 1: 4) seyreltilebilir.
Tam seyreltme derecesi ve ilgili etki hızı deneme yanılma yoluyla belirlenmelidir.
Çinko korumalı çelik borudan betonun çıkarılmasıyla ilgili pratik testler hakkında bilgi veren özel bir broşür istek üzerine temin edilebilir.
Fosforik asit ayrıca pas sökücü preparatlarda da sıklıkla kullanılır.
Hem çelik saldırısını önlemek hem de çinko çözünmesine karşı ek güvenlik sağlamak için bu tür preparatlara DODICOR 2565'in eklenmesi şiddetle tavsiye edilir.

Önerilen formülasyonlar:
Genel amaçlı pas sökücü
% 30-40 Fosforik asit,% 85 kons.
% 100 su ile yapılan% 2 DODICOR 2565
Yüzey (atmosferik) pas sökücü
% 5-10 Fosforik asit,% 85 kons.
% 0,3-0,5 DODICOR 2565,% 100 su ile üretilmiştir

3. Diğer asitlerin engellenmesi
DODICOR 2565, sülfamik ve fosforik asit için bir inhibitör olmanın yanı sıra sülfürik asit, hidroklorik asit ve organik karboksilik asitleri inhibe etmede etkilidir.
DODICOR 2565'in çelik yüzeyler üzerindeki koruma seviyesi, diğer özel inhibitörlerinkine tamamen eşit değildir, ancak çinko yüzeyler üzerindeki mükemmel etkisi ve diğer inhibitörlerin aksine, iyi çözünürlük ve düşük köpük özellikleri nedeniyle,
çoğu durumda onlar için tercih edilir.

Uygulama olanakları arasında asit temizleme, kireç çözme ve pas sökücü formülasyonlar bulunur.
Klorür içeren DODICOR 2565 bileşiği, bazı krom-nikel çeliklerinde çukurlaşmaya neden olabilir.

4. Birden fazla metal içeren engelleyici sistemler
Temizlenecek bir sistem çinko ve galvanizli çelik parçaların yanı sıra başka çelikler de içerdiğinde, DODICOR 2725 ve DODICOR 2565 karışımı bazı durumlarda asit inhibitörü olarak avantajlı olabilir.
Bu, iki metalin yüzey oranına, gerekli olabilecek güvenlik önlemlerine ve metallerin galvanik olarak bağlanıp bağlanmadığına bağlıdır.

Örnek olarak Tablo 3, inhibitör olarak 4: 1 DODICOR 2725: DODICOR 2565 karışımı kullanılarak 1: 1 çinko / çelik oranı için bazı değerleri göstermektedir.
Çelik ve çinko yüzeyler galvanik temas halinde olduğunda çinko korumasının zayıf olduğu, ancak bunun tersi durumda, çelik ve çinko arasında galvanik temas olmadığında, her iki metalin korumasının mükemmel olduğu açıkça görülebilmektedir.

Depolama
Dodicor 2565, önerilen koşullar altında oda sıcaklığında orijinal mühürlü sontainerlerde en az 2 yıl saklanabilir.
Nakliye ve saklama sırasında soğuğa maruz kalmaktan koruyun.
Dodicor 2565'in özellikleri soğuğa maruz kaldığında tersine çevrilebilir.
Dodicor 2565 bulanıklaşırsa, kalınlaşır veya soğuğa maruz kaldığında donarsa, oda sıcaklığında yavaşça çözün ve ardından kısa süre karıştırın.

Bu bilgiler mevcut bilgi düzeyimize dayanmaktadır ve ürünlerimiz ve kullanımları hakkında genel notlar sağlamayı amaçlamaktadır.
Bu nedenle, açıklanan ürünlerin belirli özelliklerini veya belirli bir uygulama için uygunluğunu garanti ettiği şeklinde yorumlanmamalıdır.
Mevcut tüm sınai mülkiyet hakları gözetilmelidir.
Ürünlerimizin kalitesi Genel Satış Koşullarımız kapsamında garanti edilmektedir.

Dodicor 2565 is an excellent corrosion inhibitor in acidic solutions, especially phosphoric acid or sulfamic acid. 
Dodicor 2565 provides excellent protection of steel and zinc. 
Dodicor 2565 provides syngeristic effect with Dodicor 2725 NF

Dodicor 2565, asidik çözeltilerde, özellikle fosforik asit veya sülfamik asitte mükemmel bir korozyon inhibitörüdür.

ANAHTAR KELİMELER:
Dodicor 2565, Dodicor, Etilen glikol/su içinde Kuvaterner aril amonyum klorür, korozyon inhibitörü, inhibitör, Kuaterner aril amonyum klorür, kimyasal, kimya, ataman, ataman kimyasalları

Composition
Quaternary aryl ammonium chloride in ethylene glycol/ water

Product properties *)
Appearance: brownish liquid
Density [g/cm³]: 1.15 at 20°C
Viscosity [mPas]: 40 at 20°C
Flash point [°C]: > 100
pH value (1% in dist. water at 20°C): 3.5 - 5
Pour point [°C]: < -20
Water content (Karl-Fischer method) [%]: max. 13.0
NaCl [%]: 9 - 11

Dodicor 2565 is a very specific acid inhibitor for zinc, but also protects steel against attack by mineral acids.
Dodicor 2565 is effective at inhibiting sulphamic, phosphoric, sulfuric, hydrochloric, and organic carboxylic acids. 
The protection level of Dodicor 2565 on steel surfaces does not completely equal that of other specialized inhibitors, but because of its excellent effect on zincsurfaces and, in contrast to other inhibitors, its good solubility and low foam characteristics, it is in many cases preferable to them

Solubility
Soluble in water and acids, in certain cases under slight turbidity

Storage
When stored outdoors in is original sealed drums,DODICOR 2565 has a practically unlimited storage life.
Freezing temperatures and heat do not harm the product in any way. 
The solidified product can be brought back into the liquid state by heating above the pour point and homogenizing by stirring.

General
DODICOR 2565 is a very specific acid inhibitor for zinc, but also protects steel against attack by mineral acids. 
Due to its minimal non surface active structure and good water solubility DODICOR 2565 is recommended as general and HCl inibitor for wet crude oil or gas systems that have a tendency to foam or emulsifying.

Application
As shown in the accompanying tables, the necessary concentration of DODICOR 2565 in the final acid formulation is generally 1-5 g/l. 
If DODICOR 2565 is to be added to a more concentrated formulation, which has to be diluted with water before use, then the dilution factor should be taken into account accordingly.

In order to improve wettability it is recommended to add a nonionic surfactant like Exosel 118 or similar to the acid cleaning formulation. 

In amounts of 0.5 -2% calculated on DODICOR 2565 the nonionic surfactant usually removes any cloudiness present completely.

1. Inhibiting of sulphamic acid Sulphamic acid as a 5-15% solution is effective as a descaling agent for equipment, vessels and associated pipework. 
The action of this acid is weaker than that of hydrochloric or sulphuric acid, but in many cases it is necessary or at least advisable to use a corrosion inhibitor for inhibiting. 
This applies to steel, cast iron and above all to zinc and galvanized steel surfaces.

DODICOR 2565 is very well suited for the latter in particular, , using concentrations of 1-10 2 – 10) g/l. 
At these same concentrations steel and cast iron are afforded excellent protection. 
Ideally, DODICOR 2565 should be added to the sulphamic acid solution at the time this is being produced.

2. Inhibiting of phosphoric acid
Phosphoric acid and phosphoric acid containing cleaning solutions are frequently used to dissolve residues of concrete, chalk and mortar in the building industry.
As with sulphamic acid, the use of a corrosion inhibitor is recommended for the cleaning of steel and cast iron, but it is absolutely necessary for galvanized surfaces. 
DODICOR 2565 is especially suited in these situations. 
For removing concrete the following formulation is advised:

20% Phosphoric acid, 85% conc.
3% DODICOR 2565
77% Water

Depending on the application, the above concentrate may be diluted with one to four parts water (ie, from 1:1 to 1:4). 
The exact degree of dilution and respective rate of action must be determined by trial and error. 
A special pamphlet informing on practical tests on removal of concrete from zinc protected steel pipe can be made available on request.
Phosphoric acid is frequently also used in rust remover preparations.
It is highly recommended to add DODICOR 2565 to such preparations both to inhibit steel attack and to achieve additional safety against zinc dissolution.

Recommended formulations:
General purpose rust remover 
30-40% Phosphoric acid, 85% conc.
2% DODICOR 2565 made up in water to 100%
Surface (atmospheric) rust remover
5-10% Phosphoric acid, 85% conc.
0.3-0.5% DODICOR 2565 made up in water to 100%

3. Inhibiting other acids
In addition to being an inhibitor for sulphamic and phosphoric acid, DODICOR 2565 is effective in inhibiting sulphuric acid, hydrochloric acid, and organic carboxylic acids. 
The protection level of DODICOR 2565 on steel surfaces does not completely equal that of other specialised inhibitors, but because of its excellent effect on zinc surfaces and, in contrast to other inhibitors, its good solubility and low foam characteristics, it
is in many cases preferable to them. 

Application possibilities include acid cleaning, descaling, and rust remover formulations. 
As a chloride containing compound DODICOR 2565 can cause pitting on certain chromium-nickel steels.

4. Inhibiting systems containing more than one metal
When a system to be cleaned contains other steel besides zinc and galvanized steel parts, a mixture of DODICOR 2725 and DODICOR 2565 can, in certain cases, be advantageous as an acid inhibitor. 
This depends on the surface ratio of the two metals, thesafety measures that may be necessary and whether the metals are galvanically connected.

As an example, Table 3 shows some values for a zinc/steel ratio of 1:1 using a mixture of 4:1 DODICOR 2725 : DODICOR 2565 as inhibitor. 
It can be clearly seen that when the steel and zinc surfaces are in galvanic contact the zinc protection is poor, but in the opposite case, with no galvanic contact between the steel and zinc, the protection of both metals is excellent.

Storage
Dodicor 2565 can be stored for at least to 2 years in original sealed sontainers at room temperature under the recommended conditions.
Protect from exposure to cold during transport and storage. 
The properties of Dodicor 2565 are reversibly altered by exposure to cold. 
If Dodicor 2565 becomes turbid, thickens or freezes through exposure to cold, thaw slowly at room temperature and afterwards stir briefly.

This information is based on our present state of knowledge and is intended to provide general notes on our products and their uses. 
Therefore it should not be construed as guaranteeing specific properties of the products described or their suitability for a particular application. 
Any existing industrial property rights must be observed. 
The quality of our products is guaranteed under our General Conditions of Sale.
 

Bu internet sitesinde sizlere daha iyi hizmet sunulabilmesi için çerezler kullanılmaktadır. Çerezler hakkında detaylı bilgi almak için Kişisel Verilerin Korunması Kanunu mevzuat metnini inceleyebilirsiniz.