ELTESOL SC 93

ELTESOL SC 93 = Sodyum sümensülfonat Tozu veya Granül = Sodyum Kümen Sülfonat = HİDROTOP = ÇÖZÜCÜ

ELTESOL SC 93, yanıcı olmayan, çözücülere toksik olmayan bir alternatiftir.
ELTESOL SC 93, çözündürücüdür, birleştirici ve viskozite değiştirici maddeler iyonik olmayanların bulutlanma noktasını arttırır.
ELTESOL SC 93, gelişmiş soğuk depolama özelliklerine sahiptir.


ELTESOL SC 93, sıvı ve toz deterjan formülasyonunda, ağır hizmet temizleyicilerinde, balmumu sıyırıcılarda ve bulaşık yıkama deterjanlarında kullanılan anyonik bir yüzey aktif maddedir. ELTESOL SC 93, bir çözündürme ajanı, birleştirme ajanı ve bulutlanma noktası düşürücü olarak işlev görür.

ELTESOL SC 93, sodyum sümen sülfonatın sulu bir çözeltisidir.
ELTESOL SC 93, bir hidrotrop görevi görür ve diğer bileşiklerin çözünürlüğünü artırmak için kullanılabilir.
İyonik olmayan yüzey aktif maddelerle bağlantılı olarak ELTESOL SC 93, çözeltinin bulutlanma noktasını yükselterek, daha yüksek sıcaklıklarda berrak sıvıların elde edilmesini sağlayarak köpürme özelliklerinin ve performansının ilave kontrolünü mümkün kılar.
ELTESOL SC 93, konsantre yüzey aktif cisimlerinin ve formülasyonlarının viskozitesini azaltmak için de kullanılabilir.

ELTESOL SC 93, ağır hizmet temizleyicileri, balmumu sıyırıcıları ve bulaşık deterjanları, petrol sahası ve metal işleme uygulamalarında kullanılan bir çözündürücü, bağlantı ajanı ve bulutlanma noktası düşürücüdür.

ELTESOL SC 93 (Sodyum sümensülfonat), ağır hizmet temizleyicileri, balmumu sıyırıcıları ve bulaşık yıkama deterjanları, petrol sahası ve metal işleme uygulamalarında kullanılan bir çözücü, bağlama maddesi ve bulutlanma noktası düşürücüdür.

Sodyum sümensülfonat (ELTESOL SC 93), toz deterjanda topaklanmayı önleyici bir ajan olan bir Hidrotrop, çözündürücü, birleştirme ajanı, bulutlanma noktası düşürücü, viskozite düşürücüdür.
Sodyum kümensülfonat, yüzey aktif maddelere benzer bir hidrofilik kısım ve bir hidrofobik kısımdan oluşan bir hidrotop bileşiğidir.
Bu bileşikler suda çözülebilir.
Toz ve sıvı halde bulunurlar.
Sodyum sümensülfonatın birçok avantajı vardır.
ELTESOL SC 93, daha az çözünür organik madde için çözünürlüğü artırır; sulu formüle edilmiş ürünlerin bulutlanma noktasını düşürür, çok bileşenli bir sistemde bulunan çeşitli bileşenlerin uyumluluğunu etkili bir şekilde destekler ve sulu formüle edilmiş ürünlerin viskozitesini düzenler.
Sodyum kümensülfonat, balmumu temizleyicilerinde, hava buharı ile delme, çamaşır yıkama, sondaj sıvıları, uyarma sıvıları, topaklanma önleyici maddeler ve toz deterjanlarda birleştirme maddelerinde bir çözücü ve bulut noktası düşürücü olarak kullanılır.


ELTESOL SC 93, hidrofobik bileşikleri, misel çözme dışında başka yollarla sulu çözeltilerde çözündüren bir bileşiktir.
Tipik olarak ELTESOL SC 93, bir hidrofilik kısım ve bir hidrofobik kısımdan (yüzey aktif maddelere benzer) oluşur, ancak hidrofobik kısım genellikle kendiliğinden topaklaşmaya neden olmak için çok küçüktür.
ELTESOL SC 93, üzerinde kendiliğinden toplanmanın meydana gelmeye başladığı kritik bir konsantrasyona sahip değildir (kritik bir misel konsantrasyonuna (cmc) ve kritik bir kesecik konsantrasyonuna (cvc) sahip misel ve vezikül oluşturan yüzey aktif maddelerde olduğu gibi). ,

Bunun yerine, bazı hidrotroplar, agregasyon boyutunu kademeli olarak artırarak aşamalı bir kendi kendine toplanma sürecinde toplanır.
Bununla birlikte, bir çözündürme maddesi eklenmedikçe, birçok hidrotropun kendi kendine topaklaştığı görülmemektedir.
Hidrotropların örnekleri arasında üre, tosilat, kümensülfonat ve ksilensülfonat yer alır.

Hidrotropi terimi, ilk olarak Carl Neuberg tarafından, çeşitli organik asitlerin oldukça yüksek konsantrasyonlarda alkali metal tuzlarının eklenmesiyle bir çözünen maddenin çözünürlüğündeki artışı tarif etmek için ileri sürülmüştür.
Bununla birlikte terim, literatürde çözünmeyen bileşikleri çözündürme yeteneğine sahip, sıvılar veya katılar gibi misel oluşturmayan maddeleri belirtmek için kullanılmıştır.

Başvurular
Hidrotroplar, yüzey aktif maddelerin daha konsantre formülasyonlarına izin vermek için temizlik ve kişisel bakım ürünü formülasyonlarında endüstriyel ve ticari olarak kullanılmaktadır.
ABD'de yılda yaklaşık 29.000 metrik ton üretiliyor (yani üretiliyor ve ithal ediliyor).
Avrupa ve Avustralya'da yıllık üretim (artı ithalat) sırasıyla yaklaşık 17.000 ve 1.100 metrik tondur.

Hidrotrop içeren yaygın ürünler arasında çamaşır deterjanları, yüzey temizleyicileri, bulaşık yıkama deterjanları, sıvı sabunlar, şampuanlar ve saç kremleri bulunur.
Formülü stabilize etmek, viskoziteyi ve bulutlanma noktasını değiştirmek, düşük sıcaklıklarda faz ayrılmasını azaltmak ve köpüklenmeyi sınırlandırmak için% 0.1-15 arasındaki konsantrasyonlarda kullanılan birleştirme ajanlarıdır.

ELTESOL SC 93
EC / Liste no .: 248-983-7
CAS no .: 28348-53-0
Sodyum sümensülfonat
sodyum sümensülfonat


ELTESOL SC 93 ayrıca metal işleme uygulamalarında, petrol sahası uygulamalarında ve hidrojen sülfür temizleyicilerinde kullanılır.
ELTESOL SC 93'ün maliyeti büyük ölçüde hammadde maliyetine bağlıdır.
Hammadde fiyatlarındaki dalgalanmanın yakın gelecekte ELTESOL SC 93 pazarını engellemesi muhtemeldir.
ELTESOL SC 93'e aşırı derecede maruz kalmak, gözlerde ciddi tahrişe, solunduğunda solunum yolunda tahrişe ve diğer sağlık tehlikelerine neden olabilir.
Yükselen ekonomilerde artan sanayileşme ve ev tipi deterjanların kullanımı, tahmin döneminde ELTESOL SC 93 talebini artırması muhtemel faktörlerdir.

Forma dayalı olarak, küresel ELTESOL SC 93 pazarı toz form ve sıvı form olarak sınıflandırılmıştır.
Bununla birlikte, ELTESOL SC 93 ile ilgili araştırma ve geliştirme faaliyetlerindeki düşüş, tahmin dönemi boyunca piyasayı muhtemelen engelleyecektir.
Sıvı form segmenti, 2019'da pazarın büyük bir payına katkıda bulundu ve tahmin döneminde piyasaya hakim olması muhtemel.

Uygulamaya dayalı olarak, küresel ELTESOL SC 93 pazarı endüstriyel ve kurumsal, ev, petrol sahası, çamaşırhane ve temizlik ve diğerleri olarak bölümlere ayrılmıştır.
ELTESOL SC 93'ün ev uygulamaları için bir deterjan ve temizleyici olarak kullanımı artmaktadır.
Hanehalkı segmenti, 2019'da pazarın önemli bir payına katkıda bulundu ve tahmin döneminde baskın bir segment olması muhtemel.
Endüstriyel ve kurumsal, pazarın diğer bir kazançlı bölümüdür.
Tahmin döneminde ılımlı bir büyümeye tanık olması bekleniyor.
Artan nüfus, sanayileşmede hızlı artışa neden olur.
Bu, tahmin döneminde ELTESOL SC 93 pazarını yönlendirmesi beklenen önemli bir faktördür.
Endüstriyel ve kurumsal uygulama segmenti, tahmin dönemi boyunca muhtemelen maksimum CAGR'yi kaydettirecektir.

Asya Pasifik, 2019'da küresel ELTESOL SC 93 pazarının önemli bir payını oluşturdu ve trendin tahmin döneminde devam etmesi muhtemel.
Asya Pasifik'teki pazarın tahmin döneminde hızlı bir şekilde genişlemesi bekleniyor.
Bölgenin yükselen ekonomilerinde yükselen sanayileşmenin, tahmin döneminde ELTESOL SC 93 talebini artıracağı tahmin edilmektedir.

Halihazırda olgun bir aşamada olan Avrupa ve Kuzey Amerika'daki ELTESOL SC 93 pazarı, tahmin döneminde yavaş bir büyümeye tanık olacaktır.
Bu faktörün, tahmin döneminde Orta Doğu ve Afrika'da ELTESOL SC 93 yardımlarına olan talebi artırması bekleniyor.


Hidrotroplar.
Hidrotroplar olarak bilinen bileşikler, hem hidrofilik hem de hidrofobik fonksiyonel gruplardan oluşan amfifilik maddeler olarak tanımlanır.
Molekülün hidrofobik kısmı, benzen ikameli bir apolar segmenttir (yani, metil [yaygın ad: toluen], dimetil [yaygın ad: Ksilen] veya izopropil [yaygın ad: kümen] apolar segment).

Hidrofilik, polar segment, bir karşı iyonun (örneğin sodyum ve amonyum) eşlik ettiği bir anyonik sülfonat grubudur.
Bu segment, nispeten kısa bir yan zincirdir.
Ticari toluen (ve kümen) sülfonatlar, 3 izomerin (orto-, meta- ve para-) karışımlarından oluşur.
Ticari ksilen sülfonik asit, 6 izomerin karışımlarından oluşur (orto, orto; meta, meta; para, para; orto, meta; orto, para; ve meta, para).

ELTESOL SC 93, sulu çözelti içinde daha az çözünür maddelerin (yani yüzey aktif maddeler) çözünürlüğünü arttırır.
ELTESOL SC 93, yüzey aktif maddelere bir şekilde benzer yapılara sahiptir, ancak bunların kendileri yüzey aktif maddeler değildir.
ELTESOL SC 93'ün temel özelliği, ELTESOL SC 93'ün kümeleşmeye başladığı konsantrasyon olarak tanımlanan minimum hidrotropik konsantrasyon ile ilgilidir.
ELTESOL SC 93 = Sodyum Kümen Sülfonat, yüzey aktif maddelerle karışık misel yapılar oluşturarak yüzey aktif sıvı kristal fazların oluşumunu inhibe eder.
Hidrotrop hidrofilik başlıklar büyük olduğundan ve hidrofobik grupları küçük olduğundan, katmanlı veya sıvı kristal yapılardan ziyade küresel yapılar oluşturma eğilimindedirler, bu nedenle ikincisinin oluşumunu engellerler.
Sıvı kristal fazın bu şekilde tahrip edilmesi veya engellenmesi, yüzey aktif maddenin sulu fazdaki çözünürlüğünü ve misel çözeltisinin materyali çözme kapasitesini arttırır.

Üretim Yöntemi
Hidrotroplar, aromatik bir hidrokarbon çözücünün (yani toluen, ksilen veya kümen) sülfonatlanmasıyla üretilir.
Elde edilen aromatik sülfonik asit, sülfonat veya hidrotropu üretmek için uygun bir baz (örn., Sodyum hidroksit, amonyum hidroksit, potasyum hidroksit veya kalsiyum hidroksit) kullanılarak nötralize edilir.
Sıvı ürün kapalı bir sistemde üretilir.

ELTESOL SC 93 bir hidrotoptur: Hidrotrop, hidrofobik bileşikleri sulu çözeltilerde misel çözme dışında başka yollarla çözen bir bileşiktir.
Tipik olarak ELTESOL SC 93 gibi hidrotroplar, bir hidrofilik kısım ve bir hidrofobik kısımdan (yüzey aktif maddelere benzer) oluşur, ancak hidrofobik kısım genellikle kendiliğinden kendi kendine topaklaşmaya neden olmak için çok küçüktür.
Hidrotroplar, üzerinde kendiliğinden kümelenmenin meydana gelmeye başladığı kritik bir konsantrasyona sahip değildir (kritik bir misel konsantrasyonuna (cmc) ve kritik bir kesecik konsantrasyonuna (cvc) sahip olan misel ve vezikül oluşturan yüzey aktif maddelerde olduğu gibi).
Bunun yerine, bazı hidrotroplar, agregasyon boyutunu kademeli olarak artırarak aşamalı bir kendi kendine toplanma sürecinde toplanır.
Bununla birlikte, bir çözündürme maddesi eklenmedikçe, birçok hidrotropun kendi kendine topaklaştığı görülmemektedir.
Hidrotropların örnekleri arasında üre, tosilat, kümensülfonat ve ksilensülfonat yer alır.

EC / Liste no .: 248-983-7
CAS no .: 28348-53-0


Sodyum sümensülfonat
ELTESOL SC 93


IUPAC isimleri
Benzensülfonik asit, (1-metiletil) -, sodyum tuzu
sodyum 2-fenilpropan-2-sülfonat
sodyum 2-fenilpropan-3-sülfonat
SODYUM SÜMENESÜLFONAT
Sodyum sümensülfonat
sodyum kümenesülfonat

Eltesol SC 93 F
ELTESOL SC 93
ELTESOL SC 93 STOKTA
ELTESOL SC 93 Fabrikası
(1-metiletil) -benzensülfonikasodyum tuzu
Benzensülfonik asit, (1-metiletil) -, sodyum tuzu
Sodyum sümen sülfat% 93
(1-METİLETİL) -BENZENSÜLFONİKASİT, SODYUMSALT
Natriumcumolsulfonat
Ar-kümenesülfonik asit, sodyum tuzu
Benzensülfonik asit, (1-metiletil) -, sodyum tuzu (1: 1)
Einecs 248-983-7
Sodyum sümen sülfonat 10g [28348-53-0]
Eltesol SC93
Stepanate SCS 40
Sodyum 2-izopropilbenzensülfonat
Kümensülfonik asit sodyum tuzu, izomer karışımı
(1-Metiletil) -benzensülfonik asit sodyum tuzu
ELTESOL SC 93
Sodyum Kümen Sülfonat 93
Sodyum Kümensülfonat% 93 Solüsyon
sodyum 3-propan-2-ylbenzensulfonate
Sodyum izopropilbenzensülfonat


Hidrotroplar
ELTESOL SC 93 gibi hidrotroplar, bir formülasyondaki viskoziteyi ayarlamak ve ayrıca köpüklenme özelliklerinin kontrolünü sağlamak için kullanılır.

ELTESOL SC 93
ELTESOL SC 93

ELTESOL SC 93, sodyum sümen sülfonatın sulu bir çözeltisidir.
Bu ürün bir hidrotrop görevi görür ve diğer bileşiklerin çözünürlüğünü artırmak için kullanılabilir.
İyonik olmayan yüzey aktif maddelerle bağlantılı olarak, çözeltinin bulutlanma noktasını yükselterek, daha yüksek sıcaklıklarda berrak sıvıların elde edilmesini sağlayarak köpürme özelliklerinin ve performansının ek kontrolünü mümkün kılar.
Konsantre yüzey aktif maddelerin ve formülasyonların viskozitesini azaltmak için de kullanılabilir.

Eş anlamlı:
 benzensülfonik asit, (1-metiletil) -, sodyum tuzu
 benzensülfonik asit, 3- (1-metiletil) -, sodyum tuzu
ar- kümen sülfonik asit sodyum tuzu
(1-metil etil) benzen sülfonik asit sodyum tuzu
 sodyum 3- (1-metiletil) benzensülfonat
 sodyum 3-izopropilbenzensülfonat
ar- sodyum sümen sülfonat
 sodyum; 3-propan-2-ylbenzensulfonate
 stepanate SCS
 stepanate SCS-93
 stepanate SCS-93-E
 stepanate SCS-93

Sodyum sümen sülfonat (SCS), anyonik bir yüzey aktif maddedir ve yüzey aktif maddeler ve yüzey aktif madde formülasyonlarının çözünürlüklerini, viskozitelerini ve diğer özelliklerini değiştirmek için hidrotroplar olarak işlev görür.
SCS, kümenin sülfonasyonu ve ardından sodyum hidroksit ile nötralize edilerek üretilir.
Sülfonasyon aşaması: sülfürik asitte bir SO3 çözeltisi olan oleumun kullanılmasını içerir.
Nötralizasyon aşaması: Üretilen aromatik sülfonik asit, sodyum sülfonat üretmek için sodyum hidroksit ile nötrleştirilerek ilgili tuzlarına dönüştürülür.
Nötralizasyon, sülfonatlar ve hatta kısa alkil zincirli hidrotroplar genellikle% 30-50 oranında suda çözünür olduğundan, suda rahatlıkla yapılır.
İşlem sonrası adım: sülfonları ve kimyasal ağartmayı gidermek için bir çözücü ekstraksiyonu içerebilir.
Çözücü ekstraksiyonu yapılırsa, çözücü kalıntıları genellikle azeotrop olarak damıtma yoluyla uzaklaştırılmalıdır.
Düşük sülfatlı ürün için kireç ile muamele gerekli olabilir.


ELTESOL SC 93 = Sodium cumenesulfonate Powder or Granule = Sodium Cumene Sulphonate = HYDROTOPE = SOLUBILIZER

ELTESOL SC 93 is Non-flammable, non-toxic alternative to solvents. 
ELTESOL SC 93 is solubilizing, coupling and viscosity modifying agents increase the cloud point of non-ionics. 
ELTESOL SC 93 has improved cold storage properties.


ELTESOL SC 93 is an anionic surfactant used in liquid and powdered detergent formulation, heavy duty cleaners, wax strippers and dishwashing detergents.  ELTESOL SC 93 functions as a solubilizing agent, coupling agent and cloud point depressant.

ELTESOL SC 93 is an aqueous solution of a sodium cumene sulphonate. 
ELTESOL SC 93 acts as a hydrotrope and may be used to increase the solubility of other compounds. 
In conjunction with non-ionic surfactants ELTESOL SC 93 will raise the cloud point of the solution allowing clear liquids to be obtained at higher temperatures, enabling additional control of the foaming characteristics and performance. 
ELTESOL SC 93 may also be used to reduce the viscosity of concentrated surfactants and formulations.

ELTESOL SC 93 is a solubilizer, coupling agent and cloud point depressant used in heavy duty cleaners, wax strippers and dishwashing detergents, oil field and metal working applications.

ELTESOL SC 93 (Sodium cumenesulfonate) is a solubilizer, coupling agent and cloud point depressant used in heavy duty cleaners, wax strippers and dishwashing detergents, oil field and metal working applications.

Sodium cumenesulfonate (ELTESOL SC 93) is a Hydrotrope, solubilizer, coupling agent, cloud point depressant, viscosity reducer, an anti-caking agent in powdered detergent.
Sodium cumenesulfonate is a hydrotope compound, which consists of a hydrophilic part and a hydrophobic part, similar to surfactants. 
These compounds can get dissolved in water. 
They are available in powder as well as liquid form. 
There are several advantages of sodium cumenesulfonate. 
ELTESOL SC 93 increases the solubility for less soluble organic matter; lowers the cloud point of aqueous formulated products, effectively promotes the compatibility of various ingredients present in a multicomponent system, and moderates the viscosity of aqueous formulated products. 
Sodium cumenesulfonate is used as a solubilizer and cloud point depressor in wax cleaners, air mist drilling, laundry washing, drilling fluids, stimulation fluids, anti-caking agents, and coupling agents in powdered detergents. 


ELTESOL SC 93 is a compound that solubilizes hydrophobic compounds in aqueous solutions by means other than micellar solubilization. 
Typically, ELTESOL SC 93 consists of a hydrophilic part and a hydrophobic part (similar to surfactants), but the hydrophobic part is generally too small to cause spontaneous self-aggregation. 
ELTESOL SC 93 does not have a critical concentration above which self-aggregation spontaneously starts to occur (as found for micelle- and vesicle-forming surfactants, which have a critical micelle concentration (cmc) and a critical vesicle concentration (cvc)). ,

Instead, some hydrotropes aggregate in a step-wise self-aggregation process, gradually increasing aggregation size. 
However, many hydrotropes do not seem to self-aggregate at all, unless a solubilizate has been added. 
Examples of hydrotropes include urea, tosylate, cumenesulfonate and xylenesulfonate.

The term hydrotropy was originally put forward by Carl Neuberg  to describe the increase in the solubility of a solute by the addition of fairly high concentrations of alkali metal salts of various organic acids. 
However, the term has been used in the literature to designate non-micelle-forming substances, either liquids or solids, capable of solubilizing insoluble compounds.

Applications
Hydrotropes are in use industrially and commercially in cleaning and personal care product formulations to allow more concentrated formulations of surfactants. 
About 29,000 metric tons are produced (i.e., manufactured and imported) annually in the US.
Annual production (plus importation) in Europe and Australia is approximately 17,000 and 1,100 metric tons, respectively.

Common products containing a hydrotropes include laundry detergents, surface cleaners, dishwashing detergents, liquid soaps, shampoos and conditioners.
They are coupling agents, used at concentrations from 0.1-15% to stabilize the formula, modify viscosity and cloud-point, reduce phase separation in low temperatures, and limit foaming.

ELTESOL SC 93
EC / List no.: 248-983-7
CAS no.: 28348-53-0
Sodium cumenesulphonate
sodium cumenesulfonate


ELTESOL SC 93 is also used in metal processing applications, oilfield applications, and hydrogen sulfide scavangers. 
Cost of ELTESOL SC 93 highly depends on the cost of raw materials. 
Volatilty in raw material prices is likely to hamper the ELTESOL SC 93 market in the near future. 
Heavy exposure to ELTESOL SC 93 may cause serious irritation of eyes, irritation of respiratory tract if inhaled, and other health hazards. 
Increasing industrialization and use of household detergents in emerging economies are factors likely to drive the demand for ELTESOL SC 93 during the forecast period.

Based on form, the global ELTESOL SC 93 market has been classified into powder form and liquid form. 
However, decline in research and development activities related to ELTESOL SC 93 is likely to hamper the market during the forecast period. 
The liquid form segment contributed a major share of the market in 2019 and is likely to dominate the market during the forecast period.

Based on application, the global ELTESOL SC 93 market has been segmented into industrial & institutional, household, oilfield, laundry & cleaning, and others. 
Use of ELTESOL SC 93 as a detergent and cleaner for household application is growing. 
The household segment contributed a major share of the market in 2019 and is likely to be a dominant segment during the forecast period. 
Industrial and institutional is another lucrative segment of the market. 
It is anticipated to witness moderate growth during the forecast period. 
Growing population leads to rapid increase in industrialization. 
This is a key factor expected to drive the ELTESOL SC 93 market during the forecast period. 
The industrial & institutional application segment is likely to register the maximum CAGR during the forecast period.

Asia Pacific constituted a major share of the global ELTESOL SC 93 market in 2019 and the trend is likely to be continue during the forecast period. 
The market in Asia Pacific is anticipated to expand at a rapid pace during the forecast period. 
Rising industrialization in emerging economies of the region is projected to raise the demand for ELTESOL SC 93 during the forecast period. 

ELTESOL SC 93 market in Europe and North America, which is already at a mature stage, is likely to witness sluggish growth during the forecast period. 
This factor is expected to propel the demand for ELTESOL SC 93 aids in Middle East & Africa during the forecast period.


Hydrotropes. 
Compounds known as hydrotropes are described as amphiphilic substances composed of both hydrophilic and hydrophobic functional groups.
The hydrophobic part of the molecule is a benzene substituted apolar segment (ie, methyl [common name: toluene], dimethyl [common name: Xylene], or isopropyl [common name: cumene] apolar segment). 

The hydrophilic, polar segment is an anionic sulfonate group accompanied by a counter ion (eg, sodium and ammonium). 
This segment is a comparatively short side chain. 
Commercial toluene(and cumene) sulfonates consist of mixtures of 3 isomers (ortho-,meta-, and para-). 
Commercial xylene sulfonic acid consists of mixtures of 6 isomers (ortho,ortho; meta,meta; para,para; ortho,meta; ortho,para; and meta,para).

ELTESOL SC 93 increases the solubility of less soluble substances (ie, surfactants) in aqueous solution. 
ELTESOL SC 93 has structures somewhat similar to surfactants, but they are not themselves surfactants. 
The main property of ELTESOL SC 93 is related to the minimum hydrotropic concentration, which is defined as the concentration at which ELTESOL SC 93 begins to aggregate.
ELTESOL SC 93 = Sodium Cumene Sulfonate inhibits the formation of surfactant liquid crystalline phases by forming mixed micellar structures with surfactants. 
Since the hydrotrope hydrophilic heads are large and their hydrophobic groups are small, they tend to form spherical rather than lamellar or liquid crystalline structures, therefore inhibiting the formation of the latter. 
This destruction or inhibition of the liquid crystalline phase increases the solubility of the surfactant in the aqueous phase and the capacity of its micellar solution to solubilize material

Method of Manufacture
Hydrotropes are produced by sulfonation of an aromatic hydrocarbon solvent (ie, toluene, xylene, or cumene).
The resulting aromatic sulfonic acid is neutralized using an appropriate base (eg, sodium hydroxide, ammonium hydroxide, potassium hydroxide, or calcium hydroxide) to produce the sulfonate or hydrotrope. 
The liquid product is produced in a closed system.

ELTESOL SC 93 is an hydrotope: A hydrotrope is a compound that solubilizes hydrophobic compounds in aqueous solutions by means other than micellar solubilization. 
Typically, hydrotropes like ELTESOL SC 93 consist of a hydrophilic part and a hydrophobic part (similar to surfactants), but the hydrophobic part is generally too small to cause spontaneous self-aggregation. 
Hydrotropes do not have a critical concentration above which self-aggregation spontaneously starts to occur (as found for micelle- and vesicle-forming surfactants, which have a critical micelle concentration (cmc) and a critical vesicle concentration (cvc)). 
Instead, some hydrotropes aggregate in a step-wise self-aggregation process, gradually increasing aggregation size. 
However, many hydrotropes do not seem to self-aggregate at all, unless a solubilizate has been added. 
Examples of hydrotropes include urea, tosylate, cumenesulfonate and xylenesulfonate.

EC / List no.: 248-983-7
CAS no.: 28348-53-0


Sodium cumenesulphonate
ELTESOL SC 93


IUPAC names
Benzenesulfonic acid, (1-methylethyl)-, sodium salt
sodium 2-phenylpropane-2-sulfonate
sodium 2-phenylpropane-3-sulfonate
SODIUM CUMENESULPHONATE
Sodium cumenesulphonate
sodium cumenesulphonate

Eltesol SC 93 F
ELTESOL SC 93
ELTESOL SC 93 IN STOCK
ELTESOL SC 93 Factory
(1-methylethyl)-benzenesulfonicacisodiumsalt
Benzenesulfonicacid,(1-methylethyl)-,sodiumsalt
Sodium cumene sulphatee 93%
(1-METHYLETHYL)-BENZENESULPHONICACID,SODIUMSALT
Natriumcumolsulfonat
Ar-cumenesulfonic acid, sodium salt
Benzenesulfonic acid, (1-methylethyl)-, sodium salt (1:1)
Einecs 248-983-7
Sodium cumene sulfonate 10g [28348-53-0]
Eltesol SC93
Stepanate SCS 40
Sodium 2-isopropylbenzenesulfonate
Cumenesulfonic acid sodium salt, isomer mixture
(1-Methylethyl)-benzenesulfonic acid sodium salt
ELTESOL SC 93
Sodium Cumene Sulphonate 93
Sodium Cumenesulphonate 93% Solution
sodium 3-propan-2-ylbenzenesulfonate
Sodium isopropylbenzenesulfonate


Hydrotropes
Hydrotropes like ELTESOL SC 93 are used to adjust the viscosity in a formulation as well as enable control of foaming characteristics.

ELTESOL SC 93
ELTESOL SC 93

ELTESOL SC 93 is an aqueous solution of a sodium cumene sulphonate. 
This product acts as a hydrotrope and may be used to increase the solubility of other compounds. 
In conjunction with non-ionic surfactants, it will raise the cloud point of the solution allowing clear liquids to be obtained at higher temperatures, enabling additional control of the foaming characteristics and performance. 
It may also be used to reduce the viscosity of concentrated surfactants and formulations.

Synonyms:
     benzenesulfonic acid, (1-methylethyl)-, sodium salt
     benzenesulfonic acid, 3-(1-methylethyl)-, sodium salt
ar-    cumene sulfonic acid sodium salt
(1-    methyl ethyl) benzene sulfonic acid sodium salt
     sodium 3-(1-methylethyl)benzenesulfonate
     sodium 3-isopropylbenzenesulfonate
ar-    sodium cumene sulfonate
     sodium;3-propan-2-ylbenzenesulfonate
     stepanate SCS
     stepanate SCS-93
     stepanate SCS-93-E
     stepanate SCS-93

Sodium cumene sulphonate (SCS) is an anionic surfactant and acts as hydrotropes to modify solubilities, viscosities, and other properties of surfactants and surfactant formulations.  
SCS is produced by the sulphonation of cumene followed by neutralization with sodium hydroxide.  
Sulphonation step: involves the use of oleum, a solution of SO3 in sulphuric acid.  
Neutralization step:  The generated aromatic sulphonic acid is converted to their respective salts by neutralization with sodium hydroxide to produce the sodium sulphonate.    
The neutralization is conveniently done in water, since the sulphonates, and even more so the short alkyl chain hydrotropes, are generally water soluble to the extent of 30–50%.  
Post‐processing step: can involve a solvent extraction to remove sulphones and chemical bleaching.  
If solvent extraction is done, traces of solvent must be removed by distillation, usually as the azeotrope. 
For a low sulphate product treatment with lime may be necessary.  

Bu internet sitesinde sizlere daha iyi hizmet sunulabilmesi için çerezler kullanılmaktadır. Çerezler hakkında detaylı bilgi almak için Kişisel Verilerin Korunması Kanunu mevzuat metnini inceleyebilirsiniz.