METANSÜLFONİK ASİT

Metansülfonik asit = MSA

CAS Numarası: 75-75-2
EC Numarası: 200-898-6
Molekül Ağırlığı: 96.11
Doğrusal Formül: CH3SO3H

Metansülfonik asit (MSA) güçlü bir organik asittir.
Dimetil sülfürün atmosferdeki kimyasal oksidasyonu, büyük miktarlarda MSA oluşumuna yol açar.
MSA, CO2 ve sülfat oluşturarak biyolojik olarak parçalanır.
Metansülfonik asit, mineral asitlere kıyasla daha az toksik ve aşındırıcı olduğundan, metansülfonik asit yeşil bir asit olarak kabul edilir.
Sulu MSA çözeltisi, elektrokimyasal işlemler için bir model elektrolit olarak kabul edilmiştir.

Metansülfonik asit uygulamaları:
Metansülfonik asit kullanılabilir:
Metansülfonik asit, uzun zincirli olefinler ve benzen arasındaki ekleme reaksiyonu ile doğrusal alkilbenzenler üretmek için bir katalizör olarak kullanılır.
Metansülfonik asit, geliştirilmiş termal ve elektriksel özelliklere sahip polianilin (PANI)/grafen kompozitlerini hazırlamak için kullanılır.
Metansülfonik asit, glikoz/ksiloz karışımlarının levulinik asit ve furfural'a dönüştürülmesi için bir katalizör olarak kullanılır.

Metan Sülfonik Asit, Farmasötik ve Zirai Kimyasal sentezde uygulama bulur.
Metansülfonik asit Çözücü olarak kullanılır ve ayrıca Esterifikasyon, Polimerizasyon ve Alkilasyon Reaksiyonlarında katalizör olarak kullanılır.
Metansülfonik asit, ev tipi ve endüstriyel temizleyicilerde mükemmel çevre dostu temizlik maddesi olarak kullanılabilir.
Metansülfonik asit ayrıca Elektrokaplama ve Metal Yüzey İşlemlerinde de uygulama bulmaktadır.
Metansülfonik asit aynı zamanda mükemmel bir Pas ve Kireç temizleme maddesidir.
Metansülfonik asit, organik çözücülerde çözünür, uçucu olmayan, güçlü bir asit olduğundan, organik reaksiyonlarda asit katalizörü olarak kullanılır.
Metansülfonik asit endüstriyel uygulamalar için uygundur çünkü Metansülfonik asit ortam sıcaklığında sıvı iken yakından ilişkili p-toluensülfonik asit (PTSA) katıdır.
Ancak laboratuvar ortamında katı PTSA daha uygundur.
Boran (BH3) üretiminde metansülfonik asit kullanılabilir.
Metansülfonik asidin THF veya DMS gibi aprotik bir çözücü içinde NaBH4 ile reaksiyona sokulmasıyla BH3 ve çözücü kompleksi oluşturulur.
Elektrokimyasal uygulamalar için özellikle uygun bir destekleyici elektrolit olarak kabul edilen metansülfonik asit, kaplama proseslerinde kullanılan diğer asit elektrolitlere çevre dostu bir alternatif olarak öne çıkıyordu.
Metansülfonik asit aynı zamanda çinko seryum (bkz. seryum(III) metansülfonat) ve kurşun-asit (metansülfonat) akışlı pillerde tercih edilen elektrolittir.

Metansülfonik asit, uzun zincirli olefinler ve benzen arasındaki ekleme reaksiyonuyla doğrusal alkilbenzenler üretmek için bir katalizör olarak kullanılır.

ANAHTAR KELİMELER:
Metansülfonik asit, MSA, 75-75-2, 200-898-6, Metilsülfonik asit, Metansülfonik asit, Mesilat, Kyselina methansulfonova, Mesylic asit, Mesic asit

Metansülfonik asit (MsOH) veya metansülfonik asit (İngiliz İngilizcesi), CH3SO3H kimyasal formülüne sahip renksiz bir sıvıdır.
Metansülfonik asit, alkilsülfonik asitlerin en basitidir.
Metansülfonik asidin tuzları ve esterleri, mesilatlar (veya etil metansülfonatta olduğu gibi metansülfonatlar) olarak bilinir.
Metansülfonik asit konsantre formunda higroskopiktir.
Metansülfonik asit, sülfürik asit (H2SO4) ve metilsülfonilmetan ((CH3)2SO2) arasında bir ara bileşik olarak kabul edilebilir ve her adımda bir –OH grubunu etkili bir şekilde –CH3 grubuyla değiştirir.
Bu model, –SO2– grubunu parçalamadan her iki yönde de daha fazla uzanamaz.
Metansülfonik asit, birçoğu hidroklorik veya sülfürik asitten önemli ölçüde daha yüksek konsantrasyonlarda bulunan çok çeşitli metal tuzlarını çözebilir.

En basit alkansülfonik asit olan metansülfonik asit (MSA), ortam sıcaklığının 20 ºC'den büyük veya düşük olmasına bağlı olarak higroskopik renksiz bir sıvı veya beyaz katıdır.
Metansülfonik asit suda ve oksijenli çözücülerde çok çözünür, ancak çoğu hidrokarbonda çok az çözünür.
Sulu çözeltide, metansülfonik asit güçlü bir asittir (tamamen iyonize).
MSA'nın asitlik ve çözünürlük özellikleri, metansülfonik asidi organik reaksiyonlarda, özellikle polimerizasyonda bir katalizör olarak endüstriyel olarak değerli kılar.
Birçok uygulamada, metansülfonik asitlerin konsantre sülfürik aside göre avantajı, metansülfonik asidin benzer asit kuvvetine sahip olması ancak bir oksidan olmamasıdır.

Metansülfonik asit (MSIA), deniz sınır tabakasındaki dimetil sülfürün (DMS) oksidasyonunda önemli bir ara maddedir.
MSIA'nın gaz fazında ozon tarafından metansülfonik asit (MSA) oluşturmak üzere oksidasyonu bu yazıda teorik hesaplamalar kullanılarak incelenmiştir.
MSIA'nın ozon ile reaksiyonu için üç yol bulunabilir.
En uygun yoldaki en yüksek enerji bariyeri 13.02 kcal mol-1'dir.
MSIA + O3'ün reaksiyon hızı MSIA + OH'ninki ile karşılaştırıldığında, Metansülfonik asit, MSIA'nın O3 ile MSA oluşturmak üzere oksidasyonunun, gaz fazında Metansülfonik asitlerin OH radikali ile oksidasyonuna göre küçük bir öneme sahip olduğu sonucuna varılabilir.
Bu çalışma, MSIA'nın O3 tarafından önemli ölçüde heterojen ve sulu faz oksidasyonunda teorik ve deneysel çalışmalar için bazı bilgiler sağlayabilir.

Metansülfonat elektrokaplama çözeltisi
Metansülfonik asit, kısaca MSA olarak adlandırılan kostik bir kimyasaldır.
Metansülfonik asit, elektrokaplama alanında geniş bir uygulama beklentisine sahiptir ve florür borik asit veya fenolsülfonik asit için mükemmel bir alternatif olduğu kanıtlanmıştır.
Kalay ve kalay-kurşun alaşımlı kaplamaya metansülfonat elektrokaplama çözeltisi uygulanmıştır, ürün özellikleri aşağıdaki gibidir:
1. Kaplama kristalinin titiz, eşit ve parlak gümüş-beyaz sergilendiği metansülfonik asit tipinin parlak saf kalay elektrokaplaması.
Metansülfonik asit, elektronik mesleğine uygun olarak mükemmel kaynaklanabilirliğe sahiptir.
2. Kaplama çözümü, yüksek bir kaplama hızına, geniş bir akım yoğunluğu aralığına, daha hızlı biriktirme hızına ve mükemmel derin kaplama kapasitesine sahiptir.
3. Standart yaşlanma testi veya uzun süreli depolamadan sonra, Metansülfonik asit hala iyi kaynak performansını koruyabilir.
4. Metansülfonik asit, kolay atık su arıtımı, düşük korozyon, çevre dostu olan flor borik asit içermez.

Metansülfonik asidin kimyasal özellikleri:
Metansülfonik asit, düşük sıcaklıklarda katı olarak görünen, renksiz veya hafif kahverengi yağlı sıvı olarak görünür.
Metansülfonik asidin erime sıcaklığı 20 °C, kaynama noktası 167 °C (13.33 kPa), 122 °C (0.133 kPa), bağıl yoğunluğu 1.4812 (18 ℃) ve kırılma indisi 1.4317 (16 ℃).
Metansülfonik asit suda, alkolde ve eterde çözünür, alkanlarda, benzende ve toluende çözünmez.
Metansülfonik asit, kaynar su ve sıcak alkali çözelti içinde bozunmaya maruz kalmaz.
Metansülfonik asit ayrıca metal demir, bakır ve kurşuna karşı güçlü bir korozyon etkisine sahiptir.

Metansülfonik asitin kullanım alanları:
Metansülfonik asit, ilaç ve pestisit için bir hammaddedir.
Metansülfonik asit dehidrasyon ajanı, kaplama için kürleme hızlandırıcısı, fiber, solvent, kataliz ve esterifikasyon için ajanın yanı sıra polimerizasyon reaksiyonu olarak da kullanılabilir.
Metansülfonik asit, çözücü, alkilasyon, esterleşme ve polimerizasyon katalizörü olarak da kullanılabilir, ayrıca tıpta ve elektrokaplama endüstrisinde de kullanılır.
Metansülfonik asit oksidasyona da uygulanabilir.

Metansülfonik asit üretim yöntemi:
Metansülfonik asit, tiyosiyanat metilin nitrat oksidasyonu yoluyla elde edilebilir.
Nitrik asit ve negatif su, fraksiyonel metil tiyosiyanat ilavesiyle dikkatlice 80-88 °C'ye ısıtılır ve sıcaklık otomatik olarak yaklaşık 105 ℃'ye yükseltilir.
Reaksiyon ılıman hale geldikten sonra reaksiyon 120 °C'ye ısıtıldı ve ham bir ürün elde etmek için 5 saat reaksiyona sokuldu.
Ham ürün, değiştirilen su ile seyreltildi ve %25 baryum hidroksit çözeltisi ilave edilerek pH 8-9'a ayarlandı ve süzüldü.
Filtrat, kristal çökeltiye kadar yoğunlaştırılır.
Baryum metansülfonatı elde etmek için nitratı çıkarmak için kristal metanol ile yıkanır.

Metansülfonik asit daha sonra değiştirilen suya kaynayana kadar eklenir, metansülfonik asit sıcakken ayrışma için sülfürik asit eklenir, süzülür ve süzüntü, bitmiş ürünü elde etmek için susuz olacak şekilde vakum altında konsantre edilir.
Diğer bir yöntem, metil izotiyoüre sülfatın, bitmiş ürünü elde etmek için art arda klorlama, oksidasyon ve hidrolize tabi tutulmasıdır.
Suya metil izotiyoüre sülfat eklendi; ve çözelti rengi sarıya dönene kadar klor 20-25 °C'de gönderilir; şişenin dibinde yağ tabakası ortaya çıkar; sıcaklık düşüşü ve çok sayıda artık klor egzoz borusundan boşaltılır; bu, reaksiyonun bitiş noktasını gösterir.
Reaksiyon solüsyonunun özü, kloroform ile çıkarıldı.
Kurutulduktan sonra ekstrakt, kloroformu uzaklaştırmak için normal basınç altında 60-62 °C'de damıtıldı ve daha sonra indirgenmiş basınç altında damıtılmaya tabi tutuldu.
60-65 °C (2.67 kPa) fraksiyonu toplayarak metansülfonil klorür elde edildi.
80 ℃ sıcak suya karıştırarak bazı damla damla ekleyin ve reaksiyon sıvısı damlacıkları tamamen kaybolana kadar yaklaşık 2 saat boyunca ısı hidrolizini sürdürün.
Reaksiyon solüsyonu, indirgenmiş basınç altında şurupsu bir forma konsantre edildi, su ile seyreltildi ve metansülfonik asit elde etmek için daha fazla su damıtılana kadar indirgenmiş basınç altında konsantre edildi.

Metansülfonik asidin Kimyasal Özellikleri:
Metansülfonik asit, 20°C'lik bir erime noktasına sahip renksiz veya açık sarı bir sıvıdır, aşındırıcı ancak oksitleyici olmayan güçlü bir asittir.
Metansülfonik asit, elektrokaplama endüstrisinde ve organik sentezler için, özellikle alkilasyonlar, esterleştirmeler ve polimerizasyonlar için bir katalizör olarak kullanılır.
Bunun ötesinde, metansülfonil klorürün hazırlanması için bir başlangıç ​​malzemesi olarak metansülfonik asit kullanılır.

Metansülfonik asitin kullanım alanları:
Polimerizasyon katalizörü.
Metansülfonik asit, boyalarda ve kaplamalarda reçinelerin sentezi için sülfürik asit yerine bir esterifikasyon katalizörü olarak geliştirilmiştir.
Metansülfonik asidin sülfürik asit üzerindeki en büyük avantajlarından biri, Metansülfonik asidin oksitleyici bir tür olmamasıdır.

Metansülfonik asitin tanımı:
ChEBI: Sülfo işlevselliğine doğrudan bağlı alkil grubunun metil olduğu bir alkansülfonik asit.

Metansülfonik asitin hazırlanması:
Metansülfonik asit, ağırlıklı olarak metiltiol veya dimetil disülfidin nitrik asit, hidrojen peroksit, klor kullanılarak oksitlenmesi veya elektrokimyasal işlemler kullanılarak üretilir.

Metan Sülfoik Asitin Fiziksel Özellikleri
Metan sülfonik asit, su ve susuz formda %70'lik bir çözelti halinde bulunan berrak renksiz bir sıvıdır.
Metansülfonik asitlerin yüksek asit mukavemeti (pKa= -1.9) ve düşük molekül ağırlığı (96.0 g/mol) nedeniyle metan sülfonik asidin yapısı birçok katalitik reaksiyona uygundur.

Metan Sülfonik Asit Yeşil Asit Katalizörleridir
Metansülfonik asit, metan sülfonik asidi sıvı olarak işlemek kolaydır ve geri dönüştürülebilir.
Metansülfonik asit, düşük LD50'ye ve biyolojik olarak parçalanabilen sülfat ve CO2'ye sahiptir.
Metan sülfonik asit, doğal ürün olarak kabul edilir ve doğal kükürtün bir parçasıdır.
Metansülfonik asit, diğer mineral asitlerden daha az aşındırıcı ve toksiktir.
Bu özelliklerinden dolayı metan sülfonik asit çevreye zarar vermeyen bir malzemedir.

Doğrusal Formül: CH3SO3H
CAS Numarası: 75-75-2
Molekül Ağırlığı: 96.11
Beilstein/REAXYS Numarası: 1446024
EC Numarası: 200-898-6
MDL numarası: MFCD00007518
PubChem Madde Kimliği: 24870726
NACRES: NA.21

Uygulamalar
Metansülfonik asit, organik çözücülerde çözünür, uçucu olmayan, güçlü bir asit olduğu için organik reaksiyonlarda asit katalizörü olarak kullanılır.
Metansülfonik asit endüstriyel uygulamalar için uygundur, çünkü Metansülfonik asit ortam sıcaklığında sıvı iken yakından ilişkili p-toluensülfonik asit (PTSA) katıdır.
Ancak laboratuvar ortamında katı PTSA daha uygundur.
Metansülfonik asit, metansülfonik asidin THF veya DMS gibi aprotik bir çözücü içinde NaBH4 ile reaksiyona sokulmasıyla boran (BH3) üretiminde kullanılabilir, BH3 kompleksi ve çözücü oluşturulur.

galvanik
Kalay ve kalay-kurşun lehimlerinin elektrokaplanması için metansülfonik asit çözeltileri kullanılır.
Metansülfonik asit, aşındırıcı ve uçucu hidrojen florür salan floroborik asit kullanımının yerini alıyor.
Metansülfonik asit de pas ve kireç sökücülerde birincil bileşendir.
Metansülfonik asit, genellikle asit saldırısına duyarlı olan seramik, fayans ve porselenden yüzey pasını temizlemek için kullanılır.

Tercih edilen IUPAC adı: Metansülfonik asit
Diğer isimler: Metilsülfonik asit, MSA

Kalite Seviyesi: 200
buhar yoğunluğu: 3,3 (havaya karşı)
buhar basıncı: 1 mmHg ( 20 °C)
tahlil: ≥99.0
kırılma indisi: n20/D 1.429 (lit.)
bp: 167 °C/10 mmHg (yanar)
mp: 17-19 °C (yanıyor)
çözünürlük: suda: çözünür 1.000 g/L 20 °C'de
yoğunluk: 25 °C'de 1.481 g/mL (lit.)
SMILES dizisi: O=S(O)(C)=O
InChI: 1S/CH4O3S/c1-5(2,3)4/h1H3,(H,2,3,4)
InChI anahtarı: AFVFQIVMOAPDHO-UHFFFAOYSA-N

Metansülfonik asit (MSA), 1-dodesen gibi uzun zincirli olefinlerin benzene elektrofilik eklenmesi için katalizör olarak kullanıldı.
Sıcaklığın etkisi, reaktanların oranları, MSA miktarı ve reaksiyon karışımının karıştırılması araştırıldı.
80°C'de 3 saatlik bir reaksiyon süresinden sonra, %98 dodeken dönüşümünde fenildodekanlara karşı %90'dan fazla bir seçicilik elde edildi.
MSA, su ve diklorometan ile bir işlemden ve ardından su uzaklaştırıldıktan sonra en az beş kez geri dönüştürülebilir.
Reaksiyon karışımında su bulunmasının MSA'nın aktivitesi için zararlı olduğu bulundu.
Ham organik fazın yanı sıra reaksiyon sırasında oluşan inhibitör ürünlerin de MSA deaktivasyonundan sorumlu olduğu kanıtlanmıştır.
Bu yöntem, çevresel olarak iyi huylu bir alkilasyon yolunu temsil eder, çünkü MSA, dekantasyon yoluyla reaksiyon karışımından kolayca ayrılabilir ve Metansülfonik asit yeniden kullanılabilir.
Buna ek olarak, MSA biyolojik olarak parçalanabilir.

CAS Numarası: 75-75-2
ŞEBİ:27376
Kimyasal Örümcek: 6155
ECHA Bilgi Kartı: 1000.817
EC Numarası: 200-898-6
PubChem Müşteri Kimliği: 6395
UNII: 12EH9M7279
CompTox Kontrol Paneli (EPA): DTXSID4026422
InChI: Gülümseme
Kimyasal formül: CH4O3S
Molar kütle: 96.10 g·mol−1
Görünüm: Berrak, renksiz sıvı
Yoğunluk: 1,48 g/cm3
Erime noktası: 17 ila 19 °C (63 ila 66 °F; 290 ila 292 K)
Kaynama noktası: 10 mmHg'de 167 °C (333 °F; 440 K), 122 °C/1 mmHg
Suda çözünürlük: karışabilir
çözünürlük:
Metanol, dietil eter ile karışabilir.
heksan ile karışmaz
günlük P: -2.424
Asitlik (pKa): -1,9

Metansülfonik asit veya metansülfonik asit olarak da bilinen metan sülfonik asit.
Metansülfonik asit, biyolojik ve tarımsal endüstride organik reaksiyonlarda asit katalizörü ve çözücü olarak yaygın olarak kullanılmaktadır.
Metansülfonik asit ayrıca elektrik endüstrisinde devre kartı üretimini basmak için çeşitli metallerin kaplanmasında önemli bir bileşendir.
Ayrıca metan sülfonik asit, tekstil işlemede ve plastik ve polimer üretiminde yaygın olarak kullanılmaktadır.

Eşanlamlılar: Metansülfonik asit, Metansülfonik asit, Mesilat, Metilsülfonat, Metan sülfonik asit, MSA
INCI: Metan Sülfonik Asit
Kimyasal Formül: CH3SO3H
CAS Numarası: CAS 75-75-2

metansülfonik asit
75-75-2
metilsülfonik asit
metansülfonik asit
mesilat
Kyselina methansulfonova
mesilik asit
mesik asit
metansülfonoz
MGK 3718
MFCD00007518
UNII-12EH9M7279
CH3SO3H
METAN SÜLFONİK ASİT

Metansülfonik asit (CH3SO3H, MSA), okyanus fitoplanktonları tarafından üretilen dimetil sülfürün (DMS) fotokimyasal oksidasyonundan oluşan başlıca organosülfür asitlerinden biridir.
MSA, metansülfonat tuzları (örn. sodyum metansülfonat, CH3S03Na) oluşturmak için ortam aerosollerinde metal halojenürler (örn. sodyum klorür) ile reaksiyona girebilir.
MSA ve Metansülfonik asit tuzlarının oluşum süreçleri oldukça iyi anlaşılmış olsa da, bunların atmosferdeki sonraki kimyasal dönüşümleri tam olarak çözülmemiştir.
MSA ve Metansülfonik asit tuzları, yüzey aktiviteleri nedeniyle aerosol yüzeyinin yakınında birikir ve bu da onları hidroksil (OH) radikalleri gibi oksidanlar tarafından gaz-aerosol ara yüzeyinde heterojen oksidasyona uygun hale getirir.
Bu çalışmada, MSA ve Metansülfonik asit sodyum tuzundan (CH3SO3Na) oluşan aerosolün heterojen OH oksidasyonunu takiben bileşim değişiklikleri ölçülmüştür.
Bir aerosol akış tüplü reaktör, yumuşak bir atmosferik basınç iyonizasyon kaynağı (Gerçek Zamanlı Doğrudan Analiz, DART) ve %90 bağıl nemde (RH) yüksek çözünürlüklü bir kütle spektrometresi ile birleştirilir.
Aerosol kütle spektrumları, MSA ve CH3SO3Na'nın, negatif iyonizasyon modunda minimum parçalanma ile metansülfonat iyonu (CH3SO3⁻) olarak tespit edilebileceğini ortaya koymaktadır.

Kinetik ölçümler, MSA ve CH3SO3Na ile OH oksidasyonunun, sırasıyla 0,45 ± 0,14 ve 0,20 ± 0,06 etkin bir OH alım katsayısına sahip olduğunu göstermektedir, bu da MSA'nın OH radikali ile Metansülfonik asit sodyum tuzundan daha hızlı reaksiyona girdiğini ortaya koymaktadır.
Bu iki bileşiğin reaktivitesindeki farklılık için bir olasılık, CH3SO3Na'nın MSA'dan daha higroskopik olmasıdır.
CH3SO3Na yüzeyindeki su moleküllerinin kapsama alanındaki artış, CH3SO3⁻ ve OH radikalleri arasındaki reaktif çarpışma olasılığını azaltabilir ve bu da daha küçük bir reaksiyon hızı ile sonuçlanabilir.
MSA ve CH3SO3Na, oksidasyon üzerine formaldehit (HCHO) ve bir sülfit radikaline (SO3•−) parçalanma eğiliminde olan CH3SO3⁻ oluşturmak üzere ayrışır.
Formaldehit, Metansülfonik asitlerin yüksek uçuculuğu nedeniyle gaz fazına geri döner ve SO3•−, aerosol fazında çeşitli inorganik kükürt radikallerini ve iyonlarını içeren bir dizi zincir reaksiyonu başlatabilir.
Genel olarak, parçalanma ve SO3•− ile başlatılan kimya, heterojen OH oksidasyonu sırasında MSA ve Metansülfonik asit sodyum tuzu aerosollerinin kimyasal evrimini kontrol eden başlıca süreçlerdir.

sülfometan
ŞEBİ:27376
12EH9M7279
22515-76-0
Metansülfonik asit, %98
Metansülfonik asit, %99, ekstra saf
CCRIS 2783
Kyselina methansulfonova [Çek]
HSDB 5004
Metansülfonik asit, saf, su içinde %70 çözelti
EINECS 200-898-6
BRN 1446024
AI3-28532
metansülfonik asit
metansülfonik asit
MsOH
metansülfonik asit
metilsülfonik asit
03S

Metan sülfonik asit, elektronik endüstrisinde kimyasal ve biyoyakıt sentezinden endüstriyel temizlik ve metal yüzey işlemeye kadar çok sayıda uygulamada kullanılan güçlü bir organik asittir.
Genişleme, çeşitli endüstrilerdeki en yüksek performans ve aynı zamanda çevre dostu teknolojiler eğilimi ile uyumludur.
BASF'nin tescilli süreci, yüksek saflıkta bir metan sülfonik asit olan MSA'nın üretilmesini sağlar.
Lutropur MSA, sülfürik, fosforik veya asetik asit gibi diğer asitlere sürdürülebilir bir alternatiftir.
Doğal kükürt döngüsünün bir parçası olarak MSA biyolojik olarak kolayca parçalanabilir.
Pratik uygulamalardaki diğer faydalar, örneğin, metansülfonik asitlerin oksitleyici olmayan doğasından, metansülfonik asit tuzlarının yüksek çözünürlüğünden ve renk ve koku olmamasından gelir.

Metansülfonik asit/SiO2 (1 mL/0.3 g), 2-ikameli aromatik ve alifatik benzotiyazollerin 140 °C'de karboksilik asitler kullanılarak sentezinde hızlı bir karışım olarak bulunmuştur.
Basit bir çalışmanın ardından iyi verimlerle benzotiyazoller elde edildi.
Basitlik, yaygın olarak bulunan ve çeşitli karboksilik asitlerin kullanımı ve reaksiyon koşullarının kolay kullanımı yöntemin faydaları arasındadır.

Kimyasal Formül: CH3SO3H
CAS Numarası: CAS 75-75-2
Molar Ağırlık: 96.10 g/mol
Özgül Ağırlık: 1.35
Erime Noktası: 17-19 °C
Kaynama Noktası: 167 °C
Parlama Noktası: >110 °C

SEKTÖRLER
-Petrol gazı
-Temizlik
-Kaplamalar ve İnşaat
-Makyaj malzemeleri
-Polimerler

Aerosol metansülfonik asit (MSA) ve deniz tuzu olmayan (nss) sülfat konsantrasyonları, bölgesel ve mevsimsel organosülfür emisyon modellerini ve Pasifik üzerindeki nss sülfatın kökenini araştırmak için Pasifik Okyanusu'ndaki altı ada istasyonunda ölçüldü.
İstasyonlarda μg/m3 cinsinden ortalama MSA konsantrasyonları: Shemya, 0.097±0.098; Orta yol, 0.029±0.021; Fanlama, 0.044±0.012; Amerikan Samoası, 0.026±0.012; Yeni Kaledonya, 0.021±0.009; Norfolk, 0.024±0.019.
Shemya'da bulunan aşırı yüksek MSA seviyeleri, batı Kuzey Pasifik'te önemli bir organosülfür emisyonu kaynağına işaret ediyor.
MSA'da önemli mevsimsel eğilimler gözlemlendi ve sıcak aylarda daha yüksek MSA meydana geldi.
Mevsimsel değişimin genliği, daha yüksek enlem istasyonlarında en büyüktü.
Minimum kıtasal malzeme girişi olan Fanning ve Amerikan Samoası'nda, MSA ve nss sülfat arasında önemli bir pozitif korelasyon vardır.
Diğer Pasifik istasyonlarındaki MSA/nss sülfat oranları, kıtasal olarak türetilmiş sülfat girişi, okyanus organosülfür emisyonlarının bileşimi ve atmosferik reaksiyon yollarındaki değişikliklerle ilgili olabilecek daha büyük değişkenlik gösterir.

Eş anlamlı:
Metilsülfonik Asit
sülfometan
MSA

Metansülfonik asit (MSA, ağırlıkça %70) elektrokimyasal sistemlerde yaygın olarak kullanılır ve organik bileşiklerin esterifikasyonu, alkilasyonu ve yoğunlaştırılması için mükemmel bir katalizördür.
Titanat katalizörleri yerine MSA kullanıldığında daha düşük reaksiyon sıcaklıkları gerekir ve MSA kullanılarak katalizör olarak sülfürik veya para-toluensülfonik asit kullanılarak üretilenlerden daha saf, daha renksiz ürünler elde edilebilir.
Susuz MSA ayrıca farmasötik uygulamalar için ve aromatik alkilasyon için bir katalizör olarak özellikle uygundur.
MSA sentezi için mevcut ticari işlem, metilmerkaptanın klor oksidasyonunu içerir.
Bu işlem oldukça üretken olmakla birlikte, Metansülfonik asit, MSA'nın molü başına altı mol HCl üretir ve bu da birincil ürün ve yan ürün talebinin birleşmesi ile sonuçlanır.
Alternatif bir metansülfonik asit olarak, sülfonatlayıcı ajan olarak SO3 veya SO2 ve O2 kullanan bir doğrudan metan sülfonasyon yolunu düşünmek ilginçtir.
Sen ve iş arkadaşları ve daha yakın zamanda, K2S2O8 gibi bir bileşiğin, dumanlı sülfürik asitte metanı SO3 ile sülfonatlamak için serbest radikal başlatıcı olarak kullanılabileceğini gösterdik.

Formül: CH₃SO₃H
MW: 96.11 g/mol
Kaynama Noktası: 166…168 °C/10 mm
Erime Noktası: 19…20 °C
Yoğunluk: 1.481
Flaş Noktası: 156 °C(312 °F)
Depolama Sıcaklığı: Ortam
MDL Numarası: MFCD00007518
CAS Numarası: 75-75-2
EINECS: 200-898-6
BM: 3265
ADR: "8",III
Merck Endeksi: 13.05981

Eş anlamlı:
MSA
MsOH
TDH2A
MeSO3H
MCAT 1201
MetansüL
mesik asit
LutropurMSA
SÜLFOMETAN
sülfontan

Metan sülfonik asit bir alkansülfonik asittir ve kimyasal formülü CH3SO3H'dir.
MSA, pKa= 1.9'a sahip güçlü bir asittir ve sulu bir çözeltide 0.1 M'de tamamen iyonize olur ve organik bileşikleri oksitlemek için küçük bir afiniteye sahiptir, diğer mineral asitlerden daha az aşındırıcı ve toksiktir.
MSA ayrıca biyolojik olarak parçalanabilir ve zehirli gazlar oluşturmaz.
Bu nedenle MSA, yeşil asit olarak kabul edilir.
Bu nedenle organik sentezde kullanılan metansülfonik asitler birçok kimyacıyı organik sentezde kullanmaya çekmektedir.
Bu derlemede MSA katalizli organik dönüşümü tanımladık.

metil sülfonik asit
metil-sülfonik asit
metan-sülfonik asit
MeSO3H
metan sülfonik asit
metansülfonik asit-
PubChem2058
PubChem11149
laktik asit(DL)
amonyum metansülfonat
CH3SO2OH
H3CSO3H
DSSTox_CID_6422
WLN: WSQ1
EC 200-898-6
DSSTox_RID_78109
Metan Sülfonik Asit %99
DSSTox_GSID_26422
4-04-00-00010 (Beilstein El Kitabı Referansı)
Metansülfonik asit, %99,5
Metansülfonik asit, susuz
$l^{1}-oksidanilsülfonilmetan
CHEMBL3039600

Metansülfonik asit (MSA), aromatik halkaların sülfonasyonuna neden olmadığından, 3-arilpropanoik ve 4-arilbütanoik asitlerin siklizasyonu yoluyla 1-indanonlar ve 1-tetralonlar hazırlamak için yüksek sıcaklıklarda metansülfonik asit kullanılmıştır.
3 ve 4-aril ikameli karboksilik asitlerin MSA katalizli siklizasyonundan hazırlanan on iki keton, verimleri, süreleri ve sıcaklıkları ile birlikte bir tabloda gösterilmiştir.
Çeşitli sıcaklıklar, konsantrasyonlar ve reaksiyon süreleri altında yapılan çalışmalar, 30 dakika olduğunu göstermektedir. başlangıç ​​materyalinin reaktivitesine bağlı olarak siklizasyon için 3 saate kadar gereklidir.
Friedel-Crafts katalizörünün yerine saf MSA'nın kullanılması umut verici değildi.
m-ksilenin, 110/sup 0/C'de 3 saat boyunca susuz MSA varlığında asetik asit ile işlendiği deneme çalışmaları, düşük verimde asetilasyon ürünü (yaklaşık %30) verdi ve ürünün gaz kromatografi analizi, reaksiyona girmediğini gösterdi. m-ksilen.

Dahili Takip Numarası: 5843
Madde Türü: Kimyasal Madde
Sistematik Adı: Metansülfonik asit
IUPAC Adı: Metansülfonik asit
CAS Numarası: 75-75-2
EPA Kayıt Adı: Metansülfonik asit
Molekül Ağırlığı: 96.11
Moleküler Formül: CH4O3S

Erime noktası:17-19 °C (yanar)
Kaynama noktası:167 °C/10 mmHg (yanar)
Yoğunluk 20 °C'de 1.475-1.485 g/mL 25 °C'de 1.481 g/mL (lit.)
buhar yoğunluğu 3.3 (havaya karşı)
buhar basıncı 1 mm Hg ( 20 °C)
kırılma indisi n20/D 1.429(lit.)
Parlama noktası:>230 °F
saklama derecesi. 2-8°C
çözünürlük su: çözünür 1.000 g/L 20°C'de
çözüm
pka-2.6(25℃'de)
Renk: Kahverengi
Özgül Ağırlık1.48 (18/4℃)
Suda Çözünürlük Su ile karışabilir.
Benzen ve toluen ile az karışabilir.
Parafinlerle karışmaz.
λmaxλ: 240-320 nm Amax: <0,4
Hassas Işığa Duyarlı & Higroskopik
Merck 14,5954
BRN 1446024
İstikrar:
Kararlı.
Neme duyarlı.
Aminler, bazlar, su, yaygın metallerle uyumsuz.
Su ile seyreltildiğinde önemli miktarda ısı yayar (seyreltiyorsa dikkatli bir şekilde suya asit ekleyin).
InChIKey: AFVFQIVMOAPDHO-UHFFFAOYSA-N

DL-MALICACIDMONOSODYUMSALT
DTXSID4026422Metansülfonik asit, HPLC sınıfı
NSC3718
Metansülfonik asit, >=99.0%
[C]S(O)(=O)=O
NSC-3718
Tox21_201073
ANW-42735
STL264182
Metan Sülfonik Asit, %70 Çözelti
AKOS009146947
MCULE-6572487779
CAS-75-75-2
NCGC00248914-01
NCGC00258626-01
BP-12823
DB-075013
FT-0628287
M0093
M2059
C11145
Metansülfonik asit, >=99.0%, ReagentPlus(R)
HPLC için metansülfonik asit, >=%99,5 (T)
Metansülfonik asit çözeltisi, ağırlıkça 70. H2O'da %
Q414168
J-521696
Metansülfonik asit, Vetec(TM) reaktif sınıfı, %98
F1908-0093
Z940713430
Metansülfonik asit çözeltisi, 4 M (%0,2 (a/h) triptamin ile)
Metansülfonik asit konsantresi, su içinde 0.1 M CH3SO3H (0.1N), IC için eluent konsantresi
Metansülfonik asit, PharmaGrade, İlaç veya biyofarmasötik üretim için uygun GMP kontrolleri altında üretilmiştir

Bu internet sitesinde sizlere daha iyi hizmet sunulabilmesi için çerezler kullanılmaktadır. Çerezler hakkında detaylı bilgi almak için Kişisel Verilerin Korunması Kanunu mevzuat metnini inceleyebilirsiniz.