N,N-DİETİLETANAMİN

CAS numarası: 121-44-8
EC numarası: 204-469-4
Moleküler formül: C6H15N

N,N-Dietilentanamin, anyonik stabilize su bazlı reçineler (polyesterler, alkidler, akrilik reçineler ve karboksil veya diğer asidik gruplar içeren poliüretanlar) için nötralizasyon maddesi olarak kullanılır.
N,N-Dietilentanamin ayrıca epoksi ve poliüretan sistemlerinin kürlenmesinde katalizör olarak kullanılır.

N,N-Dietilentanamin, esas olarak sentezde bir proton süpürücü olarak kullanılır.
N,N-Dietilentanamin, Dietilhidroksilamin ve diğer organik bileşiklerin üretiminde de kullanılır.

N,N-Dietilentanamin esas olarak tekstil yardımcı maddeleri için kuaterner amonyum bileşiklerinin ve boyaların kuaterner amonyum tuzlarının üretiminde kullanılır.
N,N-Dietilentanamin, yoğuşma reaksiyonları için bir katalizör ve asit nötrleştiricidir ve ilaç, böcek ilacı ve diğer kimyasalların üretimi için bir ara madde olarak faydalıdır.

N,N-Dietilentanamin Kimyasal Özellikleri, Kullanımları ve Üretimi:
N,N-Dietilentanamin (formül: C6H15N), en basit tri-ikameli, tekdüze üçüncül amin olup, tuzlaştırma, oksidasyon, N,N-Dietilentanamin için Hing Myers testi (Hisberg reaksiyonu) gibi üçüncül aminlerin tipik özelliklerine sahiptir. 
N,N-Dietilentanamin, güçlü bir amonyak kokusuna sahip, havada hafif dumanlı, renksiz ila soluk sarı şeffaf sıvıdır.

N,N-Dietilentanamin, genellikle Et3N olarak kısaltılan N(CH2CH3)3 formülüne sahip kimyasal bileşiktir.
N,N-Dietilentanamin de TEA olarak kısaltılır, ancak bu kısaltma, TEA'nın da yaygın bir kısaltma olduğu trietanolamin veya tetraetilamonyum ile karıştırılmaması için dikkatli kullanılmalıdır.

N,N-Dietilentanamin, amonyağı andıran güçlü bir balık kokusuna sahip renksiz, uçucu bir sıvıdır.
Diizopropiletilamin (Hünig'in bazı) gibi, N,N-Dietilentanamin, organik sentezde genellikle bir baz olarak yaygın olarak kullanılır.

N,N-Dietilentanamin, genellikle Et3N olarak kısaltılan N(CH2CH3)3 formülüne sahip kimyasal bileşiktir.
N,N-Dietilentanamin, amonyağı andıran güçlü bir balık kokusuna sahip renksiz, uçucu bir sıvıdır.

N,N-Dietilentanamin, organik sentezde genellikle bir baz olarak yaygın olarak kullanılır.
N,N-Dietilentanamin susuz, izosiyanat reaksiyonları için katalizör olarak ve anyonik stabilize su bazlı reçineler için nötralizasyon maddesi olarak kullanılabilen kimyasal bir bileşiktir.

N,N-Dietilentanamin, poliüretanların sentezi ve iki bileşenli boyalar için bir katalizör olarak kullanılır.
N,N-Dietilentanamin, polyesterler, alkidler, akrilik reçineler ve karboksil veya diğer asidik gruplar içeren poliüretan bazlı su bazlı boyalarda nötralizasyon maddesi olarak uygundur.
Mükemmel suda çözünürlüğü ve aktif hidrojen atomlarının olmaması nedeniyle, N,N-Dietilentanamin genellikle su bazlı poliüretan dispersiyonlarının üretimi için kullanılır.

N,N-Dietilentanamin Uygulamaları:
N,N-Dietilentanamin, organik bileşiklerin sentezinde yaygın olarak kullanılan bir baz ajandır.
N,N-Dietilentanamin ayrıca asil klorürlerden amidlerin ve esterlerin hazırlanmasında kullanılır.
N,N-Dietilentanamin, poliüretan köpüklerin ve epoksi reçinelerinin üretiminde katalizör olarak kullanılır.
N,N-Dietilentanamin dehidrohalojenasyon reaksiyonunda ve oksijenasyon proseslerinde de faydalıdır.
N,N-Dietilentanamin, ilaç, böcek ilacı ve diğer kimyasalların üretiminde bir ara bileşiktir.

N,N-Dietilentanamin—genellikle TEA veya Et3N olarak kısaltılır—poliüretan dispersiyonların (PUD'ler) oluşturulmasında kullanılan renksiz, uçucu bir sıvıdır.
N,N-Dietilentanamin, kimyasal sentezlerde katalitik bir çözücü, bir korozyon önleyici ve polimerler için bir sertleştirme ve sertleştirme maddesi gibi çeşitli uygulamalar için bir baz olarak organik sentezde yaygın olarak kullanılır.

N,N-Dietilentanamin Uygulamaları:
-Tarım Kimyasal çözücüler
-Tarım ara ürünleri
-Alüminyum üretimi
-Kimyasallar ve petrokimyasallar
-Elektronik kimyasallar
- Böcek öldürücüler ara
-Ara ürünler
-Madencilik
-İlaç kimyasalları
-Reçineler

N,N-Dietiletanamin, anyonik stabilize su bazlı reçineler (polyesterler, alkidler, akrilik reçineler ve karboksil veya diğer asidik gruplar içeren poliüretanlar) için bir nötrleştirme maddesi olarak kullanılır.

ANAHTAR KELİMELER:
121-44-8, 204-469-4, NEt3, trietilamin, UNII-VOU728O6AY, MFCD00009051, VOU728O6AY, CHEBI:35026, Dietilaminoetan, NN-Dietiletanamin >=%99,5

N,N-Dietilentanamin Uygulama Alanları:
N,N-Dietilentanamin'in endüstrideki başlıca kullanımlarından bazıları şunlardır:
-Dökümhane kalıpları için kum maçalarına dahil edilmiş reçine sistemlerini kürlemek için katalizör.
-N,N-Dietilentanamin, penisilin gibi antibiyotiklerin çökeltilmesi ve saflaştırılması için kullanılır.
-N,N-Dietilentanamin, izosiyanat reaksiyonları için bir katalizör olarak, örneğin poliüretan köpüklerin üretiminde bir çapraz bağlama katalizörü olarak kullanılır.
-Epoksi reçineler için katalizör.

N,N-Dietilentanamin çok çeşitli çeşitli uygulamalara sahiptir:
-2,4-D gibi herbisitlerin üretimi.
-Polikarbonat reçinelerin üretimi.
-Polyesterler, alkidler, akrilik reçineler ve asidik gruplar içeren poliüretan esaslı su bazlı boyalarda nötralizasyon maddesi.
-Yonga levha yapıştırıcılarında kürleme katalizörü.
-Polimerler için korozyon önleyici.
-Dietilhidroksilamin ve diğer amin türevlerinin üretimi.

N,N-Dietilentanamin, polimer omurgasındaki aside karşı bir iyon olarak işlev görür ve suda polimer parçacıklarının oluşumuna izin verir.
N,N-Dietilentanamin bunu poliüretan ön polimerdeki karboksilik asidi iyonize ederek başarır.
N,N-Dietilentanamin, ön polimerdeki asidi nötralize ederek, onu dağılabilir hale getiren bir iyonize asit-baz çifti oluşturur; iyonize olmadan, polimerik bir dağılım oluşturmak için gerekli su için gerekli afiniteye sahip olmaz.

N,N-Dietilentanamin KULLANIMLARI:
N,N-Dietilentanamin su geçirmezlik maddelerinin yapımında ve katalizör, korozyon önleyici ve itici olarak kullanılır.
N,N-Dietilentanamin organik sentezde temel olarak baz, katalizör, çözücü ve hammadde olarak kullanılır ve genellikle Et3N, NEt3 veya TEA olarak kısaltılır.

N,N-Dietilentanamin, fosgen polikarbonat katalizörü, tetrafloroetilen polimerizasyon inhibitörü, kauçuk vulkanizasyon hızlandırıcı, boya sökücüde özel çözücü, emaye sertleştirici, yüzey aktif madde, antiseptik, ıslatma maddesi, bakterisitler, iyon değişim reçineleri, boyalar, kokular hazırlamak için kullanılabilir. polimerler ve deniz suyunun tuzdan arındırılması için bir kürleme ve sertleştirme maddesi olarak, farmasötikler, yüksek enerjili yakıtlar ve sıvı roket iticileri.
N,N-Dietilentanamin, asil klorürlerden esterler ve amidler hazırlamak için ve ayrıca kuaterner amonyum bileşiklerinin sentezinde kullanılan bir bazdır.

N,N-Dietilentanamin üretan köpüklerin ve epoksi reçinelerin oluşumunda, dehidrohalojenasyon reaksiyonlarında, yoğuşma reaksiyonları için asit nötrleştiricilerde ve Swern oksidasyonlarında bir katalizör görevi görür.
N,N-Dietilentanamin, bir mobil faz değiştirici olarak ters fazlı yüksek performanslı sıvı kromatografisinde (HPLC) uygulama bulur.

N,N-Dietilentanamin ayrıca kauçuk için hızlandırıcı aktivatör, itici gaz, korozyon önleyici, polimerler için sertleştirme ve sertleştirme maddesi ve deniz suyunun tuzdan arındırılması için kullanılır.
Ayrıca, otomotiv döküm endüstrisinde ve tekstil endüstrisinde N,N-Dietilentanamin kullanılmaktadır.

N,N-Dietilentanamin Kullanımları:
Kimyasal sentezde katalitik çözücü; kauçuk için hızlandırıcı aktivatörleri; kuaterner amonyum türlerinin ıslatma, nüfuz etme ve su geçirmezlik maddeleri; polimerlerin kürlenmesi ve sertleştirilmesi (örneğin, çekirdek bağlayıcı reçineler); paslanma önleyici; itici.

N,N-Dietilentanaminin sentezi ve özellikleri:
N,N-Dietilentanamin, amonyağın etanol ile alkilasyonu ile hazırlanır:
NH3 + 3 C2H5OH → N(C2H5)3 + 3 H2O

Protonlanmış N,N-Dietilentanaminin pKa'sı 10.75'tir ve bu pH'ta tampon çözeltileri hazırlamak için kullanılabilir.
Hidroklorür tuzu, N,N-Dietiletanamin hidroklorür (trietilamonyum klorür), 261 °C'ye ısıtıldığında ayrışan, renksiz, kokusuz ve higroskopik bir tozdur.

N,N-Dietilentanamin suda 20 °C'de 112.4 g/L'ye kadar çözünür.
N,N-Dietilentanamin ayrıca aseton, etanol ve dietil eter gibi yaygın organik çözücülerle karışabilir.
N,N-Dietilentanamin laboratuvar numuneleri, kalsiyum hidritten damıtılarak saflaştırılabilir.

Alkan çözücülerde N,N-Dietilentanamin, I2 ve fenoller gibi çeşitli Lewis asitleriyle katkı maddeleri oluşturan bir Lewis bazıdır.
N,N-Dietilentanamin, sterik kütlesi nedeniyle, geçiş metalleri ile isteksizce kompleksler oluşturur.

N,N-Dietilentanamin, organik sentezde yaygın olarak bir baz olarak kullanılır.
Örneğin, N,N-Dietilentanamin, asil klorürlerden esterlerin ve amidlerin hazırlanması sırasında yaygın olarak bir baz olarak kullanılır.

Bu tür reaksiyonlar, yaygın olarak trietilamonyum klorür olarak adlandırılan N,N-Dietiletanamin hidroklorürü oluşturmak üzere N,N-Dietilentanamin ile birleşen hidrojen klorürün üretilmesine yol açar.
Bu reaksiyon, bu reaksiyonların tamamlanması için gerekli olabilecek hidrojen klorürü reaksiyon karışımından uzaklaştırır (R, R' = alkil, aril):
R2NH + R'C(O)Cl + Et3N → R'C(O)NR2 + Et3NH+Cl−

Diğer üçüncül aminler gibi, N,N-Dietilentanamin de üretan köpüklerin ve epoksi reçinelerin oluşumunu katalize eder.
N,N-Dietilentanamin dehidrohalojenasyon reaksiyonlarında ve Swern oksidasyonlarında da faydalıdır.

N,N-Dietilentanamin, karşılık gelen kuaterner amonyum tuzunu vermek üzere kolaylıkla alkile edilir:
RI + Et3N → Et3NR+I−

Diğer üçüncül amonyum tuzları gibi N,N-Dietiletanamin tuzları, amfifilik özelliklerinden dolayı iyon etkileşim kromatografisinde bir iyon etkileşim reaktifi olarak kullanılır.
Kuaterner amonyum tuzlarının aksine, üçüncül amonyum tuzları çok daha uçucudur, bu nedenle analiz yapılırken kütle spektrometrisi kullanılabilir.

N,N-Dietilentanaminin niş kullanımları:
N,N-Dietilentanamin, çeşitli karboksilik asit içeren pestisitlerin tuzlarını vermek için kullanılır, örneğin Triclopir ve 2,4-diklorofenoksiasetik asit
N,N-Dietilentanamin, Drosophila melanogaster'ı uyuşturmak için bir ürün olan FlyNap'in aktif bileşenidir.
N,N-Dietilentanamin sivrisinek ve vektör kontrol laboratuvarlarında sivrisinekleri uyuşturmak için kullanılır.
Bu, tür tanımlaması sırasında mevcut olabilecek herhangi bir viral materyali korumak için yapılır.

Ayrıca, N,N-Dietilentanaminin (genellikle TEAB, trietilamonyum bikarbonat olarak kısaltılır) bikarbonat tuzu, ters faz kromatografisinde, genellikle nükleotidleri ve diğer biyomolekülleri saflaştırmak için bir gradyanda faydalıdır.
N,N-Dietilentanamin 1940'ların başlarında nitrik asit ile kombinasyon halinde hipergolik olarak bulundu ve erken hipergolik roket motorları için olası bir itici gaz olarak kabul edildi.

N,N-Dietilentanamin—genellikle TEA veya Et3N olarak kısaltılır—poliüretan dispersiyonların (PUD'ler) oluşturulmasında kullanılan renksiz, uçucu bir sıvıdır.
N,N-Dietilentanamin, kimyasal sentezlerde katalitik bir çözücü, bir korozyon önleyici ve polimerler için bir sertleştirme ve sertleştirme maddesi gibi çeşitli uygulamalar için bir baz olarak organik sentezde yaygın olarak kullanılır.

N,N-Dietilentanamin bunu poliüretan ön polimerdeki karboksilik asidi iyonize ederek başarır.
N,N-Dietilentanamin, ön polimerdeki asidi nötralize ederek, onu dağılabilir hale getiren bir iyonize asit-baz çifti oluşturur; iyonize olmadan, polimerik bir dağılım oluşturmak için gerekli su için gerekli afiniteye sahip olmaz.

Bununla birlikte, N,N-Dietilentanamin, tehlikeli buharları nedeniyle son zamanlarda zorluklarla ve düzenleyici baskılarla karşı karşıya kalmıştır.
Buharlara kısa süreli maruz kalma bile gözlerde ve ciltte ciddi tahrişe neden olabilir.

N,N-Dietilentanamin'in insan sağlığı sorunlarına ek olarak, N,N-Dietilentanamin, uçucu bir organik bileşik (VOC) olarak kabul edilir ve bazen son kullanma tarihi geçmiş balık kokusu olarak tanımlanan hoş olmayan, güçlü bir kokuya sahiptir.
N,N-Dietilentanamin, PUD'lerin üretimi için bazı benzersiz avantajlar sunarken, N,N-Dietilentanamin içermeyen PUD formülasyonları, doğru formülasyon değişiklikleriyle insan sağlığına zarar vermeden aynı derecede etkili olabilir.

N,N-Dietilentanamine bir alternatif, dimetiletanolamindir (DMEA).
N,N-Dietilentanamin, PUD'lerin işlenmesinde biraz daha fazla dikkat gerektirir, çünkü DMEA'ya bağlı reaktif alkol (etanol ikame edicisi) vardır.
Bu, doğrudan prepolimere eklenebilen N,N-Dietilentanamin'den farklı olarak su fazına eklenmesi gerektiği anlamına gelir.

DMEA ayrıca N,N-Dietilentanamin'den daha yüksek bir kaynama noktasına (daha az uçucu) sahiptir, bu nedenle kaplamayı bırakmak daha uzun sürer, bu da test edildiğinde kaplamanın kimyasal direncini azaltabilir.
DMEA, koloidal olarak kararlı bir parçacık boyutu ve dağılımı sağlayabilir; büyük ölçüde, suya eklendiğinde prepolimeri şok etmeme yeteneğinden dolayı.
Bununla birlikte, N,N-Dietilentanamin, zayıf bir koku profiline sahip, hala nispeten istenmeyen bir VOC'dir.

Sodyum ve potasyum hidroksit gibi inorganik veya metal bazlar, polimerler üzerindeki iyonlaştırıcı asit ikame edicileri için bir N,N-Dietilentanamin alternatifi olarak kullanılabilir.
Ancak, bu malzemelerle çalışmak zor olabilir ve nihai PUD kalitelerini olumsuz etkileyebilir.
Sodyum gibi metaller bu kadar güçlü bazlar oluşturduğundan, suya eklendikçe prepolimeri şok etme veya topaklaştırma eğilimi gösterirler, bu da suda stabil olmayan ve tortu ile sonuçlanan polimer içeren düşük kaliteli kumlu/“kirli” bir dağılıma neden olur. kapta.

Ayrıca, sodyum gibi metal bazlar kalıcıdır veya uçucu değildir ve daha zayıf su direnci açısından kaplama performansını olumsuz etkilemesi beklenebilir.
Ancak, kaplamanın VOC emisyonlarına katkıda bulunmayacaklar ve ürünün sürdürülebilirliğini artıracaklar.

Diğer bir alternatif, pH'ı ayarlamak veya iyonize akrilik emülsiyonlar oluşturmak için yaygın olarak kullanılan amonyaktır.
Bununla birlikte, izosiyanatlarla yüksek düzeyde reaktiviteleri nedeniyle, PUD'leri hazırlamak için N,N-Dietilentanaminin kullanımı zordur.
Özel önlemler alınmadan amonyak, dispersiyon işlemi sırasında izosiyanat fonksiyonel prepolimer ile reaksiyona girecek ve izosiyanatı üreye dönüştürecektir.
Elde edilen üre, prepolimerin moleküler ağırlığını oluşturmak için daha fazla reaksiyona girmeyecektir.

Polimerlerin düzgün çalışması için belirli bir moleküler ağırlık olması gerekir ve amonyak kullanımı muhtemelen daha düşük moleküler ağırlıklı bir polimer ile sonuçlanacaktır.
Molekül ağırlığı son ürün için çok düşük olursa, nihai performansı etkileyebilir, muhtemelen ürün artık katı gibi değil, daha çok sıvı gibi davranacak kadar. Başka bir deyişle - koruyucu kaplama olarak kullanışlı olmayan yapışkan bir malzeme.
Bu nedenle, amonyak veya hidrojen eklenmiş herhangi bir aminin, yüksek moleküler ağırlıklı bir polimer oluşturmak için aktif izosiyanat içeren bir anyonik suda dağılabilir poliüretanı dağıtmak için kullanılması sorunlu olacaktır.

İyonik olmayan dispersiyon grupları, bir PUD yapmak ve N,N-Dietilentanamin kullanmaktan veya başka herhangi bir karşı iyon ihtiyacından kaçınmak için kullanılabilir.
Bununla birlikte, bu tip polimerler, koruyucu kaplamalar olarak tipik olarak anyonik PUD'lerden daha düşüktür.

Bunun nedeni suda çözünür noniyonik dispersiyon materyalinin kalıcılığının yanı sıra suda stabil bir dispersiyon için gerekli olan bir partikül boyutunda polimerik dispersiyon üretmek için gereken nispeten büyük miktarlardır.
Bu, anyonik bir dispersiyondan elde edilene kıyasla, suya ve diğer polar çözücülere karşı önemli ölçüde daha yüksek hassasiyete sahip bir kaplama ile sonuçlanır.

N,N-Dietilentanamin içermeyen sentez daha zor olabilir, ancak uygulama açısından PUR'un nasıl kullanılabileceğini değiştirmez.
Bununla birlikte, formülasyon veya bileşim N,N-Dietilentanamin bazlı PUD'ler kullanıldığında olduğu kadar sağlam değilse, kimyasal direnç, sertlik ve film oluşumu gibi özellikler olumsuz etkilenebilir.

Uygulamalar açısından bakıldığında, bir N,N-Dietilentanamin içermeyen PUD formüle etmek, malzemeyi içeren bir PUD formüle etmekten farklı değildir.
Bununla birlikte, bir formül üreticisinin N,N-Dietilentanamin içeren PUD'den N,N-Dietilentanamin içermeyen bir alternatife değişmesi durumunda, diğer hammadde seçimlerini, özellikle yardımcı çözücü seçimini yeniden değerlendirmeleri gerekir.
Çözücü seçimi film oluşumunun ayrılmaz bir parçasıdır ve bu da kaplama performansını, yani sertlik, bariyer özellikleri ve kimyasal direnci etkileyecektir.
Bu alanlarda performansta bir düşüş gözlemlenirse, performansı eski haline getirmek için solvent yüklemesi yeniden optimize edilmelidir.

N,N-Dietilentanamin içermeyen PUD'yi ilk kez değerlendirirken, normal bir formülasyon metodolojisi izlenmelidir.
Malzemeler, reçine ile uyumluluk ve etkinlik açısından ayrı ayrı taranmalıdır.
Her bir tarama çalışmasından elde edilen en iyi ham maddeler daha sonra test için bir ilk kaplama formülasyonunda birleştirilmelidir.
Bu sonuçlara dayalı olarak formül rafine edilir (optimize edilir) ve yeniden test edilir.
Bu yinelemeli süreç, istenen performans elde edilene kadar devam eder.

N,N-Dietilentanamin, her hidrojen atomunun bir etil grubu ile ikame edildiği amonyak olan üçüncül bir amindir.
N,N-Dietilentanamin, genellikle Et3N olarak kısaltılan N(CH2CH3)3 formülüne sahip kimyasal bileşiktir.
N,N-Dietilentanamin de TEA olarak kısaltılır, ancak bu kısaltma, TEA'nın da yaygın bir kısaltma olduğu trietanolamin veya tetraetilamonyum ile karıştırılmaması için dikkatli kullanılmalıdır.

N,N-Dietilentanamin (TEA, Et3N) bir alifatik amindir.
N,N-Dietilentanaminin matris destekli lazer desorpsiyon/iyonizasyon (MALDI) matrislerine eklenmesi, MALDI kütle spektrometrik (MS) görüntüleme sırasında uzaysal çözünürlük için gelişmiş bir yeteneğe sahip şeffaf sıvı matrisler sağlar.
Aktif farmasötik bileşenlerde N,N-Dietilentanamin tayini için bir üst boşluk gaz kromatografisi (GC) prosedürü rapor edilmiştir.
Bir yoğunluk ve sıcaklık aralığında N,N-Dietilentanamin buharının viskozite katsayısı ölçülmüştür.

N,N-Dietilentanamin esas olarak tekstil yardımcı maddeleri için kuaterner amonyum bileşiklerinin ve boyaların kuaterner amonyum tuzlarının üretiminde kullanılır.
N,N-Dietilentanamin aynı zamanda yoğuşma reaksiyonları için bir katalizör ve asit nötrleştiricidir ve ilaç, böcek ilacı ve diğer kimyasalların üretimi için bir ara madde olarak faydalıdır.

N,N-Dietilentanamin, trialkil amin sınıfına aittir.
N,N-Dietilentanamin kimya endüstrisinde yaygın kullanım alanı bulmaktadır.

Kaplamalar:
N,N-Dietilentanamin, anyonik stabilize su bazlı reçineler (polyesterler, alkidler, akrilik reçineler ve karboksil veya diğer asidik gruplar içeren poliüretanlar) için nötralizasyon maddesi olarak kullanılır.
N,N-Dietilentanamin ayrıca epoksi ve poliüretan sistemlerinin kürlenmesinde katalizör olarak kullanılır.

CAS No.: 121-44-8

Kimyasal eş anlamlılar:
Etanamin, N,N-dietil-; N,N-Dietilentanamin

N,N-Dietilentanamin ürün açıklaması:
N,N-Dietilentanamin (TEA), amonyak benzeri bir kokuya sahip renksiz bir sıvıdır.

N,N-Dietilentanamin, aşağıdaki formüle sahip sentetik bir kimyasal bileşiktir: N(CH2CH3)3.
Bu formül genellikle Et3N veya TEA olarak kısaltılır.
Bununla birlikte, trietanolamin veya tetraetil amonyum ile karıştırılmaması için "TEA" kısaltması dikkatli kullanılmalıdır.

Bir hidroklorür tuzu olarak, N,N-Dietilentanamin, güçlü bir "balık" kokusu olan renksiz, uçucu bir sıvı maddedir.
N,N-Dietilentanamin, etanolün amonyak ile alkalileştirilmesiyle oluşturulur.
Bir hidroklorür tuzu olarak, N,N-Dietilentanamin, su moleküllerini çok kolay çeken ve tutan kokusuz, renksiz bir tozdur.

Bu formda, N,N-Dietilentanamin, 261 santigrat derece ortam sıcaklığında ayrışır.
N,N-Dietilentanamin, diğer kimyasal bileşiklerin organik sentezinde yaygın olarak kullanılan bir bazdır.
Bu özellikle asil klorürlerden ve esterlerden gelen amidler için geçerlidir.

Endüstriyel alanda, N,N-Dietilentanamin öncelikle tekstiller için kuaterner amonyumlar ("QA'lar") ve çeşitli kumaş boyalarının QA tuzu türevi üretmek için kullanılır.
N,N-Dietilentanamin ayrıca bir asit nötrleştirici ve kimyasal katalizör olarak işlev gördüğünden, genellikle pestisit ve ilaç üretimi için bir ara kapasitede kullanılır.

CAS Numarası: 121-44-8
Eşanlamlı: AI3-15425; N,N-dietilentanamin; ÇAY

N,N-Dietilentanamin Oluşumu/Kullanımı:
Organik kimyasal sentez, kauçuk hızlandırıcı aktivatör, korozyon önleyici, itici gaz, deniz suyunun tuzdan arındırılması; üretan köpükler ve epoksi reçineler, ilaçlar, böcek ilaçları üretimi; tütün dumanı bileşeni

N,N-Dietilentanamin uygulamaları/kullanımları:
-Ag kimyasal çözücüler
-Tarım ara ürünleri
-Alüminyum üretimi
-Kimyasallar ve petrokimyasallar
-Elektronik kimyasallar
-Böcek öldürücüler int
-Ara ürünler
-Madencilik
-İlaç kimyasalları
-Reçineler

Başka:
Sentezde, N,N-Dietilentanamin öncelikle bir proton süpürücü olarak kullanılır; ancak Dietilhidroksilamin ve diğer organik bileşiklerin üretiminde de kullanılır.

N,N-Dietilentanamin Uygulamaları:
N,N-Dietilentanamin aşağıdakilerin sentezi sırasında kullanılmıştır:
-5'-dimetoksitritil-5-(fur-2-il)-2'-deoksiüridin
-3'-(2-siyanoetil)diizopropilfosforamidit-5'-dimetoksitritil-5-(fur-2-il)-2'-deoksiüridin
-polietilenimin600-β-siklodekstrin (PEI600-β-CyD)

Diğer isimler:
Etanamin, N,N-dietil-; (C2H5)3N; (Dietilamino)etan; N,N-Dietilentanamin; ON; trietilamin; trietilamin; UN 1296; 1069-58-5 (erkek); 554-68-7 (klorür)

N,N-Dietilentanamin, gliserol ve dimetil karbonat (DMC) arasındaki transesterifikasyon reaksiyonu yoluyla gliserol dikarbonatın hazırlanması için homojen bir katalizör olarak kullanılabilir.
N,N-Dietilentanamin (formül: C6H15N), en basit üç-ikameli, tekdüze üçüncül amindir ve tuzlaştırma, oksidasyon dahil üçüncül aminlerin tipik özelliklerine sahiptir, N,N-Dietilentanamin için Hing Myers testi (Hisberg reaksiyonu) yanıt vermez.
N,N-Dietilentanamin, güçlü bir amonyak kokusuna sahip, havada hafif dumanlı, renksiz ila soluk sarı şeffaf sıvıdır.

N,N-Dietilentanamin, TEA olarak kısaltılan üçüncül bir amindir.
N,N-Dietilentanamin renksiz bir sıvıdır ve organik sentezde yaygın olarak kullanılır.
ATAMAN KİMYA, amber cam şişelerde güvenli bir şekilde sakladığı çeşitli kapasitelerde yüksek saflıkta N,N-Dietilentanamin sunmaktadır.

Kaynama noktası: 89.5 ℃ , bağıl yoğunluk (su = 1): 0.70, bağıl yoğunluk (Hava = 1): 3.48, suda az çözünür, alkolde çözünür, eter.
Sulu çözelti alkalidir, yanıcıdır.
Buhar ve hava patlayıcı karışımlar oluşturabilir, patlama limiti %1,2 ile %8,0 arasındadır.
N,N-Dietilentanamin toksiktir ve güçlü bir tahriş edicidir.

N,N-Dietilentanamin Kullanımları:
N,N-Dietilentanamin, Amonyak veya balık benzeri kokulu berrak, renksiz bir sıvıdır.
N,N-Dietilentanamin su geçirmezlik maddelerinin yapımında ve katalizör, korozyon önleyici ve itici olarak kullanılır.
N,N-Dietilentanamin organik sentezde esas olarak bir baz, katalizör, çözücü ve ham madde olarak kullanılır ve genellikle Et3N, NEt3 veya TEA olarak kısaltılır.
N,N-Dietilentanamin, fosgen polikarbonat katalizörü, tetrafloroetilen polimerizasyon inhibitörü, kauçuk vulkanizasyon hızlandırıcı, boya sökücüde özel bir çözücü, emaye anti-sertleştirici, yüzey aktif madde, antiseptik, ıslatma maddesi, bakterisitler, iyon değişim reçineleri, boyalar hazırlamak için kullanılabilir. polimerler ve deniz suyunun tuzdan arındırılması için bir kürleme ve sertleştirme maddesi olarak kokular, ilaçlar, yüksek enerjili yakıtlar ve sıvı roket itici gazları.

N,N-Dietilentanamin Üretimi:
N,N-Dietilentanamin, ısıtma koşulları (190 ± 2 ℃ ve 165 ± 2 ℃ ) reaksiyonu altında Cu-Ni-kil katalizör reaktöründe hidrojen varlığında etanol ve amonyak ile üretilir.
Reaksiyon ayrıca etilamin ve dietilamin üretir, ürünler yoğunlaştırılır ve daha sonra nihai ayırma, dehidrasyon ve fraksiyonasyon yoluyla ham N,N-Dietilentanamin elde etmek için etanol spreyi ile emilir, saf N,N-Dietilentanamin elde edilir.

N,N-Dietilentanaminin Sağlık Etkileri:
N,N-Dietilentanamin solunduğunda ve deriden geçerek sizi etkileyebilir.
Temas, olası göz hasarı ile cildi ve gözleri ciddi şekilde tahriş edebilir ve yakabilir.
Maruz kalma gözleri, burnu ve boğazı tahriş edebilir.
N,N-Dietilentanamin solunması akciğerleri tahriş edebilir.

Daha yüksek maruziyetler akciğerlerde sıvı birikmesine (pulmoner ödem) neden olabilir, bu tıbbi bir acil durumdur.
N,N-Dietilentanamin cilt alerjisine neden olabilir.
N,N-Dietilentanamin karaciğeri ve böbrekleri etkileyebilir.
N,N-Dietilentanamin yanıcı bir sıvıdır ve tehlikeli bir yangın tehlikesidir.

Kategori:
-Yanıcı sıvılar
-Toksisite derecelendirmesi
-Toksik

N,N-Dietilentanamin Uygulamaları:
N,N-Dietilentanamin, asil klorürlerden esterler ve amidler hazırlamak için ve ayrıca kuaterner amonyum bileşiklerinin sentezinde kullanılan bir bazdır.
N,N-Dietilentanamin üretan köpüklerin ve epoksi reçinelerin oluşumunda, dehidrohalojenasyon reaksiyonlarında, kondenzasyon reaksiyonları için asit nötrleştirici ve Swern oksidasyonlarında bir katalizör görevi görür.
N,N-Dietilentanamin, bir mobil faz değiştirici olarak ters fazlı yüksek performanslı sıvı kromatografisinde (HPLC) uygulama bulur.
N,N-Dietilentanamin ayrıca kauçuk için hızlandırıcı aktivatör, itici gaz, korozyon önleyici, polimerler için sertleştirme ve sertleştirme maddesi ve deniz suyunun tuzdan arındırılması için kullanılır.
Ayrıca N,N-Dietilentanamin otomotiv döküm sanayinde ve tekstil sanayinde kullanılmaktadır.

N,N-Dietilentanamin, amonyağı andıran güçlü bir balık kokusuna sahip renksiz, uçucu bir sıvıdır.
Diizopropiletilamin (Hünig'in bazı) gibi, N,N-Dietilentanamin, organik sentezde genellikle bir baz olarak yaygın olarak kullanılır.

N,N-Dietilentanamin, güçlü amonyak ve balık benzeri kokuya sahip berrak renksiz bir sıvı olarak görünür.
Parlama noktası 20°F.
Buharlar gözleri ve mukoza zarlarını tahriş eder.
Sudan daha az yoğun (6,1 lb / gal).
Buharlar havadan ağırdır.
Yandığında toksik nitrojen oksitleri üretir.

Tercih edilen IUPAC adı: N,N-Dietilentanamin
Diğer isimler: (Trietil)amin, N,N-Dietilentanamin, N,N-Dietilentanamin

CAS Numarası: 121-44-8 çek

Kimyasal formül: C6H15N
Molar kütle: 101.193 g·mol−1
Görünüm: Renksiz sıvı
Koku: Balıksı, amonyak
Yoğunluk:0.7255 g mL-1
Erime noktası: -114.70 °C
Kaynama noktası: 88.6 - 89.8 °C
günlük S: 1.647
Buhar basıncı:6.899–8.506 kPa
Henry yasası
sabit (kH): 66 μmol Pa−1 kg−1
Asitlik (pKa): 10.75 (konjugat asit için) (H2O), 9.00 (DMSO)
Manyetik duyarlılık (χ): -81.4·10−6 cm3/mol
Kırılma indeksi (nD): 1.401

N,N-Dietilentanaminin sentezi ve özellikleri:
N,N-Dietilentanamin, amonyağın etanol ile alkilasyonu ile hazırlanır:
NH3 + 3 C2H5OH → N(C2H5)3 + 3 H2O

Protonlanmış N,N-Dietilentanaminin pKa'sı 10.75'tir ve bu pH'ta tampon çözeltileri hazırlamak için kullanılabilir.
Hidroklorür tuzu, N,N-Dietiletanamin hidroklorür (trietilamonyum klorür), 261 °C'ye ısıtıldığında ayrışan, renksiz, kokusuz ve higroskopik bir tozdur.

N,N-Dietilentanamin suda 20 °C'de 112.4 g/L'ye kadar çözünür.
N,N-Dietilentanamin ayrıca aseton, etanol ve dietil eter gibi yaygın organik çözücülerle karışabilir.
N,N-Dietilentanamin laboratuvar numuneleri, kalsiyum hidritten damıtılarak saflaştırılabilir.

Alkan çözücülerde, N,N-Dietilentanamin, I2 ve fenoller gibi çeşitli Lewis asitleri ile katkı maddeleri oluşturan bir Lewis bazıdır.
N,N-Dietilentanamin, sterik kütlesi nedeniyle, geçiş metalleri ile isteksizce kompleksler oluşturur.

N,N-Dietilentanamin Uygulamaları:
N,N-Dietilentanamin, organik sentezde yaygın olarak bir baz olarak kullanılır.
Örneğin, N,N-Dietilentanamin, asil klorürlerden esterlerin ve amidlerin hazırlanması sırasında yaygın olarak bir baz olarak kullanılır.
Bu tür reaksiyonlar, yaygın olarak trietilamonyum klorür olarak adlandırılan N,N-Dietiletanamin hidroklorürü oluşturmak üzere N,N-Dietilentanamin ile birleşen hidrojen klorürün üretilmesine yol açar.

Bu reaksiyon, bu reaksiyonların tamamlanması için gerekli olabilecek hidrojen klorürü reaksiyon karışımından uzaklaştırır (R, R' = alkil, aril):
R2NH + R'C(O)Cl + Et3N → R'C(O)NR2 + Et3NH+Cl−

Diğer üçüncül aminler gibi, N,N-Dietilentanamin de üretan köpüklerin ve epoksi reçinelerin oluşumunu katalize eder.
N,N-Dietilentanamin dehidrohalojenasyon reaksiyonlarında ve Swern oksidasyonlarında da faydalıdır.

N,N-Dietilentanamin, karşılık gelen kuaterner amonyum tuzunu vermek üzere kolaylıkla alkile edilir:
RI + Et3N → Et3NR+I−

N,N-Dietilentanamin esas olarak tekstil yardımcı maddeleri için kuaterner amonyum bileşiklerinin ve boyaların kuaterner amonyum tuzlarının üretiminde kullanılır.
N,N-Dietilentanamin aynı zamanda yoğuşma reaksiyonları için bir katalizör ve asit nötrleştiricidir ve ilaç, böcek ilacı ve diğer kimyasalların üretimi için bir ara madde olarak faydalıdır.

Diğer üçüncül amonyum tuzları gibi N,N-Dietiletanamin tuzları, amfifilik özelliklerinden dolayı iyon etkileşim kromatografisinde bir iyon etkileşim reaktifi olarak kullanılır.
Kuaterner amonyum tuzlarının aksine, üçüncül amonyum tuzları çok daha uçucudur, bu nedenle analiz yapılırken kütle spektrometrisi kullanılabilir.

N,N-Dietilentanaminin niş kullanımları:
N,N-Dietilentanamin, çeşitli karboksilik asit içeren pestisitlerin tuzlarını vermek için kullanılır, örneğin Triclopir ve 2,4-diklorofenoksiasetik asit
N,N-Dietilentanamin, Drosophila melanogaster'ı uyuşturmak için bir ürün olan FlyNap'in aktif bileşenidir.
N,N-Dietilentanamin sivrisinek ve vektör kontrol laboratuvarlarında sivrisinekleri uyuşturmak için kullanılır.

Bu, tür tanımlaması sırasında mevcut olabilecek herhangi bir viral materyali korumak için yapılır.
Ayrıca, N,N-Dietilentanaminin (genellikle TEAB, trietilamonyum bikarbonat olarak kısaltılır) bikarbonat tuzu, ters faz kromatografisinde, genellikle nükleotidleri ve diğer biyomolekülleri saflaştırmak için bir gradyanda faydalıdır.
N,N-Dietilentanamin 1940'ların başlarında nitrik asit ile kombinasyon halinde hipergolik olarak bulundu ve erken hipergolik roket motorları için olası bir itici gaz olarak kabul edildi.

İnsanların N,N-Dietilentanamin buharına akut (kısa süreli) maruz kalması göz tahrişine, kornea şişmesine ve halo görüşüne neden olur.
İnsanlar "mavi pus" görmekten veya "dumanlı görüş"e sahip olmaktan şikayet ettiler.
Bu etkiler, maruz kalmanın kesilmesiyle geri dönüşümlü olmuştur.
Akut maruz kalma, insanlarda deriyi ve mukoza zarlarını tahriş edebilir.

İşçilerin N,N-Dietilentanamin buharına kronik (uzun süreli) maruziyetinin geri dönüşümlü kornea ödemine neden olduğu gözlemlenmiştir.
Kronik inhalasyon maruziyeti, sıçanlarda ve tavşanlarda solunum ve hematolojik etkiler ve göz lezyonları ile sonuçlanmıştır.
N,N-Dietilentanaminin insanlarda üreme, gelişimsel veya kanserojen etkileri hakkında hiçbir bilgi mevcut değildir.
EPA, N,N-Dietilentanamin'i potansiyel kanserojenlik açısından sınıflandırmamıştır.

N,N-Dietilentanaminin Kimyasal Özellikleri:
Renksiz ila sarımsı sıvı; balık aroması.

N,N-Dietilentanaminin fiziksel özellikleri:
Güçlü, nüfuz eden, amonyak benzeri bir kokuya sahip berrak, renksiz ila açık sarı yanıcı sıvı.
Deneysel olarak belirlenen algılama ve tanıma koku eşiği konsantrasyonları sırasıyla <400 μg/m3 (<100 ppbv) ve 1,1 mg/m3 (270 ppbv) olmuştur.
0.032 ppbv'lik bir koku eşiği konsantrasyonu, üçgen koku torbası yöntemiyle belirlendi (Nagata ve Takeuchi, 1990).

N,N-Dietilentanamin Kullanımları:
Su yalıtım maddelerinin imalatında; bir korozyon önleyici olarak; itici olarak.

N,N-Dietilentanamin Kullanımları:
Kimyasal sentezde katalitik çözücü; kauçuk için hızlandırıcı aktivatörleri; kuaterner amonyum türlerinin ıslatma, nüfuz etme ve su geçirmezlik maddeleri; polimerlerin kürlenmesi ve sertleştirilmesi (örneğin, iç bağlayıcı reçineler); paslanma önleyici; itici.

N,N-Dietilentanamin Tanımı:
ChEBI: Her hidrojen atomunun bir etil grubu ile ikame edildiği amonyak olan üçüncül bir amin.

N,N-Dietilentanamin Üretim Yöntemleri:
N,N-Dietiletanamin, amonyağın etanol ile buhar fazında reaksiyonu veya N,N-dietilasetamidin lityum alüminyum hidrit ile reaksiyonu ile hazırlanır (Windholz ve diğerleri 1983).
N,N-Dietilentanamin, ısı ve basınç altında etil klorür ve amonyaktan (Hawley 1981) veya amonyağın etanol ile buhar fazı alkilasyonuyla (HSDB 1988) de üretilebilir.

Aroma eşik değerleri:
Yüksek mukavemetli koku, balık tipi; %0.01 veya daha az bir solüsyonda koklamanızı öneririz.

N,N-Dietilentanaminin Genel Tanımı:
Güçlü amonyak ve balık kokusuna sahip berrak renksiz bir sıvı.
Parlama noktası 20°F.
Buharlar gözleri ve mukoza zarlarını tahriş eder.
Sudan daha az yoğun (6,1 lb / gal).
Buharlar havadan ağırdır.
Yandığında toksik nitrojen oksitleri üretir.

N,N-Dietilentanaminin Reaktivite Profili:
N,N-Dietilentanamin oksitleyici maddelerle şiddetli reaksiyona girer.
Al ve Zn ile reaksiyona girer. Ekzotermik reaksiyonlarda asitleri nötralize ederek tuz artı su oluşturur.
İzosiyanatlar, halojenli organikler, peroksitler, fenoller (asidik), epoksitler, anhidritler ve asit halojenürler ile uyumsuz olabilir.
Yanıcı gaz halinde hidrojen, hidritler gibi güçlü indirgeyici maddelerle kombinasyon halinde üretilebilir.

N,N-Dietilentanaminin Sağlık Tehlikesi:
Buharlar burnu, boğazı ve akciğerleri tahriş ederek öksürüğe, boğulmaya ve zor nefes almaya neden olur.
Gözle teması ciddi yanıklara neden olur.
Kimyasallarla ıslanan giysiler cilt yanıklarına neden olur.

N,N-Dietilentanaminin Sağlık Tehlikesi:
Endüstrideki maruziyetlerden göz tahrişi ve kornea ödemi bildirilmiştir.
N,N-Dietilentanamin ayrıca cilt ve mukoza zarlarını tahriş edebilir.

N,N-Dietilentanaminin Yangın Tehlikesi:
Yanıcı/yanıcı malzeme. Isı, kıvılcım veya alev ile tutuşabilir.
Buharlar hava ile patlayıcı karışımlar oluşturabilir.
Buharlar ateşleme kaynağına gidebilir ve geri tepebilir.
Buharların çoğu havadan ağırdır.
Yere yayılacaklar ve alçak veya kapalı alanlarda (kanalizasyonlar, bodrumlar, tanklar) toplanacaklar.
İç mekanlarda, dış mekanlarda veya kanalizasyonlarda buhar patlaması tehlikesi.
Kanalizasyona akması yangın veya patlama tehlikeleri yaratabilir.
Kaplar ısıtıldığında patlayabilir. Birçok sıvı sudan daha hafiftir.

N,N-Dietilentanaminin endüstriyel kullanımları:
N,N-Dietilentanamin, üre ve melamin bazlı emayeler için ve jelleşmiş boya araçlarının geri kazanılmasında karaciğeri önleyen bir ajan olarak kullanılır (HSDB 1988).
N,N-Dietilentanamin ayrıca poliüretan köpükler için bir katalizör, bakır lehimleme için bir akı ve kimyasal sentezde bir katalitik çözücü olarak kullanılır (Hawley 1981).
N,N-Dietilentanamin, kauçuk için hızlandırıcı aktivatörlerde kullanılır; polimerler için bir korozyon önleyici olarak; bir itici; kuaterner amonyum bileşiklerinin ıslatma, nüfuz etme ve su geçirmezlik maddesi; polimerlerin (yani çekirdek bağlayıcı reçineler) kürlenmesi ve sertleştirilmesinde; ve epoksi reçineler için bir katalizör olarak.

N,N-Dietilentanaminin Güvenlik Profili:
Yutulması ve cilt teması ile orta derecede toksiktir.
Solunduğunda hafif toksiktir.
İnsan sistemik etkileri: görme alanı değişiklikleri.
Deneysel üreme etkileri.
Mutasyon verileri rapor edildi.
Bir cilt ve şiddetli göz tahriş edici.
Böbrek ve karaciğer hasarına neden olabilir.
Isıya, aleve veya oksitleyicilere maruz kaldığında çok tehlikeli bir yangın tehlikesi.
Isıya veya aleve maruz kaldığında buhar şeklinde patlayıcıdır.
Dinitrojen tetraoksitli kompleks solvent ile karıştırılmadığında 0°C'nin altında patlar.
150°C'nin üzerinde maleik anhidrit ile ekzotermik reaksiyon.
Oksitleyici maddelerle reaksiyona girebilir. N2O4 ile uyumsuz.
Yangınla mücadele etmek için CO2, kuru kimyasallar, alkol köpüğü kullanın.
Ayrışmak için ısıtıldığında toksik NOx dumanları yayar.

N,N-Dietilentanamin Potansiyel Maruziyeti:
N,N-Dietilentanamin ve bir çözücü olarak kullanılan alifatik amindir; paslanma önleyici; kimyasal sentezde; ve hızlandırıcı etkinleştiriciler; boya çıkarıcı; metilen klorür veya diğer klorlu çözücülerde baz.
TEA, 2,4,5-T'yi suda çözündürmek için kullanılır ve antibiyotiklerin saflaştırılmasında seçici bir özütleyici görevi görür.
N,N-Dietilentanamin, kuaterner amonyak bileşikleri ve oktadesiloksimetiltrietilamonyum klorür üretmek için kullanılır; tekstil tedavisinde kullanılan bir ajan.

N,N-Dietilentanaminin kanserojenliği:
TEA, bakteriyel deneylerde mutajenik değildi, ancak N,N-Dietilentanamin, sıçanlarda anöploidi ve kromozom aberasyonlarına neden oldu.

N,N-Dietilentanaminin Çevresel Akıbeti:
Fotolitik. Düşük et al. (1991), titanyum dioksit varlığında UV ışığı ile sulu üçüncül amin çözeltilerinin fotooksidasyonunun, amonyum ve nitrat iyonlarının oluşumuyla sonuçlandığını bildirmiştir.
Kimyasal/Fiziksel. N,N-Dietilentanamin karanlıkta NOx ile reaksiyona girerek dietilnitrozamin oluşturdu.
Bir dış mekan odasında, doğal güneş ışığı ile fotooksidasyon şu ürünleri verdi: dietilnitramin, dietilformamid, dietilasetamid, etilasetamid, dietilhidroksilamin, ozon, asetaldehit ve peroksiasetil nitrat.

N,N-Dietilentanamin Metabolizması:
N,N-Dietilentanamin gibi endüstriyel olarak önemli alifatik aminlerin metabolizması üzerine az sayıda çalışma yapılmıştır.
N,N-Dietilentanaminin genellikle vücutta normalde bulunmayan aminlerin monoamin oksidaz ve diamin oksidaz tarafından metabolize edildiği varsayılır.
Sonuçta amonyak oluşur ve üreye dönüştürülür.
Oluşan hidrojen peroksite katalaz etki eder ve oluşan aldehitin aldehit oksidazın etkisiyle karşılık gelen karboksilik aside dönüştürüldüğü düşünülür.

N,N-Dietilentanamin Hazırlama Ürünleri ve Hammaddeleri:
-İşlenmemiş içerikler
-etanol
-Dietilamin
-KAOLİN
-Etanol %95
-Hidrojen
-trietanolamin
-Amonyak

N,N-Dietilentanamin, zayıf kohezif ve dipolar/polarize olabilen, orta derecede hidrojen bağı bazik ve hidrojen bağı olmayan asidik bir çözücüdür.
N,N-Dietiletanamin-dimetil sülfoksit bifazik sistem, izopentil eter-propilen karbonat bifazik sisteme, N,N-Dietilentanamin-formamid sistemi oktan-1-ol-formamide ve N,N-Dietiletanamin- ile benzer seçiciliğe sahiptir. karşı çözücü olarak etilen glikol veya formamid ile 1,2-dikloroetan için etanolamin bifazik sistem
N,N-Dietilentanamin, kimyasal sentezlerde katalitik bir çözücü olarak kullanılır; kauçuk için hızlandırıcı aktivatör olarak; bir korozyon önleyici olarak; polimerler için bir sertleştirme ve sertleştirme maddesi olarak; itici olarak; kuaterner amonyum bileşiklerinin ıslatma, nüfuz etme ve su geçirmezlik maddelerinin imalatında; ve deniz suyunun tuzdan arındırılması için.

N,N-Dietilentanamin, organik kimyada asil klorürlerden esterler ve amidler hazırlamak için yaygın olarak kullanılan bir bazdır.
Diğer tersiyer aminler gibi üretan köpüklerin ve epoksi reçinelerin oluşumunu katalize eder.

N,N-Dietilentanamin, organik sentezde, çoğunlukla asil klorürlerden esterlerin ve amidlerin hazırlanmasında bir baz olarak yaygın olarak kullanılır.
Bu tür reaksiyonlar, yaygın olarak trietilamonyum klorür olarak adlandırılan N,N-Dietiletanamin hidroklorürü oluşturmak üzere N,N-Dietilentanamin ile birleşen hidrojen klorürün üretilmesine yol açar.

Bu reaksiyon, bu reaksiyonların tamamlanması için gerekli olan hidrojen klorürü reaksiyon karışımından uzaklaştırır (R, R' = alkil, aril):
R2NH + R'C(0)Cl + Et3N → R'C(0)NR2 + Et3NH+Cl-

Diğer üçüncül aminler gibi üretan köpüklerin ve epoksi reçinelerin oluşumunu katalize eder.
N,N-Dietilentanamin dehidrohalojenasyon reaksiyonlarında ve Swern oksidasyonlarında da faydalıdır.

N,N-Dietilentanamin, karşılık gelen kuaterner amonyum tuzunu vermek üzere kolaylıkla alkile edilir:
RI + Et3N → Et3NR+I-

Her hidrojen atomunun bir etil grubu ile ikame edildiği amonyak olan üçüncül bir amin.
N,N-Dietilentanamin, suda çözünmeyen, ancak çoğu organik çözücüde iyi çözünen renksiz, oldukça uçucu, son derece yanıcı bir sıvıdır.
N,N-Dietilentanamin, güçlü, hoş olmayan bir balık kokusuna sahiptir.

N,N-Dietilentanamin elde etme yöntemi:
N,N-Dietilentanamin, amonyağın etanol ile alkilasyonu ile elde edilir.

EŞ ANLAMLI:
(Dietilamino)etan
Etanamin, N,N-dietil
N,N,N,N,N-Dietilentanamin
N,N-dietilentanamin
ÇAY
N,N-Dietilentanamin
trietilamin
N,N-Dietilentanamin
N,N-Dietilentanamin
(trietil)amin
trietilamin (cs)
trietilamin (da)
trietilamin (de)
N,N-Dietilentanamin (nl)
trietil-amin (hu)
trietilamin (saat)
trietilamin (sl)
trietilamin(ler)
trietilamin (o)
trietilamin (pt)
trietilamin (ro)
trietilaminler (lt)
trietilamînler (lv)
trietilamin (hayır)
trietilamin (sv)
trietilamin (sk)
trietiloamin (pl)
trietiyliamiini (fi)
Trietüülamiin (et)
trietilamin (fr)
τριαιθυλαμίν (el)
триетиламин (bg)
N,N-Dietilentanamin
N,N-Dietilentanamin
121-44-8
Etanamin, N,N-dietil-
(Dietilamino)etan
trietilamin
N,N-Dietilentanamin
trietilamin
trietilamin
N,N,NN,N-Dietilentanamin
NET3
trietilamin
trietil-amin
tri-etil amin
UNII-VOU728O6AY
(C2H5)3N
MFCD00009051
Et3N
N,N-dietil-etanamin
VOU728O6AY
ÇEBİ:35026
dietilaminoetan
N,N-Dietilentanamin, >=%99,5
triaetilamin [Almanca]
Trietilamin [İtalyanca]
EINECS 204-469-4
UN1296
trietilamin
trietilamin
trieilamin
trietilamin
trietiamin
N,N-Dietilentanamin 100ML
trietilam
trietilarnin
tetilamin
trietilamin
trietilamin
trietilanin
tri-etilamin
trietil amin
trietil amin
trietilam ine
trietilamin
N,N-Dietilentanamin-
trietil amin
tri etil amin
trietil-amin
AI3-15425
N, N-dietilentanamin
N,N,NN,N-Dietilentanamin #
N,N-Dietilentanamin, %99,5
N,N-Dietilentanamin, >=99%
N,N-Dietilentanamin [UN1296] [Yanıcı sıvı]
ACMC-1BP6L
DSSTox_CID_4366
EC 204-469-4
(C2H5)3N [Formül]
10575-25-4 [RN]
119618-21-2 [RN]
119618-22-3 [RN]
121-44-8 [RN]
14943-53-4 [RN]
173324-94-2 [RN]
204-469-4 [EINECS]
221-130-6 [EINECS]
234-163-6 [EINECS]
3010-02-4 [RN]
3563-01-7 [RN]
605283 [Beilstein]
dietilaminoetil
Et3N [Formül]
Etanamin, N,N-dietil- [ACD/Dizin Adı]
MFCD00009051 [MDL numarası]
N,N,NN,N-Dietilentanamin
N,N-Dietilentanamin [Almanca] [ACD/IUPAC Adı]
N,N-Dietilentanamin [ACD/IUPAC Adı]
N,N-Dietiletanamin [Fransızca] [ACD/IUPAC Adı]
NEt3 [Formül]
ÇAY
N,N-Dietilentanamin
N,N-Dietilentanamin [Wiki]
Trietilamin [İtalyanca]
(dietilamino)etan
109-16-0 [RN]
203-652-6 [EINECS]
204-469-4MFCD00009051
66688-79-7 [RN]
73602-61-6 [RN]
Asit
dietilaminoetan
https://www.ebi.ac.uk/chebi/searchId.do?chebiId=CHEBI:35026
MFCD00008591 [MDL numarası]
N,N-Dietil-Etanamin
N,N-Dietilentanamin, (Dietilamino)Etan
N,N-Dietilentanamin, ÇAY
ON
triaetilamin [Almanca]
trietilamin
trietilamin
trietil-amin
Asetonitril içinde N,N-Dietilentanamin 100 µg/mL
N,N-Dietilentanamin, eser metaller sınıfı, %99,99
N,N-Dietilentanamin, %99.7, ekstra saf
trietilamonyum
三乙胺[Çince]
N,N-dietilentanamin
(C2H5)3N
(dietilamino)etan
N,N,NN,N-Dietilentanamin
N,N-Dietilentanamin
NET3
ÇAY
ON
triatilamin Almanca
trietilamin Almanca
N,N-Dietilentanamin
N,N-Dietilentanamin
N,N-Dietilentanamin
Etanamin, N,N-dietil-
121-44-8
Etanamin, N,N-dietil-
(Dietilamino)etan
N,N-Dietilentanamin
trietilamin
N,N-Dietilentanamin
trietilamin
BM 1296
EINECS 204-469-4
UNII-VOU728O6AY
(C2H5)3N
N,N,NN,N-Dietilentanamin
NET3
ÇAY
ON
trietilamin (cs)
trietilamin (da)
trietilamin (de)
N,N-Dietilentanamin (nl)
trietil-amin (hu)
trietilamin (saat)
trietilamin (sl)
trietilamin(ler)
trietilamin (o)
trietilamin (pt)
trietilamin (ro)
trietilaminler (lt)
trietilamînler (lv)
trietilamin (hayır)
trietilamin (sv)
trietilamin (sk)
trietiloamin (pl)
trietiyliamiini (fi)
Trietüülamiin (et)
trietilamin (fr)
τριαιθυλαμίν (el)
триетиламин (bg)
Etanamin, N,N-dietil-
Etanamin,N,N-dietil
Etanamin,N,N-dietil
N,N,N,N,N-Dietilentanamin
N,N-Dietilentanamin
N,N-dietilentanamin
N,N-dietilentanamin
ÇAY
N,N-Dietilentanamin
trietilamin
N,N-Dietilentanamin
N,N-Dietilentanamin
N,N-Dietilentanamin
N,N-Dietilentanamin
N,N-Dietilentanamin
(Dietilamino)etan
(dietilamino)etan
etanamin, N,N-dietil-
Etanamin, N,N-dietil- (9CI)
GÖREV MODELLERİ POLİÜRETAN KATKI
N,N-Dietilentanamin
ÇAY
trietilamin
N,N-Dietilentanamin
N,N-Dietilentanamin
N,N-Dietilentanamin (7CI, 8CI)
 

Bu internet sitesinde sizlere daha iyi hizmet sunulabilmesi için çerezler kullanılmaktadır. Çerezler hakkında detaylı bilgi almak için Kişisel Verilerin Korunması Kanunu mevzuat metnini inceleyebilirsiniz.