POTASYUM FTALİMİT

Potasyum ftalimit, C8H4KNO2 formülüne sahip kimyasal bir bileşiktir.
Potasyum ftalimit, ftalimidin potasyum tuzudur ve genellikle kabarık, çok soluk sarı kristaller halinde sunulur.
Potasyum ftalimit, etanol içindeki sıcak bir ftalimit çözeltisinin, etanol içindeki bir potasyum hidroksit çözeltisine eklenmesiyle hazırlanabilir; istenilen ürün çöker.

CAS Numarası: 1074-82-4
Moleküler Formül: C8H4KNO2
Molekül Ağırlığı (g/mol): 185,22

Potasyum ftalimit, aminlerin Gabriel sentezinde kullanılan ticari olarak temin edilebilen bir reaktiftir.

Potasyum ftalimit, hidroliz reaksiyonu ile birincil aminlerin (Gabriel sentezi) hazırlanmasında rol oynayan N-alkillenmiş ftalimitlerin sentezinde bir ara madde olarak kullanılır.
Potasyum ftalimit ayrıca sentetik indigo, pigmentler, boyalar ve farmasötikler için bir ara madde olarak kullanılır.

Ayrıca Potasyum ftalimit, çeşitli karbonil bileşiklerinin son derece yumuşak koşullar altında siyanosililasyonu için organokatalizör olarak kullanılır.
Buna ek olarak Potasyum ftalimit, alil ve alkil halojenürlerin korumalı birincil aminlere dönüştürülmesi için bir reaktif görevi görür.

Potasyum ftalimit'in HIV enfeksiyonuna karşı da etkili olduğu ve virüs enfeksiyonlarını içeren diğer hastalıklar için de yararlı olabileceği gösterilmiştir.
Potasyum ftalimit, enfekte olmuş hücrelerin yüzeyindeki HLA proteinlerine kovalent olarak bağlanarak ters transkripsiyonu önleyerek viral replikasyonu inhibe eder.

Potasyum ftalimit REACH Tüzüğü kapsamında kayıtlıdır ve yalnızca ara kullanım amacıyla Avrupa Ekonomik Alanı'nda üretilmekte ve/veya ithal edilmektedir.
Potasyum ftalimit endüstriyel tesislerde ve imalatta kullanılmaktadır.

Potasyum ftalimit, C8H4KNO2 formülüne sahip kimyasal bir bileşiktir.
Potasyum ftalimit, ftalimidin potasyum tuzudur ve genellikle kabarık, çok soluk sarı kristaller halinde sunulur.
Potasyum ftalimit, etanol içindeki sıcak bir ftalimit çözeltisinin, etanol içindeki bir potasyum hidroksit çözeltisine eklenmesiyle hazırlanabilir; istenilen ürün çöker.

Potasyum ftalimit, Gabriel sentezi olarak bilinen ilgili alkil halojenürlerden birincil aminlerin sentezi için yaygın olarak kullanılır.

Diğer uygulamalardan bazıları şunlardır: 
Altın katalizi için ftalimidogold ön katalizörünün hazırlanması.

Potasyum ftalimit, a- ve β-amino asitlerin paladyum katalizli enantiyoseçici sentezinde kullanılabilir.
Potasyum ftalimit, siyanohidrin trimetilsilil eterlerin sentezlenmesi amacıyla karbonil bileşiklerinin siyansililasyonu için etkili bir organokatalizördür.

Potasyum ftalimit, karşılık gelen N-hidroksiftalimidi oluşturmak üzere oksijen nükleofilleriyle reaksiyona giren bir kimyasaldır.
Potasyum ftalimit'in, tümör hücrelerini hedef alarak ve büyümelerini engelleyerek kansere karşı etkili bir tedavi olduğu gösterilmiştir.

Etki mekanizması, hücre zarındaki 5-HT2 reseptörlerine bağlanmayı içerir; bu, adenilat siklaz enziminin inhibisyonuna yol açarak cAMP seviyelerinin azalmasına yol açar.
Bu, protein kinaz A'nın aktivitesini azaltır ve bu da hücre döngüsünün ilerlemesi için gerekli olan p21WAF1/CIP1 gibi proteinlerin üretiminin azalmasına yol açar.

Potasyum ftalimit'in HIV enfeksiyonuna karşı da etkili olduğu ve virüs enfeksiyonlarını içeren diğer hastalıklar için de yararlı olabileceği gösterilmiştir.
Potasyum ftalimit, enfekte olmuş hücrelerin yüzeyindeki HLA proteinlerine kovalent olarak bağlanarak ters transkripsiyonu önleyerek viral replikasyonu inhibe eder.

Potasyum ftalimit (PPI), β-oksoesterlerin hidroksilamin hidroklorür ve çeşitli aromatik aldehitlerle tek kapta üç bileşenli reaksiyonu için verimli ve etkili bir temel organokatalizör olarak kullanılır.
Bu siklokondansasyon reaksiyonu, oda sıcaklığında çevresel açıdan zararsız bir solvent olarak su içinde gerçekleştirildi ve 3,4-disübstitüe edilmiş izoksazol-5(4H)-onlar iyi ila mükemmel verimlerle elde edildi.

Potasyum ftalimit'in izoksazol-5(4H)-on sisteminin sentezi için etkili bir organokatalizör olduğu bulunmuştur.
Bu yöntemin avantajları, verimlilik, temiz, kolay işlenme, yüksek verim, daha kısa reaksiyon süreleri, ucuz ve hazır katalizördür.

Hofmann bozunması yoluyla antranilik asitin veya Gabriel sentezi yoluyla birincil alkilaminlerin hazırlanmasında yaygın olarak kullanılan bir reaktif olan potasyum ftalimit, K+.C8H4NO2-, istiflenmiş apolar katmanlarla dönüşümlü olarak beş O ve üç N merkezi tarafından koordine edilen potasyum katyonlarının polar katmanlarında kristalleşir.

Potasyum ftalimit eş zamanlı aktivasyonla eş molar CO2 yakalama için mükemmel bir emicidir.
Yakalanan CO2'nin yerinde katalitik dönüşümü, desorpsiyon sürecinden geçmek yerine, karbon yakalama ve kullanım yolu yoluyla ılımlı koşullar altında katma değerli kimyasallara ve yakıtla ilgili ürünlere başarılı bir şekilde dönüştürülebilir.

Zayıf bazikliğe sahip potasyum ftalimit, neredeyse eşmolar emilim ile hızlı karbondioksit yakalama için mükemmel bir emicidir.
Bu sürecin, NMR spektroskopisi, yerinde bir FTIR çalışması ve hesaplamalı hesaplamalarla desteklendiği üzere potasyum karbamat oluşum yolunda ilerlediği varsayılmaktadır.

Ftalimit tuzlarının hem bazlığı hem de nükleofilliği, yakalama süreci üzerinde çok önemli bir etkiye sahiptir.
Ayrıca, yakalanan karbondioksit, bir desorpsiyon sürecinden geçmek yerine karbon yakalama ve kullanma yoluyla yerinde daha kolay katma değerli kimyasallara ve yakıtla ilgili ürünlere dönüştürülebilir.

Potasyum ftalimit Uygulamaları:
Potasyum ftalimit, hidroliz reaksiyonu ile birincil aminlerin (Gabriel sentezi) hazırlanmasında rol oynayan N-alkillenmiş ftalimitlerin sentezinde bir ara madde olarak kullanılır.
Potasyum ftalimit ayrıca sentetik indigo, pigmentler, boyalar ve farmasötikler için bir ara madde olarak kullanılır.

Ayrıca Potasyum ftalimit, çeşitli karbonil bileşiklerinin son derece yumuşak koşullar altında siyanosililasyonu için organokatalizör olarak kullanılır.
Buna ek olarak Potasyum ftalimit, alil ve alkil halojenürlerin korumalı birincil aminlere dönüştürülmesi için bir reaktif görevi görür.

Potasyum ftalimit'in dimetilformamid içinde organik halojenür ile yoğunlaştığı rapor edilmiştir.
Petrol eterinde potasyum ftalimit ve kükürt monoklorürün reaksiyonu incelenmiştir.

Potasyum ftalimit tuzu, çeşitli karbonil bileşiklerinin son derece ılımlı koşullar altında siyanosililasyonu için organokatalizör olarak kullanıldı.
Alil ve alkil halojenürlerin korumalı birincil aminlere dönüştürülmesinde reaktif olarak potasyum ftalimit de kullanıldı.

Potasyum ftalimit, çeşitli karbonil bileşiklerinin son derece yumuşak koşullar altında siyanosililasyonu için organokatalizör olarak kullanılır ve ayrıca alil ve alkil halojenürlerin korumalı birincil aminlere dönüştürülmesi için reaktif olarak kullanılır.
Potasyum ftalimit, hidroliz reaksiyonu ile birincil aminlerin (Gabriel sentezi) hazırlanmasında rol oynayan N-alkillenmiş ftalimid sentezinde bir ara madde olarak kullanılır.

Potasyum ftalimit ayrıca sentetik indigo, pigmentler, boyalar ve farmasötikler için bir ara madde olarak kullanılır.
Potasyum ftalimit, azo boyaların ve sakarinin öncüsü olan antranilik asidin öncüsü olarak kullanılır.

Potasyum ftalimit ayrıca ilaç ara maddesi olarak da kullanılır.

Potasyum ftalimitin Kullanım Alanları:

Endüstriyel sitelerde kullanım alanları:
Potasyum ftalimit şu ürünlerde kullanılmaktadır: laboratuvar kimyasalları.
Potasyum ftalimit, başka bir maddenin (ara maddelerin kullanımı) üretilmesiyle sonuçlanan endüstriyel kullanıma sahiptir.

Potasyum ftalimit aşağıdaki alanlarda kullanılmaktadır: karışımların formülasyonu ve/veya yeniden paketleme ve bilimsel araştırma ve geliştirme.
Potasyum ftalimit aşağıdakilerin üretiminde kullanılır: kimyasallar.
Potasyum ftalimit'in çevreye salınması endüstriyel kullanımdan kaynaklanabilir: başka bir maddenin daha sonraki imalatında bir ara adım olarak (ara maddelerin kullanımı) ve işleme yardımcısı olarak.

Potasyum ftalimid, aminlerin Gabriel sentezinde kullanılan ticari olarak temin edilebilen bir reaktiftir.

ANAHTAR KELİMELER:
1074-82-4, 214-046-6, 1H-İzoindol-1 3(2H)-dion potasyum tuzu, 2-potasyo-2 3-dihidro-1H-izoindol-1 3-dion, A801706, AKOS000121936, BCP26871, CHEMBL3183390, doi:10.14272/FYRHIOVKTDQVFC-UHFFFAOYSA-M.1, DTXCID007358

Potasyum ftalimitin Kullanımı ve Depolanması:

Depolama koşulları:
Sıkıca kapatın.
Nemden koruyun.

Depolama sınıfı:
Depolama sınıfı (TRGS 510): 11: Yanıcı Katılar

Depolama Durumu:
Kabı sıkıca kapalı olarak kuru ve iyi havalandırılan bir yerde saklayın.
Nemden koruyun.

Potasyum ftalimitin Kararlılığı ve Reaktivitesi:

Reaktivite:
Yoğun ısınmada hava ile patlayıcı karışımlar oluşturur.
Parlama noktasının 15 Kelvin altı kritik olarak derecelendirilecektir.

Aşağıdakiler genel olarak yanıcı organik maddeler ve karışımlar için geçerlidir:
Buna uygun olarak ince bir dağılımda, yukarı doğru hareket ettirildiğinde genellikle bir toz patlaması potansiyeli varsayılabilir.

Kimyasal stabilite:
Potasyum ftalimit standart ortam koşulları (oda sıcaklığı) altında kimyasal olarak stabildir.

Kaçınılması gereken durumlar:
Güçlü ısıtma.

Potasyum ftalimitin İlk Yardım Önlemleri:

Genel tavsiye:
Potasyum ftalimit güvenlik bilgi formunu görevli doktora gösterin.

İnhalasyondan sonra:
Temiz hava alın.

Cilt ile teması halinde:
Kirlenmiş olan giysilerinizi hemen çıkarınız.
Cildi su/duş ile durulayın.

Göz temasından sonra:
Bol su ile durulayın.
Göz doktorunu çağırın.
Kontakt lensleri çıkarın.

Yuttuktan sonra:
Derhal kazazedeye su içirin (en fazla iki bardak).
Bir doktora danışın.

Potasyum ftalimitin Yangınla Mücadele Önlemleri:

Uygun söndürücü maddeler:
Su Köpüğü Karbondioksit (CO2) Kuru toz

Uygun olmayan söndürme maddeleri:
Potasyum ftalimit için söndürücü maddelere ilişkin herhangi bir sınırlama verilmemiştir.

Madde veya karışımdan kaynaklanan özel tehlikeler:
Karbon oksitler
Azot oksitler (NOx)
Potasyum oksitler

Buharlar havadan ağırdır ve zemine yayılabilir.

Yoğun ısınmada hava ile patlayıcı karışımlar oluşturur.
Yangın durumunda tehlikeli yanıcı gazlar veya buharların oluşması mümkündür.

İtfaiyecilere tavsiyeler:
Tehlikeli bölgede yalnızca bağımsız solunum cihazıyla kalın.
Güvenli mesafeyi koruyarak veya uygun koruyucu giysiler giyerek ciltle teması önleyin.

Daha fazla bilgi:
Gazları/buharları/buğuları su püskürtme jeti ile bastırın (düşürün).
Yangın söndürme suyunun yüzey suyuna veya yeraltı suyu sistemine karışmasını önleyin.

Potasyum ftalimitin kazara salınımına ilişkin önlemler:

Kişisel önlemler, koruyucu ekipman ve acil durum prosedürleri:

Acil durum personeli olmayanlar için tavsiyeler:
Tozları solumaktan kaçının.
Madde temasından kaçının.

Yeterli havalandırmayı sağlayın.
Tehlikeli bölgeyi boşaltın, acil durum prosedürlerini izleyin, bir uzmana danışın.

Çevresel önlemler:
Ürünün kanalizasyona girmesine izin vermeyin.

Muhafaza etme ve temizleme için yöntemler ve malzemeler:
Drenajları kapatın.
Dökülenleri toplayın, bağlayın ve pompalayın.

Uygun şekilde imha edin.
Etkilenen bölgeyi temizleyin.
Toz oluşumunu önleyin.

Potasyum ftalimitin tanımlayıcıları:
CAS Numarası: 1074-82-4
ChemSpider: 10627162
ECHA Bilgi Kartı: 100.012.770
PubChem Müşteri Kimliği: 3356745
UNII: X6KKA27DIL
CompTox Kontrol Paneli (EPA): DTXSID5027358
InChI: InChI=1S/C8H5NO2.K/c10-7-5-3-1-2-4-6(5)8(11)9-7;/h1-4H,(H,9,10,11) ;/q;+1
Anahtar: FYRHIOVKTDQVFC-UHFFFAOYSA-N
InChI=1S/C8H5NO2.K/c10-7-5-3-1-2-4-6(5)8(11)9-7;/h1-4H,(H,9,10,11);/ q;+1
Anahtar: FYRHIOVKTDQVFC-UHFFFAOYAD
Anahtar: FYRHIOVKTDQVFC-UHFFFAOYSA-N
InChI=1S/C8H5NO2.K/c10-7-5-3-1-2-4-6(5)8(11)9-7;/h1-4H,(H,9,10,11);/ q;+1/p-1
SMILES: C1=CC=C2C(=C1)C(=O)[N-]C2=O.[K+]

CAS: 1074-82-4
Moleküler Formül: C8H4KNO2
Molekül Ağırlığı (g/mol): 185,22
MDL Numarası: MFCD00005887
InChI Anahtarı: FYRHIOVKTDQVFC-UHFFFAOYSA-M
PubChem Müşteri Kimliği: 3356745
IUPAC Adı: potasyum; izoindol-2-ide-1,3-dion
SMILES: [K+].O=C1[N-]C(=O)C2=CC=CC=C12

Potasyum ftalimitin özellikleri:
Kimyasal formül: C8H4KNO2
Molar kütle: 185,221 g/mol
Görünüm: Açık sarı katı
Erime noktası: > 300 °C (572 °F; 573 K)
Suda çözünürlük: Suda çözünür

Molekül Ağırlığı: 185,22 g/mol
Hidrojen Bağı Donör Sayısı: 0
Hidrojen Bağı Alıcı Sayısı: 3
Dönebilen Tahvil Sayısı: 0
Tam Kütle: 184,98790986 g/mol
Monoizotopik Kütle: 184,98790986 g/mol
Topolojik Kutupsal Yüzey Alanı: 35,1Ų
Ağır Atom Sayısı: 12
Karmaşıklık: 195
İzotop Atom Sayısı: 0
Tanımlı Atom Stereocenter Sayısı: 0
Tanımsız Atom Stereocenter Sayısı: 0
Tanımlı Bond Stereocenter Sayısı: 0
Tanımsız Bond Stereocenter Sayısı: 0
Kovalent Bağlı Birim Sayısı: 2
Bileşik Kanonikleştirilmiş: Evet

Potasyum ftalimitin özellikleri:
Erime Noktası: >300°C
Renk: Yeşil veya Beyazdan Sarıya
Kızılötesi Spektrum: Otantik
Test Yüzdesi Aralığı: %99
Ambalaj: Plastik şişe
Miktar: 100 gr
Çözünürlük Bilgisi: Suda çözünürlük: suda çözünür
Formül Ağırlığı: 185.22
Yüzde Saflık: %99
Fiziksel Form: Kristal Toz
Kimyasal Adı veya Malzeme: Ftalimid, potasyum türevi

Erime Noktası: >300°C
Yoğunluk: 1.63
Miktar: 500 gr
Beilstein: 3598719
Hassasiyet: Neme duyarlı
Çözünürlük Bilgisi: Suda çözünür.
Formül Ağırlığı: 185.23
Yüzde Saflık: ≥98%
Kimyasal Adı veya Malzeme: Potasyum ftalimit

Potasyum ftalimitin ilgili bileşikleri:
Ftalimit

Potasyum ftalimit İlgili Ürünler:
N,N-Dimetilanilinyum Tetrakis(pentaflorofenil)borat
(R)-(-)-N,N-Dimetil-1-[(S)-2-(difenilfosfino)ferrosenil]etilamin
Diklorofenilfosfin
N,N-Dimetil-1,3-propilendiamin
N,N-Dimetil-1,3-propilendiamin-d6

Potasyum ftalimit İsimleri:

Düzenleyici süreç adları:
N-potasyum ftalimit

IUPAC adları:
1H-İZOİNDOLE-1,3(2H)-DİON POTASYUM(+1) (1:1)
N-Potasyum ftalimit
N-potasyum ftalimit
N-potasyum ftalimit
Ftalimit Potasyum Tuzu
potasyum 1,3-diokso-1,3-dihidroizoindol-2-id
Potasyum ftalimit
potasyum;izoindol-2-ide-1,3-dion

Ticari isimler:
Ftalimit potasyum

Diğer tanımlayıcılar:
1074-82-4

Potasyum ftalimit kelimesinin Eş Anlamlıları:
(1,3-dioksoizoindolin-2-il) potasyum
(1,3-dioksoizoindolin-2-il)potasyum
1,3-Dihidro-1,3-dioksoizoindol potasyum tuzu
1,3-Dihidroizoindol-1,3-dion potasyum tuzu
10.14272/FYRHIOVKTDQVFC-UHFFFAOYSA-M.1
1074-82-4
1H-İzoindol-1,3(2H)-dion, potasyum tuzu
1H-İzoindol-1,3(2H)-dion, potasyum tuzu (1:1)
2-potasyo-2,3-dihidro-1H-izoindol-1,3-dion
A801706
AC7863
AKOS000121936
AKOS034830283
AM90358
BCP26871
BP-21214
C8-H5-N-O2.K
C8H5NO2.K
CAS-1074-82-4
CHEMBL3183390
CS-0015141
doi:10.14272/FYRHIOVKTDQVFC-UHFFFAOYSA-M.1
DTXCID007358
DTXSID5027358
EINECS 214-046-6
EN300-31459
F1908-0080
FT-0640165
FT-0651552
HSDB5781
J-001904
J-524025
LS-195293
MFCD00005887
N-Potassioftalimid
N-Potasyum ftalimit
NCGC00258560-01
NSC 167070
NSC-167070
P0403
Ftalimid potasyum tuzu
Ftalimit potasyum tuzu, %98
Ftalimit potasyum tuzu, purum, >=%99,0 (NT)
Ftalimit, potasyum tuzu
potasyum 1,3-diokso-1,3-dihidroizoindol-2-id
potasyum 1,3-diokso-2,3-dihidro-1H-isoindol-2-id
Potasyum 1,3-dioksoizoindolin-2-ide
Potasyum Ftahlimit
Potasyum ftalimitat
POTASYUM FTALİMİT
POTASYUM FTALİMİT [HSDB]
Potasyum ftalilimid
Q413572
SB64015
SCHEMBL9230
SY001384
Tox21_201007
UNII-X6KKA27DIL
X6KKA27DIL
1H-İzoindol-1,3(2H)-dion -kalyum (1:1) [Almanca] [ACD/IUPAC Adı]
1H-İzoindol-1,3(2H)-dion - potasyum (1:1) [ACD/IUPAC Adı]
1H-İzoindol-1,3(2H)-dion - potasyum (1:1) [Fransızca] [ACD/IUPAC Adı]
1H-İzoindol-1,3(2H)-dion, potasyum tuzu (1:1) [ACD/Dizin Adı]
potasyum ftalimit
1074-82-4 [RN]
 

Bu internet sitesinde sizlere daha iyi hizmet sunulabilmesi için çerezler kullanılmaktadır. Çerezler hakkında detaylı bilgi almak için Kişisel Verilerin Korunması Kanunu mevzuat metnini inceleyebilirsiniz.