POTASYUM KLORÜR

CAS NO:7447-40-7
EC NO:231-211-8
E numarası: E508

Potasyum, birçok gıdada bulunan ve başta kalp atışı olmak üzere vücudunuzun çeşitli işlevleri için gerekli olan bir mineraldir.
Potasyum klorür, düşük kan potasyum düzeylerini (hipokalemi) önlemek veya tedavi etmek için kullanılır.
Potasyum klorür (KCl veya potasyum tuzu), potasyum ve klordan oluşan bir metal halojenür tuzudur.
Potasyum klorür kokusuzdur ve beyaz veya renksiz camsı kristal bir görünüme sahiptir.
Katı suda kolayca çözünür ve Potasyum klorür çözeltileri tuza benzer bir tada sahiptir.

Potasyum klorür eski kurutulmuş göl yataklarından elde edilebilir.
KCl, gübre olarak, tıpta, bilimsel uygulamalarda ve Potasyum klorürün E numarası katkı maddesi E508 olarak bilinebileceği gıda işlemede kullanılır.
Potasyum klorür doğal olarak mineral silvit olarak ve sodyum klorür ile silvinit olarak kombinasyon halinde bulunur.
Üretilen potasyum klorürün çoğu, birçok bitkinin büyümesi potasyum mevcudiyeti ile sınırlı olduğundan, potasyum adı verilen gübre yapımında kullanılır.
Gübre olarak satılan potasyum klorür, potasyum muriatı (MOP) olarak bilinir.
Dünya çapında potas gübresinin büyük çoğunluğu MOP olarak satılmaktadır.

POTASYUM KLORÜR'ün tıbbi kullanımı
Ana madde: Potasyum klorür (tıbbi kullanım)
Potasyum insan vücudunda hayati öneme sahiptir ve potasyum klorür intravenöz olarak da verilebilse de, ağız yoluyla potasyum klorür düşük kan potasyumunu tedavi etmenin yaygın yoludur.
Potasyum klorür, Dünya Sağlık Örgütü'nün Temel İlaçlar Listesi'nde yer almaktadır.
Doz aşımı, bazı açık kalp ameliyatlarında geri dönüşümlü olarak, hücre sinyalini kalbin duracağı ölçüde bozabilen hiperkalemiye neden olur.

POTASYUM KLORÜR'ün mutfakta kullanımı
Potasyum klorür, gıda için bir tuz ikamesi olarak kullanılabilir, ancak Potasyum klorürlerin zayıf, acı, tuzsuz tadı nedeniyle, düşük sodyum tuzu oluşturmak üzere tadı iyileştirmek için Potasyum klorür genellikle sıradan sofra tuzu (sodyum klorür) ile karıştırılır.
1 ppm taumatin ilavesi bu acılığı önemli ölçüde azaltır.
Gıdalarda kullanılan potasyum klorür ile acılık veya kimyasal veya metalik tat şikayetleri de rapor edilmektedir.

Sanayi
Kimyasal bir hammadde olarak, potasyum hidroksit ve potasyum metali üretimi için Potasyum klorür kullanılır.
Potasyum klorür ayrıca tıpta, öldürücü enjeksiyonlarda, bilimsel uygulamalarda, gıda işlemede, sabunlarda ve sodyumun sağlığa etkileri konusunda endişe duyan kişiler için sofra tuzu yerine sodyum içermeyen bir ikame olarak kullanılır.

Potasyum klorür, yemdeki potasyum seviyesini artırmak için hayvan yemlerinde ek olarak kullanılır.
Ek bir fayda olarak, Potasyum klorürün süt üretimini arttırdığı bilinmektedir.

Potasyum klorür bazen çözelti içinde petrol ve doğal gaz operasyonlarında tamamlayıcı sıvı olarak kullanılır ve ayrıca ev tipi su yumuşatıcı ünitelerinde sodyum klorüre alternatif olarak kullanılır.

Cam üreticileri, bir karışımın eridiği sıcaklığı düşürerek, akı olarak granüler potasyum kullanır.
Potasyum cama mükemmel netlik kazandırdığından, Potasyum klorür genellikle gözlüklerde, cam eşyalarda, televizyonlarda ve bilgisayar monitörlerinde kullanılır.


Potasyum klorür, radyasyon izleme ekipmanının kalibrasyonu için bir beta radyasyon kaynağı olarak faydalıdır, çünkü doğal potasyum 40K izotopunun %0.0118'ini içerir.
Bir kilogram Potasyum klorür, 1.46083 MeV ile %89.28 beta ve %10.72 gamadan oluşan 16350 bekerel radyasyon verir.
Kullanıma hazır malzemeleri kullanmak için, devam eden araştırmalara konu olan Potasyum klorürü çıkarmak için Potasyum klorürün kontrollü sıcaklık kullanılarak sırayla kristalleştirilmesi gerekir.
Potasyum klorür ayrıca tıbbi tarayıcıları kalibre etmek için kullanılabilen pozitron imhasından nispeten düşük seviyede 511 keV gama ışını yayar.


Potasyum klorür, evcil hayvanlar ve bitkiler için daha güvenli olacak şekilde tasarlanmış bazı buz çözme ürünlerinde kullanılır, ancak bunlar erime kalitesi açısından kalsiyum klorürden daha düşüktür [en düşük kullanılabilir sıcaklık 12 °F (−11 °C) v. −25 °F (− 32 °C)]. Ayrıca çeşitli şişe su markalarında da kullanılmaktadır.
Potasyum klorür, bir zamanlar taşınabilir ve tekerlekli yangın söndürücülerde kullanılan bir yangın söndürme maddesi olarak kullanıldı.
Super-K kuru kimyasal olarak bilinen, sodyum bikarbonat bazlı kuru kimyasallardan daha etkiliydi ve protein köpüğü ile uyumluydu.
Bu ajan, 1960'ların sonlarında potasyum bikarbonat (Mor-K) kuru kimyasalının piyasaya sürülmesiyle gözden düştü; bu çok daha az aşındırıcı ve aynı zamanda daha etkiliydi.
Potasyum klorür, B ve C yangınları için derecelendirilmiştir.

Sodyum klorür ve lityum klorür ile birlikte, alüminyumun gaz kaynağı için bir eritken olarak potasyum klorür kullanılır.

Potasyum klorür ayrıca 210 nm ila 20 µm arasında geniş bir iletim aralığına sahip bir optik kristaldir. Ucuz olsa da, KCl kristalleri higroskopiktir.
Bu, Potasyum klorür uygulamasını korumalı ortamlara veya prototip oluşturma gibi kısa süreli kullanımlara sınırlar. Serbest havaya maruz kalan KCl optikleri "çürür".
KCl bileşenleri eskiden kızılötesi optikler için kullanılırken, Potasyum klorürün yerini tamamen çinko selenit gibi çok daha sert kristaller almıştır.

Kimyasal özellikler
çözünürlük
Potasyum klorür, çeşitli polar çözücülerde çözünür.

Potasyum klorür çözeltileri, örneğin (iyonik) çözeltilerin elektrik iletkenliğinin kalibrasyonu için yaygın standartlardır, çünkü KCl çözeltileri stabildir ve tekrarlanabilir ölçümlere izin verir.
Sulu çözeltide, Potasyum klorür esasen tamamen çözünmüş K+ ve Cl– iyonlarına iyonize edilir.

Redoks ve potasyum metaline dönüşüm
Potasyum sodyumdan daha elektropozitif olmasına rağmen, KCl 850 °C'de metalik sodyum ile reaksiyona girerek metale indirgenebilir, çünkü daha uçucu potasyum damıtma yoluyla giderilebilir (bkz. Le Chatelier ilkesi):

KCl(l) + Na(l) ⇌ NaCl(l) + K(g)
Bu yöntem, metalik potasyum üretmek için ana yöntemdir.
Potasyumun erimiş KCl'deki yüksek çözünürlüğü nedeniyle elektroliz (sodyum için kullanılır) başarısız olur.

Fiziki ozellikleri
Potasyum klorür, yüz merkezli kübik bir yapı benimser.
Potasyum klorür kafes sabiti kabaca 6,3 Â'dır. Kristaller üç yönde kolayca bölünür.

Potasyum klorür, yüksek tansiyon riskini azaltmak için tuzda düşük bir sodyum konsantrasyonunun istendiği gıdalarda tuz ikamesi olarak kullanılır.

ANAHTAR KELİMELER:
7447-40-7, 231-211-8, Kaliumchlorid , Potasyum klorür , Sylvite (KCl), Chloropotassuril diffu-K, Duffi-K, Kaleorod, Kalium S.R., Kalium-duriles

Diğer bazı özellikler
İletim aralığı: 210 nm ila 20 µm
İletkenlik = 450 nm'de %92 ve 16 µm'de lineer olarak %94'e yükselir
Kırılma indeksi = 10 µm'de 1.456
Yansıma kaybı = 10 µm'de %6,8 (iki yüzey)
dN/dT (genleşme katsayısı)= −33.2×10−6/°C
dL/dT (kırılma indisi gradyanı)= 40×10−6/°C
Termal iletkenlik = 0.036 W/(cm·K)
Hasar eşiği (Newman ve Novak): 4 GW/cm2 veya 2 J/cm2 (0,5 veya 1 ns darbe hızı); 4,2 J/cm2 (1,7 ns nabız hızı Kovalev ve Faizullov)
Potasyum içeren diğer bileşiklerde olduğu gibi, toz halindeki KCl leylak alevi verir.

Potasyum klorür, sylvite, carnallite ve potas minerallerinden ekstrakte edilir.
Potasyum klorür de tuzlu sudan ekstrakte edilir ve çözeltiden kristalleştirme, yüzdürme veya uygun minerallerden elektrostatik ayırma yoluyla üretilebilir.
Potasyum klorür, potasyum nitrat ve hidroklorik asitten nitrik asit üretiminin bir yan ürünüdür.

Potasyum klorürün büyük çoğunluğu Kanada, Saskatchewan, Rusya ve Beyaz Rusya'da tarımsal ve endüstriyel dereceli potas olarak üretilmektedir.
Saskatchewan tek başına 2017 yılında dünya potasyum üretiminin %25'inden fazlasını oluşturuyordu.

Laboratuvar yöntemleri
Potasyum klorür ucuza temin edilebilir ve laboratuvarda nadiren kasıtlı olarak hazırlanır.
Potasyum klorür, potasyum hidroksitin (veya diğer potasyum bazlarının) hidroklorik asit ile işlenmesiyle üretilebilir:

KOH + HCl → KCl + H2O
Bu dönüşüm bir asit-baz nötralizasyon reaksiyonudur. Elde edilen tuz daha sonra yeniden kristalleştirme ile saflaştırılabilir.
Diğer bir yöntem, potasyumun klor gazı varlığında yanmasına izin vermektir, bu da oldukça ekzotermik bir reaksiyondur:
2 K + Cl2 → 2 KCl


Özellikler
Kimyasal formül KCl
Molar kütle 74.555 g·mol−1
Görünüm beyaz kristal katı
Koku kokusuz
Yoğunluk 1.984 g/cm3
Erime noktası 770 °C (1.420 °F; 1.040 K)
Kaynama noktası 1.420 °C (2.590 °F; 1.690 K)
sudaki çözünürlük
277,7 g/L (0 °C)
339,7 g/L (20 °C)
540.2 g/L (100 °C)
Çözünürlük Gliserol, alkalilerde çözünür
Alkolde az çözünür Eterde çözünmez
Etanolde çözünürlük 0,00288 g/L (25 °C)
Asitlik (pKa) ~7
Manyetik duyarlılık (χ) −39.0·10−6 cm3/mol
Kırılma indisi (nD) 1.4902 (589 nm)

Potasyum Klorür, potasyum ve klorürden oluşan bir metal halojenürdür.
Potasyum hücre içi tonisiteyi korur, sinir iletimi, kalp, iskelet ve düz kas kasılması, enerji üretimi, nükleik asitlerin sentezi, kan basıncının korunması ve normal böbrek fonksiyonu için gereklidir.
Bu ajanın potansiyel antihipertansif etkileri vardır ve besin takviyesi olarak alındığında hipokalemiyi önleyebilir.
Potasyum klorür beyaz renksiz kübik kristaller olarak görünür.
Güçlü tuzlu tadı.
Potasyum klorür, K(+) karşı iyonu olan bir metal klorür tuzudur.
Potasyum klorür gübre görevi görür.
Potasyum klorür, bir potasyum tuzu ve bir inorganik klorürdür.

Ev ve Ticari/Kurumsal Ürünler
Aşağıdaki kategorilerde Potasyum klorür içeren 264 tüketici ürünü hakkında bilgi verilmektedir:
• Oto Ürünleri
• Evin İçinde
• Peyzaj/Avlu
• Kişisel Bakım
• Tarım ilacı
• Evcil Hayvan bakımı

POTASYUM KLORÜR Sanayi Kullanımları
Tarım kimyasalları (pestisit olmayan)
ara ürünler
Laboratuvar kimyasalları
Metal Besleme Malzemesi
Kaplama maddeleri ve yüzey işleme maddeleri
İşleme yardımcıları, başka şekilde listelenmemiş
Petrol üretimine özgü işleme yardımcıları

POTASYUM KLORÜR Tüketici Kullanımları
Tarım ürünleri (pestisit olmayan)
Hava bakım ürünleri
Antifriz ve buz çözücü ürünler
Başka yerde kapsanmayan yapı/inşaat malzemeleri
Elektrik ve elektronik ürünler
Gıda işleme
Laboratuvar Kullanımı
Başka yerde kapsanmayan metal ürünler
TSCA dışı kullanım
Boyalar ve kaplamalar
Kağıt ürünleri
Başka yerde kapsanmayan plastik ve kauçuk ürünler

Sanayi İşleme Sektörleri
Tarım, ormancılık, balıkçılık ve avcılık
Diğer tüm temel inorganik kimyasal imalatlar
Fabrikasyon metal ürün imalatı
muhtelif imalat
Petrol ve gaz sondajı, çıkarılması ve destek faaliyetleri
Pestisit, gübre ve diğer tarımsal kimyasalların imalatı
İlaç ve ilaç üretimi
Birincil metal üretimi
Hizmetler

CAS numarası 7447-40-7
AT numarası 231-211-8
Sınıf ACS,ISO,Reag. Ph Euro
Tepe Formülü ClK
Kimyasal formül KCl
Molar Kütle 74.56 g/mol

Kaynama noktası 1413 °C (1013 hPa)
Yoğunluk 1,98 g/cm3 (20,0 °C)
Erime Noktası 770 °C
pH değeri 5,5 - 8,5 (50,0 g/l, H₂O, 20,0 °C)
Yığın yoğunluğu 1000 kg/m3
Çözünürlük 347 g/l

Potasyum klorür nedir ve Potasyum klorür nasıl çalışır (etki mekanizması)?
Potasyum müstahzarları, kandaki düşük potasyum seviyelerini (hipokalemi) tedavi etmek veya önlemek için potasyum takviyesi için kullanılır.
Potasyum, vücuttaki her hücrenin işlevi için önemli olan önemli bir mineraldir (elektrolit).
Örneğin, Potasyum klorür sinir iletimi, kas kasılması ve böbrek fonksiyonunda önemlidir.
Normal günlük diyet potasyum alımı 40-150 mEq'dir. Potasyum eksikliği, potasyum kaybı alımı aştığında ortaya çıkar.
Potasyum tükenmesine aşırı kusma veya ishal, diyabetik ketoasidoz, diüretikler (örneğin, furosemid [Lasix]), açlık ve adrenal bezlerin nadir görülen bozuklukları neden olabilir.

Potasyum klorür, vücuttaki düşük potasyum seviyelerini önlemek veya tedavi etmek için kullanılan bir ilaçtır.
Potasyum, vücudunuzun kalbin, kasların, böbreklerin, sinirlerin ve sindirim sisteminin düzgün çalışması için ihtiyaç duyduğu bir mineraldir.
Bazı hastalıklar, hastalıklar ve ilaçlar potasyumu vücuttan uzaklaştırabilir.
Potasyum klorür, kaybolan potasyumun yerini alarak ve bir eksikliği önleyerek çalışır.

Potasyum klorür içeren yiyecekler
Beslenme ve Diyetetik Akademisi sözcüsü Caroline West Passerrello, MS, RDN, LDN'ye göre, potasyum klorür sadece tuz ikamelerinde değil, aynı zamanda bu gıdalarda da bulunabilir:

gofret
çorbalar
patates cipsi
hububat
dondurulmuş mezeler


Potasyum klorür nedir?
Cevap: Potasyum klorür yaygın, doğal olarak oluşan bir mineraldir.
Potasyum klorür tipik olarak topraktan çözelti potasyum madenciliği yoluyla çıkarılır; yani potasyum klorür tortularının bulunduğu yere su enjekte edilir, su potasyum klorürü çözer ve doymuş tuzlu su tekrar yüzeye pompalanır ve su buharlaştırılarak geride potasyum klorür bırakılır.
Potasyum klorür, bazı deniz tuzları üretmek için kullanılan benzer bir işlemle denizden de ekstrakte edilebilir.
Potasyum klorür, deniz suyunda bulunan ve geleneksel güneş buharlaşmasıyla çıkarılabilen minerallerden biridir.


Potasyum klorür yemek güvenli midir?
Cevap: Evet. Potasyum klorür, ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) tarafından, mevcut iyi üretim uygulamaları (cGMP) dışında hiçbir sınırlama olmaksızın gıdalarda çok amaçlı bir bileşen olarak Genel Olarak Güvenli Olarak Tanınan (GRAS) olarak onaylanmıştır; Bir gıda ürününde amaçlanan teknolojik etkiyi elde etmek için gerekli seviyeler.


Potasyum klorür bana zararlı mı?
Cevap: Potasyum klorürün oral tüketiminin güvenliği, gıdalardaki uzun geçmişi ve ABD'de gıda kullanımı için düzenleyici kabulü ve çok sayıda uluslararası bilimsel kuruluş ve düzenleyici otorite tarafından desteklenmektedir.
Klorür tuzları (potasyum klorür dahil) için kabul edilebilir günlük alım miktarı (ADI), insanlar için çok düşük toksisitelerinin göstergesi olan "sınırlı değildir".


Gıdalarda potasyum klorür nerelerde kullanılır?
Cevap: Potasyum klorürün GRAS tarafından onaylanmış kullanımlarına göre, aroma arttırıcı, aroma verici ajan, besin takviyesi, pH kontrol ajanı ve stabilizatör veya koyulaştırıcı olarak kullanılır.
Ancak potasyum klorür gıda ürünlerinde iki ana amaç için kullanılmaktadır.
Birincisi, gıdalara potasyum zenginleştirmesi sağlamaktır.
İkincisi, gıdalardaki sodyum içeriğini azaltmak için bir tuz ikame maddesidir.
Tuz (diğer adıyla sodyum klorür) gibi, potasyum klorür de tuzlu bir tat sağlar ve genellikle gıda ürünlerinin tadı, dokusu ve raf ömrünü etkileyen diğer işlevsel rolleri (örneğin mikrobiyal yönetim, protein modifikasyonu, lezzet geliştirme) oynayabilir.


Potasyum klorür içeren bazı gıda ürünleri nelerdir?
Cevap: Potasyum klorür, aşağıdakiler dahil olmak üzere birçok farklı gıda ürününde tuz ikamesi olarak veya potasyum zenginleştirmesi sağlamak için yaygın olarak kullanılmaktadır:


Bebek formülleri
Hububat
Dondurulmuş mezeler
etler
Cips veya cips gibi atıştırmalık yiyecekler
Spor/elektrolit içecekler
Çorbalar
soslar
Aperatif/yemek barları

Potasyum klorürün diğer gıda dışı kullanımları nelerdir?
Cevap: Potasyum klorürün bugüne kadarki en büyük kullanımı gübredir.
İnsanlar ve diğer birçok canlı organizma gibi, bitkiler de gelişmek için potasyuma ihtiyaç duyar. Gübre/endüstriyel dereceli potasyum klorür, yaygın olarak potas olarak adlandırılır.
Potasyum klorür, diğer şeylerin yanı sıra ilaç endüstrisinde diyaliz sıvılarında da kullanılır.
Diyaliz sıvısındaki potasyum klorür vücudun elektrolitlerini dengede tutmaya yardımcı olur.

Potasyum klorür kullanmadan tuzu/sodyumu azaltmanın başka bir yolu var mı?
Cevap: Evde yemek pişirmek için, yemeklere tat vermek için otlar ve baharatlar kullanılabilir.
Ticari olarak hazırlanmış ürünler için aromalar ve şifalı bitkiler gıdaların tadını sağlayabilir veya arttırabilir; ancak bir gıda üreticisinin yine de gıda ürünündeki tuzun diğer temel fonksiyonel rollerini (örn. doku, mikrobiyal yönetim) dikkate alması gerekir.
Fonksiyonel role bağlı olarak, sodyum olmayan diğer ikameler kullanılabilir, örn. magnezyum klorür ve kalsiyum klorür; ancak bazen "kapalı" tatlar yaratabilirler.


Tarımsal kullanım POTASYUM KLORÜR
Potasyum klorür, nispeten düşük maliyeti ve diğer kaynakların çoğundan daha fazla K içermesi nedeniyle en yaygın olarak uygulanan K gübresidir: yüzde 50 ila 52 K (yüzde 60 ila 63 K₂O) ve yüzde 45 ila 47 Cl⁻.
Küresel potas üretiminin yüzde 90'ından fazlası bitki beslemesine gidiyor.
Çiftçiler, toprak işleme ve ekimden önce KCL'yi toprak yüzeyine yayarlar.
Potasyum klorür, tohumun yanında konsantre bir bantta da uygulanabilir. Çözünen gübre, çözünür tuz konsantrasyonunu artıracağından, çimlenen bitkiye zarar vermemek için tohumun yanına bantlı KCl yerleştirilir.
Potasyum klorür toprak suyunda hızla çözünür.
K⁺, kil ve organik maddenin negatif yüklü katyon değişim bölgelerinde tutulacaktır.
Cl⁻ kısmı su ile kolayca hareket edecektir.

Özellikle saf bir KCl sınıfı sıvı gübreler için çözülebilir veya sulama sistemleri aracılığıyla uygulanabilir.
Potasyum klorür çeşitli tonlarda ve parçacık boyutlarında bulunur.
Potasyum klorür öncelikle bir K beslenme kaynağı olarak kullanılır.
Bununla birlikte, bitkilerin Cl⁻ uygulamasına olumlu yanıt verdiği bölgeler vardır.
Potasyum klorür genellikle bu ihtiyacı karşılamak için tercih edilen malzemedir.
KCl'nin normal uygulama oranlarıyla bağlantılı olarak su veya hava üzerinde önemli bir etki yoktur.
Çözünen gübreyi çevreleyen yüksek tuz konsantrasyonları, dikkate alınması gereken en önemli faktör olabilir.


Tarım dışı kullanım POTASYUM KLORÜR
Potasyum insan ve hayvan sağlığı için gereklidir.

Potasyum klorür, kısıtlı tuz (sodyum klorür) diyetindeki bireyler için bir tuz ikamesi olarak kullanılabilir.
Potasyum klorür buz çözücü olarak kullanılır ve buz eridikten sonra gübreleme değerine sahiptir.
Potasyum klorür, sudaki kalsiyumun yerini almak için su yumuşatıcılarda da kullanılır.
Üretme

Derinlerde gömülü potas yatakları tüm dünyada mevcuttur.
Baskın mineral, sylvinite adı verilen karışık bir mineral oluşturan halit (sodyum klorür) ile karıştırılmış sylvittir.
Çoğu K minerali, Dünya yüzeyinin derinliklerindeki eski deniz birikintilerinden hasat edilir.
Daha sonra cevherin kırıldığı ve K tuzlarının sodyum tuzlarından ayrıldığı bir işleme tesisine nakledilirler.
Potasyum klorürün rengi, silvinit cevherinin kaynağına bağlı olarak kırmızıdan beyaza değişebilir.
Kırmızımsı renk tonu, eser miktarda demir oksitten gelir.
Potasyum klorürün kırmızı ve beyaz formları arasında agronomik bir fark yoktur.

Bazı Potasyum klorür, çözünür silvinit mineralini çözmek için toprağın derinliklerine sıcak su enjekte edilerek ve ardından tuzlu suyun suyun buharlaştığı yüzeye geri pompalanmasıyla üretilir.
Güneş buharlaşması, örneğin Utah'ın Ölü Deniz ve Büyük Tuz Gölü'ndeki tuzlu sudan değerli potasyum tuzlarını geri kazanmak için kullanılır.

Potasyum klorür dünya çapında en yaygın kullanılan potasyum kaynağıdır ve sürekli kullanımı nedeniyle tuzlarının toprakta ve bitkilerde birikmesi giderek yaygınlaşmaktadır.
Fazla mevcut iyonlar organizmalarda bir dizi fizyolojik rahatsızlığa neden olabilir ve toprakta bir biyosit haline gelebilir.
Bu çalışmanın amacı, KCl ve muz mahsulü kalıntılarının uygulanmasının toprak klorür içeriği, mikrobiyal aktivite ve toprak amonifikasyonu üzerindeki etkilerini değerlendirmekti.

Bu madde hakkında
Yardımcı bilgi
Potasyum klorür, REACH Tüzüğü kapsamında kayıtlıdır ve Avrupa Ekonomik Alanında yılda ≥ 10 000 ila < 100.000 ton arasında üretilir ve/veya ithal edilir.
Potasyum klorür tüketiciler tarafından, eşyalarda, profesyonel çalışanlar tarafından (yaygın kullanımlar), formülasyonda veya yeniden paketlemede, sanayi sitelerinde ve imalatta kullanılmaktadır.

Tüketici Kullanımları POTASYUM KLORÜR
Potasyum klorür şu ürünlerde kullanılır: laboratuvar kimyasalları.
Potasyum klorürün çevreye bulaşması muhtemeldir: reaktif madde olarak iç mekan kullanımı ve minimum salınımlı kapalı sistemlerde iç mekan kullanımı (örn. buzdolaplarındaki soğutma sıvıları, yağ bazlı elektrikli ısıtıcılar).

Makale hizmet ömrü
Bu maddenin çevreye salınması endüstriyel kullanımdan meydana gelebilir: endüstriyel tesislerdeki işleme yardımcılarında.
Bu maddenin çevreye diğer salınımı muhtemelen şunlardan meydana gelebilir: düşük salınım hızına sahip uzun ömürlü malzemelerde iç mekan kullanımı (örn. döşeme, mobilya, oyuncaklar, inşaat malzemeleri, perdeler, ayakkabı, deri ürünler, kağıt ve karton ürünler, elektronik ekipman).
Bu madde, plastik (örn. gıda paketleme ve saklama, oyuncaklar, cep telefonları) ve kağıt (örn. mendiller, kadın hijyen ürünleri, bebek bezleri, kitaplar, dergiler, duvar kağıtları) bazlı malzemelere sahip ürünlerde bulunabilir.

Profesyonel çalışanlar tarafından yaygın kullanımlar
Potasyum klorür şu ürünlerde kullanılmaktadır: laboratuvar kimyasalları, pH düzenleyiciler ve su arıtma ürünleri ve gübreler.
Potasyum klorür şu alanlarda kullanılmaktadır: bilimsel araştırma ve geliştirme, sağlık hizmetleri ve tarım, ormancılık ve balıkçılık.
Potasyum klorür aşağıdakilerin imalatında kullanılır: kimyasallar.
Bu maddenin çevreye salınması endüstriyel kullanımdan meydana gelebilir: karışımların formülasyonu, materyallerde formülasyon, endüstriyel sitelerde işleme yardımcılarında ve eşyaların üretiminde.
Potasyum klorürün çevreye bulaşması muhtemeldir: iç mekan kullanımı (örneğin makine yıkama sıvıları/deterjanlar, otomotiv bakım ürünleri, boyalar ve kaplamalar veya yapıştırıcılar, kokular ve oda spreyleri) ve dış mekan kullanımı.

Formülasyon veya yeniden paketleme
Potasyum klorür şu ürünlerde kullanılmaktadır: pH düzenleyiciler ve su arıtma ürünleri, laboratuvar kimyasalları, metal yüzey işleme ürünleri, metal olmayan yüzey işleme ürünleri ve kağıt kimyasalları ve boyalar.
Bu maddenin çevreye salınması endüstriyel kullanımdan meydana gelebilir: karışımların formülasyonu, maddenin imalatı, malzemelerde formülasyon, sanayi sitelerinde işleme yardımcılarında, eşyaların üretiminde, başka bir maddenin daha ileri imalatında bir ara adım olarak ( ara maddelerin kullanımı), işlem yardımcısı olarak, termoplastik üretim için, işlem yardımcısı olarak ve minimum salınımlı kapalı sistemlerdeki maddeler.

Sanayi sitelerinde kullanımlar
Potasyum klorür şu ürünlerde kullanılmaktadır: laboratuvar kimyasalları, gübreler ve pH düzenleyiciler ve su arıtma ürünleri.
Potasyum klorür, başka bir maddenin üretimiyle (ara maddelerin kullanımı) sonuçlanan endüstriyel bir kullanıma sahiptir.
Potasyum klorür aşağıdaki alanlarda kullanılır: karışımların formülasyonu ve/veya yeniden paketleme, sağlık hizmetleri ve bilimsel araştırma ve geliştirme.
Potasyum klorür aşağıdakilerin imalatında kullanılır: kimyasallar ve plastik ürünler.
Bu maddenin çevreye salınması endüstriyel kullanımdan meydana gelebilir: sanayi sitelerinde işleme yardımcılarında, başka bir maddenin daha ileri imalatında (ara maddelerin kullanımında) bir ara adım olarak, işleme yardımcısı olarak, maddenin imalatında, eşyaların üretiminde ve minimum salınımlı kapalı sistemlerdeki maddeler.

imalat
Bu maddenin çevreye salınması endüstriyel kullanımdan meydana gelebilir: maddenin imalatı, sanayi sitelerinde işleme yardımcılarında, karışımların formülasyonunda, malzemelerde formülasyonda, eşyaların üretiminde, başka bir maddenin daha ileri imalatında bir ara adım olarak ( ara maddelerin kullanımı), işlem yardımcısı olarak, termoplastik üretim için, işlem yardımcısı olarak ve minimum salınımlı kapalı sistemlerdeki maddeler.

IUPAC adları
yosun tuzu
Yosun tuzu, potasyum muriatı
POTASYUM KLORÜR
Potasyum klorür
Potasyum klorür
Potasyum klorür
Potasyum klorür
Potasyum klorür
potasyum klorür
potasyum; klorür
Potasyum klorür
Potasyum ve klorun reaksiyon kütlesi
Potasyum klorür ve sodyum klorür EC'nin reaksiyon kütlesi: 913-353-9

Potasyum Klorür (Klor-Con M, K-Tab, Klor-Con, Micro-K), düşük potasyumu önlemek ve tedavi etmek için kullanılan bir potasyum takviyesidir.
Potasyum kalp, kaslar ve sinirler için önemlidir. Vücutta çok fazla veya çok az potasyum ciddi sorunlara neden olabilir.
Potasyum klorür, karşılaştırılabilir ilaçlardan daha popülerdir.

Ampirik formül KCl
Molar kütle (M) 74,56 g/mol
Yoğunluk (D) 1,98 g/cm³
Kaynama noktası (bp) 1413 °C
Erime noktası (en) 773 °C

Potasyum Klorür Hazırlanması
Potasyum klorür, karnalit, silvit ve potas gibi bazı minerallerden doğrudan ekstrakte edilebilir.
Bu bileşik deniz suyundan da ekstrakte edilebilir. Potasyum klorür, hidroklorik asit ve potasyum nitrattan nitrik asit sentezi sırasında yan ürün olarak üretilir.

Laboratuvarda potasyum klorür, potasyum bazlarının (potasyum hidroksit gibi) hidroklorik asit ile reaksiyona sokulmasıyla hazırlanabilir.
Takip eden asit-baz nötralizasyon reaksiyonu, ürünler olarak su ve potasyum klorür verecektir.


Potasyum Klorürün Özellikleri
Katı halde, Potasyum klorür su dahil birçok polar çözücüde kolayca çözünür.
Tuz, bu polar çözücülerde K+ katyonuna ve Cl- anyonlarına iyonize edilir.
Potasyum klorürün diğer bazı fiziksel ve kimyasal özellikleri bu alt bölümde tartışılmaktadır.

Fiziki ozellikleri
Potasyum klorür kristalleri, yüz merkezli kübik (FCC) birim hücrelerden oluşur.
KCl'nin molar kütlesi 74.5513 gram/mol'dür.
Katı, kristal formdaki potasyum klorür yoğunluğu santimetre küp başına 1.984 gramdır.
Potasyum klorürün erime ve kaynama noktaları sırasıyla 1040 K ve 1690 K'dir.
0oC, 20oC ve 100oC'de KCl'nin sudaki çözünürlüğü sırasıyla 217.1 g/L, 253.9 g/L ve 360,5 g/L'ye karşılık gelir.
Potasyum klorür alkollerde yüksek oranda çözünür, ancak eterde (R-O-R' formülüne sahip organik bileşikler) çözünmez.

Kimyasal özellikler
Potasyum klorür suda tamamen K+ ve Cl– iyonlarına iyonize olduğundan, elde edilen sulu çözelti yüksek elektriksel iletkenlik değerleri sergiler.
Potasyumla karşılaştırıldığında sodyumun elektropozitifliği daha düşük olmasına rağmen, potasyum klorürün metale indirgenmesi metalik sodyum yardımıyla gerçekleştirilebilir.
Potasyum klorür, KCl'nin metalik sodyum ile 850 o sıcaklığa ısıtılmasıyla elde edilir.
Bu reaksiyonun kimyasal denklemi: KCl + Na ⇌ NaCl + K
Potasyum klorür, potasyum klorürün katı formunun bir alev testine tabi tutulduğunda, diğer potasyum içeren bileşiklerin çoğunda olduğu gibi, soluk menekşe veya leylak renkli bir alevle yandığı not edilebilir.

Potasyum Klorürün Kullanım Alanları
Potasyum klorür çok çeşitli tıbbi ve endüstriyel uygulamalara sahiptir.
Potasyum klorür de gübre üretiminin ayrılmaz bir parçasıdır.

Potasyum klorür, toprakları potasyumla zenginleştiren ve bitki yaşamının büyümesini destekleyen önemli bir gübre türü olan potas üretiminde kullanılır.
Potasyum mevcudiyeti genellikle bitki büyümesi için anahtar inhibitördür.
Potasyum kaynağı olarak hareket eden potasyum klorür, topraktaki potasyum mevcudiyetini artırabilir.
KCl'den (Muriate of Potash veya MOP olarak adlandırılır) yapılan potas gübreleri, dünya çapında satılan potasyumlu gübrelerin çoğunu oluşturur.
Düşük tansiyonun tıbbi tedavisi genellikle ilacın bir parçası olarak potasyum klorür kullanır.

Potasyum klorür, yüksek tansiyon riskini azaltmak için tuzda düşük bir sodyum konsantrasyonunun istendiği gıdalarda bir tuz ikamesi olarak kullanılır.
Potasyum klorür, potasyum metali üretiminde gerekli olan önemli hammaddelerden biridir.
Metal halid tuzu Potasyum klorür de sabun üretiminde kullanılır. Su yumuşatma üniteleri, sodyum klorüre alternatif olarak potasyum klorür kullanımını da içerebilir.
Potasyum klorürün beta radyasyon kaynağı olarak kullanılması radyasyon izleme ekipmanının kalibre edilmesinde son derece faydalıdır.
Alüminyumun oksi-yakıt kaynağında gerekli olan akı, lityum ve sodyumun klorür tuzları ile birlikte potasyum klorürden oluşur.

Potasyum klorür bir yangın söndürme maddesi olarak kullanılma potansiyeline sahiptir, başlangıçta portatif ve tekerlekli yangın söndürücülerde kullanılmıştır.
Potasyum klorür, Super-K kuru kimyasal olarak adlandırıldı ve bu amaç için sodyum bikarbonat bazlı kuru kimyasallara kıyasla daha etkili olduğu biliniyordu.
Ayrıca potasyum klorürün protein köpüğü ile uyumlu olduğu bilinmektedir.
Ancak bu amaçla potasyum klorürün kullanımı, 1960'ların sonlarına doğru potasyum bikarbonat (Purple-K olarak da anılır) kuru kimyasalın kullanıma girmesiyle giderek azalmıştır.
Purple-K'nin bu amaç için potasyum klorürden çok daha az aşındırıcı (ve daha etkili) olduğu bulundu.

Potasyum klorür (KCI), potasyum ve klorürden oluşan beyaz kristal veya kristal toz metal halojenür tuzudur.
Katı kokusuz, beyaz veya renksiz camsı kristaller suda kolayca çözünür.
Potasyum klorür çözeltileri tuza benzer bir tada sahiptir.
Yanmaz bileşik, tamponların, gübrelerin ve patlayıcıların yanı sıra tıpta, gıda işlemede ve bilimsel uygulamalarda kullanılır.

TANIM
Potasyum klorür, KCI veya CIK moleküler formülüne sahip bir metal halojenür tuzudur.
Potasyum klorürler CAS 7447-40-7'dir. Beyaz, renksiz kristaller suda çözünür ve etanolde çözünmez.


Potasyum klorürün endüstriyel kullanımları şunları içerir:
Tarım kimyasalları (pestisit olmayan)
ara ürünler
Laboratuvar kimyasalları
Kaplama maddeleri ve yüzey işleme maddeleri
İşleme yardımcıları, başka şekilde listelenmemiş
Petrol üretimine özgü işleme yardımcıları
Tüketici kullanımları şunları içerir:

Tarım Ürünleri (pestisit olmayan)
Antifriz ve Buz Çözücü Ürünler
Başka yerde kapsanmayan Yapı/İnşaat Malzemeleri
Elektrik ve Elektronik Ürünler
Başka yerde kapsanmayan Metal Ürünler
Boyalar ve Kaplamalar
Su Arıtma Ürünleri

Potasyum klorür, çıkarılan potasyum cevherlerinden ve tuz içeren yüzey sularından miktarda üretilir.
Kimyasal, sylvite, carnallite ve potas minerallerinden elde edilir.
Potasyum klorür, potasyum nitrat ve hidroklorik asitten nitrik asit üretiminin bir yan ürünüdür.

Potasyum klorür (poe-TAS-ee-yum KLOR-ide), beyaz veya renksiz kristal katı veya toz halinde oluşur.
Potasyum klorür kokusuzdur, ancak güçlü bir tuzlu (tuzlu) tada sahiptir.
Potasyum klorür doğal olarak sylvite, carnallite, kainite ve sylvinite minerallerinde bulunur.
Potasyum klorür ayrıca deniz suyunda yaklaşık yüzde 0.076 konsantrasyonda (çözelti mililitre başına gram) oluşur.
Potasyum klorür, potasyum elementinin en bol bulunan bileşiğidir ve herhangi bir potasyum tuzunun en fazla sayıda uygulamasına sahiptir.

Potasyum klorürün bugüne kadarki en önemli uygulaması gübre imalatındadır.
Potasyum klorür ve sodyum klorür, normalden daha fazla terlediğinizde oluşabilecek yorgunluğu, kas kramplarını veya ısı bitkinliğini azaltmada yardımcı olabilecek bir kombinasyon mineral takviyesidir.
Bu ürün genellikle yüksek sıcaklıkta yapılan açık hava eğlence etkinlikleri için veya yüksek sıcaklıkların aşırı ısınmanıza neden olabileceği her yerde iç mekanlarda kullanılır.
Potasyum Klorür, klorürlerle uyumlu kullanımlar için mükemmel bir suda çözünür kristal Potasyum kaynağıdır.

Klorür bileşikleri, kaynaştığında veya suda çözündüğünde elektriği iletebilir.
Klorür malzemeleri, elektroliz yoluyla klor gazına ve metale ayrıştırılabilir.
En az bir klor anyonunun (Cl-) ilgili metal veya katyona kovalent olarak bağlandığı çeşitli klorlama işlemleriyle oluşturulurlar.
Ultra yüksek saflıkta ve tescilli formülasyonlar hazırlanabilir.
Klorür iyonu, metabolik sistemlerde sıvı dengesini ve pH seviyelerini kontrol eder.
Hem inorganik hem de organik bileşikler oluşturabilirler.

Potasyum Klorür genellikle çoğu ciltte hemen bulunur.
Yüksek saflıkta, mikron altı ve nanotoz formları düşünülebilir.
Potasyum klorür (KCl), potasyum ve klordan oluşan suda çözünür bir metal tuzudur.
Potasyum klorür minerallerden ve tuzlu sudan ekstrakte edilebilir.
KCl kozmetik, gıda, biyomedikal, kimya ve gübre gibi sektörlerde kullanılabilir.

Başvuru
Fosfat tamponlu salinin hazırlanması ve proteinlerin ekstraksiyonu ve çözündürülmesi için kullanılabilir.

Potasyum klorür, doğal olarak toz, kristal bir görünüme sahip beyaz veya renksiz bir katı olarak oluşur.
Potasyum klorür kimyasal formülü KCl'dir, bir potasyum (K) atomu ve bir klor (Cl) atomundan oluşur.
İyonik bir bileşik, bir metal element ve bir ametal elementten yapılır.
Potasyum klorürde metal element potasyum (K) ve ametal element klordur (Cl), dolayısıyla KCl'nin iyonik bir bileşik olduğunu söyleyebiliriz.
Bir potasyum (K) atomu bir klor (Cl) atomuyla karşılaştığında ne olduğunu hayal edin.
K atomu bir elektron kaybedecek ve pozitif bir yük kazanacak, böylece K+ olarak yazılan +1 yüklü pozitif bir iyon haline gelecektir.
Cl atomu bir elektron kazanacak ve negatif bir yük kazanacak, bu yüzden Cl- olarak yazılan -1 yüklü bir negatif iyon olacak.

Potasyum klorür, pozitif iyon (K+) ve negatif iyondan (Cl-) oluşan bir tuzdur.
Burada KCl'nin bir pozitif iyon (K+) ve bir negatif iyondan (Cl-) oluştuğunu görebiliriz. Tuzlar, pozitif ve negatif iyonlardan oluşan iyonik bileşiklerdir.
Potasyum klorür zıt yüklü iyonlara sahip olduğundan, potasyum klorür bir tuz olarak sınıflandırılır.

Potasyum Klorürün Kullanım Alanları
Potasyum klorür, çoğu insan tarafından farkedilmeme eğiliminde olsa da, farklı alanlarda pek çok kullanım alanına sahiptir! Potasyum klorürün bazı yaygın kullanımlarına bir göz atalım.

Bakımını yaptığınız bir çiçek bahçeniz veya sebze bahçeniz var mı?
Bunu yaparsanız, muhtemelen gübre almak için mağazaya gittiniz.
Bazı bitkiler büyümek için potasyuma ihtiyaç duyar. Muriate of Potash (MOP), potasyum klorürden (KCl) yapılmış bir gübre türüdür.
Potasyum klorür yaklaşık %50 potasyum (K) ve %46 klor (Cl) içerir.

Gübre olarak potasyum klorür kullanılır.
Peki potasyum klorürü iyi bir gübre yapan nedir?
Potasyum klorür potasyumdur! Potasyum, bitki büyümesi ve üremesinde gerçekten yardımcı olabilir.
Bu gübre türü, düşük klor (Cl) içeriğine sahip topraklar için de harikadır.
Toprakta doğru miktarda klor içeriğine sahip olarak, mahsuller hastalığa karşı dirençli olacaktır.

Potasyum klorür, hipokalemi tedavisi olarak da kullanılabilir.
Vücudumuzdaki hücrelerin düzgün çalışması için kanımızın normal potasyum seviyelerine sahip olması gerekir.
Kandaki potasyum eksikliğinden, hipokalemi olarak bilinen bir durumdan muzdarip insanlar var.
Bu durumu tedavi etmek için, kandaki potasyum seviyelerini normal bir miktara dengelemek için potasyum klorür hapları alınır.

Potasyum klorür de gıda katkı maddesi olarak kullanılabilir.
Yediğimiz birçok yiyeceğin içeriğine baktıysanız, muhtemelen potasyum klorürün ortaya çıktığını görmüşsünüzdür.
Çorbalar, soslar, tahıl gevrekleri ve spor içecekleri gibi bazı gıdalarda, vücudumuza potasyum sağlamak için tuz yerine potasyum klorür kullanılır.
Potasyum klorür ayrıca gıdaya iyi ve tutarlı bir doku kazandırmak ve yapısını güçlendirmek için sıkılaştırıcı bir madde olarak kullanılır.
Potasyum klorür, çikolatalı süt, peynir ve kremada lezzet arttırıcı olarak bile kullanılır.

Özellikleri
Analitik dereceli reaktiften hazırlanmıştır
Kullanışlı mühürlü poşetler
Dakikalar içinde çözün ve kullanın
Partiden partiye tekrarlanabilirlik
 
Ürün Açıklaması
Potasyum klorür, KCl, genellikle laboratuvar rutinlerinde kullanılır.
Potasyum klorürler, pH elektrotları için bir depolama tamponu olarak kullanılır ve iletkenlik ölçümleri için bir referans solüsyon olarak kullanılır.

Uygulamalar
Çok amaçlı rutin laboratuvar reaktifi
pH elektrotları için depolama tamponu
İletkenlik için referans çözüm


Potasyum Klorür (KCL) Nedir?
Potasyum klorür kimyasal bileşiklerden sadece biridir.
Potasyum klorür elementi, potasyum elementi ile klor elementinin reaksiyonu sonucu oluşur.
Potasyum klorür KCI formülüne sahiptir.
Potasyum klorür, beyaz kristallerden oluşan kimyasal bir bileşiktir.
Potasyum klorür, saf haliyle tamamen kokusuz olan kimyasal bir bileşiktir.
Potasyum klorür 1420 derecede kaynar ve 770 derecede erimeye başlar.


Potasyum Klorür (KCL) Ne İçin Kullanılır?
Potasyum klorür insan sağlığı için en önemli elementler arasındadır.
Potasyum klorür, sağlıklı bir sinir sisteminin oluşumu için son derece önemlidir.
Potasyum florürler ayrıca kas sağlığını doğrudan etkiler.
Potasyum klorür kasların işlevini sağlar. Potasyum klorür ayrıca vücut sıvılarının pH'ını korumak için kullanılır.
Potasyum klorür elementi de elektrolizde kullanılır.
Bu element aynı zamanda gıda üretiminde ve gübre üretiminde de kullanılmaktadır.
Potasyum klorürün kullanıldığı bir diğer alan ise sondaj faaliyetleridir.
Sondajda çamuru delmek için potasyum klorür tercih edilir.


Tanımı ve Kullanım Alanları:
Potasyum Klorür, potasyum ve klor elementlerinin bir kombinasyonu olan potasyum klorürden oluşan kimyasal bir bileşiktir.
Kimyada Potasyum klorür sembolü KCl olarak gösterilir.
Beyaz kristallerden oluşan bu elementin saf hali kokusuzdur.
Bir tuz olan potasyum klorür, suda yüksek çözünürlüğe sahiptir.
Potasyum klorür insan vücudu için gerekli bir elementtir.
Tüm vücut sıvılarının pH'ının doğru dağılımı ve sağlıklı bir sinir sistemi, kas fonksiyonunu sağlar.
Düşük klorür seviyeleri, vücut sıvılarının alkalileşmesine ve idrarda potasyum eksikliğine neden olur.
Potasyum Klorür, potasyumun vücuttan atılması veya potasyumun normal şartlarda alınmaması durumunda oluşan potasyum eksikliğinde dışarıdan alınır.
Bu şekilde piyasada ampul şeklinde potasyum klorür ilaçları bulunmaktadır.
Potasyum kaybına neden olan bazı hastalıklar ishal, kusma, gastrointestinal fistüller, birincil ve ikincil hiperaldosteronizm, kronik protein yıkımıdır.
Potasyum klorür semptomları şiddetli kas güçsüzlüğü, taşikardi, hiporefleksi ve hızlı ve hızlı nefes almadır.


Kullanım alanları POTASYUM KLORÜR
Sondaj Potasyum klorür, su bazlı çamur delme-delme işlemlerinde stabilizatör olarak kullanılır.
Potasyum klorür de yağ üretiminde kullanılabilir.
Elektroliz kaplamada Asit banyolarında potasyum klorür ile yüksek voltaj sağlandığında daha kısa sürede daha fazla kaplama yapılabilir.
Azo/tekstil boyalarında potasyum klorür sülfonik asitlerle birlikte kullanılır.
Isıl işlem Lehimleme/kumlama ile yüzey işlemi yapılamayan malzemeler için, ısıl işlem proseslerinde (özellikle alüminyum levhalar)

Metalurjide yüzey işleme, galvanizleme, döküm, ergitme kullanılmaktadır.
Ayrıca alüminyum atıkları potasyum klorür ve sodyum klorür (tuz) kullanılarak eritilir, böylece içindeki gereksiz atıklar uzaklaştırılır.
Sonuç olarak alüminyum atıkları yüksek kaliteye ulaşır.
Su Yumuşatmada, su sertliğine neden olan kalsiyum ve magnezyum iyonlarını sudan uzaklaştırmak için Potasyum Klorür kullanılır.
Potasyum klorür Gıda ve Gübre alanlarında da kullanılmaktadır.


EŞ ANLAMLI:
14336-88-0
231-211-8
7447-40-7
klorid draselny
Klor de potasyum
Kloruro potasico
Hidroklorik asit potasyum tuzu (1:1)
Kaliumklorür
Potasyum klorür
Silvit (KCl)
Kloropotassuril diffu-K
Duffi-K
Kaleorod
Kalium S.R.
Kalium-duriles

Bu internet sitesinde sizlere daha iyi hizmet sunulabilmesi için çerezler kullanılmaktadır. Çerezler hakkında detaylı bilgi almak için Kişisel Verilerin Korunması Kanunu mevzuat metnini inceleyebilirsiniz.