TOLİTRİAZOL

ATAMAN CHEMICALS, Tolytriazole'un önde gelen tedarikçilerinden ve distribütörlerinden biridir. Tolitriazol, metaller için pas önleyici ve korozyon önleyici, yağlayıcı katkı maddesidir.
Antifriz ve kesme sıvıları Tolitriazol ün ana kullanım alanlarındandır. TOLİTRİAZOL, tolytriazole veya TTA adıyla kimya sektöründe kullanılmaktadır. Tolitriazolün yumuşak metaller için korozyon inhibitörü olarak kullanılır. Suda kolay çözünmesi nedeniyle, Ataman Kimya olarak sıvı halde SODYUM TOLİTRİAZOL de stoklarımızda mevcuttur.

EC / Liste no .: 249-596-6
CAS no .: 29385-43-1
Mol. formül: C7H7N3
TOLİTRİAZOL, tolytriazole veya TTA adıyla kimya sektöründe kullanılmaktadır. Tolitriazolün yumuşak metaller için korozyon inhibitörü olarak kullanılır.
Suda kolay çözünmesi nedeniyle, Ataman Kimya olarak sıvı halde SODYUM TOLİTRİAZOL de stoklarımızda mevcuttur.


Tolitriazole (TTA)
Tolitriazole ve ilgili Na tuzları, bakır ve bakır alaşımları için en etkili korozyon inhibitörlerindendir.
Ayrıca çelik, gri demir, kadmiyum ve nikelin korunmasında olumlu etkiler gösterir.
Sadece uygulanabilir ve kimyasal olarak oldukça özdeş alternatif 1,2,3 Benzotriazoldür

Tolitriazole, büyük endüstrilerde farklı uygulamalarda kullanılabilir.
Tolitriazol endüstriyel su arıtma endüstrisi tarafından soğutma suyu veya kazan sistemlerinde kullanılır.
Toli triazol, soğutucularda veya antifriz ürünlerinde de kullanılabilir.
Diğer bir uygulama, örneğin endüstriyel yağlayıcılarda katkı maddesi olarak kullanımdır. 
Tolitriazol metal işleme sıvılarında / delme ve kesme sıvılarında korozyon inhibitörü olarak başarıyla kullanılır.

TOLITRIAZOL ayrıca bulaşık yıkama tabletlerindeki gümüş eşyaları korumak için de çalışır ve ayrıca metal temizliği için deterjanlarda da kullanılabilir.

Tolyltriazole, korozyon oranını yavaşlatmak için metal yüzeyler üzerinde koruyucu bir elektrokimyasal film oluşturan stabil bir korozyon inhibitörüdür.
Tolitriazolün en çok kullanıldığı metaller bakır ve bakır alaşımları olmasına rağmen, birden fazla metal türünü korozyona karşı koruyabilir.

Benzotriazol(BTA) ve tolitriazol (TTA) bakır ve alaşımları için oldukça iyi inhibitörlerdir. 
Benzotriazol bakırı, yüzeyinde polimerik yapıda Cu(I)-BTA engel filmi oluşturarak korozyondan korur. 
Tolitriazol de, HA'dan farklı olarak benzen halkasına bağlı bir metil grubu bulunması, molekülün elektron yükü dağılımına ve dolayısıyla yüzeyde adsoıplanmış şeklin sterik konfoımasyonuna etki ettiğinden inhibitör etkinliği de değişecektir. 
Ticari kullanımı olan TTA, 4-metil ve 5 -metil triazolün bir karışımıdır.


Tolitriazol ve Benzotriazolün Pirinç Korozyonuna Etkisinin Karşılaştırmalı İncelenmesi
BTA'nın pirinç korozyonuna etkisi daha önce incelenmişti (I I). Çizelge 2 bu çalışmadan alman verileri göstermektedir. 
Çizelge I ve 2 birlikte incelenirse TTAnın düşük konsantrasyonları için  0 -3M), BTAdan daha etkili olduğu görülecektir. 
Pirinç elektrotla BTAiçeren 0, I M NaCl içinde elde edilen polarizasyon eğrileri(Şekil 5), Şekil 4Aile birlikte incelenirse, Benzotriazol içeren ortamlarda elde edilen polarizasyon eğrilerinde geri tarama yönündeki anodik akımların, ileri yöndekinden daha küçük olduğu görülecektir.
Bu da yüzeyi polarize eden tabakanın bozulması durumunda geri dönüş potansiyellerinde yüzeyi kısmen kapatan bir tabakanın oluştuğuna işaret eder. 
BTA' nın yüksek konsantrasyonlarda TTA ya nazaran yüzeyde daha kalıcı bir film oluşturduğu söylenebilir.


Bu görüşü doğrulamak için iki farklı konsantrasyonda Benzotriazol ve Tolitriazol içeren 0,1 M NaCl çözeltilerinde pirinç elektrotla 20 dakikalık sürelerde değişik sabit potansiyellerde deweden geçen yük miktarları belirlenmiştir. Çizelge 3 bu verileri gösteımektedir. Anodik yükün geçmeye başladığı potansiyel yüzeydeki koruyucu filmin anodik olaylara izin verdiği potansiyeldir. 0,1 M NaCl ve 1,2x10 -4 M inhibitör içeren ortamlarda -0,2 V da geçen katodik yük yüzeyde bu potansiyelde indirgenebilecek ürünlerin varlığını yani yüzeyin anodik (çözünme) olaylara karşı kapalı olduğunu gösterir. Bu potansiyelden daha büyük değerlerde anodik yük geçer.Bu konsantrasyonda TTA içeren ortamda bulunan anodik yük değerlerleri 0, I M NaCl içinde bulunandan büyük olduğundan TTAnm az miktarda ilavesinin pirincin korozyonunu arttırdığını söyleyebiliriz. Çizelge 3 den TTA 1,2x10 -4 M için, pirincin 0,1 M NaCl içindeki korozyonunu arttırırken BTA mn biraz azalttığı görülmektedir. Yani bu konsantrasyonda BTAdaha etkilidir. 2,7x10-2 M inhibitör konsantrasyonunda Tolitriazol anodik olayları 20 dakikalık polarizasyon süresinde 0,6 V ta kadar korurken, BTA ancak 0,2 V ta kadar korur. 
Ancak 0,6 V dan sonra 2,7xI 0-2 M inhibitörlü oltamlarda Benzotriazol yüzeyde polarizasyona daha dayançlı bir film oluşturur. 
0,6V dan sonra Benzotriazol lü ortamda geçen yük, TTA 11 ortamda geçen anodik yükten daha küçüktür. 
Buradan çıkarılan sonuç Tolitriazol yüksek konsantrasyonda 0,6 V ta kadar Benzotriazol den daha etkili olduğu, Benzotriazolün ise 0,6V dan daha yüksek potansiyellerde etkili olduğudur. 
Bu sonuç akım potansiyel eğrilerinden çıkarılan sonuçlara da uyar. 
Aralarındaki farkın nedeni bakır ile yapılmış çalışmalardaki bilgilerle açıklanabilir. 
BTA yüzeyde iki farklı potansiyel bölgesinde etkili olur. 
Düşük potansiyellerde Cu(l) BTA filmi oluşturarak etkili olurken CuCl oluşum potansiyelinde CuCl ile polimerik yapıda bir film meydana getirili7,9). 
Tolitriazol ün etkili olabilmesi için yüzeyde Cü20 filminin olması gerekiı( 12). 
Tolitriazol bu oksit yüzeyinde hidrofob metil grubu çözeltiye doğru yönlenerek adsorbe olur. 
Dolayısı ile heriki inhibitörün yüzeyde oluşturdukları direnç filmlerinin yapısı farklıdır. 
Pirinçte iki farklı inhibitörün oluşturduğu yapılara çinkonun etkiside düşünülmelidir. 
Benzotriazol ve Tolitriazol ün yüzeyde ZnO oluşumunu hızlandırdığı bulunmuştur.


Bakır için çok etkili olan tolitriazol, benzotriazol gibi pirincin korozyonunu önlemek amacı ile kullanılabilir. 
Çinko ile yapılan çalışmalar Tolitriazol ün çinko için anodik inhibitör gibi davrandığını göstermiştir. 
Tolitriazol yüzeyde adsorbe bir film oluşturarak veya ZnO oluşumunu kolaylaştırarak çinkoyu pasif hale getirir. 
Aynı olay pirincin yüzey çinko atomları içinde söz konusudur. 
Yani Tolitriazol bir ölçüde pirincin dezinkifikasyonu önler diyebiliriz. 
Yüzey çinko atomlarının adsorbe Tolitriazol tabakası tarafından veya koruyucu ZnO ile tutulması bakıra göre daha az soy metal olan çinkonun bakır atomlarına karşı gösterdiği galvanik koruma etkisini azaltır.


Tolitriazol nasıl çalışır?

Bir korozyon önleyici olarak Tolitriazol, metallerin ve alaşımların korozyon oranını azaltır.

Tolitriazol, aşındırıcı maddenin altındaki metale veya alaşıma erişimini önleyen bir pasivasyon tabakası oluşturan bir kaplama oluşturarak çalışır.
Bu, sıvıların rutin olarak koruma gerektiren metallerle sürekli temas halinde olması gereken endüstrilerde özellikle önemlidir.


Tolitriazol olağanüstü termik ve oksidatif stabilite gösterir ve ayrıca UV ışığına dayanıklıdır.
Uygulandığı metalin görünümünü olumsuz etkilemez.


Tolitriazol, sulu veya farklı çözücülerdeki çözeltiler berrak ve neredeyse renksiz olacak şekilde çok parlak renktedir.
Çözünürlük özellikleri ve maksimum konsantrasyonların bir tablosu istek üzerine mevcuttur.

Mevcut sınıflar:

Granül
İnce taneli
Pudra


Tolitriazol nedir?

Tolitriazol, suyun metalin moleküler yapısını dengesizleştirmesini önlemek için metal parçalara ve makine yüzeylerine bağlanarak korozyonu önleyen su stabilize edici bir kimyasaldır.
Aşındırıcı kimyasalları caydıracak kadar kalın bir elektrokimyasal bariyer oluşturur.
Bu bariyer çok dayanıklıdır ve uygun oksidatif ve termal stabiliteye sahiptir.

Toltriazol tarafından oluşturulan uzun vadeli koruyucu bariyer, proses sıvılarını veya boru sistemlerinin metal malzemesini kirletmez.
Başka bir korozyon inhibitörü olan benzotriazole benzer olmasına rağmen, tolyltriazol, onu bazı organik çözücülerde çözünür kılan ekstra bir metil grubu içerir.

Bakırı diğer metallerle temas ettiğinde galvanik korozyondan koruduğu için özellikle saf bakır ve bakır alaşımları için çok uygundur.
Tolitriazol ayrıca kobalt, gümüş ve çinkoyu korur.
Diğer korozyon önleyici kimyasallarla birleştirildiğinde alüminyum ve çeliği korozyondan korumak için de kullanılabilir.


Tolitriazol, 83 ° C'lik nispeten yüksek bir erime noktasına ve 317 ° C'lik bir kaynama noktasına sahiptir, bu da onu oda sıcaklığı uygulamaları ve hafif yüksek sıcaklıklı uygulamalar için ideal kılar.

Tolitriazol, genellikle aşağıdakiler için bir korozyon inhibitörü olarak kullanılır:

Otomotiv soğutucular
Fren sıvıları
Sirkülasyonlu su soğutma sistemleri
Soğutma kuleleri
Hidrolik sıvılar
Metal işleme sıvıları
Pist görevlileri
Özel yağlayıcılar

Toliltriazol, soğutma sıvılarında veya antifriz ürünlerinde de kullanılabilir. Toliltriazol, bulaşık yıkama tabletlerinde gümüş eşyaları korumak için de çalışır ve ayrıca metal deterjanlarda kullanılabilir.

ANAHTAR KELİMELER:
Toliltriazol, COBRATEC(R) TT 100, METİL-1H-BENZOTRİAZOL, METİL BENZOTRİAZOL, 1-H-METİLBENZOTRİAZOL, 1H-Benzotriazol 4(5)-metil-, olin53734, tdliltriazol, Metilbenzotriazol %98, TOLİLTRİAZOLLER

Tolytriazole ile benzotriazolü bakır korozyon inhibisyonu kirlenmemiş ve sülfürle kirlenmiş% 3,5 NaCl'de araştırılmıştır.
Hem tolitriazol hem de benzotriazol, kirletilmemiş tuzlu suda yaklaşık olarak benzer sonuçlar verir.
Elektrokimyasal teknikler, tolytriazole'ün sülfürle kirlenmiş ortam durumunda benzotriazole göre yaklaşık (% 40) daha yüksek verimlilik verdiğini göstermektedir.
X-ışını fotoelektron spektroskopisi ile yapılan yüzey analizi, aşınmış yüzey üzerinde hem sülfit hem de toliltriazolün varlığını ortaya koymaktadır.
Sülfitle kirlenmiş tuzlu suda tolytriazole benzotriazole göre daha iyi performans gösterir.
Koruma mekanizması, tolytriazole veya benzotriazole koruyucu filminin oluşumuna atfedilir.
Toliltriazoldeki koruyucu filmin yok edilme hızı, sülfid iyonları varlığında benzotriazole göre daha düşüktür.
Bu sonuç, 10-2 M toliltriazol varlığında 10-3 M kadar düşük sülfid konsantrasyonunda belirlenir.
Elde edilen sonuçlar tolytriazole'un sülfid saldırısına karşı daha iyi direnç sağladığını kanıtlamaktadır.

SONUÇLAR
Akım geçişleri, enjekte edilen sülfid iyonları ile tolytriazole arasında bakır yüzeyinde ilginç etkileşimin yanı sıra sülfid iyonlarının konsantrasyonunun etkisini ortaya koymaktadır.
Benzotriazol, sülfit konsantrasyonuna bağlı olarak sülfit iyonlarının enjeksiyonuna karşı daha düşük verimlilik sağlar.


Bakır yüzeyindeki sülfür saldırısına karşı tolytriazole'ün benzotriazole göre daha yüksek etki sağladığı sonucuna varılmıştır.
Bakır yüzeyinin tolitriazol varlığında uzatılmış ön pasifleştirilmesi, benzotriazolden daha fazla sülfit saldırısına karşı direncini arttırır.

SILVA, Douglas K. da vd. Sülfürik asitte karbon çeliği 1008'in korozyon inhibitörleri olarak benzotriazol ve tolytriazole. Liman. Electrochim.
Acta [çevrimiçi]. 2006, cilt 24, sayı 3, s. 323-335. ISSN 0872-1904.
Bu çalışmada 0.5 mol.L-1 H2SO4 içindeki 1008 paslanmaz çeliğin korozyon ve inhibisyon özellikleri fiziksel ve elektrokimyasal yöntemlerle araştırılmıştır.
Korozyon inhibitörleri olarak benzotriazol (BTAH), toliltriazol (TTAH) ve BTAH + TTAH karışımları olarak N'nin heteroatomunu içeren organik bileşikler kullanıldı.
Kullanılan teknikler şunlardı: açık devre potansiyeli, anodik potansiyodinamik polarizasyon ölçümleri, kronoamperometri, elektrokimyasal empedans spektroskopisi, ağırlık kaybı ve optik mikroskopi.
Anodik polarizasyon, BTAH veya TTAH konsantrasyonlarının her ikisinin de artmasının, incelenen tüm potansiyel anodik aralıkta akım yoğunluğunu azalttığını gösterdi;
ağırlık kaybı ölçümleri ile birlikte bu sonuçlar, inhibitörlerin yüzeyi bloke ederek hareket ettiklerini ve inhibitörlerin etkinliği% 100'e yaklaştırıldığında aralarındaki etkileşimin sadece yıkıcı nitelikte olduğunu, düşük konsantrasyonda her iki inhibitörün de mekanizmayı etkilemeden hareket ettiğini ortaya koymaktadır. katodik süreçler, ancak TTAH varlığında anodik polarizasyon eğrileri, incelenen tüm potansiyel aralıkta güçlü bir önleyici etki gösterdi.
Bununla birlikte, hem gravimetrik hem de elektrokimyasal sonuçlar, 1.10-3 mol.L-1 BTAH + 1.10-3 mol.L-1 TTAH karışımının önleyici etkinliği için sinerjik bir etki olduğunu göstermektedir.


TOLİTRİAZOL ETKİSİ ÜZERİNE KARŞILAŞTIRMALI BİR ÇALIŞMA,
BENZOTRİAZOL VE BUNLARIN İKİLİ KARIŞIMLARI
PİRİNÇİN ELEKTROKİMYASAL ÖZELLİKLERİ


Çinko, bakır ve pirincin elektrokimyasal özellikleri, 0. I M NaCl ve toliltriazol (TTA), benzotriazol (BTA) ve TTA ve BTA solüsyonlarının karışımları içeren 0. I M NaCl içerisinde karşılaştırmalı olarak araştırıldı.
Bu ortamlarda pirincin elektrokimyasal davranışı bakıra benzer.
TTA, yüzeyde adsorpsiyon ve ZnO oluşumunu artırarak pirinç paslanmasını engeller.
Sabit potansiyel elektrolizi ve akım potansiyel eğrileri yardımıyla bir mekanizma önerilmektedir.
Pirincin BTA ve TTA karışımları içeren solüsyonlarda ve bunlardan birini içeren solüsyonlarda polarizasyon davranışı arasında fark yoktur.
BTA ve mol oranı) karışımı çinko için BTA veya TTA'dan daha etkilidir.
Bakır için TTA, BTA'dan daha etkili bir korozyon inhibitördür.
Anahtar Kelimeler: Toliltriazol, benzotriazol, korozyon, inhibisyon, pirinç, koppeı; çinko

TOLİTRİAZOL, BENZOTRİAZOL ve TOLİTRİAZOL- BENZOTRİAZOL
KARIŞIMLARNIN PİRÜNCİN ELEKTROKİMYASAL ÖZELLİKLERİNE ETKİSİNİN KARŞILAŞTIRILMALI İNCELENMESİ
Selman DİNÇER, Tülin KIYAK, Melike KABASAKALOĞLU*
Gazi Universitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü, 06500, Teknikokullar, Ankara, TÜRKİYE,

ÖZET
Bu çalışmada çinko, bakır ve pırıncin 0,1 M NaCl ve değişik konsantrasyonda tolitriazol (TTA), benzotriazol-tolitriazol karışımı içindeki elektrokimyasal özellikleri karşılaştırmalı olarak incelenmiştir. 
Sabit potansiyelde elektrolizve akım potansiyel eğrileri yardımıyla TTAmn inhibisyonunu açıklayan bir mekanizma önerilmiştir. 
Bu ortamlarda bakır ile pirıncin elektrokimyasal özelliklerinin oldukça benzerlik gösterdiği ve TTA'nın pirinç korozyonunu yüzeyde adsorbe olarak ve ZnO filminin oluşumunu kolaylaştırarak önlediği sonucuna ulaşılmıştır. 
İkili inhibitör karışımları içeren ortamlarda pirincin polarizasyon davranışı tek inhibitör içeren ortamlardakinden farklı değildir. Benzotriazol-tolitriazol karışımları çinko korozyonu önlemede daha etkilidir. 
Bakır için tolitriazol, Benzotriazol dan daha iyi inhibitördür.

Anahtar Kelimeler; tolitriazol, benzotriazol, korozyon, inhibisyon, pirinç, bakır; çinko

Deiyonize Suda Bakır Korozyonu Önleyicileri Olarak Benzotriazol ve Tolytriazole Çalışmaları
BTA ve TTA'nın inhibisyon etkileri polarizasyon eğrilerinden değerlendirildi.
Kupon testleri, inhibisyon etkinliğinin konsantrasyon, sıcaklık ve zamana bağlı olduğunu göstermiştir.
Deiyonize suya TTA veya BTA (> 6 ppm) eklendiğinde bakır için etkili inhibisyon gözlemlendi.
TTA, artan film hidrofobikliğine atfedilebilecek, seçilen koşullar altında bakırın korozyonunu inhibe etmek için daha fazla etkinlik ve kalıcılık gösterdi.

Tolytriazole (TTA), arıtılmış belediye atık sularını tamamlama suyu olarak kullanan soğutma sistemlerinde etkili bir bakır korozyon inhibitörü olarak tanımlanmıştır.
Serbest klor ve bakır metal varlığında önceki çalışmalarda TTA'nın çözeltiden önemli ölçüde uzaklaştırıldığı bildirilmiştir.
Bu nedenle, soğutma sistemlerinde TTA'nın etkili dozajı için, serbest klor ve bakır metal varlığında çözelti içinde TTA'nın tükenme senaryosunu anlamak önemlidir.
Bu çalışmada, çözeltideki TTA tükenmesi, arıtılmış belediye atık suyunu simüle eden sentetik soğutma suyunda çeşitli konsantrasyonlarda serbest klor ve bakır metal varlığında kesikli reaktör deneyleri kullanılarak değerlendirilmiştir.
Artan serbest klor konsantrasyonu, bakır metalin varlığında çözeltiden TTA'nın daha fazla tükenmesine neden oldu; bu, TTA'nın bakır metalin artmış korozyonu ile oluşan bakır oksit yüzeyine daha fazla adsorpsiyonuna ve çözünmez bakır-TTA oluşumuna bağlı olabilir. çözelti içinde salınan bakır iyonları ile kompleks.
Tolytriazole varlığında bakır metal korozyonunun artması ve artan serbest klor konsantrasyonu elektrokimyasal potansiyodinamik polarizasyon deneyleri kullanılarak değerlendirildi. Ayrıca, bakır oksit yüzeyindeki TTA adsorpsiyonu kesikli reaktör deneylerinde değerlendirildi.

Daha yüksek pH değerlerinde bakır oksit yüzeyine daha fazla TTA adsorbe edildi.
Tolytriazole serbest adsorpsiyon enerjisi hesaplamaları, TTA'nın bakır oksit üzerine kimyasal olarak emildiğini gösterdi.

Bakır ve Pirinçler için Korozyon İnhibitörleri Olarak Benzotriazol ve Tolyltriazole
Takenori Notoya * ve George W. Poling *
* Metalurji Bölümü, Mühendislik Fakültesi, Hokkaido Üniversitesi, Sapporo, Japonya
** Mineral Mühendisliği Bölümü, British Columbia Üniversitesi, Vancouver, B.C., Kanada

Benzotriazol (BTA) ve Tolyltriazole (TTA) 'nın% 3 NaCI çözeltilerinde bakır ve pirinçler için korozyon inhibitörleri olarak etkisi kızılötesi yansıma-absorpsiyon spektroskopisi, elektrokimyasal polarizasyon, korozyon testleri ve taramalı elektron mikroskobu kullanılarak araştırılmıştır.
Ön işlemin sağladığı koruma, BTA ve / veya TTA varlığında ve yokluğunda klorür çözeltilerinde test edildi.
TTA'nın kendi başına BTA kadar eşit derecede etkili olduğu bulundu.
Benzotriazol ve TTA'nın kombinasyonu, bu metallerin özellikle asidik çözeltilerde korunmasında önemli bir gelişme ile sonuçlandı.
BTA'nın aksine, TTA'nın bakır ve pirinç için adsorpsiyon tipi bir inhibitör olduğu ortaya çıktı.

Benzotriazol (BTA), hem atmosferik hem de daldırılmış ortamlarda bakır ve bakır bazlı alaşımlar için en etkili ve evrensel olarak kullanılan korozyon inhibitörlerinden biridir.
1). Hafif asidik klorür çözeltilerinde Cu-benzotriazolat (Cu BTA) film kalınlığı artmasına rağmen
2), 3), bu metallerin asidik klorür çözeltilerinde BTA ile korunması, nötr çözeltilerde elde edilebilecek kadar etkili değildir.

Yazarlardan biri olan Poling, BTA'nın koruyucu etkisinin metal yüzeyde yarı geçirgen bir polimerik kompleks oluşumuna atfedildiğini bildirdi.
Bu polimerik kompleks, muhtemelen metal yüzeyde normal olarak bulunan bakır oksit filmi güçlendirir.

Ayrıca, Cu BTA filminin kalınlığını kontrol eden Benzotriazol çözeltisinin pH'ı da belirlenmiştir3).
Tolitriazolün (TTA, bir 4- ve 5-metil-l. H-benzotriazol karışımı) genel olarak Benzotriazole benzer bir şekilde bir korozyon inhibitörü olarak hareket ettiğine inanılmaktadır, ancak inhibisyon fonksiyonunu doğruladığı çok az şey bildirilmiştir.
Son zamanlarda, Benzotriazol ve TTA'nın, Na2MoO4 ve organik fosfatları ile kombine edilmiş hem havalandırılmış hem de eritilmemiş sulu sistemlerde dört farklı metal ve alaşım için kayda değer koruma gösterdiği bulundu.
Bununla birlikte, iki triazolün sinerjizm mekanizması literatürde açıklanmamıştır.

Bu makale, havalandırılmış% 3 NaCI çözeltilerinde bakır, 70/30 pirinç ve 60/40 pirincin korunmasını iyileştirmek için TTA ile kombine edilmiş BTA'nın korozyon önleyici etkisinin bir çalışmasını bildirmektedir.

Metallerin yüzey topografileri ile ilişkili olarak BTA ve TTA'nın inhibisyon mekanizmalarının sinerjik etkileri tartışılmıştır.


Tolyltriazole (TTA), enerji santrali soğutma suyu sistemlerinde bakır ve bakır alaşımlı ısı eşanjörü bileşenleri için bir korozyon önleyici olarak yaygın şekilde kullanılmaktadır.
Bu çalışmada serbest klor, monokloramin ve amonyak varlığında TTA korumasının etkinliği ikincil arıtılmış belediye atık suyunun soğutma suyu olarak kullanılması bağlamında incelenmiştir.
Sonuçlar, TTA varlığında amonyağın aşındırıcılığının önemsiz hale geldiğini gösterdi.
Ayrıca, monokloramin, TTA ile bakır korozyon koruması açısından serbest klordan daha iyi bir dezenfeksiyon ajanıdır.
Cu yüzeyine adsorbe edilen paketleme yoğunluğu, film kalınlığı ve TTA katmanlarının sayısı ölçümlerden tahmin edilmiş ve diğer çalışmalardan elde edilen tahminlerle karşılaştırılmıştır.
Bakırın TTA'yı bozmak için serbest klor için bir katalizör görevi görebileceği ve monokloramin varlığında yüzey paketleme yoğunluğunun, film kalınlığının ve katman sayısının arttığı bulundu.


TTA esas olarak metaller (gümüş, bakır, çinko, kurşun, nikel vb.) İçin paslanma önleyici ve korozyon önleyici olarak ve paslanmayı önleyici yağ (donyağı) ürünleri için, bakır ve alaryanın gaz fazı korozyon inhibitörü, yağlayıcı katkı maddesi olarak kullanılır. , döngü suyu arıtma bileşiği ve otomatik antifriz. TTA ayrıca, manifold sterilizasyon yosun çözücüsü ile ilgili olarak kullanılabilir ve kapalı çevrim soğutma suyu sistemi üzerinde çok ince bir korozyon azaltma etkisine sahiptir.

 

1. TOLİTRİAZOL, asidik ve nötr klorür çözeltilerinde Benzotriazol kadar bakır ve pirinç için bir inhibitördür.
TTA, BTA ile birleştirildiğinde bu metaller daha yüksek oranda korunmuştur.


2. BTA, "film oluşturan tipte bir inhibitör" olarak kabul edilirken, TTA muhtemelen "adsorptif tipte bir inhibitör" dür.
Taramalı elektron mikroskobu kullanılarak gözlemlenebilen kalın Cu BTA filmlerinin aksine kalın Cu TTA filmleri veya Cu TTA kristalitleri gözlenmedi.
Ek olarak, TTA veya kompleksinden kaynaklanan güçlü absorpsiyon bantları, kızılötesi spektroskopi yoluyla deneysel koşullar altında kaydedilmemiştir.


Bunun aksine, kalın Cu BTA ön işlem filmleri bakır veya pirinç yüzeylere görünür beyaz bir bulanıklık verebilir.
BTA ve TTA'nın birleşiminde bakır ve pirinç üzerinde oluşan koruyucu filmler, azaltılmış film kalınlıklarına rağmen daha koruyucu olmalıdır.


Soğutma sistemlerindeki korozyon, biri galvanik korozyon olmak üzere pek çok şekilde olabilir.
Galvanik korozyon, iki farklı metal bir çözelti içinde birbiriyle temas ettiğinde oluşur; ve hem çelik hem de bakır içeren soğutma sistemlerinde bir bakır korozyon önleyici gereklidir.
Toliltriazol (TTA) ve benzotriazol (BZT) ve metilbenzotriazol (MBT) gibi triazol kimyaları, bakır ve alaşımları için en etkili korozyon inhibitörleridir.
Triazol bileşikleri, ısı transfer sistemlerinde metalin yüzeyinde koruyucu bir bakır oksit (Cu2O) film oluşturarak çalışır.
Ek olarak, triazoller çözelti içinde çözünmüş bakır iyonlarıyla bağlanır. Kazan sistemlerinde, alkali amonyak, azotlu organik kirletici maddelerin parçalanması veya amin kimyasallarının nötralize edilmesi ile üretilebilir.
Amonyak çeliğe saldırmasa da, yeterli amonyak ve oksijen birlikte mevcutsa bakır alaşımı korozyonu meydana gelebilir; bu nedenle, sistemin uygun şekilde işlenmesini sağlamak için azol kimyalarına ihtiyaç yaratır.

Öncelikle, bir bakır korozyon inhibitörünün uygulaması, açık devridaim soğutma ve kapalı döngü soğutma suyu sistemlerinde kullanılır.
Bununla birlikte, bu aynı ürünler Metal İşleme Sıvıları ve Motor Soğutucuları gibi diğer pazarlarda da temel ürünlerdir.
Azol kimyaları çok karmaşıktır ve bu ürünleri etkili bir su arıtma programına dönüştürmek için genellikle teknik yardım gerekir.
ATAMAN, müşterilerinizin sistemlerini sarı metal korozyonuna karşı korumak için eksiksiz bir azol kimyasal ürün yelpazesi taşır.


Azoller nedir?
Azoller, soğutma suyu arıtma programlarında bakır ve bakır alaşımları için korozyon önleyici olarak kullanılan halkalı organik moleküllerdir.
Azoller, ilk olarak 1950'lerde boya katkı maddeleri olarak geliştirildi; ancak 1970'lerde sulu sistemlerde etkili bakır korozyon inhibitörleri oldukları keşfedildi.

Nasıl Çalışırlar?
Azoller, korozyon hücresinin oksidasyon reaksiyonunu engelleyen koruyucu bir tabaka oluşturmak için metal yüzeydeki bakır iyonlarıyla bağlanır.
Azoller ayrıca suda çözünür bakırı azaltmak için toplu su fazında bakır iyonlarıyla reaksiyona girer.

Çözünürlüğün Önemi Nedir
Dökme Suda Bakır?

İki temel endişe var.
Birincisi, çevresel açıdan bakıldığında, çözünür bakır toksiktir ve herhangi bir boşaltım akışında uygun şekilde kontrol edilmesi gerekir.
İkincisi, çözünür bakır, yumuşak çelik yüzeyler üzerinde plaka oluşturacak ve şiddetli yerel korozyona ve çelik ısı eşanjörlerinde erken arızaya neden olan galvanik korozyon alanları oluşturacaktır.

Şu Anda Ne Tür Azoller
Kullanılan?
Su arıtma pazarında en yaygın azol Tolyltriazole (TTA) 'dır.
TTA tipik olarak bakır alaşımı korozyonunu en aza indirecek koruyucu bir tabaka sağlamak için sürekli olarak beslenir.
Diğer iki azol, Benzotriazole (BZT) ve Copper-Trol (Inhibitor AZ8103).

BZT, uygulama teknolojisinde TTA'ya benzer ancak dayanıklı bir film oluşturmaz.
Copper-Trol, herhangi bir azolün en güçlü koruyucu katmanını oluşturur, ancak yüksek maliyetler nedeniyle, büyük hacimli sistemlerin hızlı bir şekilde pasifleştirilmesi gereken sümüklü yem uygulamalarıyla sınırlıdır.


Hem klor hem de brom, toplu soğutma suyundaki TTA, BZT ve Copper-Trol'ü bozarak, bakır iyonları ile yararlı reaksiyonlarını engeller.
Bu, bakır yüzeyi korumak için soğutma suyunda yeterli bir kalıntı sağlamak amacıyla aşırı azol beslemesine yol açabilir.
Halojen-azol reaksiyonu ayrıca halojen programında talepte bir artışa neden olur ve daha yüksek biyosit besleme hızları ile sonuçlanır.
Ek olarak, azoller bozunduğunda ve korozyon oranları tehlikeye girdiğinde, bakır iyonları, hafif çelik yüzeylerde ekipman ömrünü kısaltacak şekilde galvanik oyuk korozyonuna yol açacaktır.
Son olarak, hem klor hem de brom, azollerin oluşturduğu koruyucu filmlere saldırarak parçalanmalarına neden olarak korozyon korumasının kaybedilmesine neden olur.

Tolytriazole (TTA), arıtılmış belediye atık sularını tamamlama suyu olarak kullanan soğutma sistemlerinde etkili bir bakır korozyon inhibitörü olarak tanımlanmıştır. Serbest klor ve bakır metal varlığında önceki çalışmalarda TTA'nın çözeltiden önemli ölçüde uzaklaştırıldığı bildirilmiştir. Bu nedenle, soğutma sistemlerinde TTA'nın etkili dozajı için, serbest klor ve bakır metal varlığında çözelti içinde TTA'nın tükenme senaryosunu anlamak önemlidir. Bu çalışmada, çözeltideki TTA tükenmesi, arıtılmış belediye atık suyunu simüle eden sentetik soğutma suyunda çeşitli konsantrasyonlarda serbest klor ve bakır metal varlığında kesikli reaktör deneyleri kullanılarak değerlendirilmiştir. Artan serbest klor konsantrasyonu daha fazla tükenmeye neden oldu


TTA'nın bakır metal varlığında çözeltiden çıkarılması, bu, TTA'nın bakır metalin gelişmiş korozyonu ile oluşturulan bakır oksit yüzeyine daha fazla adsorpsiyonuna ve içinde salınan bakır iyonları ile çözünmez bakır-TTA kompleksinin oluşmasına bağlı olabilir. çözüm. TTA varlığında bakır metal korozyonunun artması ve artan serbest klor konsantrasyonu elektrokimyasal potansiyodinamik polarizasyon deneyleri kullanılarak değerlendirildi. Ayrıca, bakır oksit yüzeyindeki TTA adsorpsiyonu kesikli reaktör deneylerinde değerlendirildi. TTA'nın bakır oksit yüzeyindeki paketleme yoğunluğunun pH'a bağlı olduğu bulunmuştur. Daha yüksek pH değerlerinde bakır oksit yüzeyine daha fazla TTA adsorbe edildi. TTA serbest adsorpsiyon enerjisi hesaplamaları, TTA'nın bakır oksit üzerine kimyasal olarak emildiğini gösterdi.

Tolytriazole ile NaCI Solüsyonunda Galvanizli Çeliğin Korozyon İnhibisyonu
Yanhong Yan1,2, Hongwei Shi1 ,, Jun Wang2 ,, Fuchun Liu1, En-Hou Han1
Galvanizli çelik için tolytriazole'ün korozyon inhibisyonu, potansiyodinamik polarizasyon ve elektrokimyasal empedans spektroskopisi (EIS), taramalı titreşimli elektrot tekniği (SVET) kullanılarak 5 mM NaCl'de çalışıldı.
EIS ve polarizasyon testlerinin sonuçları tolytriazole'un galvanizli çeliğin korozyon inhibisyonunda etkili olduğunu göstermektedir.
Toliltriazol konsantrasyonu 0.01 M'ye yükseldikçe, inhibe etme etkinliği% 98'in üzerine çıkar.
SVET haritalarında anodik ve katodik akım yoğunluğunun düşük değerleri, galvanizli çelik ile tolytriazole kompleksinin çinko korozyonunun anodik ve katodik reaksiyonlarını engellediğini göstermektedir.
Toliltriazolün adsorpsiyon davranışının, tipik kimyasal adsorpsiyon olan Langmuir adsorpsiyon izotermine uygun olduğu bulunmuştur.

Galvanizli çelik, imalatın basitliği, düşük maliyeti ve yüksek verimliliği nedeniyle, önemli bir malzeme olarak inşaat, güç iletişimi, ulaşım araçları ve benzeri alanlarda yaygın olarak kullanılmaktadır.
Galvanizli çeliğin korozyon ve koruma mekanizmasını aydınlatmak için birçok araştırma yapılmıştır.
Çinko, korozif ortama maruz kaldığında çelik için bir bariyer görevi görür.
Ayrıca çinko, galvanik çift etkisinin bir sonucu olarak çelik için elektrokimyasal koruma sağlar. Korozyon korumasının etkisi, çinko kaplamanın kalınlığına ve kompaktlığına bağlıdır.

Çinkonun çelik üzerinde koruyucu etkisi olmasına rağmen, çinko tabakası normalde ince olduğundan galvanizli çeliğin korozyon direncini iyileştirmek için başka önlemlerin uygulanması da gereklidir.
Son zamanlarda araştırmacılar, çinkoyu aşındırıcı ortamda beyaz korozyon ürünlerinin oluşumundan koruyan galvanizli çeliği korumak için korozyon inhibitörleri kullanmaya çalıştılar.
Literatür, hetero atomlu bazı organik moleküllerin (oksijen, nitrojen, kükürt vb.), Çözünmemiş ve kararlı metal kompleksleri oluşturmak için metallerin yüzeyinde adsorbe edilebilen veya metallerle reaksiyona girebilen korozyon önleyici maddeler olarak görev yapabileceğini bildirmiştir. .
Triazol tipi organik bileşikler, özellikle benzotriazol, nitrojen dahil olmak üzere, özellikle bakır, dökme demir, çinko ve benzeri için korozyon inhibitörleri olarak kullanılır.
Toksisitesi düşük ve ekonomik olan benzotriazol, iyi bir korozyon önleyici olarak kullanım alanı bulmaktadır.

Benzotriazol, havalandırılmış aşındırıcı solüsyonlarda galvanizli çelik için bir korozyon önleyici olarak incelenmiştir.
Benzotriazolün bir türevi olan 4- ve 5-metil-1H-benzotriazol karışımı olan Toliltriazol (TTA) kimyasal yapı olarak benzerdir (Şekil 1).
Bununla birlikte, TTA'nın galvanizli çeliğin korozyon inhibisyonu üzerindeki etkisi ve mekanizması hala tam olarak anlaşılamamıştır.
Bu çalışmanın amacı, nötr NaCl çözeltisinde TTA'nın galvanizli çeliğin korozyonu üzerindeki inhibisyon etkisini incelemektir.
Ek olarak, TTA'nın galvanizli çelik üzerindeki rolünü daha iyi anlamak için Langmuir adsorpsiyon izoterm modeli kullanılarak TTA'nın galvanizli çelik üzerindeki inhibisyon etkinliği araştırılmıştır.

Toltriazol terimi (CAS 29385-43-1) genellikle yaklaşık olarak eşit miktarlarda 4- ve 5-metilbenzotriazolden ve küçük miktarlarda 6- ve 7-metil izomerlerinden oluşan ticari karışım için kullanılır (TNO BIBRA 1998)
Tolyltriazole, karakteristik bir kokuya sahip ten rengi ila açık kahverengi granüller halinde oluşur.
Tolyltriazole, antioksidanlarda ve fotoğraf geliştiricilerde bakır ve bakır alaşımlarının korozyon inhibitörü olarak kullanılır.

Benzotriazol ve toliltriazolün buz çözücü sıvılarda küçük miktarlarda (% 0.1-0.2), örn. propilen glikol.
Ayrıca glikol içeren antifriz kimyasallarında korozyon önleyici olarak kullanılırlar.

Metilbenzotriazol
Metil-1H-Benzotriazol
Tolyltriazol

COBRATEC (R) TT 100
METİL-1H-BENZOTRİAZOL
METİL BENZOTRİAZOL
1-H-METİLBENZOTRİAZOL
TOLİLTRİAZOL
TOLİTRİAZOL
1H-Benzotriazol, 4 (5) -metil-
1H-Benzotriazol, 4 (veya5) -metil-
4 (5) -metil-1 H-Benzotriazol
4 (veya5) -metil-1h-benzotriazol
4 (veya5) -metil-1H-Benzotriazol
cobratectt100
metil-1h-benzotriazol
olin53734
tdlyltriazole
Metilbenzotriazole
TOLYLTRIAZOLE, GRANÜLER
Tolyltriazole, Toz
Tolyltriazol
Tolytriazole (Tta)
TOLİLTRİAZOLLER
5-Metil-1,2,3-benzotriazol
5-Metilbenzotriazol
Tolutriazol
Metil-1H-benzotriazol (karışım)
1H-Benzotriazol, 6 (veya 7) -metil-
Metilbenzotriazol
PMC Cobratec TT-100
4 (veya 5) -Metilbenzotriazol
Preventol CI 7-100
Seetec T
Stabinol MBTZ
Metil benzen Benzotriazol
Metilbenzotriazol (TTA)
Metil-1H-Benzotriazol (Karışım)
4- (p-Tolil) -1 H-1,2,3-triazol
1-H-METİLBENZOTRIAZOLE COBRATEC (R) TT 100 METİL-1H-BENZOTRIAZOLE METİL BENZOTRIAZOLE TOLYLTRIAZOLE TOLYTRIAZOLE 1H-Benzotriazole, 4-5) -Metil- 1H-Benzotriazole, 4-5 -Metil- 4- (5) -Metil-4-Benzotriazol) -Benzotriazole 4 (or5) -Methyl-1h-benzotriazol 4 (or5) -Methyl-1H-Benzotriazole cobratectt100 Methyl-1h-benzotriazol olin53734 tdlyltriazole Methylbenzotriazole, 98% TOLYLTRIA Toltriazole, Powdertriazole, Toltriazole, GRANLARU
Tolytriazole (TTA) - Granül
TTA 。TTA
Metil-1H-benzotriazol (karışım)
Tolyltriazole, TTA, TTZ
5-Metil-1H-benzotriazol TTA
Metil-1H-benzotriazol (karışım)>
29385-43-1
C7HD6N3
Organik kimyasallar
Bakır korozyon önleyici
Paslanma önleyici
Aromatikler
Heterosikller
İnhibitörler
İzotop Etiketli Bileşikler
metaller için pas ve korozyon önleyici
Su arıtma

Sodyum Tolytriazole
Sodyum Tolytriazole% 50 Solüsyon, bakır, bakır alaşımları ve diğer metallerde korozyonu önlemek için açık soğutma kulelerinde ve kapalı devridaim sistemlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış bir bakır korozyon inhibitörüdür.
SODYUM TOLİTRİAZOL% 50 ÇÖZELTİ

CAS #: 64665-57-2

Eş anlamlılar: Sodyum Tolyltriazole, Tolytriazole, Sodyum Tuz, Metilbenzotriazol


Açıklama:
Sodyum Tolytriazole% 50 Solüsyon, karakteristik kokusu olan sarımsı kehribar rengi bir sıvıdır.

Uygulamalar:
Sodyum Tolytriazole% 50 Solüsyon, bakır, bakır alaşımları ve diğer metallerde korozyonu önlemek için açık soğutma kulelerinde ve kapalı devridaim sistemlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış bir bakır korozyon inhibitörüdür.

Toltriazol için bildirilen LD50 değerleri 675 ila 3400 mg / kg vücut ağırlığı aralığındaydı. sıçanlarda;
ancak test edilen bileşiğin ticari toliltriazol mu yoksa spesifik izomer 5-metilbenzotriazol mü olduğu net değildir.
Farelerde 5-metilbenzotriazol için bir LD50 değerinin 800 mg / kg vücut ağırlığı olduğu bildirilmiştir.

Adı 5-Metil-1H-benzotriazol
Eşanlamlılar 5-Methylbenzotriazole
TOLİTRİAZOL
1H-Benzotriazol, 5-metil-
5-Metil-1H-1,2,3-benzotriazol
5-Metil-1 H-benzo-1,2,3-triazol
5-metil-1 h-benzotriazol
m-Tolylazoimide
Retrocure G
Vulkalent TM
COBRATEC (R) TT 100
Metil-1H-Benzotriazol
Metil Benzotriazol
1-H-Metilbenzotriazol
Tolyltriazole
1H-Benzotriazol, 4 (5) -metil-
1H-Benzotriazol, 4 (veya5) -metil-
Metilbenzotriazol
5-metil-2H-benzotriazol
TTA
4,5,6,7-TetrahidroToliltriazol
5M-BTA
Tolyltriazole (TTA)
CAS 136-85-6
29385-43-1
EINECS 249-596-6

1-metil-1H-1,2,3-benzotriazol
1-metil-1 H-benzotriazol
1-metilbenzotriazol
1H-Benzotriazol, 4 (5) -metil-
1H-Benzotriazol, 4 (veya 5) -metil-
1H-Benzotriazol, 6 (veya 7) -metil-
4 (veya5) -metil-1H-1,2,3-benzotriazol
4 (veya5) -metil-1 H-benzotriazol
4-Metil-1H-1,2,3-benzotriazol
4-metil-1 H-benzotriazol
4-metil-2H-benzotriazol
5-Metil-1,2,3-benzotriazol
5-metil-1H-1,2,3-benzotriazol
METİL 1H BENZOTİRİAZOL
metil-1H-1,2,3-benzotriazol
Metil-1H-benzotriazol
METİL-1H-BENZOTRİAZOL
Metil-1H-benzotriazol
metil-1 H-benzotriazol
Metil-1H-benzotriazol
metil-1 H-benzotriazol
Metil-1H-benzotriazol (karışım)
METİL-1H-BENZOTRİAZOL-
4-metil-1H-benzotriazol ve 5-metil-1H-benzotriazolün reaksiyon kütlesi
4-metil-1H-benzotriazol ve 5-metil-1H-benzotriazolün reaksiyon kütlesi
6-metilbenzotriazol ve 4-metil-1H-benzotriazolün reaksiyon kütlesi
Tolyltriazol
Tolyltriazole


Triazole üç nitrojene sahiptir. 1,2,3-Benzotriazol (1H-benzotriazol) -N = N- bağına sahipken 2H-Benzotriazol iki -C = N- bağına sahiptir.
Benzotriazol, UV emiciler üretmek için ana materyaldir.
1,2,3-Benzotriazol: Benzen halkasına bağlı azol bileşikleri; beyaz ila beyazımsı kristal toz; suda çözünmez, etanolde çözünür, 98.5 C'de erir.
Azol, doymamış bağlar ve Azot atomları içeren beş üyeli bir heterosikl bileşiğidir.
Benzotriazol ve türevleri, aşağıdakilerin üretiminde yer alan çok yönlü ara ürünlerdir:

Korozyon önleyicileri
Metaller için solma önleyici ajan
Antiseptik ve Antikoagülan ajan
Fotoğraf için buğu önleyici
UV emiciler
Antifriz Ajan
Fotokondüktör
Kopyalama sistemleri
İlaçlar, pestisit ürünleri ve diğer özel kimyasallar
 

Bu internet sitesinde sizlere daha iyi hizmet sunulabilmesi için çerezler kullanılmaktadır. Çerezler hakkında detaylı bilgi almak için Kişisel Verilerin Korunması Kanunu mevzuat metnini inceleyebilirsiniz.