BAYHIBIT AM

BAYHIBIT AM = PBTC = 2-Fosfonobütan-1,2,4,-trikarboksilik asit

CAS Numarası: 037971-36-1
Ampirik formül: C7 H11 O9 P
Molar kütle: 270,13

BAYHIBIT AM, düşük fosfonat içeriğine sahip, korozyon önleyici ve sekestran görevi gören bir fosfonattır (PBTC).
BAYHIBIT AM ayrıca klor ve hipoklorit ağartıcıda diğer birçok fosfonatla karşılaştırılamayacak kadar üstün bir stabiliteye sahiptir.

BAYHIBIT AM, su arıtma ve temizlik maddeleri için sulu bir PBTC çözeltisidir.
BAYHIBIT AM, soğutma suyu devrelerinde ve proses suyu sistemlerinde etkili bir kireç önleyici olarak su arıtma uygulamalarında kullanılabilir.
Ayrıca BAYHIBIT AM, karbon çeliği için mükemmel bir korozyon önleyicidir.
BAYHIBIT AM, nötr ila yüksek pH ve yüksek sertlikte en etkilidir, ayrıca alkali temizlik maddeleri ve deterjanlar için etkili bir dispersiyon maddesi yapar.
BAYHIBIT AM olağanüstü çözünürlüğe sahiptir ve güçlü asit veya alkali çözeltilerle karıştırılabilir.

BAYHIBIT AM, Bayer AG tarafından geliştirilen PBTC etken maddesi olan, oldukça etkili bir kireç ve korozyon önleyicidir.
BAYHIBIT AM uygulamalarının ana alanı, soğutma ve proses suyunun arıtılmasının yanı sıra temizleme formülasyonları alanıdır.

BAYHIBIT AM kullanım alanları:
-Boya maddeleri, pigmentler ve optik parlatıcılar
-Kağıt İmalatı
-Kağıt endüstrisi
-Tekstil endüstrisi
-Deri endüstrisi
-Kirişhane
-Pigmentler
-Gıda endüstrisi
-Metal endüstrisi
-Seramik
-Tekstil yardımcıları
-Malzeme koruması
-Su arıtma
-Şeker endüstrisi
-Paslanma önleyici
-Yıkama- ve temizlik maddesi endüstrisi
-Ölçekli inhibitör
-Dispersiyon
-Su yumuşatma
-Metallerin bitirilmesi
-Mineral yağ ve yağlayıcı
-Petrol endüstrisi
- Pigmentler için dispersiyon maddesi
-Dolguların dağıtılması
-Bulamaçlar

BAYHIBIT AM, endüstriyel temizleyiciler için bir korozyon önleyici ve katkı maddesidir.
BAYHIBIT AM, bir AB üretim tesisinde (Almanya) kapalı sistemlerde üretilmektedir.
BAYHIBIT AM, bir eşik inhibitörü olarak oldukça etkili olduğunu kanıtlamıştır.
Çok düşük ilaveler (ppm aralığı), yani stokiyometrik altı konsantrasyonlardan (suyun sertliğine göre hesaplanan) çok daha düşük olanlarda, sırasıyla kireç ve kabuk oluşumunu engeller.
Soğutma suyunda bulunan koşullar altında BAYHIBIT AM, karbon çeliği için iyi bir korozyon önleyicidir.
Ayrıca, PBTC anyonunun suda asılı duran inorganik partiküller üzerinde adsorpsiyonu, yüzeylerinde negatif bir yüke ve dolayısıyla dağılabilirlikte bir gelişmeye neden olur.
Bu nedenle nötralize BAYHIBIT AM, inorganik bulamaçlar ve slipler için bir dispersiyon ajanı / deflokülasyon ajanı olarak kullanılır.
BAYHIBIT AM ca içeren çok bileşenli bir maddedir. %43 (a/a) 2-fosfonobütan-1,2,4-trikarboksilik asit ("PBTC"), yakl. %49 (a/a) su ve birkaç çok düşük konsantrasyonlu kirlilik.
Bu nedenle, bu toksikokinetik ifadenin ana odak noktası, sulu çözelti içindeki 2-fosfonobütan-1,2,4-trikarboksilik asidin ("PBTC") toksikokinetiğidir.
Bu yaklaşım, 2-fosfonobütan-1,2,4-trikarboksilik asit üzerine OECD SIDS "PBTC" ve BUA raporu 182 ile uyumludur.
Her iki rapor da PBTC'nin (sırasıyla BAYHIBIT AM) veya bunun sodyum tuzlarının sulu çözeltisine atıfta bulunur.

BAYHIBIT AM, oda sıcaklığında sıvı olan ve suda tamamen karışabilen çok bileşenli, sulu bir maddedir.
BAYHIBIT AM'nin ana bileşeni (su yanında), yaklaşık %43 oranında, moleküler ağırlığı 270 g/mol olan 2-fosfonobütan-1,2,4-trikarboksilik asittir.
2-fosfono-bütan-1,2,4-trikarboksilik asidin (25°C'de logPow = -1.36) bölme katsayısı hesaplama ile belirlendi (EPISuite v. 3.20 yazılım programı kullanılarak).
Ana bileşenin suda çözünürlüğü de (25°C'de 655 g/L) hesaplanmıştır (WSKOW v1.14 programı).
2-fosfonobütan-1,2,4-trikarboksilik asidin buhar basıncı 25 °C'de 8.08 x 10-9Pa olarak hesaplandı (EPIWIN (v3.12) ile hesaplanmıştır).

20°C'deki pKs değerleri, ACD ChemSketch ACD/Labs 7.00 Sürümü, Ürün Sürümü 7.05 yazılımıyla hesaplandı. aşağıdaki gibi:
Ayrışma dengesi pK'leri
H5L/H+H4L = 0.66 ¿ = 1.5
H4L/H+H3L = 3,78 ¿ = 4,2
H3L/H+H2L = 4,34 ¿ = 4,54
H2L/H+HL = 4.85 ¿ = 5.04
HL/H+L = 8,09 ¿ = 9,09

ATAMAN KİMYA markası altında, deterjan ve temizlik maddelerinin formülasyonu için güçlü katkı maddeleri, sirkülasyon ve atık su şartlandırma için katkı maddeleri veya özel işleme yardımcıları, örn. renkli pastaların üretimi için, beton katkı maddesi olarak kullanım için veya ağartma maddelerinin stabilizasyonu için.
BAYHIBIT ürün yelpazesi fosfonat ailesine aittir ve deterjan ve temizlik maddeleri alanında ve sirkülasyon suyunun stabilizasyonunda uzun yıllardır kendini kanıtlamıştır.
Güvenilir kireç önleme ile birlikte tasarruflu bir dozaj oranına ek olarak, bu ürünler aynı zamanda yüksek ve tutarlı kalite "Alman Malı" ile karakterize edilir.

hidrolize karşı kararlılık
BAYHIBIT, 100 °C'nin oldukça üzerindeki sıcaklıklara kadar sulu çözeltiler, küller ve asitlerde kullanılabilir.
Stabilite araştırmaları, örneğin, pH 9 ve 200 °C sıcaklığa sahip proses suyunda yarı ömrün (%50 bozunma toortofosfat) yaklaşık 20 saat olduğunu göstermiştir.

İnhibitör kaybı / bulanıklık bölgesi
Çok değerlikli katyonlarla birleştirildiklerinde, eşik önleyiciler, çözünürlük sınırlarını aştıklarında genellikle bulanıklığa neden olan zayıf çözünür tuzlar oluşturabilirler.
Saha deneyimi ve özel denemeler, inhibitörün örneğin Ca2+ ve Fe(III)'ün neden olduğu çökelme eğiliminin BAYHIBIT'te diğer fosfonatlara göre çok daha düşük olduğunu göstermiştir.
Bu nedenle BAYHIBIT kullanıldığında inhibitör kayıpları düşüktür.

eş anlamlı:
BAYHIBIT AM
PBTC
2-Fosfonobütan-1,2,4-trikarboksilik asit

BAYHIBIT AM Uygulamaları:
Yıkama ve temizlik maddeleri
Su arıtma
Tekstil yardımcıları
Renklendirici ajan ve pigment müstahzarları
Metal yüzey işleme
seramik
beton endüstrisi
Yapı malzemesi hazırlıkları
Gıda işleme teknolojisi için hazırlıklar
İçme suyu arıtma

Sonuç olarak, 2-fosfonobütan-1,2,4-trikarboksilik asit, suda yüksek bir çözünürlük sergilemiştir, çok hidrofiliktir ve çok düşük buhar basıncına sahiptir.
Ayrıca, BAYHIBIT AM çok düşük pH değerlerinde (neredeyse) ayrışmaz ve daha yüksek pH değerlerinde tamamen ayrışmaz.
%1 sulu BAYHIBIT AM çözeltisinin pH değeri, seyreltilmemiş madde 0.0'ın 1.9'u olarak belirlendi.
 
Dermal absorpsiyon
Bir maddenin deri boyunca taşındığı ve vücudun canlı dokusuna alındığı süreç olan dermal absorpsiyon karmaşık bir süreçtir.
Deri, özel absorpsiyon özelliklerine sahip çok katmanlı bir biyomembrandır.
BAYHIBIT AM dinamik, canlı bir dokudur ve bu nedenle BAYHIBIT AM'nin absorpsiyon özellikleri sürekli değişikliklere açıktır.
Derinin bariyer özellikleri neredeyse tamamen BAYHIBIT AM'nin en dış tabakasında, esasen ölü keratinositlerden oluşan stratum corneum'da bulunur.
Cilt ile temas ettiğinde, bir bileşik ölü tabakaya nüfuz eder ve daha sonra canlı epidermise, dermise ve damar ağına ulaşabilir.
Absorpsiyon işlemi sırasında, bileşik biyotransformasyona tabi olabilir.
Stratum corneum, BAYHIBIT AM'lerin hidrofilik bileşiklere karşı en büyük bariyer işlevini sağlarken, canlı epidermis, yüksek oranda lipofilik bileşiklere karşı en dirençlidir.
Yüksek suda çözünürlüğe ve çok düşük logPow'a (çok düşük lipofilik karaktere eşdeğer) bağlı olarak, 2-fosfonobütan-1,2,4-trikarboksilik asidin ilk cilt bariyerine (stratum corneum) nüfuz etmesi olası değildir.
Bu nedenle, deri teması üzerine BAYHIBIT AM'nin biyoyararlanımının çok düşük olması ve dolayısıyla ihmal edilebilir olması beklenir.

İnhalasyon yoluyla alındıktan sonra emilim
BAYHIBIT AM'lerin çok düşük buhar basıncı nedeniyle, 2-fosfonobütan-1,2,4-trikarboksilik asidin, esas olarak salınan aerosoller biçiminde soluma maruziyeti için toksikolojik olarak uygun olduğu varsayılır.
Polar olmayan maddeler akciğerler tarafından kolayca emilir.
Bunun aksine suda çözünen maddeler alveolar bölgeye ulaşmadan önce esas olarak nazal ve bronşiyol mukozası tarafından atılır.
Bu nedenle BAYHIBIT AM aerosollerinin biyoyararlanımının inhalasyondan sonra çok düşük olması beklenir.

Oral alımdan sonra emilim
Oral alımdan sonra, su, ince bağırsak tarafından emilir, karaciğerde tutulur ve daha sonra böbreklere taşınır ve böbrekler yoluyla atılır.
Aynısı, benzer şekilde emilen, yani vücut hücrelerinin zarlarını geçebilen tuzlar, diğer besinler ve maddeler için de geçerlidir.
Gastrointestinal sistemde, ayrışan maddelerin emilme derecesi pH değerine bağlıdır.
pKs değerlerine göre, 2-fosfonobütan-1,2,4-trikarboksilik asit midede ya hemen hemen ayrışmaz (pH 1 ¿ 3) ​​veya ince bağırsakta büyük ölçüde ayrışır (pH 7.6) .
Sonuç olarak, pH ortamı nedeniyle emilim esas olarak midede gerçekleşir.

Ürün Açıklaması:
BAYHIBIT AM oldukça etkili bir kireç ve korozyon önleyicidir.
Ana uygulama alanı, soğutma ve proses suyunun arıtılmasının yanı sıra temizleme formülasyonları alanıdır ve asit ilave edilmeden kullanılabilir, örn. serbest pH'ta.

BAYHIBİT AM oldukça etkili bir kireç ve korozyon önleyicidir.
Ana uygulama alanı, soğutma ve proses suyunun arıtılmasının yanı sıra temizleme formülasyonları alanıdır.
Kimyasal bileşim: Suda %50 2-Fosfonobütan-1,2,4-trikarboksilik asit (PBTC) çözeltisi

Depolamak
Ürün, uygun depolama koşullarında en az iki yıl süreyle kalitesi bozulmadan sıkıca kapatılmış orijinal ambalajında ​​saklanabilir.
Soğuk (katılaşma noktası yaklaşık – 15 °C) nedeniyle katılaşan malzeme, kaliteden ödün vermeden çözülebilir.

Malzemeler
Aşağıdaki malzemelerin BAYHIBIT AM ölçüm tankları, pompaları ve hatları için uygun olduğu kanıtlanmıştır: cam, paslanmaz çelik (örn. DIN W1.4571 =US AISI 316 TI), polietilen, politetrafloro etilen (PTFE) ve polivinil klorür (PVC) gibi plastikler ).
Contalar PTFE veya grafitten yapılmalıdır.

çözünürlük
BAYHIBIT AM su ile her oranda karıştırılabilir.
BAYHIBIT AM, kül sularında çözünür, örn. sodyumhidroksit çözeltisi ve asitlerde, örn. sülfürik asit.
BAYHIBIT AM'nin olağanüstü çözünürlüğü nedeniyle, halihazırda yüksek konsantrasyonlarda başka aktif maddeler içeren formülasyonlar bile BAYHIBIT AM'nin eklenmesiyle optimize edilebilir.

nötralizasyon
BAYHIBIT AM güçlü bir asittir.
BAYHIBIT AM alkali ile karıştırıldığında, mol PBTC başına yaklaşık 210 kJ (yaklaşık 50 kcal) bir nötralizasyon ısısı açığa çıkar.
Bu nedenle BAYHIBIT AM(ticari ürün) %20 sodyumhidroksit çözeltisi ile nötralize edilerek soğutulmadan üretilen bir çözeltinin son sıcaklığı, başlangıç ​​çözeltilerinin sıcaklığından yaklaşık 50 °C daha yüksektir.
Daha yüksek konsantrasyonlarda sodyumhidroksit kullanılırsa, BAYHIBIT AM soğutulmazsa çözeltinin kaynamaya başlaması beklenmelidir.

Fosfonobütan trikarboksilik asit, BAYHIBIT AM'nin karboksilik asit ve fosforik asidin yapısal özelliği nedeniyle hem kireç önleyici hem de korozyon önleyici olarak mükemmeldir.
PBTC kimyasalı, yüksek sertlik, sıcaklık, pH değeri ve endeksli madde konsantrasyonu koşullarında kararlı ve yüksek verimlidir.
Genellikle diğer organofosfatlarla inşa ederken, PBTC asidi, çözünürlüğü BAYHIBIT AM'nin artacağı çinko tuzlarıyla da yaygın olarak birlikte çalışır.
Fosfonobütan trikarboksilik asit, çinko tuzu çözünürlüğünü iyileştirebilir.
PBTC %50 ayrıca sistemdeki klor veya brom gibi oksidasyon maddelerine karşı daha yüksek toleransa sahiptir.
PBTC %50 üretimi için ilk reaksiyon, bazik katalizör altında dialkil fosfit (Çin'de genellikle dimetil fosfat) ve maleik asit dimetil ester arasındadır.
Fosfonosüksinik asidin tetraalkil esteri oluşur ve hemen metil akrilat ile reaksiyona girer.
Bunu takip eden sabunlaştırma, PBTC'yi verir.

Kullanım:
Hem kireç hem de korozyon için mükemmel bir inhibitör olarak PBTC %50, çinko tuzu için mükemmel bir stabilizatördür.
BAYHIBIT AM, petrol sahaları, çelik fabrikaları ve madenler için yeniden doldurma sisteminde ve sirkülasyonlu soğutma sisteminde yaygın olarak kullanılmaktadır.
PBTC 50, yüksek sıcaklık, yüksek sertlik, yüksek alkali ve yüksek konsantrasyon indeksi durumlarında kullanılabilir.

Ayrıca fosfonobütan trikarboksilik asit, metal iyonlarını yıkama ve deterjan endüstrilerinde metal deterjan olarak şelatlamak için kullanılır.
pH 7-10'da, sadece PBTC asit ise 5-15 mg/L önerilir.
PBTC %50 genellikle çinko tuzu, kopolimer, organofosfin, imidazol ve diğer su arıtma maddeleri ile birlikte kullanılır.
Tek başına kullanıldığında 5-15 mg/L'lik dozaj tercih edilir.

Paket ve Depolama:
200L plastik bidon, IBC (1000L), müşterilerin gereksinimleri.
Gölgeli bir odada ve kuru bir yerde bir yıl boyunca depolama.

Güvenlik koruması:
Asitlik, Göz ve cilt ile temasından kaçınınız, temas ettiğinde bol su ile yıkayınız.

Ulaşım Bilgileri:
aşındırıcı.
IMO sınıf 8, UN 3265.

Tüm ölçekli tedavi koşulları için sağlam bir fosfonat olacak şekilde tasarlanan BAYHIBIT, bir inhibitör olarak kullanılabilir
Bayer Corporation'ın tüm ölçekli arıtma koşulları için sağlam bir fosfonat olması için BAYHIBIT, endüstriyel ve kurumsal temizlik ürünlerinde inhibitör ve ajan olarak kullanılabilir.
Şirket, bu ürünün AM, S ve N birimleri dahil olmak üzere üç modelini sunmaktadır.
Bu sistem, düşük fosfor seviyesi, tufal inhibisyonu, kimyasal kararlılık, sıcaklık kararlılığı sunar ve poliakrilatlarla sinerjiktir.

Anahtar Kelimeler:
PBTC
7000 talep
Mayoquest 2100
BAYHIBIT AM
Belclene 650
kodeks 551
Briquest PBTC, PBTC trikarboksilik asit, 2-fosfonobütan-1 2 4-trikarboksilik asit

Klor, ağartıcı kül suyu ve diğer oksitleyici maddelere karşı kararlılık
BAYHIBIT AM'lerin klor ve ağartma kostiklerindeki üstün stabilitesi nedeniyle, BAYHIBIT genellikle ağartıcı kostik dezenfektan alkalin temizlik maddeleri ile birlikte kullanılır.

Fosforlu (fosfonik) asitten türetilen fosfonatlar, gübreler, pestisitler ve toprak düzenleyiciler gibi tarımsal kimyasalların ana uygulamalarına ek olarak kireç önleme, sekestrasyon, dispersiyon ve korozyon önleme uygulamalarında kullanılır.
Fosfonatlar, sulu sistemlerde metal iyonlarını kontrol etmek için çok çeşitli sekestranlar sunar.
Fosfonatlar, çok değerlikli metal iyonları ile stabil suda çözünür kompleksler oluşturarak metal iyonlarının normal reaktivitesini bloke ederek istenmeyen etkileşimi önler.
Bu yetenek, eşik endüstriyel su arıtma ve metal arıtma prosesleri (antiskalantlar, korozyon önleyiciler, şelatlayıcılar, çamur şartlandırıcılar, hamur ağartıcılar, deflokülantlar, dağıtıcılar, metal temizleyiciler, elektrokaplama ve kristal büyüme düzenleyiciler) olarak işlev görmeye katkıda bulunur.
Fosfonatlar ayrıca düşük seviyelerde demir kontrolü, leke çıkarma, ağartıcı stabilizasyonu, peroksit stabilizasyonu ve kabuklanmayı önleme gibi özel işlevler için deterjan, kozmetik ve kişisel bakım ürünlerinin imalatında da kullanılır.
Asitler veya tuzlar olarak çeşitli bileşiklerde bulunan fosfonatlar, konsantre çözeltiler şeklinde pazarlanmaktadır.

PBTC, bir molekülde üç karboksi grubuna sahiptir.
Bu çok işlevli karboksilik asit, hidroksi grubu ile kovalent olarak bağlı bir yapı sağlar.
Karboksilik asitler, amid türevlerini oluşturur.
PBTC, termal streslere karşı yüksek dirençli aromatik poliimid reçineleri üretmek için kullanılan bir hammaddedir.
BAYHIBIT AM bir metal şelatördür.
BAYHIBIT AM, korozyon önleyici ve metal temizleme bileşimi olarak kullanılır.
BAYHIBIT AM kimyasal ara madde olarak kullanılır.
BAYHIBIT AM'lerin türevleri, asil halojenürler, anhidritler, esterler, amidler ve nitriller, tatlandırıcı maddeler, pestisitler, kozmetik bileşenler, boyalar, tekstil işleme maddeleri, mantar öldürücüler ve farmasötikler gibi diğer ikame, katalitik indirgeme reaksiyonları yoluyla hedef ürünlerin yapımında kullanılır. metal hidrit indirgemesi, diboran indirgemesi, organometalik reaktiflerle keto oluşumu, oksijende elektrofil bağlanması ve karboksilik grup üzerinde Claisen yoğuşması.

Ürün güvenliği ve saklama:
İlgili güvenlik verileri ve referansları ile muhtemelen gerekli uyarı etiketleri güvenlik bilgi formunda bulunabilir.
Ürün, uygun depolama durumunda iki yıla kadar kalitesi bozulmadan sıkıca kapatılmış orijinal ambalajında ​​saklanabilir.
Düşük sıcaklıklar nedeniyle katılaşan malzeme, kaliteden ödün vermeden çözülebilir.
Aşağıdaki malzemelerin BAYHIBIT AM için ölçüm tankları, pompalar ve hatlar için uygun olduğu kanıtlanmıştır: cam, paslanmaz çelik (örn. DIN W1.4571 = US AISI 316 TI), polietilen, politetrafloro etilen (PTFE) ve polivinil klorür (PVC) gibi plastikler ).
Contalar PTFE veya grafitten yapılmalıdır.

Bu internet sitesinde sizlere daha iyi hizmet sunulabilmesi için çerezler kullanılmaktadır. Çerezler hakkında detaylı bilgi almak için Kişisel Verilerin Korunması Kanunu mevzuat metnini inceleyebilirsiniz.