KAO WAX EB-G

Ürün adı:
KAO WAX EB-G

Kimyasal ad:
Etilen bis stearamid

KAO WAX EB-G'nin Görünümü:
Beyaz granül tozu

Amaçlanan reçine (Yağlayıcı kullanımı)
ABS, PS, PVC, Fenol reçine, Mühendislik plastikleri

KAO WAX EB-G'nin Uygulamaları:
ABS reçinesi, polistiren ve kopolimerler, PVC ve poliolefin için yağlayıcı.
Kabuk kalıplama için yağlayıcı

KAO WAX EB-G'nin Özellikleri:
ABS ve PS'nin akışkanlığını geliştirmek için tipik yağlayıcılar.
Esnek PVC'nin bloke olmasını önlerler.

KAO WAX EB-G'nin Madde Kimliği:
Marka Adı: KAO WAX EB-G
Kimyasal Adı: N,N'-Ethylenebis(stearamide)
CAS Numarası: 110-30-5

KAO WAX EB-G'nin Kullanım Alanları ve Uygulamaları:
KAO WAX EB-G, yağlı amid bazının bir kayganlaştırıcısıdır.
KAO WAX EB-G, akrilonitril bütadien stiren reçineleri (ABS reçine), polistiren (PS) ve kopolimerler, poli vinil klorür (PVC) ve poliolefinin akışkanlığını geliştirmek için yağlayıcı ve kabuk kalıplama için yağlayıcı olarak kullanılır.

Ayrıca esnek PVC için antiblokaj maddesi olarak KAO WAX EB-G kullanılır.
KAO WAX EB-G içeren bu kalıplanmış reçineler, ev elektroniği, elektrikli ve elektronik ürünler, günlük kullanım için ürünler, kırtasiye, mobilya ve otomobil bileşenleri ve diğerleri için kullanılır.

KAO WAX EB-G, yağlı amid bazlı bir yağlayıcıdır.

ANAHTAR KELİMELER:
110-30-5, KAO WAX EB-G, NN'-Ethylenebis(stearamide), KAO WAX, KAO WAX EB-P, KAO WAX EB-FF, KAO WAX 200, EMULGEN 220C, Fenol reçine, Mühendislik plastikleri

KAO WAX EB-G'nin Mülkiyet Değeri:
KAO WAX EB-G'nin fiziksel durumu:
Pudra

KAO WAX EB-G'nin rengi:
Beyaz

Koku:
Biraz karakteristik koku

pH:
7,2 (%1 süspansiyon(n-bütanol/su=9/1))

Yoğunluk (Özgül ağırlık):
0,64 g/cm3 (20°C) (68℉),
0,815 g/cm3 (160°C) (320℉),
0,794 g/cm3 (190°C) (374℉)

KAO WAX EB-G'nin erime noktası:
141,5 – 146.5 °C (286.7 – 295.7℉)

KAO WAX EB-G'nin kaynama noktası:
Bilgi bulunmamaktadır

KAO WAX EB-G'nin parlama noktası:
296 °C (564.8℉)  

KAO WAX EB-G'nin yanıcılık veya patlayıcı özellikleri:
ÜST SINIR: Bilgi yok
ALT SINIR: Bilgi yok

Otomatik – ateşleme sıcaklığı:
Bilgi bulunmamaktadır

KAO WAX EB-G'nin buhar basıncı:
25 °C'de (77℉) 13 Pa

KAO WAX EB-G'nin suda çözünürlüğü:
çözünmez

Oktanol-su bölme katsayısı (log Kow):
Bilgi bulunmamaktadır

KAO WAX EB-G'nin Viskozitesi:
10 mPa・s (160 °C) (320℉),
5 mPa・s (190 °C) (374℉),
4 mPa・s (200 °C) (392℉)

KAO WAX EB-G'nin İnsan Sağlığı Güvenliği Değerlendirmesi:
Mevcut deneysel verilere göre KAO WAX EB-G insan için herhangi bir tehlike oluşturmaz.

KAO WAX EB-G Etki Değerlendirme Sonucu:
KAO WAX EB-G'nin Akut Toksisitesi:
ağızdan/deriden
Pratik kullanımda oral/dermal maruziyetten sonra akut toksisite yok
KAO WAX EB-G, tek maruziyet sonrasında hiçbir organa zarar vermez.

KAO WAX EB-G'nin tahrişi:
cilt / göz
Mevcut verilere göre cilt veya gözler için tahriş edici olarak kabul edilmez.

KAO WAX EB-G'nin hassaslaşması:
Mevcut verilere dayanarak alerjik cilt reaksiyonuna neden olmadığı kabul edilir.

KAO WAX EB-G'ye tekrar tekrar maruz kaldıktan sonra toksisite:
Mevcut verilere dayanarak, pratik kullanımda uzun süreli veya tekrarlanan oral maruziyet yoluyla organlarda hasara neden olduğu düşünülmemektedir.

KAO WAX EB-G'nin Mutajenitesi:
Mevcut verilere dayanarak, genetik kusurlara neden olduğu düşünülmemektedir.

KAO WAX EB-G'nin kanserojenliği:
Mevcut verilere dayanarak kansere neden olmadığı kabul edilir.

KAO WAX EB-G'nin üremesi için toksisite:
Doğurganlığa veya doğmamış çocuğa zarar vermediği düşünülen mevcut verilere dayanmaktadır.

KAO WAX EB-G'nin Çevresel Güvenlik Değerlendirmesi:
Mevcut bilgilere göre, KAO WAX EB-G'nin test koşulları altında suda yaşayan organizmalar üzerinde toksisiteye neden olması beklenmemektedir.
Atık su arıtma tesislerinde mikroorganizmalar üzerinde olumsuz etki beklenmemektedir.
Madde kolayca biyolojik olarak parçalanabilir olmasa da, düşük suda çözünürlüğü ve dolayısıyla çok sınırlı biyoyararlanımı nedeniyle çevrede olumsuz etkiler beklenmez.
KAO WAX EB-G, PBT/ vPvB olmadığı için kimyasal besin zincirinde birikmez.

KAO WAX EB-G'nin Maruz Kalması:
Tüketici:
KAO WAX EB-G, ev elektroniği, elektrik ve elektronik ürünler, günlük kullanım için ürünler, kırtasiye, mobilya ve otomobil bileşenleri ve diğerleri için reçine kalıplı çeşitli ürünlerde kullanılır.
KAO WAX EB-G'nin bu kalıplanmış reçinelerden çok az salındığı düşünüldüğünden, KAO WAX EB-G'ye maruz kalmanın tüketiciler için güvenli seviyede olduğu düşünülmektedir.
Yapılan toksikolojik testlerin hiçbirinde yan etki görülmediği için bu uygulamalar endişe yaratmamaktadır.

KAO WAX EB-G'nin Çalışanı:
Maruziyet, ya bir KAO WAX EB-G üretim tesisinde ya da KAO WAX EB-G kullanan çeşitli endüstriyel tesislerde meydana gelebilir.
Endüstriyel işlemlerde madde ile çalışanlar bakım, numune alma, test etme veya diğer prosedürler sırasında maruz kalabilir.
Yapılan toksikolojik testlerin hiçbirinde herhangi bir yan etki gözlenmediğinden bu maddelerle çalışmak bir risk olarak kabul edilmemektedir.
Bununla birlikte, genel bir tavsiye olarak, saf maddeyi yalnızca kalifiye ve eğitimli işçiler kullanacaktır.
Ve genellikle her üretim tesisi, çalışanlar için kapsamlı bir eğitim programı ve uygun iş süreçlerinin yanı sıra gereksiz maruziyeti sınırlamak için güvenlik ekipmanları (gözlük ve eldivenler) sunar.
Yakınlarda güvenlik duşları ve göz yıkama istasyonları mevcuttur.
İşçiler güvenlik önlemlerine uyma konusunda eğitildi.

KAO WAX EB-G'nin Ortamı:
Tüketiciler için reçine kalıplı eşyaların kullanılmasıyla bu maddenin neredeyse hiç boşalmadığı düşünülmektedir.
Ayrıca üretim, hazırlama, elleçleme ve depolama gibi sanayi sitelerinden atık su arıtma tesislerine de hemen hemen hiç deşarj olmadığı düşünülmektedir.
Yapılan testlerin hiçbirinde KAO WAX EB-G'nin suda yaşayan organizmalara karşı olumsuz etkileri gözlenmemiştir ve maddenin besin zincirinde birikmesi beklenmemektedir.
Bu nedenle, maddenin tanımlanmış tüm kullanımları çevre için güvenli olarak değerlendirilir.

KAO WAX EB-G'nin risk yönetimi önerileri:
Kimyasalları kullanırken yeterli havalandırma olduğundan emin olun.
Ellerinizi ve cildinizi korumak için her zaman uygun kimyasallara dayanıklı eldivenler kullanın ve her zaman kimyasal gözlük gibi göz koruyucu kullanın.
Kimyasalların işlendiği, işlendiği veya depolandığı yerlerde yemek yemeyin, içmeyin veya sigara içmeyin.
Temas sonrasında ellerinizi ve cildinizi yıkayınız.
Madde gözünüze bulaşırsa, gözleri en az 15 dakika boyunca musluk suyuyla iyice yıkayın ve tıbbi yardım alın.
Maddeyi içerebilecek tüm atık su salımları, maddeyi nihai salımlardan alıcı suya uzaklaştıran bir (belediye) atık su arıtma tesisine yönlendirilmelidir.
Havaya salınımlar beklenmemektedir ve bu nedenle özel tavsiyelere gerek yoktur.

KAO WAX EB-G Sözlüğü:
KAO WAX EB-G'nin Akut Toksisitesi:
Tek bir maruziyetten kaynaklanan olumsuz etkiler

KAO WAX EB-G'nin Biyolojik Bozunması:
Bir maddenin ortamlarda biyolojik bozunması

KAO WAX EB-G'nin biyobirikimi:
Ortamlarda madde birikimi
kanserojenlik
Bir kansere neden olmak için eylem etkisi

KAO WAX EB-G'ye tekrar tekrar maruz kaldıktan sonra toksisite:
Tekrarlanan maruziyetten kaynaklanan yan etkiler

KAO WAX EB-G'nin GHS'si:
Kimyasalların Küresel Uyumlaştırılmış Sınıflandırma ve Etiketleme Sistemi

KAO WAX EB-G'nin Tehlikesi:
İnsan sağlığı veya çevre için tehlikeli özellik

KAO WAX EB-G'nin Mutajenitesi:
Gen mutasyonlarını indükleyen etkiler

KAO WAX EB-G'nin üremesi için toksisite:
Teratojenite, embriyotoksisite ve üreme için olumsuz etkiler

KAO WAX EB-G'nin hassaslaşması:
Alerjinin indüklenebilirliği

KAO WAX EB-G'nin Amacı:
1. KAO WAX EB-G'nin plastik işlenmesi:
KAO WAX EB-G moleküllerinde polar amid grupları vardır, bu nedenle KAO WAX EB-G'nin polimer reçinesi üzerinde işleme yağlaması ve düşük sıcaklıkta yapışma önleyici etkisi vardır.
KAO WAX EB-G, reçine molekülleri arasındaki etkileşimi azaltmak ve reçine eriyiğinin metal yüzeye yapışmasını önlemek için polimer reçinesine eklenebilir.
Bu nedenle, KAO WAX EB-G, plastik ürünlerin kalitesini ve görünümünü iyileştirmek için plastik işlemede esas olarak yağlayıcı film çıkarıcı olarak kullanılır.
İkincisi, KAO WAX EB-G ayrıca yapışmayı önleyici ve pürüzsüz bir rol oynar, Antistatik pigment dağılımını ve yardımcı stabiliteyi iyileştirir.

2. KAO WAX EB-G'nin kauçuk işlemesi:
Kauçuk işlemede, KAO WAX EB-G sert kauçuğun yağlayıcı, yapışma önleyici, ayırıcı, dolgu yüzey değiştirici ve yüzey işleme maddesi olarak kullanılabilir.
KAO WAX EB-G'nin üstün performansı, kauçuk levha, kauçuk hortum ve diğer ürünlerin yüzey parlaklığını iyileştirmesi ve yüzey parlatıcı rolü oynamasıdır.

3. KAO WAX EB-G'nin mürekkeple işlenmesinde:
Alkolde ve yağda çözünür bir boya olan KAO WAX EB-G, renk parlaklığını iyileştirebilir ve boya maliyetini azaltabilir.
KAO WAX EB-G, boyanın aşındırıcı boyası olarak kullanılabilir, mürekkebin çekme ve sınır çekmesini azaltır ve viskoziteyi değiştirmeden yapışma, aşınma direnci, kayma ve topaklanma direncini artırır.
KAO WAX EB-G, yağlayıcı dağıtıcı, bağlayıcı önleyici ve el hissi veren bir maddedir.

4. KAO WAX EB-G'nin metal işlemesi:
Demir tel çizerken.
KAO WAX EB-G kullanımı, tel çekme hızını iyileştirebilir, metal kalıbın hizmet ömrünü uzatabilir ve demir tel yüzeyinin pürüzsüzlüğünü ve korozyon direncini iyileştirebilir.
Ayrıca, toz metalurjisi kalıplama sırasında, metal erimeden önce, yapıştırma için KAO WAX EB-G kullanılır ve metal kalıbın aşınmasını azaltabilen metal kalıbın yağlayıcısı olarak KAO WAX EB-G kullanılır.

5. KAO WAX EB-G'nin döküm işlemi:
Kabuk dökülürken, onu yağlamak için reçine ve kum karışımına KAO WAX EB-G eklenir.

6. KAO WAX EB-G'nin asfalt işlemesi:
KAO WAX EB-G viskoziteyi azaltabilir, yumuşama noktasını iyileştirebilir, su direncini iyileştirebilir ve tuzlu su, asit ve alkali direncini iyileştirebilir.

7. KAO WAX EB-G'nin cam elyafı işlemesi:
KAO WAX EB-G su losyonu, daha iyi ve daha dayanıklı su geçirmezlik elde etmek için alkil alüminyumun yerine su geçirmezlik tedavisinde kullanılabilir.

8. KAO WAX EB-G'nin mum işlemesi:
Balmumu karışımına az miktarda KAO WAX EB-G eklenmesi topaklanmayı, yapışmayı ve kalıptan çıkma özelliklerini iyileştirebilir.

9. KAO WAX EB-G'nin kaplanması ve boyanması:
Pigment öğütücü boya malzemesi ve dispersan olarak, daha iyi bir boya kaplaması elde etmek için öğütme sırasında KAO WAX EB-G eklenebilir.
KAO WAX EB-G, boya viskozitesini ve boyanın sıyrılabilirliğini iyileştirmek için boya sökücüde kullanılabilir.
KAO WAX EB-G, emayenin parlaklığını, hasarını, çatlamasını ve çizilmesini onarmak, emaye yüzeyini daha iyi hale getirmek, kaliteyi iyileştirmek ve su geçirmezlik özelliğini geliştirmek için kullanılabilir.

10. KAO WAX EB-G'nin kağıt kaplamasının bileşimi:
%1 EBS, kağıt kaplamanın parlaklığını iyileştirebilir.
KAO WAX EB-G'nin yüksek erime noktası ve ısıyla yapıştırma işleminde bozulma olmaması nedeniyle, bu kağıt gıda ambalajı için kullanılabilir.
 
11. KAO WAX EB-G'nin diğer uygulamaları:
KAO WAX EB-G selofanda yapıştırıcı, antistatik ajan ve topaklanma önleyici ajan, petrol ürünlerinin erime noktası yükseltici ajanı, kağıt endüstrisinde su geçirmez ajan, boya ve kağıt yapımında amid köpük kesicinin ana aktif bileşeni, elektrik saksı malzemesi olarak kullanılır.  
 

Bu internet sitesinde sizlere daha iyi hizmet sunulabilmesi için çerezler kullanılmaktadır. Çerezler hakkında detaylı bilgi almak için Kişisel Verilerin Korunması Kanunu mevzuat metnini inceleyebilirsiniz.