SODYUM DİMETİLDİTİOKARBAMAT

Dimetilditiokarbamik asit sodyum tuzu,% 40 çözelti
Sodyum Dimetil Ditiokarbamat, NR ve SBR kafeslerinin vulkanizasyonunda hızlandırıcı olarak kullanılır. Sodyum Dimetil Ditiokarbamat, SBR'nin polimerizasyonunda radikal inhibitörü olarak kullanılır. Sodyum Dimetil Dithiocarbamate, endüstriyel devridaim suyu soğutma kulelerinde, buharlaştırmalı kondansatörlerde, kağıt fabrikalarında, şeker pancarı değirmenlerinde, şeker kamışı değirmenlerinde, ikincil ve üçüncül petrol geri kazanımı ve sondaj sıvılarında bakteri ve mantarların büyümesini kontrol etmede oldukça etkili bir bakterisit ve fungisittir.

EC / Liste no .: 204-876-7
CAS no .: 128-04-1
Mol. formül: C3H6NNaS2

Eşanlamlılar: Sodyum N, N-dimetilditiokarbamat; Sodyum dimetilaminokarboditioat.

sodyum; N, N-dimetilkarbamoditioat

Uygulama: Sodyum dimetildithiokarbamat çözeltisi, kimyasal sentezde kullanılan bir tiyokarbonil bileşiğidir.
Kimyasal Ailesi: Karbamoditioik asit, dimetil-, sodyum tuzu

Sodyum dimetildithiokarbamat, 2001 yılında Kaliforniya'da çoğunlukla turunçgil mahsullerinde 173 pound kullanım bildirilen bir tiyokarbamat herbisittir (CDPR, 2002)

Sodyum dimetilditiokarbamat, sentetik endüstrisine, bütadien, stiren ve neoprenin kopolimerizasyonunda bir polimerizasyon kısa durdurucu bileşen olarak kullanılması için tavsiye edilir.
Sodyum dimetildithiokarbamat ayrıca kaplama ve dağlama işlemlerinde oluşan atık sudaki çözünür metal konsantrasyonlarını azaltmak veya geri kazanmak için kullanılır.
Sodyum Dimetil Ditiokarbamat, genellikle çözünür metal konsantrasyonlarının 1 ppm'nin altında olması gereken muamele işleminin son aşamalarında kullanıldığı diğer topaklaştırma sistemleri ile birlikte kullanılabilir.

Sodyum Dimetil Ditiokarbamat, SBR kauçuğunda polimerizasyon inhibitörü olarak ve atık su arıtımında ağır metaller için bir çökeltici olarak kullanılır.

Sodyum Dimetil Ditiokarbamat (SDD), oda sıcaklığında çeşitli ağır metal iyonlarıyla (örn. Krom, nikel, bakır, çinko, manganez, kadmiyum, Vanadyum ve kalay) reaksiyona giren, suda çözünmeyen kenetleme tuzları oluşturan ve ağır metal iyonlarını uzaklaştırmak amacıyla çökeltiler oluşturmak.
Sodyum Dimetil Ditiokarbamatın yaygın kullanımı, atık su arıtımında ağır metallerin uzaklaştırılması ve metal çökelticidir.

Sodyum dimetil ditiyokarbamat atık su arıtımında ve metal işleme/galvanik endüstrisinde ağır metallerin çökeltilmesi için kimyasal olarak kullanılır.

ANAHTAR KELİMELER:
Sodyum Dimetil Ditiokarbamat, 204-876-7, 128-04-1, Dimetilditiokarbamik asit sodyum tuzu %40 solüsyon, Sodyum dimetilaminokarboditioat, Sodyum dimetilditiokarbamat %40, Aceto SDD 40, Alcobam NM, Amersep MP 3R, SDDC

Uygulama
Endüstriyel atık su arıtma
Şeker endüstrisi Kimya endüstrisi
Ağır metallerin uzaklaştırılması ve metal çökeltici.
Kağıt hamuru endüstrisi
Fungisit olarak biyosidal ürünler
Radikal polimerizasyon inhibitörleri
Kauçuk vulkanizasyon için hızlandırıcı, butilbenzen kauçuk ajanı

Kullanımlar
Şeker endüstrisi için mikrobisid.
Sodyum Dimetil Ditiokarbamat, Leuconostoc türleri tarafından şeker bozulmasını önler, böylece şeker ekstraksiyon işleminin maliyet etkinliğini artırır.

Termofilik bakterilerin metabolizması, şeker pancarı veya şeker kamışından Sakkaroz ekstraksiyonu sırasında şeker kaybına neden olabilir.
Şeker ekstraksiyon işleminin maliyet etkinliğinin önemli ölçüde azaltılmasını önlemek için gerekli olan mikrobisitlerin kullanılması.
Ham şeker kamışı suyundaki mikroorganizma aralığı normalde yaklaşık% 60 - 70 Leuconostoc ve Bacillus suşları,% 10 diğer bakteri ve mayalardan oluşur.
Leuconostoc türleri, şeker ekstraksiyon sürecindeki en büyük kayıplardan sorumludur.
Mikroorganizmaların heterojen bileşimi nedeniyle, sakkarozun bozulması çeşitli şekillerde meydana gelir ve bu da sakkaroz kaybının değerlendirilmesini çok karmaşık hale getirir.
Sodyum dimetil ditiokarbamat, geniş bir aktivite spektrumuna sahip kanıtlanmış bir mikrobisiddir.

Önerilen eklemeler
Sodyum dimetil ditiokarbamat, mikroorganizma büyümesinin artmasının özellikle belirgin olduğu noktalarda dozlanmalıdır. Önemli ölçüm noktaları değirmenlerdeki meyve suyu tankları olabilir.
Deneyimler, uygulama konsantrasyonunun ham meyve suyunda 16 ila 25 ppm Sodyum dimetil ditiokarbamat arasında olduğunu göstermiştir.
Sodyum dimetil ditiokarbamatın uygulama konsantrasyonunu belirlerken, örneğin değirmenlerde işlenen ham malzemenin kalitesi ve hijyenik koşulların hesaba katılması gerekir.

DERİ SEKTÖRÜNDE UYGULAMA:
Sodyum dimetilditiokarbamat, ıslatma şamandırasının bakterisit koruması için koruyucu olarak kullanılır.
Sodyum dimetilditiokarbamat, dimetildithiokarbamat sodyum tuzuna dayanmaktadır.

Kimyasal ve fiziksel veriler
Bileşim: sulu sodyum dimetil ditiokarbamat çözeltisi
Açıklama: soluk sarı sıvı, anyonik
Şartname
Deney (hacimsel CS₂ -Ayrı):% 40.0 - 42.0
Alkalinite (hesaplanan, NaOH olarak): maks. % 0.1
pH (seyreltilmemiş): 9 - 10
Yoğunluk (20ºC): 1.170 - 1.185 g / cm³
Renk indeksi: maks. 3

Spesifikasyon değerleri sürekli izlemeye tabidir. Yalnızca "Spesifikasyon" un mevcut baskısında verilen veriler bağlayıcıdır.

Karakteristik veriler **
Buhar basıncı (20ºC): yakl. 20 mbar
Viskozite (20ºC): yakl. 4,8 mPa-sn
Kristalleşme noktası: yakl. 5ºC
Katılaşma noktası: yakl. -5ºC DIN 51556
Parlama noktası: Suyun buhar basıncı nedeniyle uygulanması mümkün değildir
Tutuşma sıcaklığı:> 50ºC DIN 51794
Kararlılık aralığı: pH 7-13
Çözünürlük: her oranda su ve daha düşük alkollerle karışabilir


 
Diğer kullanım alanları şunları içerir:

Şeker endüstrisi
Kimyasal endüstri
Ağır metallerin uzaklaştırılması ve metal çökeltici.
Kağıt hamuru endüstrisi
Fungisit olarak biyosit ürünleri
Radikalar polimerizasyon inhibitörleri
Kauçuk vulkanizasyon için hızlandırıcı, butybenzene kauçuk ajanı.


Sodyum dimetitiyokarbamat, C3H6NNaS2 formülüne sahip uçuk sarı renkli sulu bir çözeltidir.
Sodyum dimetidiokarbamat, dezenfektan, fungisit, biyosit, korozyon önleyici olarak uygulama bulur.
Sodyum dimetidiokarbamatın ana kullanımları, endüstriyel soğutma ve hava yıkayıcı su sistemlerinde, kağıt hamuru ve kağıt fabrikalarında ve gaz / petrol sondaj çamurlarında kirlenme önleyici maddeler olarak kullanılır.

Sodyum dimetitiyokarbamat, yakıtlar, metal işleme sıvıları, boyalar, kaplamalar, yapıştırıcılar, kumaş ve kağıt / karton için biyosit görevi görür; endüstriyel / ticari soğutma suyu, hava yıkama suyu, şeker değirmeni hamuru / proses suyu, deniz ısı eşanjörleri, gaz / yağ geri kazanım sıvısı, endüstriyel atık su arıtma sistemleri, endüstriyel su arıtma sistemleri, tersi osmoz su sistemleri ve pastörizatör soğutma suyu.


Yaklaşık sulu çözelti. % 40 sodyum dimetil ditiokarbamat (SDDC).
Sodyum dimetil ditiokarbamat (SDDC), şeker endüstrisi için mikrobisid olarak kullanılmaktadır.
Sodyum dimetil ditiokarbamat (SDDC), şeker değirmenlerinde mikroorganizmaların büyümesini kontrol etmek için kullanılır.
Sodyum dimetil ditiokarbamat (SDDC), kauçuk endüstrisi için katkı maddesidir.
Sodyum dimetil ditiokarbamat (SDDC), emülsiyon polimerleri SBR ve NBR için kısa durdurucudur.
Sodyum dimetil ditiokarbamat (SDDC), endüstriyel devridaim soğutma suyu sistemleri için bir Slimicide.
Sodyum dimetil ditiokarbamat (SDDC) ayrıca kağıt hamuru ve kağıt fabrikalarında uygulamaya sahiptir.
Sodyum dimetil ditiokarbamat (SDDC), atık su arıtımında (metal işleme / galvanik endüstrisinde ağır metallerin çökeltilmesi için kimyasal) kullanılır.


Kullanım Alanları:

Sodyum dimetidiokarbamat, kağıt ve kağıt hamuru endüstrisinde bakteriyel büyümeyi önlemek için kullanılan bir biyosit ve fungisittir.

Sodyum dimetiditiokarbamat, elektro kaplama ve dağlama endüstrilerinde ağır metallerin (metal çökeltici olarak) çıkarılmasında kullanılır.
Sodyum dimetildithiocarbamate, şeker endüstrisinde şekerin ters çevrilmesini önlemek ve şeker verimini artırmak için biyosittir.
Sodyum dimetidiokarbamat, endüstriyel soğutma kuleleri için biyosittir.
Sodyum dimetilditiyokarbamat, endüstriyel atık su arıtmada bakterileri uzaklaştırmak ve kirlenmeyi önlemek için kullanılır.

Paketleri kapalı durumda tutun. Aktif bileşenin kristalleşmesi olabileceğinden 40 derecenin altında depolamadan kaçınılmalıdır.

Sodyum dimetildithiocarbamate kullanımları ve uygulamaları şunları içerir: Ara; böcek ilacı; mantar ilacı; paslanma önleyici; kauçuk hızlandırıcı; su arıtmada biyosit, fungisit ve algisit; atık su akımlarından metalleri uzaklaştırmak için ağır metal çökeltici; kağıt boyutlandırmada biyosit, yapıştırıcılar, kesme sıvıları; polimerizasyon kısa durdurucu; SB kauçuk üretimi için sonlandırma maddesi; şeker kamışı ve şeker pancarı değirmenlerinde antimikrobiyal; gıda ambalajı yapıştırıcılarında; gıdayla temas eden mukavvada ince öldürücü; tekrarlanan kullanım için gıda ile temas eden kauçuk ürünler için hızlandırıcı

FONKSİYONLAR: Antimikrobiyal, Hızlandırıcı, Biyosit

SEKTÖR: Su Arıtma, Yapıştırıcılar, Kauçuk

Sodyum dimetildithiokarbamat, RoHS direktifinde listelenen hiçbir malzeme içermez.
Eşyanın, kullanım sınırlamaları dahil olmak üzere, kullanım sınırlamaları dahil olmak üzere çıkarma sınırlamalarına ve diğer sınırlamalara uyduğundan ve bu özel kullanım için teknik olarak uygun olduğundan emin olmak FINAL ürün üreticisinin sorumluluğundadır.

DEPOLAMA VE KULLANMA:
Paslanmaz çelik, fiberglas, PVC, polietilen, neopren, polipropilen, hipalon ve teflon pompalar, hatlar ve tanklar için uygundur.
Yumuşak çelikte depolama, demir içeriği nedeniyle ürünün rengini bozacaktır. Bakır, pirinç ve alüminyumdan kaçınılmalıdır.
Sodyum dimetilditiokarbamat, ATAMAN KIMYA'nın stoklarında mevcuttur.
40 - 90 ° F'de saklayın.

Açılmamış kaplar, 40-90 derece uygun saklama sıcaklıklarında bir yıla kadar saklanabilir. F.
40 ° F'nin altında depolamadan kaçınılmalıdır çünkü aktif içerikte bir miktar kristalleşme meydana gelebilir.

90 derecenin üzerinde saklamayın. F.
Sodyum dimetildithiokarbamat, alkali pH değerine sahip% 40'lık bir su çözeltisidir ve bu nedenle bozunmanın olabileceği asit sistemlerinde kullanılmamalıdır.
İçme suyu sistemlerine veya enzimlerin veya bakterilerin kullanıldığı kanal veya yıkama sistemlerine uygulamayın.

Kompozisyon: Sodyum Dimetil Ditiokarbamat

ÜRÜN AÇIKLAMASI
Sodyum Dimetil Ditiokarbamat, Şeker Fabrikalarında, Kağıt Fabrikalarında, Endüstriyel soğutma kulelerinde, İkincil ve Tersiyer petrol geri kazanımında bulunan bakteri, mantarların büyümesini kontrol etmede kullanım için oldukça etkili bir bakterisittir.
Sodyum Dimetil Ditiokarbamat, bütadien, stiren ve neoprenin ko-polimerizasyonunda bir polimerizasyon kısa durdurucu bileşen olarak kullanılmak üzere sentetik kauçuk endüstrisine tavsiye edilir.
Sodyum Dimetil Ditiokarbamat ayrıca kaplama ve dağlama işlemlerinde oluşan atık sudaki çözünür metal konsantrasyonlarını azaltmak veya geri kazanmak için kullanılır.

Kaynaklar / Kullanımlar:
SODYUM DIMETHYLDITHIOCARBAMATE, dezenfektan, korozyon önleyici, pıhtılaştırıcı, vulkanize edici ajan, şelatlayıcı ajan, fungisit ve biyosit (boyalar, kesme yağları, su arıtma, deri tabaklama ve kağıt imalatı) olarak kullanılır; [HSDB]

Sodyum dimetildithiocarbamate Uygulamaları
Çiftçilik (Pestisitler)
Deri Tabaklama ve İşleme
Metal İşleme
Boyama (Pigmentler, Bağlayıcılar ve Biyositler)
Kağıt Hamuru ve Kağıt İşleme
Kanalizasyon ve Atık Su Arıtma
Dezenfektan veya Biyosit Kullanımı
Metal çökeltme / stabilizasyon.


Sodyum dimetilditiokarbamat çözeltisi
SODYUM DİMETİL DİTİYOKARBAMAT% 40 (DMDTC)
Sodyum dimetilditiokarbamat çözeltisi
sds
Sodyum DimetilDitiokarbamat (SDD / SDMC)
sodyum N, N-dimetilkarbamoditioat


CAS NO: 128-04-1
Sodyum dimetildithiokarbamat% 40
EINECS: 204-876-7

SODYUM DIMETHYLDITHIOCARBAMATE, su içinde% 40

Ürün formu: Karışım
Fiziksel durum: Sıvı
Formül: C3H6NNaS2
Eş anlamlılar: SODYUM DİMETHYLAMINOCARBODITHIOATE
DİMETİLDİTİYOKARBAMİK ASİT, SODYUM TUZU
Dimetilkarbamoditiyoik asit, sodyum tuzu

Kimyasal aile: METAL KARBOKSİLAT

Diğer isimler
Sodyum Dimetilditiokarbamat Çözeltisi
Dimetil-Karbamoditiyoik Asit, Sodyum Tuzu
KARBAMODİTİYOİK ASİT, DİMETİL-, SODYUM TUZU
Tricide
Sodyum dimetilditiokarbamat, sulu çözelti
Sodyum Dimetildithiocarbamate (Mirecide - Sr / 50)
Sodyum Dimetil Ditiokarbamat% 40 Sulu Soln.

Eş anlamlı
Aceto SDD 40; Alcobam NM; Amersep MP 3R; Brogdex 555; Carbam S; Carbam-S; DDC; DMDK; Diaprosim AB 13; Dibam; Dibam A; Dimetildithiokarbamat sodyum tuzu; Dimetildithiokarbamik asit, sodyum tuzu; Diram; MSL; MSL (karbamat); MetalPlex 143; Metil namat; N, N-Dimetildithiokarbamat sodyum tuzu; N, N-Dimetildithiokarbamik asit, sodyum tuzu; Nalmet A 1; Nocceler S; SDDC; Sanceler S; Sdmdtc; Sharstop 204; Sodam; Sodyum N, N-dimetildithiokarbamat; Sodyum dimetil ditiokarbamat; Sodyum dimetilaminekarboditioat; Sodyum dimetilaminokarboditioat; Sodyum dimetilkarbamoditioat; Sta-Fresh 615; Steriseal sıvı # 40; Thiostop N; Vinditat; Vinstop; Vulnopol NM; Wing Stop B; Karbamik asit, dimetildithio-, sodyum tuzu; [ChemIDplus]

CAS No. 128-04-1
Kimyasal Adı: Sodyum dimetildithiocarbamate
Eş anlamlılar: msl; sddc; SDMC; dmdk; DIRAM; sodam; dibama; vinstop; vinditat; carbam-s


Sodyum dimetildithiocarbamate Eşanlamlılar:

Dimetil ditiokarbamat, sodyum tuzu
Dimetilditiokarbamik asit sodyum tuzu,% 40 çözelti
Sodyumdimetildithiocarbamat
Sodyum Dimetil Ditiokarbamat (Sdd / Sdmc)
sodyum dimetilditiokarbamat çözeltisi
SMEC (MICTUREOF [128-04-1] VE [142-59-6])
Sodyum N, N-dimetildithiokarbamat% 95
(Dimetildithiocarbamato) sodyum


Sodyum dimetilditiokarbamat
128-04-1
Sodyum dimetilkarbamoditioat
Sodyum dimetil ditiokarbamat
Karbamoditioik asit, dimetil-, sodyum tuzu
UNII-769GO8W6QQ
Dimetildithiokarbamik asit sodyum tuzu
Dibam
Metil isim
Thiostop N
Vulnopol NM
Alcobam NM
Dibam A
Sodyum N, N-dimetildithiokarbamat
sodyum; N, N-dimetilkarbamoditioat
Wing Stop B
Sharstop 204
Brogdex 555
DMDK
SDDC
Sta-taze 615
Aseto SDD 40
Steriseal sıvı # 40
769GO8W6QQ
Sodyum dimetilditiokarbamat çözeltisi
Karbamoditiyoik asit, N, N-dimetil-, sodyum tuzu (1: 1)
Sodyum dimetilaminekarboditioat
Sodyum dimetilaminokarboditioat
DSSTox_CID_7050
N, N-Dimetildithiokarbamat sodyum tuzu
DSSTox_RID_78294
DSSTox_GSID_27050
DİMETİLDİTİYOKARBAMİK ASİT, SODYUM TUZU
Vinditat
Vinstop
Diram
Sdmdtc
Sodam
Nocceler S
Sanceler S
Carbam S
Carbam-S
CHEMBL569460
MSL (karbamat)
CAS-128-04-1
Diaprosim AB 13
Amersep MP 3R
MetalPlex 143
Nalmet A 1
Caswell No. 762
MSL
CCRIS 5535
CCRIS 9109
Karbamik asit, dimetildithio-, sodyum tuzu
HSDB 6811
EINECS 204-876-7
NSC 85566
ACMC-20ajof
EPA Pestisit Kimyasal Kodu 034804
Dimetildithiokarbamat sodyum dihidrat
AI3-14673
C3H6NNaS2
N, N-Dimetildithiokarbamik asit, sodyum tuzu
EC 204-876-7
SCHEMBL23192
Karbamoditiyoik asit, dimetil-, sodyum tuzu, dihidrat
DTXSID6027050
Sodyum Dimetil Ditiyo Karbamat
KARBAMİK ASİT, DİMETİLDİTİO-, SODYUM TUZU, DİHİDRAT
Dimetildithiocarbamate, sodyum tuzu
Tox21_201971
Tox21_300391
MFCD00044839
AKOS000120803
NCGC00254258-01
NCGC00259520-01
AS-16148
S699
D0716
FT-0631748
128D041
Karbamik asit, dimetildithio-sodyum tuzu (8CI)
J-005564
J-013553
Q27266473
Sodyum dimetildithiokarbamat çözeltisi, H2O içinde ~% 40


Sodyum dimetilditiokarbamat
Sodyum dimetilditiokarbamat
sodyum dimetilditiokarbamat

Çevrilen isimler
Dimetilditijokarbamat tas-sodju (mt)
Dimetilditiocarbamat de sodiu (ro)
Dimetilditiocarbamato de sodio (es)
Dimetilditiocarbamato de sódio (pt)
Dimetilditiocarbammato di sodio (o)
Dimetyloditiokarbiminian sodu (pl)
Dimetildithiocarbamate de sodyum (fr)
Naatriumdimetüülditiokarbamaat (et)
Natrijev dimetilditiokarbamat (saat)
Natrijev dimetilditiokarbamat (sl)
Natrio dimetilditiokarbamatas (lt)
natrium-dimetildithiokarbamát (cs)
Natriumdimetildithiocarbamaat (nl)
natriumdimethyldithiocarbamat (da)
Natriumdimethyldithiocarbamat (de)
Natriumdimetylditiokarbamat (sv)
Natriumdimetyyliditiokarbamaatti (fi)
Nátrium-dimetil-ditiokarbamát (hu)
nátrium-dimetylditiokarbamát (sk)
Nātrija dimetilditiokarbamāts (lv)
Sodyum dimetilditiokarbamat (hayır)
Διμεθυλοδιθειοκαρβαμιδικό νάτριο (el)
Elektriksel elektrikçi (bg)

CAS adları
Karbamoditiyoik asit, N, N-dimetil-, sodyum tuzu (1: 1)

IUPAC isimleri
sodyum (dimetilkarbamotiyoil) sülfanid
sodyum dimetil karbamoditioat
sodyum dimetil [sülfanil (karbonotiyoil)] amin
Sodyum dimetilaminometanditioat
sodyum dimetilkarbamoditioat

SODYUM DİMETİLDİTİYOKARBAMAT
Sodyum dimetilditiokarbamat
sodyum dimetilditiokarbamat
Sodyum dimetilditiokarbamat
sodyum dimetilditiokarbamat

Sodyum Dimetildithiokarbamat Dihidrat
sodyum N, N-dimetilkarbamoditioat
sodyum N, N-dimetilkarbamoditiyonat
Sodyum N, N-dimetildithiokarbamat
sodyum N, N-dimetildithiokarbamat
sodyum N-dimetildithiocarbamate

sodyum; N, N-dimetilkarbamoditioat

Ticari isimler
Incoflor Bio B
Rubator MTS
SDDC, sulu çözelti
Sodyum dimetilditiokarbamat

Sodyum dimetildithiocarbamate Kimyasal Özellikleri, Kullanımları, Üretimi

Kimyasal özellikler
TEMİZ SARI ÇÖZÜM

Kimyasal özellikler
Sodyum dimetilditiokarbamat, berrak sarı bir sıvı veya sarı kristalli bir katıdır.

Genel açıklama
Kristaller veya sıvı. 266 ° F'de susuz hale gelir.

Hava ve Su Reaksiyonları
Karbon disülfür ve metilamin veya diğer aminleri oluşturmak için sulu çözelti içinde yavaşça ayrışır. Bu tür ayrışmalar asitler tarafından hızlandırılır.

Reaktivite Profili
Yanıcı gazlar, aldehitler, nitrürler ve hidrürler ile kombinasyon yoluyla üretilir. Asitler, peroksitler ve asit halojenürler ile uyumsuz.

Sağlık tehlikesi
AKUT / KRONİK TEHLİKELER: Ayrıştırmak için ısıtıldığında çok zehirli dumanlar çıkarır.

Yangın tehlikesi
Sodyum dimetildithiocarbamate için parlama noktası verileri mevcut değildir. Sodyum dimetilditiokarbamat muhtemelen yanıcı değildir.

Güvenlik profili
Yutulduğunda ve intraperitoneal yollardan orta derecede toksiktir. Mutasyon verileri bildirildi. Ayrışmaya kadar ısıtıldığında çok toksik NOx, SOx ve Na2O dumanları yayar. Ayrıca bkz. KARBAMATLAR.

Potansiyel maruziyet
Pek çok tiyo ve ditiyokarbamatın hidrolizinden zehirli gazların yavaş salınımı, kullanım sırasında solunum cihazlarının kullanılmasını gerektirir. Boyalarda, su arıtımında antimikrobiyal / fungisidal ajan olarak kullanılır; Deri tabaklama ve kağıt imalatı gibi endüstrilerdeki yağları ve sulu sistemleri kesmek için tescilli bir biyosit. Kauçuk endüstrisinde sentetik ve doğal kauçuklar (yani bütadien kauçuk, lateks) yapmak için bir vulkanizasyon hızlandırıcı olarak kullanılır. Kavunlarda fungisit olarak kullanılır (tolerans 25 ppm olarak ayarlanmıştır). Ayrıca, sadece yapıştırıcıların bir bileşeni olarak kullanım için dolaylı bir gıda katkı maddesi olarak da kullanılır.

Nakliye
UN2771 Dithiocarbamate ve Thiocarbamate pestisitler, katı, toksik, Tehlike Sınıfı: 6.1; Etiketler: 6.1 Zehirli malzemeler. UN3077 Çevreye zararlı maddeler, katı, b.b.b., Tehlike sınıfı: 9; Etiketler: 9-Muhtelif tehlikeli malzeme, Teknik Adı Gerekli.UN3082 Çevreye zararlı maddeler, sıvı, b.b.b., Tehlike sınıfı: 9; Etiketler: 9-Muhtelif tehlikeli madde, Teknik İsim Gerekli.

Arıtma Yöntemleri
Küçük bir H2O hacminden kristalize edin veya minimum H2O hacminde çözün ve soğuk Me2CO ekleyin, toplayın ve havada kurutun. Me2CO'daki çözünürlük 50g / 400mL'dir. Dihidrat, 115o'de ısıtıldığında H2O'yu kaybeder ve daha fazla ısıtıldığında parçalanan hemi-hidratı verir [Kulka Can J Chem 34 1096 1956]. [Beilstein 4 IV 233.]

Uyumsuzluklar
Sodyum dimetildithiokarbamat suda yavaşça ayrışır, karbon disülfür, sülfür ve nitrojen oksitleri, hidrojen sülfür, amonyak ve metilamin dahil aminler oluşturur; bu ayrışma asitlerin varlığında hızlanır. Yanıcı gazlar, aldehitler, nitrürler ve hidrürler ile kombinasyon yoluyla üretilir. Asitler, peroksitler ve asit halojenürler ile uyumsuz. Tiyokarbamat esterleri yanıcıdır. Kalsiyum hipoklorit gibi güçlü oksitleyicilerle şiddetli tepki verirler. Zehirli gazlar, karbon disülfür, sülfür oksitleri, nitrojen oksitleri, hidrojen sülfür, amonyak ve metilamin dahil olmak üzere tiokarbamat bileşiklerinin termal ayrışmasıyla üretilir. Tiyo ve ditiokarbamatlar, karbon disülfür ve metilamin veya diğer aminler oluşturmak için sulu çözelti içinde yavaşça ayrışır. Bu tür ayrışmalar asitler tarafından hızlandırılır. Yanıcı gazlar tiyokarbamatların aldehitler, nitrürler ve hidrürlerle birleşimi sonucu oluşur. Tiyokarbamatlar, karboksilik asit asitler, peroksitler ve asit halojenürler ile uyumsuzdur.

Atık Bertarafı
İçeriği ve kabı onaylı bir atık imha tesisinde imha edin. Tüm federal, eyalet ve yerel çevre düzenlemelerine uyulmalıdır.
Sodyum dimetildithiokarbamat Hazırlama Ürünleri ve Hammaddeleri

İşlenmemiş içerikler
Karbon disülfür Sodyum hidroksit Dimetilamin

Hazırlık Ürünleri
Çinko dimetilditiokarbamat
AsoMate
Tetrametiltiuram Disülfür


• Dimetil ditiokarbamat, sodyum tuzu
• Dimetilditiokarbamik asit sodyum tuzu,% 40 çözelti
• Sodyumdimetildithiocarbamat
• Sodyum Dimetil Ditiokarbamat (Sdd / Sdmc)
• sodyum dimetildithiokarbamat solüsyonu
• SMEC (MICTUREOF [128-04-1] VE [142-59-6])
• Sodyum N, N-dimetildithiokarbamat% 95
• (Dimetildithiocarbamato) sodyum
• Sodyum dimetilaminoditiokarbamat
• DİRAM
• dimetil-karbamoditiyoik asit sodyum tuzu
• SodiuM DiMethyldithiocarbaMate (SDDC)
• SodiuM diMethyldithiocarbaMate çözeltisi, H2O içinde ~% 40
• noccelers
• sancelers
• sddc
• sharstop204
• sodam
• sodyum dimetilaminokarboditioat
• sodyum dimetil-ditiokarb
• Sodyumdimetilditokarbamat
• sodyum dimetildiltiyokarbamat
• SodyumN, N-dimetildithiokarbaminat
• sodiyumn-dimetil-ditiokarbaminat
• sta-fresh615
• sterisealliquid # 40
• thiostopn
• vinditat
• vinstop
• vulnopolnm
• SodiuM diMethyldithiocarbaMate (SDMC)
• KarbaModitioik asit, N, N-diMetil-, sodiuM tuzu (1: 1)
• Sodyum dimetilkarbamoditioat% 95
• Sodyum dimetilkarbamoditioat
• DİMETİLDİTİYOKARBAMİK ASİT SODYUM TUZU
• DİMETİLDİTİYOKARBAMİK ASİT SODYUM TUZ DİHİDRAT
• N, N-DİMETİLDİTİYOKARBAMAT SODYUM TUZU
• SODYUM N, N-DIMETHYLDITHIOCARBAMATE
• SODYUM DİMETİL DİTİYOKARBAMAT
• SODYUM DİMETİLDİTİYOKARBAMAT DİHİDRAT
• SDMC
• acetosdd40
• alcobamnm
• brogdex555
• Karbamoditiyoik asit, dimetil-, sodyum tuzu
• carbam-s
• dibama
• Dimetilkarbamoditioikasit
• dimetil-karbamoditiyoikasodyum tuzu
• Dimetildithiokarbamikasit
• dimetildithio-karbamikasodyum tuzu
• dmdk
• metilamat
• msl
• kanat kilidi
• SODYUM DİMETİLDİTYOKARBAMAT% 40 MİN
• SODYUM DİMETİLDİTİYOKARBAMAT ÇÖZELTİSİ, SUDA ~% 40
• Dimetildithiokarbamik Asit Sodyum


Alcobam Nm; Amersep Mp 3r; Carbam S; Karbamat; Ddc; Dibam; Dimetilditiokarbamik Asit Sodyum Tuzu; Diram; Febram; Methyl Namate; Msl; Nocceler S; Nocceler S 35; Nsc 49508; Nsc 70080; Preventol Z-L; Sanceler S; Sanceler S 40; Sdd; Sddc; Sharstop 204; Smc; Sodam; Thiostop N; Vinditat; Vulnopol Nm; Wing Stop B; Nabam

IUPAC ADI
disodyum; N- [2- (sülfidokarbotioilamino) etil] karbamoditioat
sodyum; N, N-dimetilkarbamoditioat


Dimetil ditiokarbamat, sodyum tuzu Dimetildithiokarbamik asit sodyum tuzu,% 40 çözelti Sodyum dimetilditiokarbamat Sodyum Dimetil Ditiokarbamat (Sdd / Sdmc) sodyum dimetildithiokarbodyumamat çözeltisi SMEC (MICTUREOF [128-04-1], % 95 (Dimethyldithiocarbamato) sodyum sodyum dimethylaminodithiocarbamate DIRAM dimetil-carbamodithioic asit sodyum tuzu sodyum dimetilditiokarbamat (SDDC) sodyum dimetilditiokarbamat çözeltisi, ~ H2O noccelers sancelers içinde% 40 SDDC sharstop204 SODAM sodiumdimethylaminocarbodithioate sodiumdimethyl-dithiocarb Sodiumdimethyldithocarbamate sodiumdimethyldlthiocarbamate SodiumN, N-dimethyldithiocarbaminate sodiumn-dimethyldithiocarbaminate sta-fresh615 sterisealliquid # 40 thiostopn vinditat vinstop vulnopolnm SodiuM diMethyldithiocarbaMate (SDMC) KarbaModitioik asit, N, N-diMetil-, sodiuM tuzu (1: 1) Sodyum dimetilkarbamoditiyokarid% 95 Sodyum Hidrodiodit Sodyum Hidrolit Tiokarbamik asit sodyum tuzu dihidratı, N, N-dimetilditiokarbamat sodyum tuzunun sodyum N, N-dimetilditiokarbamat sodyum dimetil dithiokarbamat sodyum dimetilditiyokarbamattan dihidrat SDMC acetosdd40 alcobamnm brogdex555 Carbamodithioicacid, dimetil-, sodyum tuzu, karbamat-lar dibama Dimethylcarbamodithioicacid dimetil-carbamodithioicacisodiumsalt Dimethyldithiocarbamicacid dimethyldithio-carbamicacisodiumsalt dmdk methylnamate MSL wingstopb SODYUM DİMETİLDİTİOKARBAMAT% 40 MIN SODYUM DİMETİLDİTİOKARBAMAT ÇÖZELTİSİ, SUDA ~% 40 Dimetildithiokarbamik Asit Sodyum


Sodyum Dimetil Dithiocarbamate% 40 çözelti


Eş anlamlı
Dimetil ditiokarbamat, sodyum tuzu;
SDD; SDDC
Moleküler Formül: C3H6NS2Na
CAS Numarası: 128-04-1
Moleküler ağırlık: 179


Başvurular

Sodyum Dimetil Ditiokarbamat, NR ve SBR kafeslerinin vulkanizasyonunda hızlandırıcı olarak kullanılır. Sodyum Dimetil Ditiokarbamat, SBR'nin polimerizasyonunda radikal inhibitörü olarak kullanılır. Sodyum Dimetil Dithiocarbamate, endüstriyel devridaim suyu soğutma kulelerinde, buharlaştırmalı kondansatörlerde, kağıt fabrikalarında, şeker pancarı değirmenlerinde, şeker kamışı değirmenlerinde, ikincil ve üçüncül petrol geri kazanımı ve sondaj sıvılarında bakteri ve mantarların büyümesini kontrol etmede oldukça etkili bir bakterisit ve fungisittir.

Atık su için ağır metal temizleme.

Görünüm: açık sarı berrak sıvı.
Koku: amonyak
Deney: ≥% 40.0
pH değeri: 9.0 ~ 12.5
Yoğunluk: 1.17 ~ 1.19

İlgili Ürünler Listesi

Sodyum Dimetil Ditiokarbamat% 40 Cas No. 128-04-1 Sodyum Dimetildithiokarbamat% 40 Sodyum Dimetil Ditiokarbamat Sodyum Dietil Ditiokarbamat Sodyum Dimetildithiokarbamat

Eş anlamlı:
 karbamik asit, dimetildithio-sodyum tuzu (8CI)
 karbamoditioik asit, dimetil-, sodyum tuzu
 karbamoditiyoik asit, N, N-dimetil-, sodyum tuzu (1: 1)
 dimetil ditiokarbamat sodyum tuzu
 dimetilkarbamoditiyoik asit sodyum tuzu
 dimetilkarbamoditioik asit, sodyum tuzu
 dimetildithiocarbamate sodyum tuzu
N, N-dimetildithiokarbamat sodyum tuzu
 dimetildithiokarbamat, sodyum tuzu
 dimetildithiokarbamik asit sodyum tuzu
 dimetildithiokarbamik asit, sodyum tuzu
N, N-dimetildithiokarbamik asit, sodyum tuzu
 sodyum dimetilaminekarboditioat
 sodyum dimetilaminokarboditioat
 sodyum dimetilkarbamoditioat
 sodyum dimetilditiokarbamat
 sodyum dimetilditiokarbamatlar
 sodyum N, N-dimetilkarbamoditioat
 sodyum N, N-dimetildithiokarbamat
 sodyum dimetildithiokarbamat
 taze 615
 vinditat
 vinstop


ACETO SDD 40
ALCOBAM NM
AMERSEP MP 3R
BROGDEX 555
KARBAM S
KARBAMİK ASİT, DİMETİLDİTİO-, SODYUM TUZU
KARBON S
DDC
DIAPROSIM AB 13
DİBAM
DİYBAM A
(DIMETHYLDITHIOCARBAMATO) SODYUM
DİMETİLDİTİYOKARBAMİK ASİT SODYUM TUZU
DİMETİLDİTİYOKARBAMİK ASİT, SODYUM TUZU
DMDK
METAMSODYUM
METİL İSİMİ
MIDFLOC 1300L
MSL
MSL (KARBAMAT)
N, N-DİMETİLDİTİYOKARBAMİK ASİT SODYUM TUZU
NOCCELER S
SANCELER S
SDDC
SHARSTOP 204
SODAM
SODYUM DİMETİLAMİNOKARBODİTİYOAT
SODYUM DİMETİLAMİNODİTİYOKARBAMAT
SODYUM DİMETİLDİTİYOKARBAMAT
SODYUM N, N-DİMETİLDİTYOKARBAMAT
PERSONEL 615
STERİSEAL SIVI # 40
TİOSTOP N
VINDITAT
VINSTOP
VULNOPOL NM
KANAT DURAK B


Şeker işleme tesislerinde bakteri kontrolü
Öz
Glutaraldehit, biyolojik olarak aktif ditiokarbamatlarla birleştirildiğinde, şeker işleme tesislerinde bulunan Leuconostoc cinsi bakterilerin büyümesini kontrol etmede etkilidir.

ŞEKER İŞLEME TESİSLERİNDE BAKTERİLERİN KONTROLÜ

Bu buluş, şeker üretiminde Leuconostoc bakterilerinin büyümesini kontrol eden biyosid olarak aktif kimyasalların kullanımına ilişkindir.
Baston veya pancarın ağırlığının% 2'sini oluşturan sakkaroz, bakteriyel hareketle kolayca parçalanır.
Bozulmanın ilk adımı invert şeker, fruktoz ve glikoz üretimidir.
İkinci adım, şeker kamışı fabrikalarında yaygın olan koşullar altında pancar şekeri veya dekstran üretiminde hakim olan koşullar altında laktik asit üretimidir.
Bu bozunmaya esas olarak bakteriler neden olduğu için, sükroz üretiminin kaybını önlemek için değirmen boyunca mikrobiyal organizmaların kontrolünün sürdürülmesi önemlidir. Mikrobiyal aktivite aynı zamanda filtre körlemesi, balçık oluşumu ve kokular gibi işleme zorluklarına da neden olur. Bu bakterilerin ürettiği sorunların birincil nedeni, Leuconostoc cinsinin bakterileridir.
Mahsuller değirmene ulaştığında, hasat işlemi sırasında biriken toprak ve çöpleri içerirler.
Buldozerlere benzer şekilde iticilerle hasat edilen şeker kamışı durumunda, atık değirmene teslim edilen malzemenin ağırlığının 1 ila 25 katını oluşturabilir.
Bu sadece eylemsiz malzeme değildir; Toprak organizmalarında, ekin topraklarında yaşayan kuşlar, kemirgenler ve diğer küçük hayvanlardan kayda değer dışkı maddesi bulunduğundan, bakteriyel aşılamanın önemli bir kaynağını temsil eder.
Bu nedenle yıkama, sonraki ekstraksiyon işlemlerine giden hammaddelerin hazırlanmasında kritik bir işlemdir.
Öte yandan, yıkama suyunda sükroz kaybına yol açacağından yıkama aşırı olmamalıdır.
Yıkandıktan sonra ham maddeden sakkaroz ekstrakte edilir.
Şeker kamışı değirmenlerinde, bu genellikle yıkanmış, kesilmiş kamış saplarının ezilmesi ve öğütülmesi ve yaklaşık% 12 ila 15 sukroz içeren meyve suyu üretilmesiyle yapılır.
Pancar şekeri endüstrisinde, pancarlar uzun, dar parçalara (küspe) dilimlenir ve sakkaroz, yaklaşık 168 Fahrenheit (7 Santigrat derece) derecede difüzörlerde su ile yıkanarak ekstrakte edilir. Bakım maliyetlerini düşürmek ve verimi artırmak için kamış işlemede kırıcı ve değirmen yerine difüzör kullanımına ilgi artmaktadır. Bu saf olmayan sakaroz çözeltileri ham şekerdir.
Kamış sapları, mümkün olduğunca fazla şeker elde etmek için ilk ezme ve öğütme işleminden sonra preslenir ve kalan katı maddeler (küspe adı verilir) genellikle buhar üretmek için kazanlarda yakılır.
Küspe, yalıtım levhası veya akustik karo gibi ürünler için hammadde olarak da kullanılabilir.
Pancar şekeri endüstrisinde, pancar küspesi kalıntısı protein bakımından oldukça yüksektir ve sığır yemi için pekmezin bazı bitki üretimi ile karıştırılabilir.
Diğer birçok doğal üründe olduğu gibi, şeker kamışı ve pancarda sakaroz dışında çeşitli kimyasallar bulunmaktadır.
Şeker verimini en üst düzeye çıkarmak, melas üretimini en aza indirmek ve tat, renk ve koku üreten safsızlıkları azaltmak için bunlar ham şeker çözeltilerinden çıkarılmalıdır.
Bu, bir saflaştırma veya açıklama adımında yapılır. Kireç, bu safsızlıkları çökeltmek için kullanılır ve kireç çamuru, geleneksel katı sıvı ayırma cihazları ile çıkarılır.
Çamur, olabildiğince fazla şekeri geri kazanmak için yıkanır ve daha sonra (a) taze kireç üretmek için yeniden yakılabilir, (b) gübre değeri için tarlalara iade edilebilir (genellikle önemli miktarda fosfat içerir) veya (c) gönderilebilir çöp sahasına.
Saflaştırılmış meyve suyu, içecek endüstrisi tarafından sıklıkla kullanılan şeker formu olan koyu bir şurup veya kristalli bir ürün üretmek için konsantre edilmelidir.
Meyve suyu buharlaştırılarak konsantre edilir. Kireç arıtımından elde edilen kalsiyum içerdiğinden, endüstride yaygın bir sorun, tavalarda (basit buhar ceketli buharlaştırıcılar) veya çok etkili buharlaştırıcılarda kireç oluşumudur.

ÇİZİMLER Şekil 1, şeker fabrikası proses ortamlarında Leuconostoc türü bakterilerin kontrolünde ditiokarbamatların etkinliğini göstermektedir.
Şekil 2, şeker fabrikası proses ortamlarında Leuconostoc türü bakterilerin kontrolünde glutaraldehidin etkinliğini göstermektedir.
Şekil 3, bir ditiokarbamat harmanı, glutaraldehit ile birleştirildiğinde, şeker değirmenlerinde Leuconostoc türü bakterilerin kontrolünün düşük dozlarda sağlandığını göstermektedir.

BULUŞ
Buluş, şeker işleme tesislerinde Leuconostoc cinsinin bakterilerini kontrol etmek için bir yöntemi içerir.
Spesifik olarak yöntem, saflaştırılmadan önce ham şekerin aşağıdakileri içeren bir bileşimin biyosid olarak aktif bir miktarı ile işlemden geçirilmesini içerir:
a) biyosid olarak aktif bir ditiokarbamat ve bunların karışımları; ve.
b) a: b ağırlık oranı 1: 1 ila 1:17 aralığında olan glutaraldehit.

BİYOSİDAL AKTİF DİTİYOKARBAMATLAR
Biyosidal aktif ditiokarbamatlar kısmen aşağıdaki bileşiklerle gösterilmektedir:
a) Sodyum dimetildithiokarbamat
b) Potasyum dimetildithiokarbamat
c) Potasyum-N-hidroksimetil-N-metil ditiokarbamat
d) Potasyum dimetildithiokarbamat
e) Disodyum etilen bis ditiokarbamat
f) Sodyum dimetil ditiokarbamat
g) Disodyum siyanoditiokarbonat
h) Sodyum N-metil ditiokarbamat

Ditiokarbamatlar karışımlar olarak kullanılabilir.
Özellikle etkili bir harman bundan sonra NABAM olarak anılacaktır.
Bu, aşağıdaki bileşimin endüstride tanınan bir kısaltmasıdır: Disodyum etilenbisdithiokarbamat Ağırlıkça% 15 Sodyum dimetil ditiokarbamat ağırlıkça% 15 Su Dengesi

NABAN'IN GLUTARALDEHİTE DOZU VE ORANI
Leuconostoc türü bakterilerin büyümesini önlemek için şeker değirmenlerinin işlenmesinde, buluşun uygulamasında kullanılan bileşimlerin arıtma aşamasından önce ham şekere eklenmesi gereklidir.
Tipik olarak, buluşun bileşimleri, şeker kamışı veya pancarların ilk işlenmesinde özütleme işlemine eklenecektir.
Aktif bileşenlere dayalı olarak bileşimlerin genel bir dozaj aralığı ağırlıkça 5-188 ppm aralığındadır.
Tatmin edici sonuçlar sıklıkla 10-50 ppm aralığında dozajlar kullanılarak elde edilir ve çoğu durumda doz ağırlık olarak ler-30 ppm aralığında olduğunda iyi sonuçlar elde edilir.
Buluşun sinerjik etkilerini üretmek için mikrobiyosidal olarak aktif karbamat ve özellikle NABAM, aktif bileşenlere dayalı olarak glutaraldehide 1: 1 ila 1:17 genel bir oranda bir ağırlık oranında birleştirilir. NABAM'ın glutaraldehite tercih edilen bir oranı 1: 3 ila 1: 8'dir, en çok tercih edilen aralık 1: 3 ila 1: 5'tir.
Buluşun en önemli avantajlarından biri, biyosid olarak aktif karbamatların ve glutaraldehitin harmanının, bu şeker değirmeni sistemlerindeki Leuconostoc bakterilerinin sayısını azaltmak için çok hızlı çalışmasıdır. Arıtma aşamasından önce eklendiğinde, tüm bitki sistemi içinde Leuconostoc bakteri çoğalmasına karşı iyi bir biyosidal önleme sağlarlar.

BULUŞUN DEĞERLENDİRİLMESİ Aşı: Şeker pancarı çiğ suyundan izole edilen ve Leuconostoc cinsine ait bir bakteri. test mikroorganizması olarak kullanılmıştır.
Leuconostoc bakterisi, 3 derece C'de 5 mL et suyu ortamında (lg sukroz, 25 g Nail. Lg tripton, 5 g. Maya özütü ve litre başına .2 g NaN3) kültürlendi.
Hücreler bir kez steril salin solüsyonu (0.85X NaCl) ile yıkandı ve 12.5mL steril salin içinde yeniden süspanse edildi.
Test Protokolü: Filtre ile sterilize edilmiş şeker pancarı ham suyu ve şeker pancarı posası pres suyunun 1: 5'lik bir karışımı, mL başına 16 koloni oluşturan birim (CFU) hücre yoğunluğuna yeniden süspansiyon haline getirilmiş Leuconostoc bakterileri ile aşılanmıştır. Aşağıdaki test matrisini elde etmek için uygun miktarlarda karbamat ve glutaraldehit içeren şişelere aşılanmış ham meyve suyu / hamur pres suyu karışımının 25 mL hacminde dağıtıldı :: Karbamat Glutaraldehit Glut./Carbamate sadece kombinasyon Biyosit Yok Biyosit Yok Biyosit Yok Sppm Sppm Sppml6ppm 18ppm lppm lppm \ 6ppm 2ppm 2ppm 20ppm / 6ppm 5ppm 5ppm 5ppm \ 6ppm Tüm biyosit konsantrasyonları aktif bileşen (ai) olarak gösterilmiştir.
Her bir test şişesinden 1 saat, 3 saat 1 ve 24 saatte numune alınmıştır. Hayatta kalan Leuconostoc bakterileri, 30 derece C'de 48 ila 72 saat inkübe edilmiş sakaroz / jelatin / azid agar kullanılarak standart mikrobiyolojik tekniklerle numaralandırıldı.
Çizimler, (CFU) ile Maruz Kalma Süresi karşılaştırılarak yukarıdaki test prosedürü kullanılarak elde edilen sonuçları göstermektedir.
Şekil 1, NABAM'ın yüksek dozajlarda bile sadece vasat sonuçlar verdiğini göstermektedir.
Dozajın arttırılması, performansı önemli ölçüde iyileştirmedi.
Şekil 2, etkili olması için glutaraldehidin yaklaşık 5 ppm veya daha fazla dozajlarda ham şekere verilmesi gerektiğini göstermektedir.
Şekil 3, 6 ppm kadar az NABAM'ın çok daha az miktarda glutaraldehide iyi sonuçlar vermesine izin verdiğini göstermektedir.


karbamik asit, dimetildithio-sodyum tuzu (8CI)
 karbamoditioik asit, dimetil-, sodyum tuzu
 karbamoditiyoik asit, N, N-dimetil-, sodyum tuzu (1: 1)
 dimetil ditiokarbamat sodyum tuzu
 dimetilkarbamoditiyoik asit sodyum tuzu
 dimetilkarbamoditioik asit, sodyum tuzu
 dimetildithiocarbamate sodyum tuzu
N, N-dimetildithiokarbamat sodyum tuzu
 dimetildithiokarbamat, sodyum tuzu
 dimetildithiokarbamik asit sodyum tuzu
 dimetildithiokarbamik asit, sodyum tuzu
N, N-dimetildithiokarbamik asit, sodyum tuzu
 sodyum dimetilaminekarboditioat
 sodyum dimetilaminokarboditioat
 sodyum dimetilkarbamoditioat
 sodyum dimetilditiokarbamat
 sodyum dimetilditiokarbamatlar
 sodyum N, N-dimetilkarbamoditioat
 sodyum N, N-dimetildithiokarbamat
 sodyum dimetildithiokarbamat
 taze 615
 vinditat
 vinstop


173.320 Şeker kamışı ve şeker pancarı değirmenlerinde mikroorganizmaları kontrol etmek için kimyasallar.
Şeker kamışı ve pancar şekeri değirmenlerinde mikroorganizmaları kontrol etmeye yönelik ajanlar, aşağıdaki koşullara uygun olarak güvenle kullanılabilir:
(a) Bu bölümün (b) fıkrasında belirtilen şeker kamışı ve / veya pancar şekeri değirmenlerinde mikroorganizmaların kontrolünde kullanılırlar.
(b) Bu bölümün (b) (1), (2), (3) veya (5) numaralı paragraflarında listelenen kombinasyonlardan birinde şeker değirmeni öğütme, kırıcı ve / veya difüzör sistemlerine uygulanırlar veya bu bölümün (b) (4) veya (6) paragrafında listelenen tek bir acente olarak.
Milyonda parça olarak ayrı ayrı katkı maddelerinin miktarları, ham kamış veya ham pancarın ağırlığı olarak ifade edilir.

(1) Şeker kamışı değirmenleri için kombinasyon:
Milyon başına parça
Disodyum siyanoditioimidokarbonat ........................ 2.5
Etilendiamin ................................................. ....... 1.0
Potasyum N-metildithiokarbamat ......................... 3.5

(2) Şeker kamışı değirmenleri için kombinasyon:
Milyon başına parça
Disodyum etilenebisdithiocarbamate ....................... 3.0
Sodyum dimetildithiokarbamat .............................. 3.0

(3) Şeker kamışı değirmenleri ve şeker pancarı değirmenleri için kombinasyonlar:
Milyon başına parça

(i) Disodyum etilenebisdithiocarbamate .................. 3.0
Etilendiamin ................................................. ....... 2.0
Sodyum dimetilditiokarbamat .............................. 3.0
(ii) Disodyum siyanoditioimidokarbonat ................... 2.9

[Federal Yönetmelikler Kodu]
[Başlık 21, Cilt 3]
[1 Nisan 2020 itibarıyla revize edilmiştir]
[Atıf: 21CFR173.320]

BAŞLIK 21 - GIDA VE İLAÇLAR
BÖLÜM I - GIDA VE İLAÇ İDARESİ
SAĞLIK VE İNSAN HİZMETLERİ BÖLÜMÜ
ALT BÖLÜM B - İNSAN TÜKETİMİNE YÖNELİK GIDA (DEVAMI)
BÖLÜM 173 - İNSAN TÜKETİMİNE YÖNELİK GIDALARDA İZİN VERİLEN İKİNCİL DOĞRUDAN GIDA KATKILARI

Alt Bölüm D - Özel Kullanım Katkı Maddeleri

Sec. 173.320 Şeker kamışı ve şeker pancarı değirmenlerinde mikroorganizmaları kontrol etmek için kimyasallar.
Şeker kamışı ve pancar şekeri değirmenlerinde mikroorganizmaları kontrol etmeye yönelik ajanlar, aşağıdaki koşullara uygun olarak güvenle kullanılabilir:

(a) Bu bölümün (b) fıkrasında belirtilen şeker kamışı ve / veya pancar şekeri değirmenlerinde mikroorganizmaların kontrolünde kullanılırlar.

(b) Bu bölümün (b) (1), (2), (3) veya (5) numaralı paragraflarında listelenen kombinasyonlardan birinde şeker değirmeni öğütme, kırıcı ve / veya difüzör sistemlerine uygulanırlar veya bu bölümün (b) (4) veya (6) paragrafında listelenen tek bir acente olarak. Milyonda parça olarak ayrı ayrı katkı maddelerinin miktarları, ham kamış veya ham pancarın ağırlığı olarak ifade edilir.

(1) Şeker kamışı değirmenleri için kombinasyon:

Milyon başına parça
Disodyum siyanoditioimidokarbonat 2.5
Etilendiamin 1.0
Potasyum N-metildithiocarbamate 3.5
(2) Şeker kamışı değirmenleri için kombinasyon:

Milyon başına parça
Disodyum etilenebisdithiocarbamate 3.0
Sodyum dimetildithiocarbamate 3.0
(3) Şeker kamışı değirmenleri ve şeker pancarı değirmenleri için kombinasyonlar:

Milyon başına parça
(i) Disodyum etilenebisdithiocarbamate 3.0
Etilendiamin 2.0
Sodyum dimetilditiokarbamat 3.0
(ii) Disodyum siyanoditioimidokarbonat 2.9
Potasyum N-metildithiokarbamat 4.1
(4) Şeker kamışı değirmenleri ve şeker pancarı değirmenleri için tek katkı maddesi.

Milyon başına parça
2,2-Dibromo-3-nitrilopropionamide (CAS Kayıt No. 10222-01-2). Sınırlamalar: 2,2-dibromo-3-nitrilopropionamid kalıntılarını içeren yan ürün melası, küspe ve posanın hayvan yeminde kullanımına izin verilmez. 10.0'dan fazla ve 2.0'dan az olamaz.
(5) Şeker kamışı değirmenleri için kombinasyon:

Milyon başına parça
n-Dodesil dimetil benzil amonyum klorür 0.05 +/- 0.005
n-Dodesil dimetil etilbenzil amonyum klorür 0.68 +/- 0.068
n-Heksadesil dimetil benzil amonyum klorür 0.30 +/- 0.030
n-Oktadesil dimetil benzil amonyum klorür 0.05 +/- 0.005
n-Tetradesil dimetil benzil amonyum klorür 0.60 +/- 0.060
n-Tetradesil dimetil etilbenzil amonyum klorür 0,32 +/- 0,032
Sınırlamalar. Bu kuaterner amonyum tuzlarının kalıntılarını içeren yan ürün melası, küspe ve posanın hayvan yeminde kullanımına izin verilmez.

(6) Şeker pancarı değirmenleri için tek katkı maddesi:

Milyon başına parça
Glutaraldehyde (CAS Kayıt No. 111-30-8) 250'den fazla değil.
(c) Katkı maddelerinin güvenli kullanımını sağlamak için, bunların etiketleri ve etiketleri Çevre Koruma Ajansı'na kaydedilene uygun olacaktır.

[42 FR 14526, 15 Mart 1977, 47 FR 35756, 17 Ağustos 1982'de değiştirildiği şekliyle; 50 FR 3891, 29 Ocak 1985; 57 FR 8065, 6 Mart 1992]


PREVENTOL Z
Yaklaşık sulu çözelti. % 42 sodyum dimetil ditiokarbamat (SDDC).
Şeker endüstrisi için mikrobisid.
Preventol Z, şeker fabrikalarında mikroorganizmaların büyümesini kontrol etmek için kullanılır.
Kauçuk endüstrisi için katkı maddesi.
Preventol Z, emülsiyon polimerleri SBR ve NBR için kısa durdurucudur.
Endüstriyel devridaim soğutma suyu sistemleri için Slimicide.
Preventol Z, selüloz ve kağıt fabrikalarında da uygulama alanına sahiptir.
Atık su arıtma (metal işleme / galvanik endüstrisinde ağır metallerin çökeltilmesi için kimyasal).
Diğerlerinin yanı sıra, Avrupa, İsviçre, Avustralya ve Japonya'da kayıtlıdır.

Almanya ve AB:
EC-No. (EINECS) 204-876-7

İsviçre :
ÇANTA NO .: 61498

AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ :
TSCA listelenmiştir
FDA
$ 173,320 - Şeker üretiminde işlem yardımcılarının bileşeni
$ 175.105 - Gıda maddeleriyle dolaylı temas halindeki polimer bazlı yapıştırıcılar
176.300 - Gıda maddeleriyle dolaylı temas halinde olan kağıt ve karton imalatında sümüksüyonlar
$ 177.2600 - Gıda maddeleriyle dolaylı temas halinde olan kauçuk ürünler FIFRA Ürün kayıtlı değildir.


BİYOSİTLER
KEBOKİD 310
Pancar ve Şeker Kamışı Endüstrisi için Biyosit

Teknik veri
Açıklama: hafif sarımsı sıvı
25 ° C'de yoğunluk (g / cm3): yakl. 1.2
pH Değeri (100 g / l su): yakl. 8.5 - 10.5
20 ° C'de suda çözünürlük: karışabilir

Uygulama ve Özellikler
KEBOCID 310, mikroorganizmaların neden olduğu sakaroz kayıplarını önlemek için şeker işlemede ekstraksiyon alanına eklenen ditiokarbamatlara dayalı geniş spektrumlu bir biyosittir. KEBOCID 310'un geniş etki yelpazesi, bakteri, maya ve mantarların inaktivasyonunu sağlar.

Paketleme
250 kg varil
1.100 kg teneke kutu


BUSAN 1027
Pancar şekeri değirmenlerinde teknik işlem yardımı

Ürün özellikleri
Sodyum dimetilditiokarbamat:% 35 - 50
İnert bileşenler:% 50 - 65
25 ° C'de yoğunluk: 1.18 g / ml
pH: 9 - 10
Raf ömrü: 6 ay

Genel
Busan 1027, pancar şekeri üretimi sırasında sükroz kayıplarına, sorunlu incelmelere ve kötü kokulara neden olan bakterilerin kontrolünde etkili olan şeker endüstrisi için bir teknik işleme yardımcısıdır.

Uygulama
Busan 1027, pancar şeker fabrikalarında yıkama suyunu (pancar köklerini yıkamak için kullanılır), difüzör sistemini ve ham suyu işlemek için kullanılabilir.
Difüzör sistemlerinde Busan 1027, difüzör su kaynağına sürekli eklenmelidir.
Difüzör sistemi Busan 1027 ile işleme tabi tutulmazsa ve difüzörden gelen işlenmemiş meyve suyunun bir değirmenin kapatılması sırasında 1 ila 3 gün saklanması gerekiyorsa, ham meyve suyu Busan 1027 ile işlenmelidir. Bu işlem, meyve suyunun bozulmasını önlemeye yardımcı olacaktır. depolama sırasında.
Busan 1027, pH değeri 5.5'in altında olan meyve suyuna eklendiğinde daha etkilidir.
Daha yüksek meyve suyu sıcaklıkları (yaklaşık 65 ° C'ye kadar) da etkinliğini artıracaktır.

Ürün Bilgisi Şeker endüstrisi için PREVENTOL Z.

Kullanımlar
Şeker endüstrisi için mikrobisid. Preventol Z, Leuconostoc türlerinin şeker bozunmasını önler ve böylelikle şeker ekstraksiyon işleminin maliyet etkinliğini artırır.
Kimyasal ve fiziksel veriler
Bileşim: sulu sodyum dimetil ditiokarbamat çözeltisi
Açıklama: soluk sarı sıvı, anyonik
Şartname*
Deney (hacimsel CS₂ -Ayrı):% 40.0 - 42.0
Alkalinite (hesaplanan, NaOH olarak): maks. % 0.1
pH (seyreltilmemiş): 9 - 10
Yoğunluk (20ºC): 1.170 - 1.185 g / cm³
Renk indeksi: maks. 3

Spesifikasyon değerleri sürekli izlemeye tabidir. Yalnızca "Spesifikasyon" un mevcut baskısında verilen veriler bağlayıcıdır.

Karakteristik veriler **
Buhar basıncı (20ºC): yakl. 20 mbar
Viskozite (20ºC): yakl. 4,8 mPa-sn
Kristalleşme noktası: yakl. 5ºC
Katılaşma noktası: yakl. -5ºC DIN 51556
Parlama noktası: Suyun buhar basıncı nedeniyle uygulanması mümkün değildir
Tutuşma sıcaklığı:> 50ºC DIN 51794
Kararlılık aralığı: pH 7-13
Çözünürlük: her oranda su ve daha düşük alkollerle karışabilir

** Karakteristik veriler, ürün hakkında daha fazla bilgi sağlar ve sürekli izlemeye tabi değildir. Bu nedenle bağlayıcı değildirler.

Depolama
Orijinal kapalı ambalajında ​​doğru şekilde saklanır ve saklanırsa, raf ömrü 1 yıldır, +10 C'nin altında ve 40 C'nin üzerindeki sıcaklıklardan kaçının. Ürün dona karşı duyarlıdır + 5ºC. +10 ºC'nin altında ürün parçaları kristalleşir ve bu da ürünler 35 - 40 ºC'ye ısıtılarak çözülebilir. Depolama sırasında az miktarda tuz oluşabilir.

Uygulama
Termofilik bakterilerin metabolizması, şeker pancarı veya şeker kamışından Sakkaroz ekstraksiyonu sırasında şeker kaybına neden olabilir. Şeker ekstraksiyon işleminin maliyet etkinliğinin önemli ölçüde azaltılmasını önlemek için gerekli olan mikrobisitlerin kullanılması. Ham şeker kamışı suyundaki mikroorganizma aralığı normalde yaklaşık% 60 - 70 Leuconostoc ve Bacillus suşları,% 10 diğer bakteri ve mayalardan oluşur. Leuconostoc türleri, şeker ekstraksiyon sürecindeki en büyük kayıplardan sorumludur. Mikroorganizmaların heterojen bileşimi nedeniyle, sakkarozun bozulması çeşitli şekillerde meydana gelir ve bu da sakkaroz kaybının değerlendirilmesini çok karmaşık hale getirir. Aktif bileşeni sodyum dimetil ditiokarbamat ile Preventol Z, geniş bir aktivite yelpazesine sahip kanıtlanmış bir mikrop öldürücüdür.

Önerilen eklemeler
Preventol Z, mikroorganizma büyümesinin artmasının özellikle belirgin olduğu noktalarda dozlanmalıdır. Önemli ölçüm noktaları değirmenlerdeki meyve suyu tankları olabilir. Deneyimler, uygulama konsantrasyonunun ham meyve suyunda 16 ila 25 ppm Preventol Z arasında olduğunu göstermiştir.
Preventol Z'nin uygulama konsantrasyonunu belirlerken, örneğin değirmenlerde işlenmekte olan hammaddenin kalitesi ve hijyenik koşulların hesaba katılması gerekir.

 

 

 

Dimethyldithiocarbamic acid sodium salt, 40% solution
Sodium Dimethyl Dithiocarbamate is used as accelerator in the vulcanization of NR and SBR lattices. Sodium Dimethyl Dithiocarbamate is used as radical inhibitor in the polymerization of SBR. Sodium Dimethyl Dithiocarbamate is a highly effective bactericide and fungicide in controlling the growth of bacteria and fungi in industrial recirculating water cooling towers, evaporative condensers, paper mills, beet sugar mills, cane sugar mills, secondary and tertiary oil recovery, and drilling fluids.

EC / List no.: 204-876-7
CAS no.: 128-04-1
Mol. formula: C3H6NNaS2

Synonyms: Sodium N,N-dimethyldithiocarbamate; Sodium dimethylaminocarbodithioate.

sodium;N,N-dimethylcarbamodithioate

Application:Sodium dimethyldithiocarbamate solution is a thiocarbonyl compound used in chemical synthesis
Chemical Family: Carbamodithioic acid, dimethyl-, sodium salt

Sodium dimethyldithiocarbamate is a thiocarbamate herbicide with a reported average use in California in 2001 of 173 pounds, mostly on citrus crops (CDPR, 2002)

Sodium dimethyldithiocarbamate is recommended to the synthetic industry for use as a polymerization shortstop ingredient in copolymerization of butadiene, styrene, and neoprene. 
Sodium dimethyldithiocarbamate is also used for reducing or recovering soluble metal concentrations in wastewater generated in plating and etching operations. 
Sodium Dimethyl Dithiocarbamate may be used in conjunction with other flocculating systems, where it is generally used in the final stages of the treatment process where soluble metal concentrations need to be below 1 ppm.

Sodium Dimethyl Dithiocarbamate is used as polymerization inhibitor in SBR rubber and as a precipitant for heavy metals in waste water treatment.

Sodium Dimethyl Dithiocarbamate (SDD) is a heavy metal precipitant/chelating agent that reacts with various heavy metal ions at room temperature (eg chromium, nickel, copper, zinc, manganese, cadmium, Vanadium and tin), forming water-insoluble chelating salts and forming precipitates for the purpose of removing heavy metal ions.
The manily usage of Sodium Dimethyl Dithiocarbamate is Heavy metals removal and metals precipitator in waste water treatment.


Application 
Industrial wastewater treatment 
Sugar industry Chemical industry 
Heavy metals removal and metals precipitator. 
Paper pulp Industry 
Biocidal products as fungicide 
Radical polymerization Inhibitors 
Accelerator for caoutchouc vulcanization, butylbenzene rubber agent

Uses
Microbicide for the sugar industry. 
Sodium Dimethyl Dithiocarbamate prevents sugar degradation by Leuconostoc species, thereby improving the cost-effectiveness of the sugar extraction process.

The metabolism of thermophilic bacteria may cause sugar loss during Saccharose extraction from sugar beet or sugar cane. 
The use of microbicides in necessary to prevent the cost-effectiveness of the sugar extraction process being significantly reduced. 
The range of microorganisms in raw sugar cane juice normally comprises around 60 - 70% Leuconostoc and Bacillus strains, 10 % other bacteria and yeasts. 
The Leuconostoc species are responsible for the biggest losses in the sugar extraction process. 
Owing to the heterogeneous composition of microorganisms, the degradation of saccharose occurs in varing ways, which makes assessment of saccharose loss very complex. 
Sodium dimethyl dithiocarbamate is a proven microbicide with a broad spectrum of activity.

Suggested additions
Sodium dimethyl dithiocarbamate should be dosed at the points where increased microorganism growth is particularly marked. Important metering points may be the juice tanks in the mills. 
Experience has shown the application concentration to lie between 16 and 25 ppm Sodium dimethyl dithiocarbamate in the raw juice.
When determining the application concentration of Sodium dimethyl dithiocarbamate, it is necessary to take into account the quality of raw meterial being processed and the hygenic condictions, for example in the mills.

APPLICATION IN LEATHER INDUSTRY:
Sodium dimethyldithiocarbamate is used as preservative for the bactericidal protection of the soaking float. 
Sodium dimethyldithiocarbamate is based on dimethyldithiocarbamate sodium salt.

Chemical and physical data
Composition : aqueous solution of sodium dimethyl dithiocarbamate
Description : pale yellow liquid, anionic
Specification
Assay (volumetric CS₂ -Separate) : 40.0 - 42.0 %
Alkalinity (calc, as NaOH) : max. 0.1%
pH (undiluted) : 9 - 10
Density (20 ºC) : 1.170 - 1.185 g/cm³
Colour index : max. 3

Specification values are subject to constant monitoring. Only data given in the current edition of the "Specification" are binding.

Characteristic data**
Vapour pressure (20 ºC) : approx. 20 mbar
Viscosity (20 ºC) : approx. 4.8 mPa-s
Crystallisation point : approx. 5 ºC
Solidification point : approx. -5 ºC DIN 51556
Flash point : not possible to carry out due to the vapour pressure of the water
Ignition temperature : >50 ºC DIN 51794
Stability range : pH 7-13
Solubility : miscible with water and lower alcohols in any ratio


 
Other use fields include:

Sugar industry
Chemical industry
Heavy metals removal and metals precipitator.
Paper pulp Industry
Biocide products as fungicide
Radicalar polymerization Inhibitors
Accelerator for caoutchouc vulcanization, butybenzene rubber agent.


Sodium dimethydithiocarbamate is a pale yellow coloured aqueous solution having a formula of C3H6NNaS2. 
Sodium dimethydithiocarbamate finds application as a disinfectant, fungicide, biocide, corrosion inhibitor. 
Main uses of Sodium dimethydithiocarbamate are as antifoulants in industrial cooling and air washer water systems, as well as pulp and paper mills and gas/oil drilling muds.

Sodium dimethydithiocarbamate acts as biocide for fuels, metalworking fluids, paints, coatings, adhesives, cloth, and paper/ paperboard; they act as antifoulants/ slimicides in a variety of liquids including industrial/ commercial cooling water, air washer water, sugar mill pulp/ process water, marine heat exchangers, gas/ oil recovery fluid, industrial wastewater treatment systems, industrial water purification systems, reverse osmosis water systems, and pasteurizer cooling water.


Aqueous solution of approx. 40 % sodium dimethyl dithiocarbamate (SDDC). 
Sodium dimethyl dithiocarbamate (SDDC) is used as microbicide for the sugar industry. 
Sodium dimethyl dithiocarbamate (SDDC) is used for controlling the growth of microorganisms in sugar mills.
Sodium dimethyl dithiocarbamate (SDDC) is additive for the rubber industry. 
Sodium dimethyl dithiocarbamate (SDDC) is a short-stopper for the emulsion polymers SBR and NBR.
Sodium dimethyl dithiocarbamate (SDDC) is a Slimicide for industrial recirculating cooling water systems. 
Sodium dimethyl dithiocarbamate (SDDC) also has application in pulp and paper mills.
Sodium dimethyl dithiocarbamate (SDDC) is used in the waste water treatment (chemical for precipitation of heavy metals in the metalworking/galvanic industry).


Uses:

Sodium dimethydithiocarbamate is a biocide and fungicide in paper & pulp industry to prevent bacterial growth.

Sodium dimethydithiocarbamate is used in the removal of heavy metals (as a metal precipitator) in electroplating and etching industries.
Sodium dimethydithiocarbamate is biocides for sugar industries to prevent sugar inversion and to improve sugar yield.
Sodium dimethydithiocarbamate is biocide for industrial cooling towers.
Sodium dimethydithiocarbamate is used to remove bacteria and prevent fouling in industrial wastewater treatment.

Keep packages in sealed condition. Storage below 40 degrees should be avoided, as crystallization of the active ingredient can occur.

Sodium dimethyldithiocarbamate uses and applications include: Intermediate; pesticide; fungicide; corrosion inhibitor; rubber accelerator; biocide, fungicide, and algicide in water treatment; heavy metal precipitant to remove metals from wastewater streams; biocide in paper sizing, adhesives, cutting fluids; polymerization shortstop; termination agent for SB rubber production; antimicrobial in cane-sugar and beet-sugar mills; in food packaging adhesives; slimicide in food-contact paperpaperboard; accelerator for food-contact rubber articles for repeated use

FUNCTIONS: Antimicrobial,  Accelerator,  Biocide 

INDUSTRY: Water Treatment,  Adhesives,  Rubber 

Sodium dimethyldithiocarbamate contains no materials listed on the RoHS directive. 
It is the responsibility of the manufacturer of the FINAL article to ensure that the article complies with the extraction limitations and other limitations, including use limitations, applicable to its intended use and is technically suitable for that particular use.

STORAGE AND HANDLING:
Stainless steel, fiberglass, PVC, polyethylene, neoprene, polypropylene, hypalon and teflon are suitable for pumps, lines and tanks. 
Storage in mild steel will discolor product because of iron content. Copper, brass and aluminum should be avoided. 
Sodium dimethyldithiocarbamate is available in ATAMAN KIMYA's stocks.
Store at 40 – 90° F. 

Unopened containers can be stored up to one year with proper storage temperatures of 40 – 90 deg. F.
Storage below 40° F. should be avoided as some crystallization of the active ingredient can occur. 

Do not store above 90 deg. F. 
Sodium dimethyldithiocarbamate is a 40% water solution with an alkaline pH and for this reason, it should not be used in acid systems, where decomposition may occur. 
Do not apply to potable water systems, or to flume or washing systems where enzymes or bacteria are used. 

Composition:Sodium Dimethyl Dithiocarbamate

PRODUCT DESCRIPTION
Sodium Dimethyl Dithiocarbamate is highly effective bactericide for use in controlling growth of bacteria, fungi found in Sugar Mills, Paper Mills, Industrial cooling tower, Secondary and Tertiary oil recovery. 
Sodium Dimethyl Dithiocarbamate is recommended to the synthetic rubber industry for use as a polymerization shortstop ingredient in co-polymerization of butadiene, styrene and neoprene. 
Sodium Dimethyl Dithiocarbamate is also used for reducing or recovering soluble metal concentrations in waste water generated in plating and etching operations

Sources/Uses: 
SODIUM DIMETHYLDITHIOCARBAMATE is used as a disinfectant, corrosion inhibitor, coagulant, vulcanizing agent, chelating agent, fungicide, and biocide (paints, cutting oils, water treatment, leather tanning, and paper manufacturing); [HSDB]

Applications of Sodium dimethyldithiocarbamate
Farming (Pesticides)
Leather Tanning and Processing
Metal Machining
Painting (Pigments, Binders, and Biocides)
Pulp and Paper Processing
Sewer and Wastewater Treatment
Using Disinfectants or Biocides
Metal precipitation/stabilization.


Sodium dimethyldithiocarbamate solution 
SODIUM DIMETHYL DITHIOCARBAMATE 40 % (DMDTC)
Sodium dimethyldithiocarbamate solution
sds
SodiumDimethylDithiocarbamate(SDD/SDMC)
sodium N,N-dimethylcarbamodithioate


CAS NO: 128-04-1    
Sodium dimethyldithiocarbamate    40 %    
EINECS: 204-876-7

SODIUM DIMETHYLDITHIOCARBAMATE, 40% in water

Product form : Mixture
Physical state : Liquid
Formula : C3H6NNaS2
Synonyms : SODIUM DIMETHYLAMINOCARBODITHIOATE
DIMETHYLDITHIOCARBAMIC ACID, SODIUM SALT
DIMETHYLCARBAMODITHIOIC ACID, SODIUM SALT

Chemical family : METAL CARBOXYLATE

Other Names
Sodium Dimethyldithiocarbamate Solution
Dimethyl-Carbamodithioic Acid, Sodium Salt
CARBAMODITHIOIC ACID, DIMETHYL-, SODIUM SALT
Tricide
Sodium dimethyldithiocarbamate, aqueous solution
Sodium Dimethyldithiocarbamate (Mirecide - Sr/50)
Sodium Dimethyl Dithiocarbamate 40% Aqueous Soln.

Synonyms
Aceto SDD 40; Alcobam NM; Amersep MP 3R; Brogdex 555; Carbam S; Carbam-S; DDC; DMDK; Diaprosim AB 13; Dibam; Dibam A; Dimethyldithiocarbamate sodium salt; Dimethyldithiocarbamic acid, sodium salt; Diram; MSL; MSL (carbamate); MetalPlex 143; Methyl namate; N,N-Dimethyldithiocarbamate sodium salt; N,N-Dimethyldithiocarbamic acid, sodium salt; Nalmet A 1; Nocceler S; SDDC; Sanceler S; Sdmdtc; Sharstop 204; Sodam; Sodium N,N-dimethyldithiocarbamate; Sodium dimethyl dithiocarbamate; Sodium dimethylaminecarbodithioate; Sodium dimethylaminocarbodithioate; Sodium dimethylcarbamodithioate; Sta-Fresh 615; Steriseal liquid #40; Thiostop N; Vinditat; Vinstop; Vulnopol NM; Wing Stop B; Carbamic acid, dimethyldithio-, sodium salt; [ChemIDplus]


    
CAS No.128-04-1
Chemical Name:Sodium dimethyldithiocarbamate
Synonyms: msl;sddc;SDMC;dmdk;DIRAM;sodam;dibama;vinstop;vinditat;carbam-s


Sodium dimethyldithiocarbamate Synonyms:

Dimethyl dithiocarbamate, sodium salt
Dimethyldithiocarbamic acid sodium salt, 40% solution
Sodiumdimethyldithiocarbamat
Sodium Dimethyl Dithiocarbamate (Sdd/Sdmc)
sodium dimethyldithiocarbamate solution
SMEC(MICTUREOF[128-04-1]AND[142-59-6])
Sodium N,N-dimethyldithiocarbamate 95%
(Dimethyldithiocarbamato)sodium


Sodium dimethyldithiocarbamate
128-04-1
Sodium dimethylcarbamodithioate
Sodium dimethyl dithiocarbamate
Carbamodithioic acid, dimethyl-, sodium salt
UNII-769GO8W6QQ
Dimethyldithiocarbamic acid sodium salt
Dibam
Methyl namate
Thiostop N
Vulnopol NM
Alcobam NM
Dibam A
Sodium N,N-dimethyldithiocarbamate
sodium;N,N-dimethylcarbamodithioate
Wing Stop B
Sharstop 204
Brogdex 555
DMDK
SDDC
Sta-fresh 615
Aceto SDD 40
Steriseal liquid #40
769GO8W6QQ
Sodium dimethyldithiocarbamate solution
Carbamodithioic acid, N,N-dimethyl-, sodium salt (1:1)
Sodium dimethylaminecarbodithioate
Sodium dimethylaminocarbodithioate
DSSTox_CID_7050
N,N-Dimethyldithiocarbamate sodium salt
DSSTox_RID_78294
DSSTox_GSID_27050
DIMETHYLDITHIOCARBAMIC ACID, SODIUM SALT
Vinditat
Vinstop
Diram
Sdmdtc
Sodam
Nocceler S
Sanceler S
Carbam S
Carbam-S
CHEMBL569460
MSL (carbamate)
CAS-128-04-1
Diaprosim AB 13
Amersep MP 3R
MetalPlex 143
Nalmet A 1
Caswell No. 762
MSL
CCRIS 5535
CCRIS 9109
Carbamic acid, dimethyldithio-, sodium salt
HSDB 6811
EINECS 204-876-7
NSC 85566
ACMC-20ajof
EPA Pesticide Chemical Code 034804
Dimethyldithiocarbamate sodium dihydrate
AI3-14673
C3H6NNaS2
N,N-Dimethyldithiocarbamic acid, sodium salt
EC 204-876-7
SCHEMBL23192
Carbamodithioic acid, dimethyl-, sodium salt, dihydrat
DTXSID6027050
Sodium Dimethyl Dithio Carbamate
CARBAMIC ACID, DIMETHYLDITHIO-, SODIUM SALT, DIHYDRATE
Dimethyldithiocarbamate, sodium salt
Tox21_201971
Tox21_300391
MFCD00044839
AKOS000120803
NCGC00254258-01
NCGC00259520-01
AS-16148
S699
D0716
FT-0631748
128D041
Carbamic acid, dimethyldithio- sodium salt (8CI)
J-005564
J-013553
Q27266473
Sodium dimethyldithiocarbamate solution, ~40% in H2O


Sodium dimethyldithiocarbamate
Sodium dimethyldithiocarbamate
sodium dimethyldithiocarbamate

Translated names
Dimetilditijokarbamat tas-sodju (mt)
Dimetilditiocarbamat de sodiu (ro)
Dimetilditiocarbamato de sodio (es)
Dimetilditiocarbamato de sódio (pt)
Dimetilditiocarbammato di sodio (it)
Dimetyloditiokarbiminian sodu (pl)
Diméthyldithiocarbamate de sodium (fr)
Naatriumdimetüülditiokarbamaat (et)
Natrijev dimetilditiokarbamat (hr)
Natrijev dimetilditiokarbamat (sl)
Natrio dimetilditiokarbamatas (lt)
natrium-dimethyldithiokarbamát (cs)
Natriumdimethyldithiocarbamaat (nl)
natriumdimethyldithiocarbamat (da)
Natriumdimethyldithiocarbamat (de)
Natriumdimetylditiokarbamat (sv)
Natriumdimetyyliditiokarbamaatti (fi)
Nátrium-dimetil-ditiokarbamát (hu)
nátrium-dimetylditiokarbamát (sk)
Nātrija dimetilditiokarbamāts (lv)
Sodium dimethyldithiocarbamate (no)
Διμεθυλοδιθειοκαρβαμιδικό νάτριο (el)
Натриев диметилдитиокарбамат (bg)

CAS names
Carbamodithioic acid, N,N-dimethyl-, sodium salt (1:1)

IUPAC names
sodium (dimethylcarbamothioyl)sulfanide
sodium dimethyl carbamodithioate
sodium dimethyl[sulfanyl(carbonothioyl)]amine
Sodium dimethylaminomethanedithioate
sodium dimethylcarbamodithioate

SODIUM DIMETHYLDITHIOCARBAMATE
Sodium dimethyldithiocarbamate
sodium dimethyldithiocarbamate
Sodium dimethyldithiocarbamate
sodium dimethyldithiocarbamate

Sodium Dimethyldithiocarbamate Dihydrate
sodium N,N-dimethylcarbamodithioate
sodium N,N-dimethylcarbamodithionate
Sodium N,N-dimethyldithiocarbamate
sodium N,N-dimethyldithiocarbamate
sodium N-dimethyildithiocarbamate

sodium;N,N-dimethylcarbamodithioate

Trade names
Incoflor Bio B
Rubator MTS
SDDC, aqueous solution
Sodium dimethyldithiocarbamate

Sodium dimethyldithiocarbamate Chemical Properties, Uses, Production

Chemical Properties
CLEAR YELLOW SOLUTION

Chemical Properties
Sodium dimethyldithiocarbamate is a clear yellow liquid or yellow crystalline solid

General Description
Crystals or liquid. Becomes anhydrous at 266°F.

Air & Water Reactions
Slowly decomposes in aqueous solution to form carbon disulfide and methylamine or other amines. Such decompositions are accelerated by acids.

Reactivity Profile
Flammable gases are generated by the combination with aldehydes, nitrides, and hydrides. Incompatible with acids, peroxides, and acid halides.

Health Hazard
ACUTE/CHRONIC HAZARDS: When heated to decomposition it emits very toxic fumes.

Fire Hazard
Flash point data for Sodium dimethyldithiocarbamate are not available. Sodium dimethyldithiocarbamate is probably not flammable.

Safety Profile
Moderately toxic by ingestion and intraperitoneal routes. Mutation data reported. When heated to decomposition it emits very toxic fumes of NOx, SOx, and Na2O. See also CARBAMATES.

Potential Exposure
The slow release of poisonous gases from hydrolysis of many thio and dithiocarbamates requires the use of respirators during handling. Used as an antimicrobial/fungicidal agent in paints, water treatment; a registered biocide for cutting oils and aqueous systems in industries such as leather tanning and paper manufacturing. Used in the rubber industry as a vulcanization accelerator for making synthetic and natural rubbers (i.e., butadiene rubber, latex). Used as a fungicide on melons (tolerance set as 25 ppm). Also used as an indirect food additive for use only as a component of adhesives.

Shipping
UN2771 Dithiocarbamate and Thiocarbamate pesticides, solid, toxic, Hazard Class: 6.1; Labels: 6.1Poisonous materials. UN3077 Environmentally hazardous substances, solid, n.o.s., Hazard class: 9; Labels: 9-Miscellaneous hazardous material, Technical Name Required.UN3082 Environmentally hazardous substances, liquid, n.o.s., Hazard class: 9; Labels: 9-Miscellaneous hazardous material, Technical Name Required.

Purification Methods
Crystallise it from a small volume of H2O, or dissolve it in the minimum volume of H2O and add cold Me2CO, collect it and dry it in air. The solubility in Me2CO is 50g/400mL. The dihydrate loses H2O on heating at 115o to give the hemi-hydrate which decomposes on further heating [Kulka Can J Chem 34 1096 1956]. [Beilstein 4 IV 233.]

Incompatibilities
Sodium dimethyldithiocarbamate slowly decomposes in water, forming carbon disulfide, oxides of sulfur and nitrogen, hydrogen sulfide, ammonia, and amines, including methylamine; this decomposition is accelerated in the presence of acids. Flammable gases are generated by the combination with aldehydes, nitrides, and hydrides. Incompatible with acids, peroxides, and acid halides. Thiocarbamate esters are combustible. They react violently with powerful oxidizers such as calcium hypochlorite. Poisonous gases are generated by the thermal decomposition of thiocarbamate compounds, including carbon disulfide, oxides of sulfur, oxides of nitrogen, hydrogen sulfide, ammonia, and methylamine. Thio and dithiocarbamates slowly decompose in aqueous solution to form carbon disulfide and methylamine or other amines. Such decompositions are accelerated by acids. Flammable gases are generated by the combination of thiocarbamates with aldehydes, nitrides, and hydrides. Thiocarbamates are incompatible with carboxylic acid acids, peroxides, and acid halides.

Waste Disposal
Dispose of contents and container to an approved waste disposal plant. All federal, state, and local environmental regulations must be observed.
Sodium dimethyldithiocarbamate Preparation Products And Raw materials

Raw materials
Carbon disulfide Sodium hydroxide Dimethylamine

Preparation Products
Zinc dimethyldithiocarbamate 
AsoMate 
Tetramethylthiuram Disulfide


•    Dimethyl dithiocarbamate, sodium salt
•    Dimethyldithiocarbamic acid sodium salt, 40% solution
•    Sodiumdimethyldithiocarbamat
•    Sodium Dimethyl Dithiocarbamate (Sdd/Sdmc)
•    sodium dimethyldithiocarbamate solution
•    SMEC(MICTUREOF[128-04-1]AND[142-59-6])
•    Sodium N,N-dimethyldithiocarbamate 95%
•    (Dimethyldithiocarbamato)sodium
•    Sodium dimethylaminodithiocarbamate
•    DIRAM
•    dimethyl-carbamodithioic acid sodium salt
•    SodiuM DiMethyldithiocarbaMate (SDDC)
•    SodiuM diMethyldithiocarbaMate solution,~40% in H2O
•    noccelers
•    sancelers
•    sddc
•    sharstop204
•    sodam
•    sodiumdimethylaminocarbodithioate
•    sodiumdimethyl-dithiocarb
•    Sodiumdimethyldithocarbamate
•    sodiumdimethyldlthiocarbamate
•    SodiumN,N-dimethyldithiocarbaminate
•    sodiumn-dimethyl-dithiocarbaminate
•    sta-fresh615
•    sterisealliquid#40
•    thiostopn
•    vinditat
•    vinstop
•    vulnopolnm
•    SodiuM diMethyldithiocarbaMate (SDMC)
•    CarbaModithioic acid,N,N-diMethyl-,sodiuM salt (1:1)
•    Sodium dimethylcarbamodithioate 95%
•    Sodium dimethylcarbamodithioate
•    DIMETHYLDITHIOCARBAMIC ACID SODIUM SALT
•    DIMETHYLDITHIOCARBAMIC ACID SODIUM SALT DIHYDRATE
•    N,N-DIMETHYLDITHIOCARBAMATE SODIUM SALT
•    SODIUM N,N-DIMETHYLDITHIOCARBAMATE
•    SODIUM DIMETHYL DITHIOCARBAMATE
•    SODIUM DIMETHYLDITHIOCARBAMATE DIHYDRATE
•    SDMC
•    acetosdd40
•    alcobamnm
•    brogdex555
•    Carbamodithioicacid,dimethyl-,sodiumsalt
•    carbam-s
•    dibama
•    Dimethylcarbamodithioicacid
•    dimethyl-carbamodithioicacisodiumsalt
•    Dimethyldithiocarbamicacid
•    dimethyldithio-carbamicacisodiumsalt
•    dmdk
•    methylnamate
•    msl
•    wingstopb
•    SODIUM DIMETHYLDITHIOCARBAMATE 40% MIN
•    SODIUM DIMETHYLDITHIOCARBAMATE SOLUTION, ~40% IN WATER
•    Dimethyldithiocarbamic Acid Sodium


Alcobam Nm; Amersep Mp 3r; Carbam S; Carbamate; Ddc; Dibam; Dimethyldithiocarbamic Acid Sodium Salt; Diram; Febram; Methyl Namate; Msl; Nocceler S; Nocceler S 35; Nsc 49508; Nsc 70080; Preventol Z-L; Sanceler S; Sanceler S 40; Sdd; Sddc; Sharstop 204; Smc; Sodam; Thiostop N; Vinditat; Vulnopol Nm; Wing Stop B;Nabam

IUPAC NAME
disodium; N-[2-(sulfidocarbothioylamino)ethyl]carbamodithioate
sodium; N,N-dimethylcarbamodithioate


Dimethyl dithiocarbamate, sodium salt Dimethyldithiocarbamic acid sodium salt, 40% solution Sodiumdimethyldithiocarbamat Sodium Dimethyl Dithiocarbamate (Sdd/Sdmc) sodium dimethyldithiocarbamate solution SMEC(MICTUREOF[128-04-1]AND[142-59-6]) Sodium N,N-dimethyldithiocarbamate 95% (Dimethyldithiocarbamato)sodium Sodium dimethylaminodithiocarbamate DIRAM dimethyl-carbamodithioic acid sodium salt SodiuM DiMethyldithiocarbaMate (SDDC) SodiuM diMethyldithiocarbaMate solution,~40% in H2O noccelers sancelers sddc sharstop204 sodam sodiumdimethylaminocarbodithioate sodiumdimethyl-dithiocarb Sodiumdimethyldithocarbamate sodiumdimethyldlthiocarbamate SodiumN,N-dimethyldithiocarbaminate sodiumn-dimethyl-dithiocarbaminate sta-fresh615 sterisealliquid#40 thiostopn vinditat vinstop vulnopolnm SodiuM diMethyldithiocarbaMate (SDMC) CarbaModithioic acid,N,N-diMethyl-,sodiuM salt (1:1) Sodium dimethylcarbamodithioate 95% Sodium dimethylcarbamodithioate DIMETHYLDITHIOCARBAMIC ACID SODIUM SALT DIMETHYLDITHIOCARBAMIC ACID SODIUM SALT DIHYDRATE N,N-DIMETHYLDITHIOCARBAMATE SODIUM SALT SODIUM N,N-DIMETHYLDITHIOCARBAMATE SODIUM DIMETHYL DITHIOCARBAMATE SODIUM DIMETHYLDITHIOCARBAMATE DIHYDRATE SDMC acetosdd40 alcobamnm brogdex555 Carbamodithioicacid,dimethyl-,sodiumsalt carbam-s dibama Dimethylcarbamodithioicacid dimethyl-carbamodithioicacisodiumsalt Dimethyldithiocarbamicacid dimethyldithio-carbamicacisodiumsalt dmdk methylnamate msl wingstopb SODIUM DIMETHYLDITHIOCARBAMATE 40% MIN SODIUM DIMETHYLDITHIOCARBAMATE SOLUTION, ~40% IN WATER Dimethyldithiocarbamic Acid Sodium


Sodium Dimethyl Dithiocarbamate 40% solution


Synonyms
Dimethyl dithiocarbamate, sodium salt;
SDD; SDDC
Molecular Formula: C3H6NS2Na
CAS Number: 128-04-1
Molecular weight: 179


Applications

Sodium Dimethyl Dithiocarbamate is used as accelerator in the vulcanization of NR and SBR lattices. Sodium Dimethyl Dithiocarbamate is used as radical inhibitor in the polymerization of SBR. Sodium Dimethyl Dithiocarbamate is a highly effective bactericide and fungicide in controlling the growth of bacteria and fungi in industrial recirculating water cooling towers, evaporative condensers, paper mills, beet sugar mills, cane sugar mills, secondary and tertiary oil recovery, and drilling fluids.

Heavy metal removal for waste water.

Appearance: light yellow clear liquid.
Odor: ammonia
Assay: ≥ 40.0%
pH value: 9.0 ~ 12.5
Density: 1.17 ~ 1.19

Related Products List

Sodium Dimethyl Dithiocarbamate 40%Cas No. 128-04-1Sodium Dimethyldithiocarbamate 40%Sodium Dimethyl DithiocarbamateSodium Diethyl DithiocarbamateSodium Dimethyldithiocarbamate

Synonyms:
     carbamic acid, dimethyldithio- sodium salt (8CI)
     carbamodithioic acid, dimethyl-, sodium salt
     carbamodithioic acid, N,N-dimethyl-, sodium salt (1:1)
     dimethyl dithiocarbamate sodium salt
     dimethylcarbamodithioic acid sodium salt
     dimethylcarbamodithioic acid, sodium salt
     dimethyldithiocarbamate sodium salt
N,N-    dimethyldithiocarbamate sodium salt
     dimethyldithiocarbamate, sodium salt
     dimethyldithiocarbamic acid sodium salt
     dimethyldithiocarbamic acid, sodium salt
N,N-    dimethyldithiocarbamic acid, sodium salt
     sodium dimethylaminecarbodithioate
     sodium dimethylaminocarbodithioate
     sodium dimethylcarbamodithioate
     sodium dimethyldithiocarbamate
     sodium dimethyldithiocarbamates
     sodium N,N-dimethylcarbamodithioate
     sodium N,N-dimethyldithiocarbamate
     sodiumdimethyldithiocarbamate
     sta-fresh 615
     vinditat
     vinstop


ACETO SDD 40
ALCOBAM NM
AMERSEP MP 3R
BROGDEX 555
CARBAM S
CARBAMIC ACID, DIMETHYLDITHIO-, SODIUM SALT
CARBON S
DDC
DIAPROSIM AB 13
DIBAM
DIBAM A
(DIMETHYLDITHIOCARBAMATO)SODIUM
DIMETHYLDITHIOCARBAMIC ACID SODIUM SALT
DIMETHYLDITHIOCARBAMIC ACID, SODIUM SALT
DMDK
METHAMSODIUM
METHYL NAMATE
MIDFLOC 1300L
MSL
MSL (CARBAMATE)
N,N-DIMETHYLDITHIOCARBAMIC ACID SODIUM SALT
NOCCELER S
SANCELER S
SDDC
SHARSTOP 204
SODAM
SODIUM DIMETHYLAMINOCARBODITHIOATE
SODIUM DIMETHYLAMINODITHIOCARBAMATE
SODIUM DIMETHYLDITHIOCARBAMATE
SODIUM N,N-DIMETHYLDITHIOCARBAMATE
STAFRESH 615
STERISEAL LIQUID #40
THIOSTOP N
VINDITAT
VINSTOP
VULNOPOL NM
WING STOP B


Controlling bacteria in sugar processing plants
Abstract
Glutaraldehyde when combined with biocidally active dithiocarbamates is effective in controlling the growth of bacteria of the genus Leuconostoc present in sugar processing plants.

CONTROLLING BACTERIA IN SUGAR PROCESSING PLANTS 

This invention deals with the use of biocidally active chemicals which control the growth of Leuconostoc bacteria in the production of sugar.
Sucrose, which constitutes up to 2% of the weight of the cane or beet, is readily degraded by bacterial action. 
The first step in the degradation is the production of invert sugars, fructose and glucose.
The second step is the production of lactic acid under the conditions prevailing in beet sugar manufacture, or dextran, under the conditions common in the cane sugar mills. 
Since this degradation is primarily caused by bacteria, it is important to maintain control of microbial organisms throughout the mill to avoid loss of production of sucrose. Microbial activity also causes processing difficulties, such as filter blinding, slime formation, and odors. The primary cause of these bacteria generated problems is bacteria of the genus, Leuconostoc.
As the crops arrive at the mill they contain soil and trash accumulated during the harvesting operation. 
In the case of cane sugar harvested by pushers, similar to bulldozers, the refuse may constitute as much as 1 to 25X of the weight of the material delivered to the mill. 
This is not merely inert material; it represents a major source of bacterial inoculation since soil organisms are present with appreciable fecal matter from birds, rodents, and other small animals that live on the crop lands.
Because of this, washing is a critical operation to the preparation of raw materials going to further extraction processes. 
On the other hand, washing should not be excessive, as this leads to loss of sucrose in the wash water.
After washing, sucrose is extracted from the raw material. 
In cane sugar mills, this is usually done by crushing and milling the washed, cut cane stalks, producing juice containing approximately 12 to 15% sucrose. 
In the beet sugar industry, the beets are sliced into long, narrow pieces (cossettes), and the sucrose extracted by washing with water in diffusers at about 168 degrees Fahrenheit (7 degrees Centigrade). There is growing interest in the use of diffusers in place of crushers and mills in cane processing to reduce maintenance costs and improve yield. These impure sucrose solutions are raw sugar.
The cane stalks are pressed after initial crushing and milling to reclaim as much sugar as possible, and the remaining solids (called bagasse) are usually burned in boilers to generate steam.
Bagasse may also be used as a raw material for such products as insulation board or acoustical tile. 
In the beet sugar industry, the beet pulp residue is quite high in protein, and it may be mixed with some of the plant production of molasses for cattle feed.
As with most other natural products, there area variety of chemicals other than sucrose in the cane and beets. 
These must be removed from the raw sugar solutions to maximize the yield of sugar, minimize the production of molasses, and reduce taste-, color-, and odor-producing impurities. 
This is done in a purification or clarification step. Lime is used to precipitate these impurities, and the lime mud is removed by conventional solidslliquid separation devices. 
The mud is washed to reclaim as much sugar as possible, and it may then be (a) reburned to produce fresh lime, (b) returned to the fields for its fertilizer value (it often contains significant phosphate), or (c) sent to landfill.
The purified juice must be concentrated to produce a thick syrup, the form of sugar often used by the beverage industry, or to produce a crystalline product. 
The juice is concentrated by evaporation. Since it contains calcium from the lime treatment, a common problem in the industry is the formation of scale in the pans (simple steam-jacketed evaporators) or in the multiple effect evaporators.

THE DRAWINGS Fig.l shows the effectiveness of dithiocarbamates in controlling Leuconostoc species bacteria in sugar mill process environments.
Fig.2 shows the effectiveness of glutaraldehyde in controlling Leuconostoc species bacteria in sugar mill process environments.
Fig.3 shows that when a dithiocarbamate blend is combined with glutaraldehyde that improved control of Leuconostoc species bacteria in sugar mills is achieved at low dosages.

THE INVENTION 
The invention comprises a method for controlling bacteria of the genus, Leuconostoc in sugar processing plants. 
Specifically the method comprises treating the raw sugar prior to its clarification with a biocidally active amount of a composition comprising: 
a) a biocidally active dithiocarbamate and mixtures thereof; and.
b) Glutaraldehyde, with the weight ratio of a:b being within the range of 1:1 to 1:17.

THE BIOCIDAL ACTIVE DITHIOCARBAMATES 
The biocidal active dithiocarbamates are partially illustrated by the following compounds: 
a) Sodium dimethyldithiocarbamate 
b) Potassium dimethyldithiocarbamate 
c) Potassium-N-hydroxymethyl-N-methyl dithiocarbamate 
d) Potassium dimethyldithiocarbamate 
e) Disodium ethylene bis dithiocarbamate 
f) Sodium dimethyl dithiocarbamate 
g) Disodium cyanodithiocarbonate 
h) Sodium N-methyl dithiocarbamate 

The dithiocarbamates may be used as blends. 
A particularly effective blend is referred to hereafter as NABAM.
This is an industry recognized abbreviation for the following composition: Disodium ethylenebisdithiocarbamate 15% by weight Sodium dimethyl dithiocarbamate 15% by weight Water Balance 

DOSAGE AND RATIO OF NABAn TO GLUTARALDEHYDE 
In treating the sugar mills to prevent the growth of Leuconostoc species bacteria, it is necessary that the compositions used in the practice of the invention be added to the raw sugar prior to the clarification step. 
Typically, the compositions of the invention would be added to the extraction process in the initial processing of the sugar cane or the beets. 
A general dosage range of the compositions, based on active ingredients, is within the range of 5-188 ppm by weight.
Satisfactory results are frequently achieved using dosages within the range of 10-50 ppm with good results in most cases being achieved when the dosage is within the range of ler-30 ppm by weight.
In order to produce the synergistic effects of the invention the microbiocidally active carbamate, and, in particular, the NABAM, is combined in a weight ratio, based on active ingredients, to glutaraldehyde in a general ratio from 1:1 to 1:17. A preferred ratio of the NABAM to the glutaraldehyde is 1:3 to 1:8, with the most preferred range being 1:3 to 1:5.
One of the major advantages of the invention is that the blend of the biocidally active carbamates and the glutaraldehyde work very quickly to reduce the numbers of Leuconostoc bacteria in these sugar mill systems. When added prior to the clarification step, they provide a good biocidal prevention against Leuconostoc bacteria proliferation within the entire plant system.

EVALUATION OF THE INVENTION Inoculum: A bacterium isolated from sugar beet raw juice and belonging to the genus, Leuconostoc. was used as the test microorganism. 
The Leuconostoc bacterium was cultured at 3 degrees C. in 5 mL of a broth medium (lg sucrose, 25g Nail. lg tryptone, 5g. yeast extract, and .2g NaN3 per liter). 
The cells were washed once with sterile saline solution (0.85X NaCl) and resuspended in 12.5mL sterile saline.
Test Protocol: A 1:5 mixture of filter sterilized sugar beet raw juice and sugar beet pulp press water was inoculated with the resuspended Leuconostoc bacteria to a cell density of 16 colony forming units (CFU) per mL. 25mL volumes of the inoculated raw juice/pulp press water mixture was dispensed to vials containing the appropriate quantities of the carbamate and glutaraldehyde to achieve the following test matrix:: Carbamate Glutaraldehyde Glut./Carbamate only only combination No Biocide No Biocide No Biocide Sppm Sppm Sppml6ppm 18ppm lppm lppm\6ppm 2ppm 2ppm 20ppm/6ppm 5ppm 5ppm 5ppm\6ppm All biocide concentrations are shown as active ingredient (a. i.).
Each test vial was sampled at 1 hour, 3 hours1 and 24 hours. Surviving Leuconostoc bacteria were enumerated by standard microbiological techniques using sucrose/gelatin/azide agar incubated 48 to 72 hours at 30degrees C.
The Drawings show the results achieved using the above test procedure by comparing (CFU) v. Time of Exposure. 
Fig. 1 shows that NABAM gives only mediocre results even at high dosages.
Increasing the dosage did not substantially improve performance.
Fig. 2 illustrates that to be effective glutaraldehyde must be fed to the raw sugar at dosages of about 5 ppm or more. 
Fig. 3 demonstrates that as little as 6ppm of NABAM allows a much smaller amount of glutaraldehyde to give good results.


carbamic acid, dimethyldithio- sodium salt (8CI)
     carbamodithioic acid, dimethyl-, sodium salt
     carbamodithioic acid, N,N-dimethyl-, sodium salt (1:1)
     dimethyl dithiocarbamate sodium salt
     dimethylcarbamodithioic acid sodium salt
     dimethylcarbamodithioic acid, sodium salt
     dimethyldithiocarbamate sodium salt
N,N-    dimethyldithiocarbamate sodium salt
     dimethyldithiocarbamate, sodium salt
     dimethyldithiocarbamic acid sodium salt
     dimethyldithiocarbamic acid, sodium salt
N,N-    dimethyldithiocarbamic acid, sodium salt
     sodium dimethylaminecarbodithioate
     sodium dimethylaminocarbodithioate
     sodium dimethylcarbamodithioate
     sodium dimethyldithiocarbamate
     sodium dimethyldithiocarbamates
     sodium N,N-dimethylcarbamodithioate
     sodium N,N-dimethyldithiocarbamate
     sodiumdimethyldithiocarbamate
     sta-fresh 615
     vinditat
     vinstop


173.320 Chemicals for controlling microorganisms in cane-sugar and beet-sugar mills.
Agents for controlling microorganisms in cane-sugar and beet-sugar mills may be safely used in accordance with the following conditions:
(a) They are used in the control of microorganisms in cane-sugar and/or beet-sugar mills as specified in paragraph (b) of this section.
(b) They are applied to the sugar mill grinding, crusher, and/or diffuser systems in one of the combinations listed in paragraph (b) (1), (2), (3), or (5) of this section or as a single agent listed in paragraph (b) (4) or (6) of this section. 
Quantities of the individual additives in parts per million are expressed in terms of the weight of the raw cane or raw beets.

(1) Combination for cane-sugar mills:
Parts per million
Disodium cyanodithioimidocarbonate ........................ 2.5
Ethylenediamine ........................................................ 1.0
Potassium N-methyldithiocarbamate ......................... 3.5

(2) Combination for cane-sugar mills:
Parts per million
Disodium ethylenebisdithiocarbamate ....................... 3.0
Sodium dimethyldithiocarbamate .............................. 3.0

(3) Combinations for cane-sugar mills and beet-sugar mills:
Parts per million

(i) Disodium ethylenebisdithiocarbamate .................. 3.0
Ethylenediamine ........................................................ 2.0
Sodium dimethyldithiocarbamate .............................. 3.0
(ii) Disodium cyanodithioimidocarbonate ................... 2.9 

[Code of Federal Regulations]
[Title 21, Volume 3]
[Revised as of April 1, 2020]
[CITE: 21CFR173.320]

TITLE 21--FOOD AND DRUGS
CHAPTER I--FOOD AND DRUG ADMINISTRATION
DEPARTMENT OF HEALTH AND HUMAN SERVICES
SUBCHAPTER B - FOOD FOR HUMAN CONSUMPTION (CONTINUED)
PART 173 -- SECONDARY DIRECT FOOD ADDITIVES PERMITTED IN FOOD FOR HUMAN CONSUMPTION

Subpart D - Specific Usage Additives

Sec. 173.320 Chemicals for controlling microorganisms in cane-sugar and beet-sugar mills.
Agents for controlling microorganisms in cane-sugar and beet-sugar mills may be safely used in accordance with the following conditions:

(a) They are used in the control of microorganisms in cane-sugar and/or beet-sugar mills as specified in paragraph (b) of this section.

(b) They are applied to the sugar mill grinding, crusher, and/or diffuser systems in one of the combinations listed in paragraph (b) (1), (2), (3), or (5) of this section or as a single agent listed in paragraph (b) (4) or (6) of this section. Quantities of the individual additives in parts per million are expressed in terms of the weight of the raw cane or raw beets.

(1) Combination for cane-sugar mills:

Parts per million
Disodium cyanodithioimidocarbonate    2.5
Ethylenediamine    1.0
Potassium N-methyldithiocarbamate    3.5
(2) Combination for cane-sugar mills:

Parts per million
Disodium ethylenebisdithiocarbamate    3.0
Sodium dimethyldithiocarbamate    3.0
(3) Combinations for cane-sugar mills and beet-sugar mills:

Parts per million
(i) Disodium ethylenebisdithiocarbamate    3.0
Ethylenediamine    2.0
Sodium dimethyldithiocarbamate    3.0
(ii) Disodium cyanodithioimidocarbonate    2.9
Potassium N-methyldithiocarbamate    4.1
(4) Single additive for cane-sugar mills and beet-sugar mills.

Parts per million
2,2-Dibromo-3-nitrilopropionamide (CAS Reg. No. 10222-01-2). Limitations: Byproduct molasses, bagasse, and pulp containing residues of 2,2-dibromo-3-nitrilopropionamide are not authorized for use in animal feed    Not more than 10.0 and not less than 2.0.
(5) Combination for cane-sugar mills:

Parts per million
n-Dodecyl dimethyl benzyl ammonium chloride    0.05+/-0.005
n-Dodecyl dimethyl ethylbenzyl ammonium chloride    0.68+/-0.068
n-Hexadecyl dimethyl benzyl ammonium chloride    0.30+/-0.030
n-Octadecyl dimethyl benzyl ammonium chloride    0.05+/-0.005
n-Tetradecyl dimethyl benzyl ammonium chloride    0.60+/-0.060
n-Tetradecyl dimethyl ethylbenzyl ammonium chloride    0.32+/-0.032
Limitations. Byproduct molasses, bagasse, and pulp containing residues of these quaternary ammonium salts are not authorized for use in animal feed.

(6) Single additive for beet-sugar mills:

Parts per million
Glutaraldehyde (CAS Reg. No. 111-30-8)    Not more than 250.
(c) To assure safe use of the additives, their label and labeling shall conform to that registered with the Environmental Protection Agency.

[42 FR 14526, Mar. 15, 1977, as amended at 47 FR 35756, Aug. 17, 1982; 50 FR 3891, Jan. 29, 1985; 57 FR 8065, Mar. 6, 1992]


PREVENTOL Z
Aqueous solution of approx. 42 % sodium dimethyl dithiocarbamate (SDDC).
Microbicide for the sugar industry. 
Preventol Z is used for controlling the growth of microorganisms in sugar mills.
Additive for the rubber industry. 
Preventol Z is a short-stopper for the emulsion polymers SBR and NBR.
Slimicide for industrial recirculating cooling water systems. 
Preventol Z also has application in pulp and paper mills.
Waste water treatment (chemical for precipitation of heavy metals in the metalworking/galvanic industry).
Inter alia registered in Europe, Switzerland, Australia and Japan.

Germany and the EU :
EC-No. (EINECS) 204-876-7

Switzerland :
BAG.T No.: 61498

USA :
TSCA listed
FDA
$173.320 - Component of process aids in sugar manufacture
$175.105 - Adhesives based on polymers in indirect contact with foodstuffs
176.300 - Slimicides in the manufacture of paper and cardboard in indirect contact with foodstuffs
$177.2600 - Rubber articles in indirect contact with foodstuffs FIFRA The product is not registered.


BIOCIDES
KEBOCID 310
Biocide for the Beet and Cane Sugar Industry

Technical Data
Description: slightly yellowish liquid
Density at 25°C (g/cm3): approx. 1.2
pH-Value (100 g/l water): approx. 8.5 – 10.5
Solubility in water at 20°C: miscible

Application and Properties
KEBOCID 310 is a broad spectrum biocide on the basis of dithiocarbamates which is added in the extraction area at the sugar processing to avoid losses in sucrose caused by microorganisms. The broad spectrum of action of KEBOCID 310 ensures the inactivation of bacteria, yeasts and fungi.

Packing
250 kg barrels
1.100 kg container


BUSAN 1027
Technical processing aid in beet sugar mills

Product characteristics
Sodium dimethyldithiocarbamate: 35 – 50 %
Inert ingredients: 50 – 65 %
Density at 25°C: 1.18 g/ml
pH: 9 – 10
Shelf life: 6 months

General
Busan 1027 is a technical processing aid for the sugar industry that is effective in the control of bacteria that cause sucrose losses, troublesome slimes, and bad odors during the manufacture of beet sugar.

Application
Busan 1027 can be used in beet sugar mills to treat the wash water (used to wash the beet roots), the diffuser system, and the raw juice.
In diffuser systems, Busan 1027 should be added continuously to the diffuser water supply. 
If the diffuser system is not treated with Busan 1027 and the raw juice from the diffuser has to be stored for 1 to 3 days during a mill shutdown, the raw juice should be treated with Busan 1027. This treatment will help prevent spoilage of the juice during storage.
Busan 1027 is more effective when added to juice having a pH value below 5.5. 
Higher juice temperatures (up to about 65°C) will also increase its effectiveness.

Product Information PREVENTOL Z for the sugar industry.

Uses
Microbicide for the sugar industry. Preventol Z prevents sugar degradation by Leuconostoc species, thereby improving the cost-effectiveness of the sugar extraction process.
Chemical and physical data
Composition : aqueous solution of sodium dimethyl dithiocarbamate
Description : pale yellow liquid, anionic
Specification*
Assay (volumetric CS₂ -Separate) : 40.0 - 42.0 %
Alkalinity (calc, as NaOH) : max. 0.1%
pH (undiluted) : 9 - 10
Density (20 ºC) : 1.170 - 1.185 g/cm³
Colour index : max. 3

Specification values are subject to constant monitoring. Only data given in the current edition of the "Specification" are binding.

Characteristic data**
Vapour pressure (20 ºC) : approx. 20 mbar
Viscosity (20 ºC) : approx. 4.8 mPa-s
Crystallisation point : approx. 5 ºC
Solidification point : approx. -5 ºC DIN 51556
Flash point : not possible to carry out due to the vapour pressure of the water
Ignition temperature : >50 ºC DIN 51794
Stability range : pH 7-13
Solubility : miscible with water and lower alcohols in any ratio

** Characteristic data provide further information about the product and are not subject to constant monitoring. They are therefore not binding.

Storage
If correctly stored and kept in the orignal sealed package, the shelf life is 1 year, Avoid tempratures under +10 ºC and over 40 ºC. The product is sensitive to frost bewlow +5ºC. Below +10 ºC, parts of the product myay crystallise which can be solved by warming up th products to 35 - 40 ºC. During storage a small amount of seiment may form.

Application
The metabolism of thermophilic bacteria may cause sugar loss during Saccharose extraction from sugar beet or sugar cane. The use of microbicides in necessary to prevent the cost-effectiveness of the sugar extraction process being significantly reduced. The range of microorganisms in raw sugar cane juice normally comprises around 60 - 70% Leuconostoc and Bacillus strains, 10 % other bacteria and yeasts. The Leuconostoc species are responsible for the biggest losses in the sugar extraction process. Owing to the heterogeneous composition of microorganisms, the degradation of saccharose occurs in varing ways, which makes assessment of saccharose loss very complex. With its active ingredient sodium dimethyl dithiocarbamate, Preventol Z is a proven microbicide with a broad spectrum of activity.

Suggested additions
Preventol Z should be dosed at the points where increased microorganism growth is particularly marked. Important metering points may be the juice tanks in the mills. Experience has shown the application concentration to lie between 16 and 25 ppm Preventol Z in the raw juice.
When determining the application concentration of Preventol Z, it is necessary to take into account the quality of raw meterial being processed and the hygenic condictions, for example in the mills.

Bu internet sitesinde sizlere daha iyi hizmet sunulabilmesi için çerezler kullanılmaktadır. Çerezler hakkında detaylı bilgi almak için Kişisel Verilerin Korunması Kanunu mevzuat metnini inceleyebilirsiniz.